Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 180Kumppanuussopimus Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan asiantuntijatuesta

5523/00.04.02/2023

 

Kaupunginhallitus 14.08.2023 § 180

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Tausta

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta on aloittanut toimintansa 1.1.2022. Neuvottelukunnan jäseninä ovat maakunnan järjestöjen, Kymenlaakson kuntien, maakuntaliiton ja hyvinvointialueen edustajat. Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry toimii neuvottelukunnassa asiantuntijajäsenenä. Kymenlaakson maakunnan kumppanuus-talot vastaavat vuorollaan järjestöjen neuvottelukunnan puheenjohtajuudesta, sihteerinä ja viestintävastaavana toimimisesta, sekä kokousvalmistelusta yhteistyössä Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n kanssa; Kouvolan hyvinvointiyhdistykset ry vuosina 2022-2024, kumppanuustalo Viikari (Kotka) vuosina 2025-2027 ja Kumppanuustalo Hilma (Hamina) vuosina 2028-2030.

Kymenlaakson neuvottelukunnan toiminnan valmistelu on käynnistynyt syyskuussa 2021. Valmisteluun ovat osallistuneet alueen järjestöjen vastuuhenkilöt (potilas- ja vammajärjestöt, päihde- ja mielenterveysjärjestöt, maahanmuuttajajärjestöt, työllisyysjärjestöt, ikäihmisten järjestöt, kumppanuustalojen verkosto, valmius ja varautuminen, liikuntajärjestöt ja kulttuurijärjestöt) sekä kuntien että Kymenlaakso sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) viranhaltijaedustajat. Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on vastannut neuvottelukunnan valmistelusta syksyn 2021 aikana.

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan valmistelu vuonna 2021 sekä toiminnan pilotointi vuosina 2022 ja 2023 on toteutunut kuntayhteistyösopimuksella, jossa sopija-osapuolina ovat olleet maakunnan kunnat ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva. Kuntayhteistyösopimuksen arvo on ollut 18 000 euroa/vuosi. Kuntakohtaiset maksuosuudet ovat määräytyneet kuntien väestöpohjan 31.12. mukaisesti. Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry on vastannut asiantuntijatyön kohdentamisesta neuvottelukunnan toiminnan toteutukseen.

Neuvottelukunnan toimintasääntö

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnalle on määritelty toimintasääntö, jonka mukaan neuvottelukunta tekee näkyväksi ja tunnetuksi maakunnan järjestötoimintaa ja vahvistaa järjestöjen roolia hyvinvointialueen ja kuntien kehittämistyössä ja rakenteissa, edistää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Neuvottelukunnalle on määritelty vuosittaiset toiminnalliset tavoitteet.

Neuvottelukunnan tehtävät:

  1. Toimii alueensa järjestöjen virallisena äänenä sekä edistää ja vahvistaa järjestöjen toiminta edellytyksiä ja keskinäistä yhteistyötä järjestöverkoston kautta
  2. Edistää kansalaisten, järjestöjen ja yhdistysten osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksia maakunnassa
  3. Tukee järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja -ohjelmatyöhön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
  4. Neuvottelukunta voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia järjestö yhteistyön kehittämiseksi
  5. Edistää ja tukee järjestöjen ja julkisen sektorin eri toimijoiden sekä eri verkostojen keskinäistä yhteistyötä
  6. Vastaa viestinnästä ja tiedottamisesta järjestöverkostoille ja muille toimijoille

7.   Muut mahdolliset tehtävät

Neuvottelukunnan toiminnan vakiinnuttaminen

Neuvottelukunnan kaksi ensimmäistä toimintavuotta 2022 ja 2023 ovat ns. pilottivuosia, jolloin neuvottelukunnan toimintamallia ja toimintaa on arvioitu. Toimintavuoden 2023 kuntayhteistyösopimukseen on kirjattu, että kuluvan vuoden aikana keskeinen neuvottelukunnan toiminnan tavoite on vakiinnuttaa neuvottelukunnan toiminta eli turvata toiminnan vaatimat resurssit sekä sopia taustaorganisaatiosta, joka vastaa neuvottelukunnan toiminnan toteuttamisesta.

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan kokouksessa 8.2.2023 ja verkostotyöpajassa 12.4.2023 on sovittu, että yhteistyössä neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry käynnistävät neuvottelut maakunnan kuntien ja Kymenlaakson hyvinvointialueen kanssa kumppanuussopimuksen laatimisesta. Tavoitteena 1.1.2024 alkaen toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jossa sopimusosa-puolina ovat Kymenlaakson kunnat, Kymenlaakson hyvinvointialue ja Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry. Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry sitoutuu osoittamaan työpanoksen neuvottelukunnan toiminnan toteuttamiseen sekä vuosittain raportoi sopimuksen toteutumisesta ja sopii yhdessä sopijaosapuolten kanssa seuraavan vuoden toiminnan toteutuksesta ja sopimuksen arvosta.

Velvoite järjestöyhteistyöhön ja hyöty toimijoille

Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/ 2021) § 6 on kirjattu kuntien vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä yhteistyöstä hyvinvointialueen ja terveyden edistämistä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Em. lain 7 §:n mukaan hyvinvointialueen on toi-mittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa ja tuettava niitä asiantuntemuksellaan

Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunta on maakunnallinen toimija, jonka tehtävänä on toimia alueensa järjestöjen virallisena äänenä sekä edistää ja vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä ja keskinäistä yhteistyötä järjestöverkoston kautta.

Kumppanuussopimuksen 2024 hyödyt kaikille osapuolille ovat Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan toiminnan tueksi kohdentuva asiantuntijatuki, joka mahdollistaa resurssia yhteistoiminnan toteutukseen, tukea verkostojärjestötoiminnan vahvistamiseen, viestintää järjestöjen toiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekemiseen sekä apua järjestöyhteistyön vastinparien yhteen saattamiseen (järjestöt, hyvinvointialue, kunnat), suunnitelmallisuutta verkostojen yhteisiin keskusteluihin ja systemaattiseen kehittämiseen.

Kumppanuussopimus

Kumppanuussopimuksella sovitaan kumppanuusperusteisesta yhteistyöstä Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n, Kymenlaakson kuntien Kymenlaakson hyvin-vointialueen välillä. Sopimus on voimassa ajalla 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.

Sopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain valmisteltaessa seuraavan vuoden sopimusta.

Asiantuntijatuen sisältö:

-          Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan asiantuntijatuki

-          verkostojärjestötoiminnan vahvistaminen

-          järjestöjen toiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen (lähellä.fi)

-          järjestöyhteistyöhön vastinparien etsiminen

-          verkostojen yhteiset keskustelut ja kehittäminen

-          sujuvan ja asiakaslähtöisen asiakasprosessin vahvistaminen yhteistyössä järjestöjen kanssa

-          tukee kuntia vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä yhteistyössä järjestöjen kanssa

Kuntakohtaiset rahoitusosuudet vuonna 2024

Sopimuksen kohteena olevan kumppanuussopimuksen arvo on kokonaisuudessaan 40 000 € vuoden 2024 osalta.

Kuntien vuosikustannus (20 000 euroa) jaetaan kuntien kesken asukasmäärään suhteutettuna (väestö 31.12.2022). Kouvolan osuus on 9960 € vuonna 2024. Kumppanuussopimuksen mukaiset kuntien maksuosuudet laskutetaan 1.2. 2024.

Kymenlaakson hyvinvointialueen osuus kumppanuussopimuksesta on 20 000 euroa. Kumppanuussopimuksen mukainen hyvinvointialueen maksuosuus laskutetaan 1.2.2024.

Liitteenä luonnos kumppanuussopimuksesta ja lisämateriaalia toiminnasta.

Lisätietoja: hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, p. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kumppanuussopimuksen Kymenlaakson järjestöjen neuvottelukunnan asiantuntijatuesta 1.1.2024 lähtien. Vuoden 2024 Kouvolan osuus on 9960 € euroa. Seuraava vuosi arvioidaan aina talousarviovalmistelun yhteydessä elokuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________