Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.04.2023/Pykälä 97


Liite14 Luonnos, Hallintosääntö 1.6.2023_kh24042023hyväksytty
Hallintosäänto 1.1.2023_kv12122022§147_kh24042023

Hallintosääntö 1.6.2023 alkaen

3206/00.01.01.00/2022

 

Kaupunginhallitus 24.04.2023 § 97

   

Valmistelija: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Voimassa olevan kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jolla annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

a) toimielimistä ja johtamisesta;

b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;

c) henkilöstöorganisaatiosta;

d) taloudenhoidosta;

e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;

f)) sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:

a) toimivallan siirtämisestä;

b) toimielinten kokoontumisesta;

c) varajäsenten kutsumisesta;

d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;

e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;

f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;

g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;

h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;

i) esittelystä;

j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;

k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;

l) tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä;

m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;

n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;

o) viestinnän periaatteista;

p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:

a) valtuuston kokousmenettelystä;

b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;

c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;

d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;

e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;

f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Kuntalain 14 §:n mukaisesti hallintosäännöstä päättää valtuusto. Kouvolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2023 alkaen on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 (§ 147).

Tausta ja hallintosääntöön ehdotettavat muutokset

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä päivitykset vastaamaan erityisesti organisaation operatiivisen toiminnan tarpeita. Joukkoliikenne -palveluyksikön siirto konsernipalveluiden hallinto- ja hankinnat -palvelusta tekniikka ja ympäristö toimialalle kaupunkisuunnittelun palveluun on operatiivisen toiminnan ja palvelutoiminnan sujuvuuden kannalta tarpeellista ja muutoksen on tarkoitus astua voimaan 1.6.2023 alkaen. Joukkoliikenteen siirtämisellä konsernipalveluista tekniikka ja ympäristö toimialalle mahdollistetaan kaupungissa kokonaisvaltainen liikennesuunnittelu sisältäen kaikki eri liikennemuodot eli joukkoliikenne, autoliikenne sekä kevyt liikenne. Lisäksi siirtämisellä on mahdollista saavuttaa synergiahyötyjä mm. liikennejärjestelmien suunnittelun kanssa. Konsernipalvelujen osalta muutos mahdollistaa hallintopalvelujen toimintojen kehittämisen ja tehtävien uudelleen järjestellyt mm. johdon osalta. Tähän liittyvät joukkoliikennepalveluyksikköä ja sen toiminnan toimivaltaa koskevat muutokset on esitetty hallintosääntöluonnoksessa.

Lisäksi valtuutettujen aloitteita koskevaan määräykseen ehdotetaan lisättävän, että valtuustoaloitteen allekirjoittajien lukumäärän mukaan määrittyy se, missä toimielimessä valtuustoaloite käsitellään. Luonnoksen mukaan ennen toimielimen käsittelyä vastaus aloitteeseen annetaan tiedoksi aloitteen tekijälle ja toimielin vastauksessaan esittää konkreettiset toimenpiteet aloitteen johdosta.

Hallintosääntöön ehdotetaan samalla eräitä muita operatiivista toimintaa koskevia ja sujuvoittavia muutoksia, kuten henkilöstöasioita koskevan toimivallan luvun määräysten muutoksia operatiivisilta osin. Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen palkkio koulutustilaisuudesta 17 euroa/tunti sekä yhdenvertaisuus huomioiden vastaavasti kuin luottamushenkilöille on tällä hetkellä määrätty, viranhaltijalle/työntekijälle korvausta lastenhoidon järjestämisestä, jos viranhaltija/työntekijä osallistuu toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla klo 16 jälkeen vähintään puolen tunnin ajan korvauksen määrä on enintään 32 euroa/tunti.

Hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi 1.6.2023 alkaen seuraavilta osin:

5 luku Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

-          luonnoksen 21 §:ssa ehdotetaan poistettavan kohta 13 Palvelumallia 2030 koskevilta osin.

-          luonnoksen 22 §:n Elinvoimajaoston osalta ehdotetaan poistettavan kohdat 6 ja 7 Palvelumallia 2030 koskevilta osin.

-          luonnoksen 22 §:än Elinvoimajaosto ehdotetaan poistettavaksi elinvoimajaoston toimivalta (kohta 8) päättää joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä ja hoitaa liikenteen palveluista annetun lain mukaiset tehtävät sikäli, kun näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty.

-          luonnoksen 22 §:n Elinvoimajaosto ehdotetaan lisättäväksi elinvoimajaoston toimivalta (uusi kohta 9) päättää osakeyhtiön hakeutumisesta selvitystilaan tai konkurssiin ja antaa asiassa omistajaohjaus tai tehdä hakemus käräjäoikeuteen yhtiön hakemiseksi konkurssin. Ehdotus selkeyttää toimivaltaa kaupunginhallituksen ja elinvoimajaoston välillä, kun osakeyhtiö halutaan purkaa käyttäen selvitystilaa tai konkurssia.

-          luonnoksen 26 §:n Teknisen lautakunnan tehtäviä koskevan osan 3 momentista ehdotetaan poistettavan määritelmä muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien kaavojen osalta.

-          luonnoksen 26 §:n kohtaan Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivalta ehdotetaan lisättäväksi (kohta 3) arvioi asemakaavojen ajanmukaisuuden ja (kohdaksi 15) toimivalta päättää joukkoliikenteen palvelutason määrittämisestä ja hoitaa liikenteen palveluista annetun lain mukaiset tehtävät sikäli kuin näistä tehtävistä ei ole erikseen määrätty

6 luku Toimivalta henkilöstöasioissa

-          luonnoksen 38 §:n 2 momentissa päätösvaltaa ehdotetaan siirrettävän kelpoisuusvaatimusten muuttamisen osalta henkilöstöjohtajalle.

-          luonnoksen 39 §:ssä ehdotetaan lisättäväksi momentiksi 2 Työsuhteisten tehtävien osalta hakuajan jatkamisesta ja uudesta hakumenettelystä ei tarvitse tehdä erillistä päätöspöytäkirjaa. Tämä on tarkoituksenmukaista selventämään ja keventämään hallinnollista päätöksentekoa. Lisäksi nykyinen momentti 4 "Haettavaksi julistamisessa noudatetaan virkojen ja työsuhteisten tehtävien täyttölupamenettelystä tehtyjä kaupunginhallituksen päätöksiä" ehdotetaan poistettavaksi kyseessä ollessa toiminnan, jossa kaupungin johtoryhmä antaa operatiiviset ohjeet.

 

-          luonnoksen 40 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavan operatiivisen toiminnan sujuvuuden kannalta koskemaan toimialajohtajan päätösvallan osalta enintään vuoden ajaksi tehtävää määräaikaisen viranhaltijan valintaa. 

 

-          luonnoksen 47 §:ssä ehdotetaan lisättäväksi selkeyden vuoksi maininta sivutoimelle asetettavasta rajoitteesta seuraavasti Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä tai asetettavasta rajoitteesta päättää kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien osalta kaupunginhallitus, arviointipäällikön osalta tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja muun henkilöstön osalta toimialajohtaja.

 

-          luonnoksen 54 §:n kohtaan ilmaisua määräaikaisia palkantarkistuksia koskevien ohjeiden osalta muutetaan vastaamaan paremmin henkilöstöjohtajalle hallintosäännössä annettua päätösvaltaa.

 

14 luku Valtuutetun aloite- ja kyselyoikeus

-          luonnoksen 121 §:än Valtuutettujen aloitteet ehdotetaan muutettavan valtuustoaloitteen allekirjoittajien lukumäärän mukaan se, missä toimielimessä valtuustoaloite käsitellään. Luonnoksen mukaan ennen toimielimen käsittelyä vastaus annetaan tiedoksi aloitteen tekijälle ja toimielin vastauksessaan esittää konkreettiset toimenpiteet aloitteen johdosta. Kohtaan ehdotetaan seuraavaa lisäystä momentiksi 3:

Jos aloitteessa on vähintään 15 valtuutetun allekirjoitus aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus ja vastaus käsitellään kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallitus vastaa myös aloitteisiin, joissa esitetyt toimenpiteet kuuluvat kaupunginvaltuuston toimivaltaan tai käsittelevät useamman toimialan asioita. Jos aloitteessa on vähemmän kuin 15 allekirjoittajaa, aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus tai lautakunta sen mukaan, kenen toimivaltaan aloitteessa esitetyt toimenpiteet kuuluvat. Ennen toimielimen käsittelyä vastaus annetaan tiedoksi aloitteen tekijälle. Toimielin vastauksessaan vastaa aloitteeseen ja esittää konkreettiset toimenpiteet aloitteen johdosta.

16 luku Muut määräykset

-          luonnoksen 156 §:ään ehdotetaan lisättäväksi operatiivisen toiminnan sujuvoittamiseksi allekirjoitusoikeus kaupungin jättämiin lupahakemuksiin seuraavasti: Kaupungin hakemat rakennus-, toimenpide-, maisematyöluvat sekä purkamisluvat ja -ilmoitukset allekirjoittaa toimialajohtaja.

17 luku Luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkiot ja korvaukset

-          luonnoksen otsikkoon 159 §:ssä tarkennus: Keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kokouspalkkiot, koulutuspalkkio sekä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vaalilta

-          luonnoksen 159 §:ään ehdotetaan lisättäväksi vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen palkkio koulutustilaisuudesta on 17 €/t.

-          Vaalilautakunnissa on 230 jäsentä. Uusimmassa kyselyssä vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet toivoivat, että kaikki jäsenet ja varajäsenet koulutetaan tehtävään. Viime vaaleissa koulutettiin kolme jäsentä/lautakunta. Voimassa olevan hallintosääntöä tulkitaan siten, että vaalilautakunnan ja -toimikunnan koulutustilaisuudesta suoritetaan sama palkkio kuin kokouksesta (160 €), jolloin palkkiot yhdestä kahden tunnin vaalikoulutustilaisuudesta olisivat 36.800 euroa 230 jäsenen osalta. Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijan koulutuksesta suoritetaan 17 €/tunti.

-          luonnoksen 173 §:ään ehdotetaan lisättäväksi viranhaltijalle/työntekijälle korvausta lastenhoidon järjestämisestä, jos viranhaltija/työntekijä osallistuu toimielimen kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksen nojalla klo 16 jälkeen vähintään puolen tunnin ajan korvauksen määrä ollessa enintään 32 euroa/tunti.

Voimassa oleva hallintosääntö 1.1.2023 on oheismateriaalina.

Hallintosääntöluonnos 1.6.2023 alkaen on liitteenä.

Muutosehdotukset ja lisäykset on merkitty luonnokseen punaisella. Poistoehdotukset on merkitty yliviivauksella.

Lisätietoja: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, ja se tulee voimaan 1.6.2023 alkaen.
  2. tarkastaa pöytäkirjan päätöksen osalta kokouksessa ja laittaa päätöksen täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Kirsi Kekki teki jäsen Jenni Aikion kannattamana muutosesityksen hallintosäännön 173 §:n 4 momentin osalta siten, että kohtaan lisätään, että "172 §:stä poiketen nämä korvaukset maksetaan kuukausittain."

Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Jäsen Liisa Varjola teki jäsenten Ukko Bambergin ja Markku Pakkasen kannattamana muutosesityksen, että "lukuun 14, pykälään 121 ei lisätä luonnoksessa olevaa tekstiä valtuustoaloitteiden allekirjoittajien lukumäärästä, vaan se pysyy entisellään."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Liisa Varjolan muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Raunio, Hovi, Kekki, Aikio, Leppänen) ja 6 ei-ääntä (Bamberg, Witting, Patjas, Schneider, Varjola, Pakkanen). Puheenjohtaja totesi Liisa Varjolan muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti

  1. yksimielisesti, että hallintosäännön 173 §:n 4 momenttiin lisätään maininta, että "172 §:stä poiketen nämä korvaukset maksetaan kuukausittain."
  2. hyväksyä päätösehdotuksen ja esittää kaupunginvaltuustolle, että:

Kaupunginvaltuusto päättää

- hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön, ja se tulee voimaan 1.6.2023 alkaen.

- tarkastaa pöytäkirjan päätöksen osalta kokouksessa ja laittaa päätöksen täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

____________