Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 255


Liite5 Tuloslaskelman talousarviomuutokset 2022_Kh10102022

Talousarviomuutokset vuoden 2022 talousarvion käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan

568/02.02.00/2022

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 255

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. Kasvatus- ja opetuslautakunta (21.9.2022 § 67), liikunta- ja kulttuurilautakunta (15.9.2022 § 73) sekä tekninen lautakunta (12.9.2022 § 195) ovat käsitelleet kokouksissaan talousarviomuutosesitykset.

Talousarvion 2022 sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötalouden osalta lautakuntien ja kaupunginhallituksen toimintakate. Tuloslaskelmaosassa verotulot ja valtionosuudet ovat bruttositovia. Investointien sitovuustaso on talousarviossa esitetyn taulukon mukaisesti määrärahat ja tuloarviot erikseen.

Käyttötalousosaan esitetään talousarviomuutoksia seuraavasti:

Yhteistoiminta

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on budjetoitu Kevan 4.6.2021 antaman budjetointiohjeen mukaisesti kertomalla vuoden 2021 ennakkomaksun luvulla 0,84. Keva on 13.1.2022 määritellyt kaupungin vuoden 2022 ennakkomaksuksi 9,8 milj. euroa. Talousarviomuutoksella lisätään kaupunkitasolla määrärahaa yhteensä 1,2 milj. euroa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta eläkemenoperusteinen KuEL-maksun määrärahan lisäys on 656 100 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin lisätään asiakaspalvelujen ostoihin 13,5 milj. euroa Kymsoten tilinpäätösennusteen mukaisesti huomioiden alijäämän kattaminen sekä siihen liittyvä varauksen purku.

Palo- ja pelastustoimen maksuosuus on tarkentunut talousarviovalmistelun jälkeen. Muihin yhteistoimintaosuuksiin vuodelle 2022 määrärahan lisäystarve on 233 000 euroa. Lisäksi hyvinvointialueuudistuksen rahoituksesta johtuen jäsenkuntien vuoden 2022 maksuosuuksia tullaan tarkistamaan. Kouvolan osuus tästä lisäyksestä on 374 600 euroa.

Muutosten vaikutus on yhteensä 14,8 milj. euroa yhteistoiminnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Kaupunginhallituksen alainen toiminta

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 63 900 euroa liian pienenä. Em. määrärahan lisäys kohdistuu eri kustannuspaikoille.

Hallinto ja hankinnat -palvelussa Liikenne- ja viestintäministeriön Traficomin maksama Keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustus on 263 000 euroa ennustetta suurempi. Tuki sisältää perusrahoituksen sekä koronatuen.

Tilapalvelut

Kiinteistöjä on myyty kuluvan vuoden aikana, ja niistä on kertynyt ennakoitua enemmän myyntivoittoja. Tuloarviota tilapalveluiden myyntivoittojen osalta lisätään 0,6 milj. euroa.

Maailmanpoliittinen tilanne sekä yleinen talouden kehitys ovat vaikuttaneet merkittävästi ylläpito- ja energiakustannusten nousuun. Tilanne on erittäin haastava, sillä kaupungin maksaman sähkön hinta on noussut tammikuusta 2021 peräti 511 prosenttia ja maakaasun hinta 851 prosenttia. Lokakuun alusta kaupungin jo korkean sähkön yksikköhinnan ennustetaan tuplaantuvan. Tilapalveluissa energiakustannusten ennustetaan ylittyvän budjetoidusta yhteensä 3,5 milj. euroa. Muutos kohdistuu lämmitykseen 1,6 milj. euroa sekä sähköön ja kaasuun 1,9 milj. euroa.

Tilapalveluiden maksamien ulkoisten vuokramenojen ennustetaan nousevan 200 000 euroa aiemmin budjetoidusta.

Ulkoisten vuokrien uudelleen tarkastelun jälkeen vuokratuottojen ennustetaan olevan 1,7 milj. euroa talousarviota suuremmat. Tilapalveluiden määrittelemät sisäiset vuokrat ovat jääneet liian alhaisiksi toteumaan nähden, jonka takia sisäisiä vuokratuottoja on tarkennettu ja niiden tuloarvioon lisätään 1,1 milj. euroa.

Edellä mainittujen muutosten vaikutus on yhteensä -145 834 euroa kaupunginhallituksen alaisen toiminnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Koronatilanne on vaikuttanut keväällä merkittävästi kasvatus ja opetustoimintaan. Sijaisia on jouduttu palkkaamaan, jotta toiminnan jatkuminen saatiin turvattua kouluissa ja päiväkodeissa. Henkilöstökuluihin lisätään 891 880 euroa sijaisista aiheutuneisiin kustannuksiin.

Kotikuntalain perusteella muille kunnille maksettavat korvaukset, esim. sijoitetut lapset ovat nousseet ennakoitua enemmän, talousarvioon lisätään 500 000 euroa menoa.

Talousarvioon lisätään puuttunut sisäinen meno kasvatuksen ja opetuksen liikuntatilojen käytöstä 265 000 euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 237 300 euroa liian pienenä, Kevan antaman ennakkotiedon perusteella. Ko. summa lisätään eläkemaksuihin menoksi.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa sisäiset vuokrat ovat jääneet liian pieniksi toteumaan nähden. Vaikutus kasvatus ja opetuslautakunnan osalta on 443 231 euroa.

Hankeavustuksia on saatu ennakoitua enemmän, talousarvioon lisätään tuloa 400 000 euroa.

Naukion päiväkoti valmistuu vasta vuonna 2023. Päiväkodin liinavaate- ja muihin pienhankintoihin varatut 90 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2022, tämä vähennetään menoista.

Muutosten vaikutus on yhteensä -1,8 milj. euroa kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

Koronatilanne on vaikuttanut edelleen merkittävästi liikunta- ja kulttuuripalveluihin asiakasmäärien vähentymisenä. Tulonmenetyksiä, 915 000 euroa, ei pystytä kaikilta osin kattamaan menojen säästöillä. Talousarvioon on lisätty puuttunut sisäinen tulo kasvatuksen ja opetuksen liikuntatilojen käytöstä 265 000 euroa. Nettovaikutus tuloarvioon on liikuntapalveluissa -650 000 euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 63 900 euroa liian pienenä, Kevan antaman ennakkotiedon perusteella.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa tilapalvelujen määrittelemät sisäiset vuokrat ovat jääneet liian alhaisiksi toteumaan nähden. Vaikutus liikunta- ja kulttuurilautakunnan osalta on 570 000 euroa.

Muutosten vaikutus on yhteensä -1,3 milj. euroa liikunta- ja kulttuurilautakunnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Tekninen lautakunta

Talousarviota 2022 laadittaessa tekniikka- ja ympäristötoimiala tunnisti merkittävimmäksi toiminnalliseksi riskikseen vuodelle 2022 asetetun erittäin tiukan teknisen lautakunnan alaisia palveluita koskeneen toimintakatteen. Tiukka budjetti on ohjannut koko kuluneen vuoden ajan palveluiden toimintaa toteuttamaan vain lakisääteiset ja välttämättömät tehtävät. Myös palveluntasoa on jouduttu osassa palveluita laskemaan.

Runsaslumisen talven, energian ja materiaalien hinnannousun vuoksi teknisen lautakunnan toimintakate ei pysy talousarvion mukaisena. Runsasluminen alkuvuosi on lisännyt palvelujen ostojen menoja katujen ja yleisten alueiden auraustöissä, kaupungin omistamien kiinteistöjen piha- ja kattolumitöissä. Lisäksi hiekoitustöihin ja hiekoituksen poistoon on kertynyt tavallista enemmän kustannuksia. Energian ja materiaalien hintojen voimakas nousu on lisännyt aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden menoja huomattavasti. Muutostarve yhdyskuntatekniikassa sekä kiinteistöpalveluissa on yhteensä 2 200 000 euroa.

Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu on arvioitu talousarvioon 179 100 euroa liian pienenä Kevan antaman ennakkotiedon perusteella.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa tilapalvelujen määrittelemät sisäiset vuokrat ovat jääneet liian alhaisiksi toteumaan nähden. Vaikutus teknisen lautakunnan osalta on 41 935 euroa.

Muutosten vaikutus yhteensä on -2,4 milj. euroa teknisen lautakunnan vuoden 2022 toimintakatetta heikentävä.

Tuloslaskelmaosaan esitetään talousarviomuutoksia seuraavasti:

Vuoden 2022 verotulot ovat kehittyneet positiivisesti. Kunnan tuloveroihin varattua tuloarviota korotetaan 3,5 milj. euroa sekä kiinteistöveroihin varattua tuloarviota 2,0 milj. euroa ja yhteisöveron tuloarvioon tehdään 9,0 milj. euron korotus. Yhteensä edellä mainitut muutokset parantavat vuoden 2022 tulosta 14,5 milj. euroa.

Talousarviomuutosten yhteenveto

Yhteensä edellä mainitut käyttötalousosan muutokset heikentävät vuoden 2022 toimintakatetta -20,5 milj. eurolla, mutta verotulot parantavat tulosta, joka muodostuu -5,5 milj. euroa negatiiviseksi.

Toimintakate, 1 000 e

TA 2022

TA-muutos

MTA 2022

Yhteistoiminta

-356 050

-14 764

-370 814

Tarkastuslautakunta

-188

0

-188

Kaupunginhallituksen alainen toiminta

5 858

-146

5 712

Kasvatus- ja opetuslautakunta

-137 435

-1 847

-139 283

Liikunta- ja kulttuurilautakunta

-24 961

-1 284

-26 245

Tekninen lautakunta

-12 587

-2 421

-15 008

Kymen jätelautakunta

0

0

0

Toimintakate yhteensä

-525 363

-20 462

-545 825

Verotulot

365 500

14 500

380 000

Valtionosuudet

175 650

0

175 650

Rahoitustuotot ja -kulut

10 185

0

10 185

Vuosikate

25 972

-5 962

20 010

Poistot

-25 500

0

-25 500

Tilikauden tulos

472

-5 962

-5 490

 

Talousjohtaja Hellevi Kunnas on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi, sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi, tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä seuraavat muutokset vuoden 2022 talousarvioon:

Käyttötalousosa:

  • Yhteistoiminta, toimintakatteen muutos -14 763 700 euroa
  • Kaupunginhallituksen alainen toiminta, toimintakatteen muutos
    -145 834 euroa
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta, toimintakatteen muutos -1 847 411 euroa
  • Liikunta- ja kulttuurilautakunta, toimintakatteen muutos -1 284 000 euroa
  • Tekninen lautakunta, toimintakatteen muutos -2 421 035 euroa

Tuloslaskelmaosa:

  • Verotulot, muutos 14 500 000 euroa

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________