Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 254Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

567/02.02.02/2022

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 254

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin vuoden 2022 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 6,4 milj. euroa alijäämäisenä ilman kiinteistökauppaa. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 milj. euroa positiivinen. Kiinteistökauppa huomioiden tilinpäätösennuste on 38,2 milj. euroa. Kiinteistökaupan toteutuminen jakautuu kahdelle vuodelle, josta vuoden 2022 osuus on merkittävin. Kaupungin oman toiminnan talousarvioylitykset ovat -5,7 milj. euroa ulkoisista tekijöistä johtuen. Merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät ovat:

  • energia- ja polttoainekustannukset sekä muut tarvikkeet -3,8 milj. euroa
  • palveluiden ostot  -2,2 milj. euroa (rakennusten ja alueiden kunnossapito, kotikuntalain korvaukset, palvelusetelimenot)
  • henkilöstömenojen ylitys -2,1 milj. euroa (korona ja eläkemenoperusteinen maksu)
  • sote- ja pelamenot -14,8 milj. euroa (varauksen purku huomioituna)
  • verotulojen 14,5 milj. euron positiivisempi kertymä

Kouvolan vuoden 2022 tulokseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys, sekä maailmanpoliittinen tilanne, korona sekä Kymsoten kustannusten kehitys. Arvio Kymsoten kustannuksista perustuu Kymsotelta syyskuussa saatuihin tietoihin. Ylityksessä on huomioitu palvelusopimuksen arvioitu pienempi käyttö, alijäämän kattaminen sekä kaupungin kirjanpidossa olevan varauksen käyttö. Energiakustannuksien arviota tarkennetaan edelleen tilanteen kehityksen mukaisesti.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottoja on elokuun loppuun mennessä kertynyt 32,9 milj. euroa (65,7 %). Toimintakulujen toteutuma on -381,1 milj. euroa (66,1 %). Henkilöstökulujen toteutuma elokuun lopussa oli -94,6 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat -260,0 milj. euroa (64,6 %), josta ostot Kymsotelta olivat -222,3 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -347,8 milj. euroa (66,2 %), muutos edelliseen vuoteen oli -1,5 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä elokuun lopussa oli 379,4 milj. euroa. Verotulokertymä on 261,5 milj. euroa. Kunnallisveroja on kertynyt 220,5 milj. euroa eli 4,3 milj. euroa (2,0 %) edellisvuotta enemmän. Yhteisöverojen kertymä elokuun lopussa oli 26,4 milj. euroa eli noin 3,9 % edellisvuotta parempi ja syyskuun tilitys huomioiden 7,9 %. Yhteisöverotilitykset ovat olleet valtakunnallisesti arvioitua suuremmat. Vaikka kuntien ryhmäosuus on laskenut edellisestä vuodesta noin 24 %, ovat kuntien tilitykset kasvaneet kumulatiivisesti 12,8 % vuoden alusta syyskuun tilitys huomioiden. Kiinteistöverokertymä on 10,3 milj. euroa. Tuloverojen positiiviseen kertymään vaikuttaa koko maan tasolla parantunut työllisyys ja palkkasumman kehitys sekä jäännösverojen kasvu. Syyskuun tilitys huomioiden verotuloja on kertynyt 291,7 milj. euroa eli noin 10 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Valtionosuuksia on saatu elokuun loppuun mennessä 117,9 milj. euroa. Valtionosuuksien määrää verrattuna edelliseen vuoteen muutti ammatillisen koulutuksen yhtiöittäminen.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Investointimenoja on elokuun loppuun mennessä toteutunut 21,5 milj. euroa ja investointituloja 4,6 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on lyhennetty 20,7 milj. euroa, uuttaa lainaa ei ole alkuvuodesta nostettu. Laskennallinen lainanhoitokate on elokuun lopun tilanteessa 1,2 eli tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2022 lopussa yhteensä 3 000 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 306. Määräaikaista henkilöstöä oli 506 ja palkkatuella työllistettyjä 188. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 298:lla. Muutoksen taustalla ovat vuoden alussa tapahtuneet palvelurakenteen muutokset. Kouvolan kaupungilta siirtyi Kouvolan Ammattiopisto Oy:n palvelukseen 1.1.2022 alkaen liikkeenluovutuksella yhteensä 168 vakinaista ja 61 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää sekä Sysmän kunnalle 59 vakinaista lomituspalvelujen viranhaltijaa/työntekijää. Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut edellisvuodesta 24:llä. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 2.749,16.

Henkilöstömenojen toteuma on 94,6 milj. euroa (68,4 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 9,6 milj. eurolla eli 9,2 prosentilla. Tämä johtuu palvelurakenteen muutoksista. Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022 ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Kunta-alan yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen, ja ne maksettiin takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 14,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 4,0 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. Esihenkilön luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia on 29 prosenttia kaikista poissaoloista. Sairauspoissaoloja on ollut poikkeuksellisen paljon koronavirusepidemiasta johtuen. Tänä vuonna on kiinnitetty erityistä huomiota mielen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Kouvolan kaupungilla toteutettiin maalis-elokuussa Psykologisesti Terve Työpaikka -projekti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Kymsoten laskutus elokuulta oli 225,4 milj. euroa. Kaupungin kirjanpidon mukainen summa, huomioiden jaksotukset, on 222,3 milj. euroa. Kymsote arvioi palvelusopimuslaskutuksen (344,7 milj. euroa) jäävän noin 13,0 milj. euroa ennakoitua pienemmäksi, mutta arvioi alijäämien kattamisen kasvavan 37,7 milj. euroon, mm. palkkaharmonisoinnin myötä.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa vuodelle 2022 talousarvioon sisällytetyt taloutta tasapainottavat toimenpiteet ovat toteutuneet siltä osin kuin niitä on voitu toimeenpanna. Talousarviokäsittelyn yhteydessä sovitut pienten terveysasemien ja hammashoitolan toiminnan jatkoa koskevat neuvottelut on aloitettu. Palkkakustannusten ja aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankintojen kustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Medisiinisen osaston 6A säästövaikutus on arvioitua pienempi, koska osastolta vapautunut henkilöstö on pääosin siirtynyt muihin Kymsoten avoimiin toimiin, ja hoidettujen potilaiden määrä kustannuksineen ei ole käytännössä pienentynyt.

Psykososiaalisten ja kehityksellisten palveluissa sote-palveluiden tarve on pysynyt korkeana ja palvelutuotannossa on palattu kesäkauden supistetusta toiminnasta ja suluista vähitellen normaaliin tuotantoon pl. vuosilomien käyttö. Toiminnan määrä on palautunut kevään tasolle ja ennakoi vuoden toteumaa palvelusopimuksen mukaisena.

Kotihoidossa ja asumispalveluiden palveluketjun merkittävimmät riskit liittyvät edelleen henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon sekä rahoituksen riittävyyteen. Vuokratyövoiman käyttö on laskenut edellisestä vuodesta, mutta vuokratyövoimaa on kuitenkin jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän. Asumispalveluiden osalta on edelleen tehty lisäostoja ikääntyneiden asumispalveluiden osalta, jotta sairaaloiden ruuhkautunutta tilannetta ollaan saatu korjattua. Taloudentoteutumisen osalta merkittävä riski on, ettei palvelutuotannon osalta edetä palveluiden rakenteen monipuolistamisessa ja siihen liittyen on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä erityisesti asumispalvelujen osalta. Perhehoidon kehittäminen ja palvelutuotannon laajentaminen etenee suunnitelman mukaisesti.

Kouvolan kaupungin palvelusopimuksen mukaisen maksuosuuden toteutumaa seurataan kuukausittain.

Hyvinvointialueen valmistelutilanne

  • Aluevaalit järjestettiin tammikuussa ja uudet aluevaltuutetut valittiin
  • Väliaikaisen hallinnon toimielin (Vate) sai työnsä valmiiksi 1.3.2022 ja tästä eteenpäin jatkaa aluehallitus ja -valtuusto
  • Yhdyspintayhteistyö kuntien, yhteistyökumppaneiden ja Kymsoten toimijoiden kanssa jatkuu mm. hyte-työn organisointi, oppilas- ja opiskelijahuollon siirtyminen hyvinvointialueelle, vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä lomia-ajan hoidon järjestäminen, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, tukipalvelujen siirto

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023 ja tämä muutos puolestaan vaikuttaa monelta osin kaupungin palvelujen tulevaan työhön ja tehtäviin. Yhteistyötä ja mallintamista tehdään yhdyspintojen ja hyte-työn osalta tulevan hyvinvointialueen kanssa.

Yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1.1.-31.8.2022 sekä kaupungin osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022 ovat liitteenä.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu ovat kokouksessa paikalla asiantuntijoina vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2022 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhulle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantunti-joina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________