Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 172Hyötyvirta (kaava nro 32/003), kaavan hyväksyminen

348/10.02.04/2022

 

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 225

 

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kari Järvenkylä, puh. 020 615 6066, kari.jarvenkyla(at)kouvola.fi

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Keltakankaalla Kotkan valtatien itäpuolella valtatien uuden eritasoliittymän tuntumassa. Kaava-alue sijoittuu teollisuus- ja jätteenkäsittelyalueen pohjoisosaan ja rajoittuu Matarojantien varteen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 9 ha.

Tavoite

Asemakaavan valmistelu on aloitettu kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy:n aloitteesta loppuvuonna 2018.

Kaavahankkeessa tarkoituksena on tarkentaa Hyötyvirta -alueen kaavaa alueen sisäänkäynnin ja uudistuneen valtatien eritasoliittymän tuntumassa. Alueeseen liitetään Matarojantien varresta tiealueeseen kuulumattomia kaavan ulkopuolisia alueita sekä ajantasaistetaan maankäyttömerkintöjä ja kaavarajauksia.

Asianosaisten kuuleminen

Kaavahanke on tullut vireille Kouvola Innovation Oy:n aloitteesta ja sen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustaululla internet-sivuilla 16.2.2022. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 16.2.-21.3.2022 välisenä aikana. Kaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineisto oli myös nähtävillä 16.2.-21.3.2022 välisen ajan. Asemakaava-aineisto lähetettiin kirjeitse tiedoksi kaava-alueella oleville ja siihen rajautuville kiinteistöjen omistajille ja haltijoille 16.2.2022. Tiedote kaavan vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta ja kaavan valmisteluvaiheen kuulemisesta lähetettiin kaavoitusta ohjaaville viranomaisille ja muille yhteistyötahoille sähköpostitse 15.2.2022. Lausunnot ja niiden vastineet on kuvattu kaavaselostuksessa.

Uusi asemakaava

Asemakaavan muutosalueen maankäyttöratkaisu muodostuu Matarojantien, Prosessitien ja Ekokaaren rajaamasta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T), suojaviheralueesta (EV) sekä korttelin 2049 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueesta (ET). sekä edellä mainituista rajaavista yleisistä katualueista. Korttelialueita on kaavassa muutettu siten, että ne mahdollistavat alueen maksimaalisen käytön. Kaava-alueeseen liitetään Matarojantien varresta tiealueeseen kuulumattomat kaavan ulkopuoliset alueet.

Asemakaavan vaikutukset

Asemakaavan muutoksen ennakkovaikutusten arviointi (EVA) sisältyy kaavaselostukseen ja kaavan vaikutukset on kuvattu kaavaselostuksessa.

Asemakaava on oheismateriaalina.

Kaavahankeen verkkosivut: www.kouvola.fi/hyotyvirta

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja kaavoitusarkkitehti Kari Järvenkylä, puh. 020 615 6066, kari.jarvenkyla(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen, joka koskee kaupunginosan 32, Keltakangas, korttelia 2050, yleistä virkistys- ja katualuetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä asemakaavan ulkopuolista aluetta.

Lautakunta asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jukka Silén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1, kohta 5).

Anne Ahtiainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

____________

 

 

Tekninen lautakunta 20.09.2023 § 172

   

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kari Järvenkylä, puh. 020 615 6066, kari.jarvenkyla(at)kouvola.fi

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävillä olo

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta oli kuulutus Kouvolan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa ja kaupungin internet-sivuilla 16.11.2022. Kaava oli julkisesti nähtävillä kaupungintalon infopisteessä ja kaavan internet-sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/hyotyvirta 16.11.-21.12.2022 välisen ajan.

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja niiden vastineet:

Tieto kaavaehdotuksen lautakuntakäsittelystä ja ehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta toimitettiin 15.11.2022 sähköpostitse kaikille niille osallisille, jotka olivat antaneet palautetta kaavan valmisteluvaiheen aikana. Lausuntopyynnöt asemakaavan muutosehdotuksesta toimitettiin viranomaisille ja muille alueen toimijoille sähköpostitse 15.11.2022. Mahdollinen lausunto kaavaehdotuksesta pyydettiin toimittamaan kaupungille 21.12.2022 mennessä. Julkisen nähtävillä olon aikana kaavasta annettiin kuusi (6) lausuntoa. Muistutuksia ei kaavasta jätetty.

Lausunnoissa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson pelastuslaitos, Väylävirasto, Kymenlaakson liitto, Telia Finland Oy ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy totesivat, että niillä ei ole huomautettavaa kaavasta. Kaavasta annetut lausunnot ja niiden vastineet on kuvattu kaavaselostuksen sivuilla 12-13.

Julkisen nähtävillä olon jälkeen kaavaan ei tehty muutoksia. Asemakaavahanke on valmis hyväksyttäväksi.

Asemakaava on liitteenä.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/hyötyvirta

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi, kaavoitusarkkitehti Kari Järvenkylä, puh. 020 615 6066, kari.jarvenkyla(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Hyötyvirran asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro 32/003).

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jukka Silén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1, kohta 5).

____________