Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 14.02.2024/Pykälä 13Urheiluseurojen markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymisperusteet

6657/00.04.02/2024

 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta 14.02.2024 § 13

   

Valmistelija: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Taustaa  

Kouvolan kaupunki on tehnyt vuosittain markkinointiyhteistyösopimuksia aikuisten SM-tason (kärkiurheiluseurat) ja myös alempien sarjatasojen urheiluseurojen joukkueiden (muut urheiluseurat) ja yksilöurheilijoiden kanssa. Kouvolan profiilia ja tunnettuutta urheilukaupunkina on lisätty yksilö- ja joukkuelajien urheiluseurojen markkinointiarvon ja imagon avulla, jotka tuovat kaupunkia esille laaja-alaisesti valtakunnallisessa mediassa. Konsernipalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman yhteydessä on hyväksytty myös urheiluun liittyvät markkinointiyhteistyösopimukset, mutta vuoden 2024 alusta kyseiset sopimukset siirtyvät liikuntapalveluiden talousarvioon.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti (Kh 22.11.2021 § 420), että Kouvolan kaupunki ottaa käyttöön ensisijaisesti aikuisten SM- ja maajoukkuetason yksilöurheilijoiden ja aikuisten pääsarjatason (ylin sarjataso) ja harkinnan mukaan myös alempien sarjatasojen joukkueiden kanssa markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymisperusteet vuoden 2022 alusta. Rahoituksesta on päättänyt arviointiryhmän esityksen pohjalta ja käytettävän budjetin rajoissa kaupunginhallitus.

Kouvolan kaupungin talousarvio 2024 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2023 § 90, laadinnan yhteydessä päätettiin että

"Urheilun markkinointituki ja siitä päättäminen siirretään konsernipalveluista liikunta- ja kulttuurilautakunnalle osaksi muita liikunta-avustuksia. Urheilun markkinointitukeen sekä liikuntaseurojen järjestöavustuksiin esitetään vähennyksiä. Vähennyksiä ei kuitenkaan tehdä lapsiin ja nuoriin kohdistuvista tuista."

Kouvolan kaupungin urheilun markkinointiyhteistyötukea on myönnetty vuosittain käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti. Vuoden 2024 liikuntapalveluiden talousarvioon on budjetoitu alustavasti 71.000 euroa yhteistyöhön aiemman 177.000 euron sijaan. 

Rahoituksen päättäjänä toimii jatkossa siis liikunta- ja kulttuurilautakunta liikuntapalvelujen arviointiryhmän esityksen pohjalta käytettävän määrärahan rajoissa. Oheismateriaalina myönnetyt urheilumarkkinointiyhteistyön tuet 2019-2023.

Arviointi- ja määräytymisperusteita on valmisteltu konsernipalvelujen Viestintä ja VisitKouvola -yksikössä yhteistyössä liikuntapalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Valmistelutyössä on selvitetty laajasti myös muiden isojen ja keskikokoisten kaupunkien markkinointiyhteistyön käytäntöjä.

 

Arviointi- ja määräytymisperusteet 2024 alkaen 

Esitys uusiksi yksilöurheilijoiden ja urheiluseurojen markkinointiyhteistyön arviointi- ja määräytymisperusteiksi on seuraava:

Sopimuksia markkinointiyhteistyöstä voidaan solmia valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneiden aikuisten SM- ja kansainvälisen tason yksilöurheilijoiden tai aikuisten pääsarjatason (ylin sarjataso) joukkueiden kanssa, joiden markkinointiarvo ja imago tuovat Kouvolan kaupunkia erityisen laaja-alaisesti esille valtakunnallisessa mediassa.
Markkinointitukea saavan urheilijan tai joukkueen on edustettava kouvolalaista urheiluseuraa.

Kouvolan kaupungin markkinointiyhteistyökorvauksia urheiluun myönnetään vuosittain käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti.

Yksilöurheilu (Maajoukkue/SM-taso)

1. Laji on olympiakomitean virallinen laji eli sillä on oma olympia-
    komitean alainen lajiliitto.

2. Lajin yleisyys ja tunnettuus Suomessa

  • Arvioinnissa huomioidaan lajien erityispiirteet, kilpailevien urheilijoiden määrä, sekä kansallinen ja kansainvälinen arvostus ja taso.
  • Kansallisen tason menestykseksi katsotaan vähintään mitali aikuisten SM-kisoissa. Kansainvälinen tason menestykseksi katsotaan vähintään EM-taso.
  • Lisäksi huomioidaan urheilijan näytöt eli tulos / menestyskehitys suhteessa lajin tasoon ja kehitykseen.

Urheilujoukkueet

Aikuisten pääsarjatasolla (ylin sarjataso) pelaavat aikuisten edustusjoukkueet, joiden toiminta voidaan katsoa ammattimaiseksi. Joukkueessa tulee työskennellä vähintään yksi urheilijaturvan piiriin kuuluva pelaaja.

1. Laji on olympiakomitean virallinen laji eli sillä on oma olympia-
    komitean alainen lajiliitto sekä valtakunnallinen sarja.

2. Lajin yleisyys ja tunnettuus Suomessa sekä sarjataso seuraavasti:

  • Kansallinen pääsarjataso (SM)     

Muita periaatteita sopimuksiin liittyen:

1. Seuran ja sen toiminnan yleinen tunnettuus, kiinnostavuus ja menestys

2. Joukkueen /urheilijan osalta edellisen vuoden valtakunnallinen näkyvyys

  • medianäkyvyys TV, radio, lehdet sekä some-kanavat
  • joukkueiden osalta lisäksi keskiarvo katsojamääristä (joukkueen toimittama raportti).

3. Aiemman markkinointiyhteistyön toteutuminen (joukkueen / urheilijan
    raportti yhteistyösopimuksen toteutumisesta).

4. Alustava urheilijan / joukkueen markkinointisuunnitelma sisältäen kaupungin saama näkyvyys markkinointiyhteistyössä.

Markkinointiyhteistyösopimus 

 Markkinointiyhteistyöstä tehdään kunkin yksilöurheilijan tai urheilujoukkueen kanssa erillinen sopimus, jossa yhteistyöstä sovitaan yksityiskohtaisesti. Markkinointisopimuksessa sovitaan Kouvolan kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan tai joukkueen avulla sekä velvollisuuksista ja kaupungin markkinointiyhteistyötuesta. Markkinointiyhteistyön saaminen edellyttää sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin, jos sopimusehtoja ei noudateta.

Sopimusta ei tehdä seurojen kanssa, jotka eivät noudata markkinointisopimuksen ehtoja, toimivat eettisesti tai moraalisesti negatiivista julkisuutta synnyttävällä tavalla (esim. doping) tai jos seura jättää hoitamatta kaupungin sille asettamat velvoitteet, kuten esimerkiksi liikuntapaikkavuokrat.

Maksamattomien liikuntapaikkamaksujen vuoksi liikuntatoimi voi myös kieltää seuralta liikuntapaikkojen käytön. Edellä mainituissa tapauksissa voidaan myös vaatia markkinointirahan palautus, jos sopimusrikkomukset ovat erityisen painavia.

Markkinointituki maksetaan aina urheiluseuran tai urheilijan valmennus-              rahaston tilille.

 Markkinointiyhteistyön tulee sisältää esimerkiksi:

 . Kaupungin logonäkyvyys tai muu sovittu viesti esimerkiksi peliasussa,  laitamainoksissa, näyttötauluilla, kuulutuksissa, otteluilmoituksissa, julisteissa, käsiohjelmissa, banderolleissa, some-kanavilla.

 . Sovittujen hashtagien käyttö, sovitussa määrin somepostauksia urheilijan tai joukkueen sosiaalisen median kanavissa.

 . Kotiotteluiden ilmoittaminen kaupungin tapahtumakalenteriin.

. Urheilijan tai joukkueen kuvan tai videon käyttö kaupungin omassa
   viestinnässä.

. Muu mahdollinen yhteistyö (esimerkiksi tapahtumat, PR-tilaisuudet,
    nuorisotyö).

Sitoutuminen 

Markkinointitukea saavalta urheilijalta/ joukkueelta edellytetään tuen               takaisinperinnän uhalla, että

. Urheilijalla / joukkueella on velvollisuus edistää ja ylläpitää Kouvolan
   kaupungin positiivista julkisuuskuvaa.

Hakeminen  

Arviointi- ja määräytymisperusteet täyttävät yksilöurheilijat ja urheilujoukkueet voivat tehdä hakemuksen markkinointiyhteistyöstä, hakuaika päättyy vuosittain tammikuun 15. päivä. Hakuajasta tiedotetaan mediassa sekä kaupungin omissa medioissa (verkkosivut / somekanavat).

Hakemukseen on liitettävä vapaamuotoinen esitys siitä, miten seura voi lisätä Kouvolan kaupungin tunnettavuutta ja miten se tuo kaupunkia esille toiminnassaan, valtakunnallisessa mediassa ja eri tapahtumissa.

  Vapaamuotoisessa hakemuksessa tai hakulomakkeella haetussa
  markkinointituessa tulee mainita mm. seuraavat asiat:

. Urheilijan / joukkueen tiedot
. Urheilijan / joukkueen saavutukset
. Lyhyt kuvaus tulevista tavoitteista
. Suunnitelma näkyvyydestä / muusta vastikkeellisuudesta tai yhteistyöstä

Ennen tukipäätöksen tekoa Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut arvioi markkinointi/viestintäsuunnitelman, miten hakija edistää Kouvolan näkyvyyttä. Kauden päätteeksi hakija toimittaa raportin, miten suunnitelma toteutui.

Uusi päätöksentekomalli

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää kriteerit valtuustokausittain ja vahvistaa rahoituksen vuosittain aina seuraavalle toimintavuodelle käyttötaloussuunnitelman yhteydessä. Liikuntapalvelut hoitaa markkinointiyhteistyön arvioinnin, ennakkovalmistelun, tukien maksamisen ja seurannan sekä raportoinnin.

Kaupungin eri palvelujen asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä käsittelee yhteistyöesitykset ja valmistelee rahoitusesityksen yksittäisten urheilijoiden ja joukkueiden markkinointiyhteistyötuesta. 

Rahoituksen päättäjänä toimii liikunta- ja kulttuurilautakunta liikuntapalveluiden esityksen pohjalta ja käytettävän budjetin rajoissa.

Markkinointiyhteistyön kriteerit 1.1.2024 alkaen on liitteenä.

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää hyväksyä aikuisten SM- ja kansainvälisen tason yksilöurheilijoiden sekä aikuisten pääsarjatason (ylin sarjataso) joukkueiden kanssa markkinointiyhteistyön kriteerit liitteen mukaisesti. 

Vuoden 2024 talousarvioon sisältyvä urheilun markkinointiyhteistyön määräraha on 70 800 euroa.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Janne Pahkala teki esityksen:

"Esitän että Liikunta ja kulttuurilautakunta ei hyväksyisi Sivistysjohtajan ehdotusta yli (100000€) markkinointi määrärahan vähentämisestä vuodelle 2024. Ehdotan että vuoden 2023 markkinointi määrärahasta vähennetään vuodelle 2024 (17700€) mikä olisi 10% vähennys verrattuna vuoteen 2023. Ehdotan että Liikunta ja kulttuurilautakunta hyväksyisi vuoden 2024 markkinointi määrärahaksi (159300€). Mikäli tämä muutosehdotus hyväksytään. Laitetaan se uudelleen valmisteluun tämän (159300€) markkinointi määrärahan mukaan."

Varajäsen Tomi Immonen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka kannattavat sivistysjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Janne Pahkalan muutosesitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoa.

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi äänestysesityksen ja -tavan yksimielisesti.

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 9 JAA-ääntä (Ahola, Hasu, Hovi, Lavonen, Lehmusmetsä, Lonka, Pilli-Sihvola, Rahikainen ja Ranta) ja 2 EI-ääntä (Pahkala ja Immonen).

Puheenjohtaja totesi Janne Pahkalan muutosesityksen tulleen hylätyksi.

  Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös:

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Janne Pahkala ja varajäsen Tomi Immonen jättivät eriävän mielipiteen.

Jäsen Anne Hasu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

____________