Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 07.12.2023/Pykälä 90


Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 286-23-352-1

5000/11.01.00.00/2023

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 07.12.2023 § 90

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016, marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Ympäristölupa

Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus on 9.5.2006 myöntänyt ympäristöluvan Rakennus- ja Konepalvelu Niemelä Ky:n jätteenkäsittelytoiminnalle osoitteessa Katajaharjunkaari 15 (ent. Seppäläntie 15), 45720 Kuusankoski, Rno 286-23-352-1. Toiminta on vuonna 2011 siirtynyt kunnan valvottavaksi. Toiminta ja ympäristölupa on siirtynyt vuonna 2016 SSR Infra Oy:lle ja edelleen vuonna 2018 Terra Infra Oy:n nimiin. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella. Kiinteistön omistaa Kouvolan kaupunki.

Alueella on vastaanotettu ja murskattu betonijätettä. Osa betonista on hyödynnetty tontilla kentän rakentamisessa/tasaamisessa. Alueelle ei ole otettu vastaan jätebetonia enää vuoden 2020 jälkeen ja loput betonit alueelta on ajettu pois vuoden 2023 aikana.

Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana. Luvassa ei ole annettu määräyksiä toimenpiteistä lopettamisen yhteydessä.

Terra Infra Oy on 24.5.2023 ilmoittanut, että toiminta on päättynyt ja ympäristöluvan voi rauettaa.

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain (YSL) 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeamisen käsittelyssä noudatetaan mitä YSL:n 96 §:ssä säädetään hallintomenettelystä eräissä asioissa.       

Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja internet -sivuilla 30.5. - 29.6.2023 sekä kuultu naapurit. Ympäristöluvan raukeamisesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja Kouvolan kaupungin terveysvalvonnalta. Rauettamisesta ei jätetty muistutuksia. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 5.6.2023 sekä Kouvolan kaupungin terveysvalvonta 20.6.2023 ilmoittanut, ettei niillä ole lausuttavaa asiassa.

Lisäksi Kouvolan kaupungin maaomaisuus on 27.11.2023 ilmoittanut, että kyseessä on kaupungin vuokratontti, jonka vuokra-aika päättyy 2026 lopussa. Maaomaisuus katsoo, että ratkaisuosaan tuleva "aiheuttajan vastuu" -lauselma on riittävä, eikä sillä ole muuta huomautettavaa asiassa.

Ympäristötarkastaja on tehnyt alueella tarkastuksen 16.11.2023 ja todennut, että alue on siisti, eikä siellä ole enää varastoituna jätteitä.

Teknisen lautakunnan lupajaoston ratkaisu ympäristöluvan raukeamisesta

Ympäristönsuojelulain 88 §:n momentin 1 kohdan 1 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Terra Infra Oy on ilmoittanut, että toiminta on päättynyt, joten ympäristöluvasta tehdään raukeamispäätös.

Mikäli myöhemmin kuitenkin ilmenee Terra Infra Oy:n toiminnasta aiheutuneen maaperän tai pohjaveden pilaantumista, voidaan toiminnanharjoittaja edelleen velvoittaa selvittämään pilaantuneen alueen laajuus ja tarvittaessa puhdistamaan maaperä tai pohjavesi. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiemmista pilaamisistaan, vaikka toiminta olisi jo päättynyt (YSL 133 § ja 135 §).

Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan annettava tätä tarkoittavat määräykset. Terra infra Oy:lle ei ympäristöluvan rauettamisen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä

Käsittelymaksu

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 13.12.2022 § 261. Luvan rauettamisesta peritään "päätös luvan raukeamisesta" -kohdan tuntimaksu 75 €/h. Asian valmisteluun on käytetty aikaa 6 h, joten käsittelystä peritään yhteensä 450 €. 

Käsittelymaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Päätöksestä tiedottaminen

Lupajaosto tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

  Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta

Kouvolan kaupungin maaomaisuus

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty kuulemiskirje ympäristöluvan raukeamisesta.

Ilmoittaminen internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla.

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi ja ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016, marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla, että Terra Infra Oy:lle jätteenkäsittelyyn kiinteistöllä osoitteessa Katajaharjunkaari 15 (RN:o 286-23-352-1) myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminnanharjoittaja on pyytänyt luvan rauettamista ja toiminnan on todettu loppuneen.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________