Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 74


Ympäristöluvan rauettaminen, UPM-Kymmene Oyj Metsä, tuhkajätteen hyötykäyttö metsätien parantamisessa

5601/11.01.00.00/2023

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 11.10.2023 § 74

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016, marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Ympäristölupa

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 23.8.2017 myöntänyt UPM Kymmene Oyj Metsälle ympäristöluvan jätetuhkan hyödyntämiselle metsätien parantamisessa kiinteistöllä Halla-Sippola (RN:o 286-422-1-680). Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella. Kiinteistön omistaa UPM Kymmene Oyj Metsä.

UPM Kymmene Oyj Metsä on 23.8.2023 ilmoittanut, että ympäristöluvan voi rauettaa. Tien korjaustyö on ollut kertaluontoinen ja tie on valmistunut 2017. Ympäristötarkastaja on käynyt tien valmistumisvaiheessa lopputarkastuksella 17.11.2017. Loppuraportti on toimitettu ympäristöpalveluihin 15.2.2018. Raportin mukaan n. 3 km matkalle metsätielle ajettiin tuhkaa n. 4000 tonnia, eli hieman luvassa sallittua (5000 tn) vähemmän. Tuhkakerroksen päälle ajettiin 10-15 cm murskekerros. Rauettamisilmoituksessa on lisäksi kerrottu, että tuhkalla peruskunnostettua metsätietä on käytetty jo useita vuosia puunkorjuussa ja puiden kaukokuljetuksessa. Tien rakenne on kestänyt kulutusta erittäin hyvin ja mitään rakenteellisia ongelmia tai valumia ei ole ilmaantunut. Tien ylläpitotöitä kuten lanausta ja sorastusta sekä vesakon niittoa on tehty tarpeen vaatiessa.

Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevana. Luvassa ei ole annettu määräyksiä toimenpiteistä lopettamisen yhteydessä, mutta luvassa on määrätty tarkkailusta seuraavaa:

"Tien rakenteita on seurattava säännöllisesti ja sen kunnossapidosta on huolehdittava. Tuhkakerroksen päällä on säilytettävä riittävä murskekerros ja tietä on hoidettava niin, että murskekerros ei rikkoudu ja tuhkaa pääse ulos rakenteista. Mikäli havaitaan pintakerroksen vaurioita, tulee ne korjata välittömästi. Tien merkittävistä kunnossapito- ja muista muuttamistoimenpiteistä sekä poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava viipymättä Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 52, 66 ja 123 §, JäteL 13 §)"

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 1 mukaan luvan myöntänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu.

Asian käsittely

Ympäristönsuojelulain (YSL) 88 §:n mukaan ympäristöluvan raukeamisen käsittelyssä noudatetaan mitä YSL:n 96 §:ssä säädetään hallintomenettelystä eräissä asioissa.       

Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja internet -sivuilla 30.8. - 29.9.2023 sekä kuultu naapurit. Ympäristöluvan raukeamisesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta ja Kouvolan kaupungin terveysvalvonnalta. Rauettamisesta ei jätetty muistutuksia. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 30.8.2023 sekä Kouvolan kaupungin terveysvalvonta 28.9.2023 ilmoittanut, ettei niillä ole tarvetta lausua asiassa.

Ympäristötarkastaja on tehnyt tiealueella tarkastuksen 25.8.2023 ja todennut, että tie on hyväkuntoinen ja siisti eikä tuhkaa ole näkyvissä.

Teknisen lautakunnan lupajaoston ratkaisu ympäristöluvan raukeamisesta

Ympäristönsuojelulain 88 §:n momentin 1 kohdan 1 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. UPM Kymmene Oyj Metsä on ilmoittanut, että tie on valmistunut, joten ympäristöluvasta tehdään raukeamispäätös.

Mikäli myöhemmin kuitenkin ilmenee UPM Kymmene Oyj Metsän tuhkajätteen hyödyntämistoiminnasta aiheutuneen maaperän tai pohjaveden pilaantumista, voidaan toiminnanharjoittaja edelleen velvoittaa selvittämään pilaantuneen alueen laajuus ja tarvittaessa puhdistamaan maaperä tai pohjavesi. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiemmista pilaamisistaan, vaikka toiminta olisi jo päättynyt (YSL 133 § ja 135 §).

Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan annettava tätä tarkoittavat määräykset.

Tien kunnossapidosta on huolehdittava. Tuhkakerroksen päällä on säilytettävä riittävä murskekerros ja tietä on hoidettava niin, että murskekerros ei rikkoudu ja tuhkaa pääse ulos rakenteista. Mikäli vaurioita havaitaan, tulee ne korjata välittömästi.

Käsittelymaksu

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 13.12.2022 § 261. Luvan rauettamisesta peritään "päätös luvan raukeamisesta" -kohdan tuntimaksu 75 €/h. Asian valmisteluun on käytetty aikaa 6 h, joten käsittelystä peritään yhteensä 450 €. 

Käsittelymaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Päätöksestä tiedottaminen

Lupajaosto tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

  Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty kuulemiskirje ympäristöluvan raukeamisesta.

Ilmoittaminen internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Kati Halonen, puh. 020?615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi ja ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016, marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Vs. ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää ympäristönsuojelulain 88 §:n nojalla, että UPM Kymmene Oyj Metsälle jätetuhkan hyödyntämiseen metsätien parantamisessa kiinteistöllä Halla-Sippola (RN:o 286-422-1-680) myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminnanharjoittaja on pyytänyt luvan rauettamista kertaluontoisen toiminnan johdosta ja toiminnan on todettu loppuneen.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________