Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ep10.kouvola.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.02.2022/Pykälä 45Rantaosayleiskaavan muutos - maanomistajat 2020, valmisteluvaiheen kuuleminen

35/10.02.03/2022

Tela 09.03.2021 § 55

 

Valmistelija: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Kouvolan kaavoitusohjelman 2021 mukaisesti aloitetaan yksityisten maanomistajien kaavamuutostarpeisiin perustuva kaavahanke.

Rantayleiskaavoja koskevia muutostoiveita

Rantayleiskaavaoja on Kouvolan alueelle laadittu 2000-luvun vaihteesta lukien. Erityisesti vanhimpien rantayleiskaavojen osalta mm. yleisessä keskustelussa ja kaupungin suuntaan tulleissa yhteydenotoissa esille on noussut se seikka, että kaavat eivät mahdollista riittävästi/toiveiden vastaisesti vakituista asumista rannalla. Kaavoissa ranta-alueet suunniteltu 2000-luvun alussa perinteisesti 90%:sti loma-asumiseen. Vireillä olevissa ja 2010-luvulla hyväksytyissä Kymijoen ranta-alueiden kaavoissa käyttötarkoitukseen liittyvät muuttuneet tarpeet/toiveet eli pysyvä asuminen on jo laajasti huomioitu. Em. kysymysten ohella jonkin verran esiin nousee rakentamattomien rakennuspaikkojen sijaintimuutoksiin tai rakennusoikeuteen liittyviä toiveita. Muutostoiveisiin pyritään vastaamaan kaavoitusohjelman puitteissa eri kaavahankkeiden yhteydessä siten kuin mm. vallitseva lainsäädäntö, yleiset kaavoitusperiaatteet sekä alueittaiset olosuhteet asian mahdollistavat.

Kaavoitushankkeiden ohjelmoinnista

Rantayleiskaavojen päivitystyötä on tarkoitus tehdä kuluvalla vuosikymmenellä alue kerrallaan Kouvolan kaavoitusohjelmassa erikseen päätettävässä järjestyksessä. Vuosikymmenen alkupuoliskolla laaditaan rantayleiskaavoja etupäässä kaavoittamattomille ranta-alueille, mutta myös aloitetaan ensimmäisiä päivityksiä. Lähempänä vuosikymmenen loppua pääpaino tulee olemaan vanhojen rantayleiskaavojen päivitystyössä. Vuonna 2021 on käynnistymässä rantayleiskaavoja koskeva ensimmäinen päivityskierros Pyhäjärven vesistöalueella.

Kaavoitusohjelman mukaisen järjestelmällisen laajoja alueita käsittävän kaavoitustyön ohella pyritään huomioimaan myös yksittäisten henkilöiden/kohteiden kiireellisiä tarpeita. Määräajoin noin 4-6 vuoden välein tehdään kaavoitusohjelman/resurssien sallimissa puitteissa myös pelkästään yksityishenkilöiden aloitteiden perusteella erillisistä rakennuspaikoista koostuvia pienempiä kaavamuutoshankkeita. Tässä kaavahankkeessa on kyse juuri em. rantayleiskaavapäivityksestä.

Yksityishenkilöiden kaavamuutosaloitteet

Yksityishenkilöt esittävät joskus muutostoiveitaan rantayleiskaava-alueella sijaitsevan rakennuspaikkansa maankäyttöä koskien. Muutostoiveet kerätään talteen ja ne käsitellään määräajoin yhdessä muiden aloitteiden kanssa. Yksityisen aloitteesta laadittavan erilliskohteista koostuvaan "postimerkkikaavaan" voidaan ottaa mukaan vain sellaiset kohteet, joiden kaavamuutosaloitteessa esitettyä toivetta ei ole tarvetta käsitellä ensisijaisesti laajempana vesistökohtaisena/alueittaisena linjakysymyksenä. Ts. kaavamuutosasia ei liity muiden vesistön rannalla olevien maanomistajien oikeuksiin/tuleviin mahdollisuuksiin.

Resurssien käytön ja kustannustehokkuuden näkökulmasta nämä yksittäiskohteista koostuvat kaavamuutokset ovat selkeästi huonompi vaihtoehto verrattuna alueelliseen kaavapäivitykseen. Räätälöity kaavamuutos teettää suhteellisesti selkeästi enemmän työtä/kohde, kuin alueellinen kaavamuutos. Tapauksesta riippuen on kuitenkin joskus perusteltua käsitellä yksittäiskohteita nopeutetusti, joten näitä hankkeita pyritään aloittamaan kohtuullisen määräajan välein. Näiden kohteiden kiireellisyyteen vaikuttaa esim. elinkeinoon tai kaavassa olevaa virheeseen liittyvä syy. Tällaisella kaavanmuutoskierroksella voidaan mukaan ottaa jonkin verran myös muita kaavoituksellisesti selkeitä kohteita kustannuksia jakamaan ja kohentamaan hankkeen kustannustehokkuutta. Kohteiden lukumäärä pidetään kuitenkin kohtuulliseen määrään rajattuna, jotta kaavoitustyö ei liiallisesti hidastu tai vaikeudu. Tällöin liikutaan lukumääräisesti suuruusluokkatasolla noin viidessäkymmenessä kohteessa.

Usein vielä kaavoituksen vireille tulon yhteydessä yksityishenkilöt esittävät uusia kaavamuutoskohdetoivomuksia. Kohteet ja kaavan laajuus tulee kuitenkin lyödä lukkoon riittävän aikaisessa vaiheessa. Tämän kaavan kohdalla se tarkoittaa sitä, että mahdollisia uusia vielä käsittelemättömiä kaavamuutoksen ehdot täyttäviä kohteita voidaan tarvittaessa ottaa mukaan OAS:n nähtävillä olon yhteydessä/heti jälkeen enintään kymmenkunta. Sen jälkeen kaavarajausta ei ole käytännössä mahdollista muuttaa tai laajentaa.

Maanomistajan hakemuksesta tehtävässä yksittäiskohteista koostuvassa yleiskaavamuutoshankkeessa kaavan laatimiskustannukset peritään maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaupungin taksan mukaisesti mahdollisimman laajalti hankkeesta hyötyviltä eli kaavamuutosta hakeneilta. Alueellisen kaavahankkeen yhteydessä taksan mukainen kaavoitusmaksu on pienempi.

Rantaosayleiskaava maanomistajat 2020

Rantayleiskaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ja tarkistaa kaavamerkintöjä niiden aloitteiden tai muutoin havaittujen muutostarpeiden osalta, joissa tapauksissa kaavamuutoksen edellytykset täyttyvät. Käynnistyvää kaavahanketta varten käsiteltiin yhteensä 50 hakemusta, jotka koskivat 58 kiinteistöä. Näistä hakemuksista käyttötarkoituksen muutosta haettiin yhteensä 28 kiinteistölle ja muuta kaavamuutosta yhteensä 30 kiinteistölle.

Hakemukset arvioitiin yleisten rantayleiskaavoitussäädösten sekä Kouvolassa noudatettavien kaavoitusperiaatteiden mukaisesti. Käyttötarkoituksen muutosta koskeneiden hakemusten osalta hakemukset arvioitiin lisäksi Kouvolan kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan vuosina 2019 ja 2020 käsittelemien periaatteiden ja käytännön soveltamislinjausten mukaisesti. Hakijoille (kesällä 2020 käsitellyt hakemukset) on ilmoitettu hakemuksen käsittelytuloksesta sekä siitä, että asiasta päätetään varsinaisesti kaavahankkeen vireille tulon yhteydessä. Kaavahankkeeseen olisi hyväksyttävissä lopulta 41 kiinteistöä, joista 16 mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutos. Lopuille 25 kiinteistölle on tavoitteena tehdä muu hakemuksessa esitetty kaavamuutos.

Kaavahankkeeseen on hyväksytty pääsääntöisesti ne käyttötarkoituksen muutosta hakeneet kohteet, jotka sijaitsevat teknisen lautakunnan (tekninen lautakunta 17.3.2020 § 57) hyväksymän ehdotuksen mukaisesti kylien välittömässä läheisyydessä, yhdyskuntarakenteen kannalta edullisilla vyöhykkeillä sekä kohteissa, jossa työ ja elinkeinot kytkeytyvät suoraan tai välillisesti juuri kyseiseen rakennuspaikkaan tai sen yhteyteen. Kohteet, joille tehdään muita korjauksia sijaitsevat laajemmalla alueella. Näistä merkittävä osa sijoittuu Repoveden lähiympäristöön. Siellä tarkastellaan mm. Repoveden kehittämisselvityksessä esille nousseita kohteita. Kaikki hyväksytyt kohteet sijaitsevat Kouvolan pohjoisella järviseudulla.

Osayleiskaavan vireille tulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yleiskaavojen vireille tulemisesta päättää Kouvolassa tekninen lautakunta. Vireille tulon yhteydessä käsitellään kaavan tavoitteet. Tavoitteet on kirjattu kaavaa koskevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS).

Kaavoitustyön alkuvaiheessa tiedotetaan kaavoituksen tavoitteista, aikataulusta ja osallisten/kuntalaisten mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kaavoitustyöhön. Kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja siitä pyydetään viranomisilta tarvittavat lausunnot.

Kaavoituksen vireille tulosta ilmoitetaan siten kuin laissa ja kaupungin hallintosäännössä on asiasta säädetty.

Kaavoituksen jatko

OAS:n nähtävillä olon jälkeen pidetään kaavan viranomaisneuvottelu ja aloitetaan kaavaluonnoksen suunnittelutyö. Suunnittelun lähtökohtia käsitellään suunnittelun alkuvaiheessa ranta-alueiden kaavoituksen tueksi perustetussa ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä on edustus mm. teknisestä lautakunnasta. Kaavaluonnos on tavoitteena saada teknisen lautakunnan käsittelyyn ja nähtäville vuoden 2021 syksyllä. Kaavan arvioidut laatimisvuodet ovat 2021-2022 ja hyväksymiskäsittely on arviolta vuoden 2023 alkupuoliskolla.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata www-sivulla
https://www.kouvola.fi/roykmaanomistajat

Kaavan OAS ja muutoshakemustaulukko ovat liitteenä.

Lisätietoja: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rantaosayleiskaavan, maanomistajat 2020 vireille tulon esityslistalla kerrotuilla perusteilla ja liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitettyjen tavoitteiden ja laajuuden mukaisesti.

Tekninen lautakunta asettaa kaavan OAS:n nähtäville sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

Tekninen lautakunta 22.02.2022 § 45

   

Valmistelija: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020 kaavaluonnoksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen

Kaavamuutoksen tarkoitus

Pohjois-Kouvolan järviseudulle sijoittuva Maanomistajien aloitteet 2020 kaava-aineisto on saatu kaavaluonnosvaiheeseen ja on valmis nähtäville asettamista varten.

Kaavan tavoitteena on tarkistaa kaavamerkintöjä ja -määräyksiä kaavassa olevien kiinteistöjen osalta. Noin puolet muutoskohteista koskee korttelin käyttötarkoituksen muuttamista siten, että se mahdollistaa kaavamuutoksen jälkeen tarvittaessa vakituisen asuinrakennuksen rakennusluvan hakemisen. Toinen puolisko muutoskohteista koskee lähinnä lomarakennuspaikkojen siirtoja vesistön sisällä tai vesistöltä toiselle. Lisäksi on kolme Repoveden suunnalla olevaa matkailupalvelujen kehittämisen mahdollistava kaavamuutoskohdetta.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaavamuutos kuulutettiin teknisen lautakunnan keväällä 2021 tekemän päätöksen nojalla vireille tulleeksi. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin huhti-toukokuussa 2021 nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen järjestettiin kesällä 2021 maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin, eikä OAS:sta saadusta palautteesta laadittuihin vastineisiin. Neuvottelussa nousi esille lähinnä arkeologisen selvityksen päivitystarve. Vuoden 2021 aikana kaavaluonnosta varten on tehty kolme erillisselvitystä liittyen kaava-alueen luontoarvoihin, arkeologiaan ja maisemavaikutuksiin. Kaavahanketta on lisäksi esitelty kaksi kertaa rantakaavoituksen ohjausryhmässä.

Kaavasuunnittelun etenemisen myötä on muutama muutoskohde jäänyt pois kaavaluonnoksesta. Osa maanomistajista ei sitoutunut kaavamuutoksen aiheuttamiin arvioituihin kustannuksiin. Myöskään kaikkia rakennuspaikan siirtoja ei voida toteuttaa. Muilta osin suunnittelu on edennyt ennakko-odotusten mukaan.

Kaavaluonnos

Kaavaluonnoksessa on yhteensä 45 kaavamuutoskohdetta. Näistä 21 koskee korttelin käyttötarkoituksen muuttamista siten, että se mahdollistaa myös vakituisen asumisen (RA -> RA/AO). Loput 24 muutoskohdetta ovat rakennuspaikan siirtoja ja muita kaavamuutoksia.

Kaavan kannalta merkittävimpänä voidaan pitää Repoveden alueen matkailun kehittämistä palvelevia muutoksia, joissa muodostetaan kolme matkailupalveluiden (RM) korttelialuetta Hillosensalmelle ja sen lähialueelle. Kaksi pienempää kohdetta sijoittuvat kaupungin omistamalle maa-alueelle. Suurin ja mielenkiintoisin on kolmas yksityisen maanomistajan omistama Naatuksenniemi, jonne kaavassa ollaan osoittamassa varsin merkittävää enimmäisrakennusoikeutta. Alueen jatkosuunnittelu Naatuksenniemen osalta on maanomistajan vastuulla. Määrältään näinkin merkittävä määrä rakentamista edellyttää vielä ranta-asemakaavan laatimista. Pienemmät ja rakennusoikeudeltaan maltillisemmat matkailupalveluille suunnitellut kohteet eivät edellytä ranta-asemakaavan laatimista.

Yksi muutoskohde on merkitty kaavakartalle vielä ehdollisena, sillä sen osalta joudutaan vielä tekemään kesällä 2022 kohteen luontoarvoihin liittyviä lisäselvityksiä.

Kaavaluonnos julkisesti nähtäville

Kaavaprosessissa kaavaehdotusvaihe on ns. virallinen kuulemisvaihe, mutta jo ennen sitä on syytä tarjota kaavan osallisille mahdollisuus kaavoitusta koskevan mielipiteen esittämiseen. Mielipide voi koskea itse kaavaa, mutta myös sen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja muuta aineistoa. Osallisten kuuleminen suoritetaan yleensä asettamalla kaavaluonnosasiakirjat julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Kyseisenä aikana kaavahankkeen osalliset eli mm. maanomistajat, naapurit, kuntalaiset ja viranomaiset voivat jättää kaavaluonnoksesta halutessaan kirjallisen mielipiteen. Myös suullisesti on mahdollista kaavaluonnosta kommentoida, mutta tällöin mielipidettä ei kirjata, eikä siihen laadita vastinetta. Kaavamuutoskohteiden omistajille lähetetään luonnoksen nähtäville asettamisesta kirjetiedote.

Kaavoituksen jatko

Kaavoitusaikatauluun eli kaavaehdotuksen aikatauluun vaikuttaa kaavaluonnoksesta saatavan palautteen määrä ja laatu sekä osaltaan myös elokuuhun 2022 ajoittuva luontoselvityksen täydennys. Kaavaluonnoksesta saatava palaute ja kaavanlaatijan vastineet esitellään teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen asettamalle rantakaavoituksen ohjausryhmälle kesällä 2022. Kaavaehdotuksen suunnittelu ajoittunee loppukesälle ja syksylle 2022. Kaavaehdotus pyritään saamaan teknisen lautakunnan käsittelyyn ja julkisesti nähtäville vuoden 2022 loppupuoliskolla. Kaavan viimeistely ja hyväksymiseen liittyvät neuvottelumenettelyt ja päätöksenteko ajoittunevat vuoden 2022 loppuun tai 2023 alkuun.

Kaavoitusmaksu

Maankäyttö- ja rakennuslain 76 §:n mukaan rantayleiskaavan laatimiskustannuksista voidaan maanomistajalta periä enintään puolet heidän kaavasta saamansa hyödyn suhteen. Kouvolan kaupunki perii MRL76§:n tarkoittaman kaavoitusmaksun kiinteistönomistajalle koituvan kaavoitushyödyn suhteessa ja kaavoituskustannusten perusteella. Kaavoitusmaksu koostuu rakennuspaikkakohtaisesta kiinteästä maksusta ja kaavamuutoskohteille jyvitettävästä kustannuserästä. Perustelut ja esitys kaavoitusmaksun käytöstä tuodaan teknisen lautakunnan käsittelyyn ennen kaavan hyväksymistä. Kaavoitusmaksu peritään ennen kaavan hyväksymistä.

Kaavakartat ja -määräykset ovat liitteenä.

Muu nähtäville asetettava kaava-aineisto on oheismateriaalina.

Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa www.kouvola.fi/roykmaanomistajat.

Lisätiedot: yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, puh. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020 -kaavaluonnoksen ja päättää asettaa sen 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Marko Luukkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

____________