Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kymen jätelautakunta
Pöytäkirja 21.03.2024/Pykälä 10Pyhtään Kaunissaaren jätehuollon järjestäminen ja jätetaksa 2024

6801/14.06.02/2024

 

Kymen jätelautakunta 21.03.2024 § 10

   

Valmistelija: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana päätös Pyhtään Kaunissaaren (vapaa-ajan)asukkaiden jätehuollon järjestämistavasta ja samalla siihen liittyvästä jätelain 78 §:n mukaisesta jätemaksutaksasta 1.5.2024 alkaen.

Kaunissaaren jätehuollon palvelujen muuttaminen ja kehittäminen on tullut välttämättömäksi, koska saareen järjestetyn jätehuollon kustannukset ovat jo pitkään olleet korkeat, eikä saaren asukkailta ja muilta toimijoilta perityt maksut ole riittäneet kustannusten kattamiseen. Kaunissaaressa on ollut oma lukollinen yhteiskeräyspiste loppujätteelle. Saaressa ei ole ollut omaa jätetaksaa vaan asukkaat ovat maksaneet saman lukollisen yhteiskeräyspisteen maksun kuin muutkin lukkopisteiden käyttäjät. Jätelain mukaan jätteen tuottaja tai haltija vastaa jätehuollon kustannuksista. Tämä ei ole toteutunut Kaunissaaren kohdalla. Lisäksi saaressa ollut jäteastia on aiheuttanut sen tyhjentäjälle työturvallisuusriskin.

Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus on esittänyt jätelautakunnalle kahta vaihtoehtoista jätehuollon palveluvaihtoehtoa Kaunissaaren asukkaiden jätehuollon järjestämiseksi.

Jätehuollon palveluvaihtoehto 1: Jätehuolto mantereen lukollisessa loppujätteen yhteiskeräyspisteessä, esim. Kuusisen satamassa. Tällöin taksan suuruus ei muutu nykyisestä lukollisen yhteiskeräyspisteen taksasta ja taksaksi tulee 1.1.2024 alkaen voimassa ollut Kotkan, Pyhtään, Haminan, Miehikkälän ja Virolahden taksataulukon mukainen lukkopistemaksu.

Jätehuollon palveluvaihtoehto 2: Jätehuolto Kaunissaaressa, jolloin Kaunissaareen tulee uusi jätepuristin loppujätteelle. Tällöin lisäkuluja aiheuttaa jätteiden kuljettaminen vesiteitse/työtunnit. Valtakunnallisen jätetaksaoppaan mukaan kuljetusalueen erityiset olosuhteet voidaan ottaa huomioon kunnan jätemaksujen perusteissa, jolloin saariston jätemaksut voivat olla perustellusti eri suuruisia kuin muun kunnan alueen jätemaksut. Tässä palveluvaihtoehdossa Kaunissaareen tulisi erillinen Kaunissaaren saaristotaksa.

Jätehuollon toteutustapa

Jätemaksutaksa 2024

Osavuosimaksu €, sis. alv

Vuosimaksu €, sis. alv

  1.                        Jätehuolto mantereen lukkopisteessä

Nykyinen, voimassaoleva taksa

51,25

79,00

  1.                        Jätehuolto Kaunissaaren lukkopisteessä

Uusi Kaunissaaren saaristotaksa

156,18

194,03

 

Molempia vaihtoehtoja ei voida toteuttaa esitetyillä jätetaksoilla samaan aikaan. Kymen jätelautakunta päättää, kumpi vaihtoehdoista valitaan Kaunissaaren asukkaiden jätehuollon toteuttamiseksi ja samalla päätetään siihen liittyvästä taksasta.

Jokaisen asuinkiinteistön, myös vapaa-ajanasunnon, on kuuluttava järjestettyyn jätehuoltoon. Lukkopisteeseen liittymisvelvollisuudesta eli lukkopistemaksusta voi saada vapautuksen vain, jos on hakenut Kymen jätelautakunnalta luvan viedä jätteet itse järjestettyyn jäteastiaan, joka sijaitsee enintään viiden kilometrin päässä mantereen venepaikasta. Vapautuksen jätemaksusta voi saada myös, jos vapaa-ajanasunto on asuinkelvoton.

Kaunissaaressa on tällä hetkellä ollut keräysastiat myös lasille ja metallille. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus esittää, että jatkossa kaikki pakkausjätteet Kaunissaaresta viedään mantereen ekopisteisiin. Tämä on tasapuolista koko toimialueen asukkaiden kannalta.

Kaunissaaressa jätehuoltoa tarvitsevat asukkaiden lisäksi myös Pyhtään kunnan vierasvenesatama sekä saaressa toimivat yritykset. Kaunissaaressa sijaitsevan lukkopisteen kustannukset jaettaisiin asukkaiden, yritysten sekä Pyhtään kunnan kesken, joka on yksi syy siihen, että asukkaiden lukkopistemaksua (Kaunissaaren saaristotaksa) on saatu alhaisemmaksi kuin syksyllä 2023 lähetetyssä kyselyssä oli arvoitu. Mikäli asukkaiden jätehuolto päädytään järjestämään kuitenkin mantereen lukkopisteitä käyttäen, on Kymenlaakson Jäte Oy:llä valmius järjestää vierasvenesataman jätehuolto erikseen. Yritysten jätteet kuuluvat ensisijaisesti yritysten omalle järjestämisvastuulle.

Jätehuollon toteutusvaihtoehtoihin liittyvät taksaesitykset sekä perustelumuistio asiasta ovat oheismateriaalina.

Asian aiempi käsittely ja tiedottaminen

Kymenlaakson Jäte järjesti asukastilaisuuden Kaunissaaressa 21.8.2023. Kymenlaakson Jäte halusi kertoa ja keskustella jätehuollon tilanteesta, jotta asukkaiden tarpeet ja mielipiteet voitaisiin mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. Tilaisuuteen saapui yli 20 henkilöä. Myös Kymen jätelautakunnan edustaja oli mukana tilaisuudessa.

Tilaisuuden pohjalta saarelaisille lähetettiin (Kymenlaakson Jäte Oy) kysely ja tiedote, jossa oli esitetty vaihtoehtoja jätehuollon järjestämiseksi. Kysely lähetettiin 119 osoitteeseen. Vastauksia saatiin 100 kpl.

Kyselyssä oli ilmoitettu saaressa järjestettävän jätehuollon osavuosimaksun olevan noin 215 € ja vuosimaksun noin 250 €. Tuolloin noin 68 % vastaajista kannatti jätehuollon järjestämistä Kuusisen satamassa. Kyselyn vastauksia on esitelty oheismateriaalissa.

Lausunto, nähtävillä olo ja kirjalliset kannanotot

Pyhtään kunnalta pyydettiin asiasta lausuntoa. Pyhtään kunnan tekniikkalautakunnan lausunnossa esitetään, että Kymen jätelautakunta päättäisi Kaunissaaren jätehuollon toteutustavaksi vaihtoehto 2. mukaisen mallin eli jätehuolto järjestettäisiin Kaunissaaressa.

Asia oli nähtävillä yleisessä tietoverkossa www.kymenjatelautakunta.fi ajalla 5.2.-1.3.2024. Asian nähtävillä olosta tiedotettiin PK-Ankkuri -lehdessä 7.2.2024. Lisäksi kaikille Kaunissaaren asuinkiinteistöjen omistajille lähetettiin 6.-7.2.2024 kirjeellä tieto asian nähtävillä olosta. Kirjeitä lähti 129 kpl. Asiasta tiedotettiin yleisessä tietoverkossa myös ruotsin kielellä ja ruotsinkielisille asukkaille lähetettiin kirje ruotsiksi.

Asiasta oli mahdollisuus lausua mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot piti toimittaa Kymen jätelautakunnalle 1.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Asiasta saapui yhteensä 16 kpl kannanottoja. Kannanotoista noin kymmenessä kannatettiin jätehuollon toteutusta Kaunissaaressa (vaihtoehto 2) ja noin kuudessa jätehuollon toteutusta mantereen lukollisia loppujätteen yhteiskeräyspisteitä hyödyntäen (vaihtoehto 1).

Yhdessä kannanotossa oli esitetty puoltavia ja vastustavia kommentteja kummastakin vaihtoehdosta. Se tulkittiin laskennassa kuitenkin enemmän vaihtoehdon 1 kannattajaksi kommenttien perusteella. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan kannanotto puolsi vaihtoehtoa 2, tosin siinä ymmärretään myös saaressa vähän käyvien kantaa. Yksi vaihtoehtoa 2 kannattava kannanotto tuli kahdelta saaressa yrittäjinä toimivilta.

Kaunissaaren Kyläkunta ry:n puheenjohtajan lausunto on liitteenä.

Saarella toimivien kahden yrittäjän kannanotto on liitteenä.

Vaihtoehtoa 1 kommentoitiin asukkaiden taholta siten, että

Puoltavat kommentit:

-          se riittää hyvin vapaa-ajanasunnon jätehuolloksi.

-          ei ole mahdotonta toteuttaa.

-          vaihtoehto on hyvä, koska joka tapauksessa "muovit ja muut" täytyy viedä saaresta pois.

-          se riittää hyvin tilanteessa, jossa omistaja ikääntynyt ja paikka vähäisellä käytöllä, jolloin jätteen määrä vähäinen.

Vastustavat kommentit:

-          se vaikeuttaa mökkiläisten jätteenkäsittelyä.

-          mahdollinen roskaantuminen saaressa lisääntyy, roskaa heitettäisiin tai kaivettaisiin maastoon.

-          "jos jätepalvelut eivät toimi kunnolla, lisääntyy jätteen poltto, tunkiot, hävittäminen luontoon. Näin on ollut aikaisempina vuosina saaressa käytäntö, eikä siihen käsittääkseni enää tulisi "ohjata"."

-          yhteysalus ei pysty hallitsemaan jätesäkkien kuljetusta tai sitten autoliikenne lisääntyy saaressa. Pohdittiin myös yhteysaluksen mielipidettä asiaan ja onko jätteiden kuljetus aluksella edes sallittua. Yhdessä mielipiteessä pohdittiin, että aletaanko jätteiden kuljetuksesta aluksella periä maksua. Yhdessä kannanotossa pohdittiin, että Kuusisen tilat eivät riitä, kun alus saapuu satamaan ja alkaa jätteiden tyhjennys lukollisiin astioihin.

-          "epämääräisten, mahdollisesti jopa haisevien jätepussien kuljettaminen yhteysalusten kannella tai pahimmassa tapauksessa matkustamossa varsinkin kesän turistiaikaan johtaisi ennen pitkää riitoihin ja syyttelyyn. Aluksen ulkotiloissa kuljetuspussit kastuvat ja rikkoutuvat."

-          "yhteysalus on turistivene kesäisin, ei jätteiden kuljetusalus. Jätteiden kuljettaminen vaikeuttaa/hidastaa mm. aluksen lastausta. Saarelaiset kuljettavat jätteensä isoissa pusseissa, täynnä pieniä kerättyjä pusseja, koska eiväthän he kulje aluksella joka päivä jätteen takia. Jätteet aiheuttavat turismille haittaa."

-          "myös yritysten ja sataman jätteenkäsittely vaatii erillisen ratkaisun, mikä aivan varmasti johtaa kalliiseen vaihtoehtoon. Jos halutaan, että Kaunissaaren satama toimii ja kiinnostaa veneilijöitä, satamapalvelut on saatava riittävälle tasolle ja siihen kuuluu jätepiste."

Vaihtoehtoa 2 kommentoitiin siten, että:

Puoltavat kommentit:

-          se on hyvä ja toimiva ratkaisu.

-          tulee mennä eteenpäin mallilla, jossa Kaunissaaressa on jätepiste, (vaikka ympärivuotisten asukkaiden maksu on liian korkea.)

-          se on ainoa vaihtoehto saaressa koko kesän viettäville huonokuntoisille asukkaille.

-          muut vaihtoehdot ovat täysin poissuljettuja ja olisivat "taantunutta toimintaa" ja veisivät kehitystä taaksepäin.

-          jätehuolto saaren lukitussa pisteessä on toiminut hyvin, jos laitteet ovat olleet kunnossa. Ainoa oikea vaihtoehto, käytännöllinen, hygieninen, näkymätön, nykyaikainen.

-          Saaren lukkopisteeseen jätteet kulkevat kotoa nopeammin ja kätevämmin.

Vastustavat kommentit:

-          Ympärivuotisten asukkaiden jätemaksu 194,03 €/ vuosi on turhan korkea.

-          Mökkiläisen kannalta, joka käy saaristossa viikonloppuisin kesäkaudella, on kustannus täysin kohtuuton. 

-          "Mielestäni on todella epäoikeudenmukaista, että kustannukset jaettaisiin asukkaiden, yritysten ja Pyhtään kunnan kanssa, koska viimeksi mainitut tuottavat jätettä huomattavasti enemmän kuin asukkaat, jopa useita säkkejä päivässä. Jos kuitenkin tulee kannanottojen perusteella toteutettavaksi vaihtoehto 2 niin yrityksille ja kunnalle tulee määritellä suurempi osuus kustannuksista kuin asukkaille!"

Yleisiä kommentteja:

-          Turistit kulkevat yhteysaluksella, vaikka se on asukkaiden ja huollon tarpeisiin. Kommentissa esitetään, että turisteilta perittäisiin jätemaksu.

-          Kaunissaaressa kompostoidaan ja paperipussit palavat saunan uunissa. Menneinä vuosikymmeninä ei ollut jäteongelmia, kun jätteet kipattiin mereen.

-          On huono aika korottaa jätemaksuja, kun asumisen kustannukset ovat muutoinkin nousseet.

-          Lasinkeräyksen ja metallinkeräyksen poistaminen saaresta johtaa ongelmiin.

-          "Saaren kesäasukkaista suurin osa lienee Kotkaan päin kulkijoita, yhteysveneellä tai omalla veneellä. Ovatko samat palvelut kuin Kuusisessa myös muissa satamissa?"

-          Mikäli vaihtoehto yksi toteutuu, niin oletan, että jätehuollon järjestäjä toimittaa uuden avaimen veloituksetta jätepisteen vaihtoon velvoitetuille asiakkaille.

Vastaukset kommentteihin

Kymen jätelautakunta vastaa kootusti kannanotoissa esitettyihin asioihin ja kysymyksiin:

Pakkausjätteiden (muovi, kartonki, lasi ja metalli) keräys on järjestetty asukkaille mantereen ekopisteissä. Kaikki pakkausjätteet tulee toimittaa erilliskeräykseen, eikä mm. kartongin tai paperin hävittäminen polttamalla ole sallittu kuin vähäisessä määrin sytykkeenä.

Jätteiden hävittäminen polttamalla, maahan kaivamalla tai vesistöön upottamalla on kielletty.

Yhteysalus on tarkoitettu nimenomaan saaren asukkaiden käyttöön ja huoltokuljetuksiin. Mutta ilmeisesti turisteja ei voida kieltää käyttämästä yhteysalusta. Pakkausjätteitä kuljetetaan jo nyt yhteysaluksessa eikä tästä ole tullut yhteysalukselle vahinkoa. Loppujätteiden kuljetuksessa tulisi ottaa huomioon jätteiden asianmukainen pakkaaminen.

Turisteilta ei voi periä erillistä jätemaksua, vaan heidän jätehuollostansa vastaa se taho, jonka palveluita he käyttävät. Kunnan on järjestettävä joka tapauksessa vierasvenesataman jätehuolto.

Yritysten jätehuolto ei kuulu kunnan järjestämisvastuulle, eikä se tavallaan kuulu jätelautakunnalle, mutta se voidaan tässä tapauksessa järjestää yhdessä asukkaiden jätehuollon kanssa.

Jätemaksua on pakko korottaa, mikäli jätehuolto järjestetään saaressa. Jätemaksujen pitää kattaa jätehuollon kustannukset ja on käyttäjiensä maksettava. Kuntaliiton jätelakioppaan mukaan erityisalueille, kuten saariin, voidaan laatia erillinen saaristotaksa. Saariston jätehuolto on huomattavasti kalliimpaa järjestää kuin mantereen jätehuolto.

Loppujätteen lukollisia yhteiskeräyspisteitä on useissa satamissa Pyhtäällä, Kotkassa, Haminassa ja Virolahdella.

Esitys Kaunissaaren jätehuollon järjestämiseksi ja jätetaksaksi ja sen perusteiksi

Jätehuoltopäällikkö esittää, että jätehuolto Pyhtään Kaunissaaressa toteutetaan vaihtoehdon 2 mukaisesti, jolloin Kaunissaaressa olisi oma loppujätteen lukollinen yhteiskeräyspiste. Saaren asukkaiden jätemaksuksi tulee Kaunissaaren saaristotaksan mukainen maksu.

Jätehuoltopäällikkö esittää Kaunissaaren saaristotaksaksi vuodelle 2024 edellä ja oheismateriaalissa esitettyjä seuraavia maksuja:

Kaunissaaren saaristotaksa 2024

alv 0 %

alv 24 %

Osavuosimaksu €

125,95

156,18

Vuosimaksu €

156,48

194,03

 

Taksan perusteet

Osavuosimaksu peritään asukkailta, jotka käyttävät loma-asuntoaan vuosittain toukokuun alusta syyskuun loppuun tai vähemmän aikaa. Vuosimaksu perittään asukkailta, jotka ovat saaren vakituisia asukkaita tai käyttävät loma-asuntoaan myös talviaikaan. Jätehuoltoon liittyminen tapahtuu sopimalla asiasta Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa (Kymenlaakson Jäte Oy lähettää lukkopisteen avaimen) ja maksamalla lukkopistemaksun.

Taksa perustuu jätelain 646/2011 § 78, 79 ja 80. Taksa perustuu saareen tuotavasta jätehuollosta aiheutuviin todellisiin kuluihin. Taksassa on otettu huomioon Pyhtään kunnan sataman osuus jätehuollon kustannuksista sekä yritysten lukkopistemaksun lisäksi maksamat voimassa olevan Kymen jätelautakunnan jätetaksan mukaiset säkkimaksut, 200 litran säkki 5,50 € (sis. alv).

Perustelut esitykselle

Kymen jätelautakunta kuuli asiasta hyvin laajasti lähettämällä kaikille asianosaisille tiedon asian nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta antaa mielipide asiassa. Lisäksi asiasta tiedotettiin sanomalehdessä. On sinänsä harmillista, että vastauksia tuli vain 16 kpl, joka on 12,4 % lähetettyjen kirjeiden määrästä.

Annettujen mielipiteiden perusteella kannatusta sai eniten jätehuollon järjestäminen Kaunissaaressa, kuten on ollut tähänkin asti. Myös Pyhtään kunnan lausunto puolsi jätehuollon järjestämistä saaressa. Oletettavasti syksyn 2023 ennakkotietoa edullisemmaksi muotoutunut jätemaksu vaihtoehdolle 2 vaikutti asukkaiden mielipiteisiin tai halukkuuteen ilmaista kantaansa. Jätehuollon järjestäminen saaressa oletettavasti myös vähentää väärinkäytöksiä jätteiden käsittelyn suhteen. Taksaesitys on myös tasoltaan kohtuullinen, kun ottaa huomioon muualla Suomen saaristossa voimassa olevat jätetaksat.

Lisätietoja: jätehuoltopäällikkö Katja Kangas, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi

Jätehuoltopäällikön ehdotus:

Kymen jätelautakunta päättää, että jätehuolto Pyhtään Kaunissaaressa toteutetaan vaihtoehdon 2 mukaisesti, jolloin Kaunissaaressa on oma loppujätteen lukollinen yhteiskeräyspiste. Saaren asukkaiden jätemaksuksi tulee Kaunissaaren saaristotaksan mukainen maksu.

Kymen jätelautakunta määrää Kaunissaaren saaristotaksaksi vuodelle 2024 edellä esitetyt, vaihtoehdon 2 mukaiset jätemaksut.

Päätös määrätään voimaan muutoksenhausta huolimatta.

  Kymen jätelautakunnan päätös:

Kymen jätelautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________