Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.05.2023/Pykälä 123


RR-terminaalin poistosuunnitelma

4599/02.06.01.02/2023

 

Tekninen lautakunta 20.04.2023 § 74

 

Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Kunnan kirjanpidossa kirjanpitolakia noudatetaan soveltuvin osin. Kirjanpitolainsäännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sen antamat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain 1 luvun 3 §:n edellyttämän hyvän kirjanpitotavan lähteisiin kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Kunnan on poistolaskennassa noudatettava Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta suunnitelmapoistoista, ohjeen on julkaissut Suomen Kuntaliitto. Kuntaliiton yleisohjeet katsotaan lainsäädäntöä vastaaviksi kuntia velvoittaviksi ohjeiksi.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt suunnitelmapoistojen perusteet 29.4.2019 § 42 seuraavasti:

  • Poistosuunnitelmaa pidempi poistoaika voidaan perustellusti hyväksyä investointihankkeen talousarvion hyväksymisen yhteydessä tai erikseen kaupunginhallituksessa hyödykkeen valmistumisen yhteydessä.
  • Perusparannusmeno kirjataan erilliseksi hankintamenoksi, jolle määritellään oma poistosuunnitelma.
  • Kunnan omaisuuteen, joka on hankittu ennen 31.12.2012, noudatetaan aiempaa poistosuunnitelmaa.
  • Käytöstä poistettavan omaisuuden jäljellä oleva hankintahinta poistetaan kerralla sinä vuonna, kun hyödykkeen käyttö päättyy kunnan palvelutuotannossa.
  • Poistosuunnitelman muutoksista johtuvista lisäpoistoista tai arvonalennuksista päättää toimialajohtaja.

Edellä mainittujen perusteiden pohjalta kaupunginhallitus on 13.5.2019 § 170 hyväksynyt poistosuunnitelman sekä vahvistanut poistolaskennan pohjan. Poistosuunnitelma on päivitetty kaupunginhallituksessa 16.1.2023 § 5. Hallintosäännön 64.2 §:n mukaan kaupunginhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

RR-terminaalin rakentaminen -kärkihanke on valmistunut joulukuussa 2022. Kaupunginhallitukselle esitetään, että asfaltin alapuolisille rakenteille hyväksytään poistosuunnitelmaa pidempi poistoaika. Poistosuunnitelman mukainen poistoaika muille maa- ja vesirakenteille on 15 vuotta. Poistoajaksi esitetään kuitenkin yleisohjeen mukaista ylärajaa eli 30 vuotta.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poisto-ohjeen poistoaikojen alarajojen käyttämistä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Erityinen hyödykekohtainen peruste pidemmälle poistoajalle voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos on ilmeistä, että hyödykkeen käyttöikä rakennusteknisistä syistä, alhaisen käyttöasteen takia tai muusta syystä tulee olemaan tavanomaista pidempi.

Terminaalialue asfaltin alapuolisine rakenteineen on mitoitettu mm. konttien varastoinnille sekä konttien käsittelyyn käytettävälle työkoneliikenteelle (satamalukki). Rakenteet on mitoitettu kestävän käyttöä pidempään kuin tavanomaiset maa- ja vesirakenteet, josta syystä 30 vuoden poistoaika on perusteltu.

Kentän alusrakenne koostuu mm. irti louhitusta kalliosta ja kallion päälle tai perusmaan päälle tehdystä louhepenkereestä.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja Rail Gate Finland projektipäällikkö Tero Valtonen, puh. 020 615 8086, tero.valtonen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että RR-terminaalin poistosuunnitelmassa asfaltin alapuolisten rakenteiden poistoajaksi hyväksytään 30 vuotta poiketen kaupungin poistosuunnitelmasta.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jukka Silén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 5).

Suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta ja projektipäällikkö olivat paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 123

   

Valmistelija: hallintojohtaja Saara Rahkonen-Rannikko, puh. 020 615 9066, saara.rahkonen-rannikko(at)kouvola.fi

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja Rail Gate Finland projektipäällikkö Tero Valtonen, puh. 020 615 8086, tero.valtonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä RR-terminaalin poistosuunnitelmassa asfaltin alapuolisten rakenteiden poistoajaksi 30 vuotta poiketen kaupungin poistosuunnitelmasta.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Anni Villikka poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 5).

____________