Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 27Lehtomäen kentän lämmittäminen talvikaudella 2023

3681/12.04.02/2023
2758/10.03.07.02/2022

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 27

   

Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi

Liikunta- ja kulttuurilautakunta on käsitellyt 18.1.2023 kokouksessaan Lehtomäen kentän lämmittämistä talvikaudella 2023 ja esityksenä on ollut, että lämmitystä ei toteuteta talvikaudella 2023 osana kaupungin ja toimialan energiansäästötoimenpiteitä. Energiansäästötoimenpiteet liikuntapalveluiden osalta koskevat erityisesti palvelupisteiden aukioloa ja aukioloaikoja, joita on edellä mainitusti esitetty 18.1.2023 § 7 päätöksessä muutettavan kokonaisuutena tavoiteltavien säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Energiasäästö kohteessa olisi aukiolomuutoksen myötä päätöksen mukaan noin 45 000 euroa.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.10.2022 § 272 asettanut kaupungin energiasäästötavoitteeksi yhteensä 3,0 miljoonaa euroa lämmityskauden aikana. Kaupungin energiansäästötoimet kohdistuvat kaikille kaupungin toimialoille. Esitys jättää Lehtomäen kenttä lämmittämättä talvikaudella (tammi-huhtikuussa 2023), on siten perustunut ja ollut osa toimialan energiasäästötoimenpiteitä.

Lautakunta on käsitellyt asiaa ja päättänyt (18.1.2023 § 7), että Lehtomäen tekonurmikentän lämmitys aloitetaan 1.2.2023 alkaen. Lautakunnan päätös valmistelutietoineen sekä äänestystuloksineen on oheismateriaalina.

Energiasäästötavoitteiden toteuttaminen hallituksen päätöksen mukaisesti

Kaupungin toimitilajohtajan antaman selvityksen mukaan kaikkien toimialojen energiansäästötoimilla on saatu viime vuoden loppuun mennessä hieman yli miljoonan euron säästöt, mutta kaupunginhallituksen asettamasta energiansäästötavoitteesta ollaan vielä jäljessä. Siksi on erittäin tärkeää ja perusteltua, että säästötoimia jatketaan koko vuoden ja kaupungin kaikki yksiköt osallistuvat energian säästöön.

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös (18.1.2023 § 7) aloittaa Lehtomäen tekonurmikentän lämmitys 1.2.2023 alkaen ei siten vastaa kaupunginhallituksen asettamiin tavoitteisiin ja säästötarpeisiin, eikä päätöksessä ole osoitettu vaihtoehtoista tai vastaavaa energiansäästökohdetta taikka muuta kustannussäästöä Lehtomäen kentän lämmittämisen aloittamisen tilalle. Kuitenkin kaikkien toimialojen on edelleen perusteltua toteuttaa energiansäästötoimia hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen hallituksen alaisen viranomaisen, ja siten lautakunnan, päättämän asian. Otto-oikeutta käytettäessä siirtyy lautakunnan käsittelemä asia kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja hallituksella on asiaa ratkaistaessa sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on myös velvollinen tekemään asiassa päätöksen. Kaupungin hallintosäännön 31 §:n mukaisesti asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Edelleen kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kyseinen lautakunnan päätös on tehty 18.1.2023, pöytäkirja on tarkastettu asian osalta.

Lehtomäen kentän kustannukset ja vaikutukset toimintaan

Lehtomäen kentän lämmityskulut vuonna 2022 ovat olleet hieman yli 53 000 euroa. Vuosikohtaisesti lämmityskulut voivat kuitenkin vaihdella, koska sääolosuhteet vaikuttavat paljon siihen, miten lämmitystä toteutetaan ja miten kuluja muodostuu. Lisäksi lämmityskauden kulujen osalta on huomioitava, että keväällä 2022 kentän lämmitys aloitettiin 9.2. ja kenttä avattiin 21.2., mutta nyt on tarkoitus avata jo 1.2. alkaen, ja siten lämmitys aloittaa myös aikaisemmin.

Mikäli kenttää lämmitetään, kulutus- ja kustannusarvio helmi-huhtikuulle 2023 on kaupungin tilapalveluiden toimittaman laskelman mukaisesti yhteensä noin 60 000 euroa. Laskelma sisältää ainoastaan kaukolämpö- ja sähkökulut, ei henkilöstö- tai muita ylläpitokuluja. Lisäksi liikuntapalveluiden toimittaman arvion mukaisesti kentän avaamisesta aiheutuu ylläpitokuluja lumen auraamisesta noin 4000 euroa sekä henkilöstökuluja noin 0,5 henkilötyövuotta. Arvioitu energiasäästö vuonna 2023 kohteessa olisi siten noin 60 000 euroa. Kun käynnistämiseen liittyvät henkilöstö- ja ylläpitokulut lisätään energiakustannuksiin, kokonaiskustannukset avaamisesta ovat yhteensä n. 66 000 euroa.

Lehtomäen kentän vuoromäärät perustuvat käytössä oleviin varaustietoihin. Tällä hetkellä varauksia on talvikaudelle yhteensä 63. Siten kentän käynnistämiskulu (n. 66 000 euroa) yksittäisen varatun vuoron osalta tarkasteltuna on tällä hetkellä hieman yli 1000 euroa per vuoro. Vastaavasti Lehtomäen kentän tämänhetkisten varausten tuotto on 4 255,35 euroa (helmi-maaliskuu).

Varauksen tehneillä seuroilla on tämän hetken tiedon mukaan vakiovaraukset myös muilla kentillä, osin kaupungin Saviniemen halliin ja osin yksityisen toimijan tiloihin. Siten Lehtomäen kentän varaukset ovat osin näitä kenttävarauksia täydentäviä vuoroja, joiden käyttöaste riippuu myös sääolosuhteista. Lehtomäen kenttää käytetään sekä pelitarkoituksiin että harjoitustarkoituksiin. Pelitarkoituksiin kenttää on käytetty siitä syystä, että kenttä on ainut täysimittainen kenttä, joka on käytettävissä tietyissä Palloliiton mukaisissa sarjapeleissä. Talvikaudelle kentälle on tehty tällä hetkellä 1 pelivaraus. Pelivuoroja voidaan mahdollisesti siirtää aloittaen ensin vieraspelein. Harjoittelun näkökulmasta korvaavat vuorot ovat järjestettävissä. Lisäksi myös siinä tilanteessa, että kenttää lämmitettäisiin, on huomioitava, että aiempien vuosien perusteella jo varatut vuorot jäävät tosiasiassa Lehtomäen kentällä käyttämättä, jos sääolosuhteet estävät harjoittelun. Tällöin toimijat peruvat varaukset.

Varaukset talvikaudelle 2023 ovat harjoitukset, pelit ja muu toimintavaraus huomioituna:

-          vk 6, 5 joukkuetta ja käyttökertoja 8

-          vk 7, 5 joukkuetta ja käyttökertoja 8

-          vk 8, 5 joukkuetta ja käyttökertoja 8

-          vk 9,  6 joukkuetta ja käyttökertoja 7 + yksi ottelu

-          vk 10,  6 joukkuetta ja käyttökertoja 7

-          vk 11, 7 joukkuetta ja käyttökertoja 8

-          vk 12, 7 joukkuetta ja käyttökertoja 8

-          vk 13, 7 joukkuetta ja käyttökertoja 8.

Saviniemen toimipisteen osalta lisävuoroja voidaan järjestää vapaille ajankohdille ja hallin aukioloaikoja (sähköinen kulunvalvonta) voidaan tarvittaessa laajentaa, jos lisävuoroille ilmenee seuroilta tarvetta.

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi; liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen, puh. 020 615 8228, teemu.makipaakkanen(at)kouvola.fi; liikuntapaikkapäällikkö Kirke Roos, puh. 020 615 8235, kirke.roos(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

  1. päättää käyttää otto-oikeutta liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätökseen 18.1.2023 § 7,
  2. kumoaa liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätöksen 18.1.2023 § 7 ja
  3. päättää Lehtomäen kentän lämmityksen osalta, että osana kaupungin energiansäästötoimenpiteitä kenttää ei lämmitetä talvikautena 2023.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 31.1.2023 lukien.

Asian käsittely:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ilmoitti käyttävänsä kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaista kunnanhallituksen puheenjohtajan oikeutta ottaa käsiteltäväksi kunnanhallituksen alaisen viranomaisen päättämä asia.

Keskustelun aikana jäsen Janne Patjas teki Anni Villikan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Ehdotan, että kaupunginhallitus ei kumoa liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätöstä."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Janne Patjaksen muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Raunio, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio, Leppänen) ja 4 ei-ääntä (Bamberg, Witting, Patjas, Villikka). Puheenjohtaja totesi Janne Patjaksen muutosehdotuksen tulleen hylätyksi.

Keskustelun aikana jäsen Janne Patjas teki Ukko Bambergin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Ehdotan, että kaupunginhallitus päättää Lehtomäen kentän lämmityksen osalta, että kenttä lämmitetään 1.2.2023 alkaen."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Janne Patjaksen muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Raunio, Witting, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio, Leppänen) ja 3 ei-ääntä (Bamberg, Patjas, Villikka). Puheenjohtaja totesi Janne Patjaksen muutosehdotuksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 31.1.2023 lukien.

Jäsen Janne Patjas jätti eriävän mielipiteen päätöksen kohtiin 2 ja 3.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian käsittelyn aikana klo 16.36 - 16.50.

____________