Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 35


Liite15 Hankintaohjelma 2021-2025 KH10052021§174_kh30012023

Kouvolan kaupungin hankintaohjelman 2021 - 2025 päivitys

3588/00.01.02.02/2021

 

Kh 10.05.2021 § 174

 

Valmistelija: hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä puh. 02061 57166, marja-liisa.jyrkila(a)kouvola.fi

Kouvolan kaupunkistrategiassa 2018 - 2030 on määritelty kaupungin arvot, toiminta-ajatus, visio ja kasvukärjet. Strategiaohjelmat tarkentavat strategiaa.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 25.1.2021 (§ 28) hankintaohjelman päivittämisestä siten, että päivityksessä tarkistetaan ohjelman strategiset painopisteet ja tavoitteet sekä tavoitteiden keskinäinen prioriteetti.  Päivitystyötä varten kaupunginhallitus asetti työryhmän, jonka jäseniksi kutsuttiin edustajat valtuustoryhmistä, yrittäjäjärjestöistä, kaupungin toimialoilta ja Kinnosta. Työryhmän jäseniä ovat olleet valtuustoryhmien nimeämät edustajat Miia Witting (pj.), Sari Hyytiäinen, Sheikki Laakso, Jorma Liukkonen, Sari Melkko, Pulla Peltola, Vesa Vai-nio sekä yrittäjäyhdistysten edustaja Jari Liikkanen, hankinta-asiamies Marita Melkko, hallintojohtaja Katja Tommiska, kehitysjohtaja Petteri Portaankorva rakennuttajapäällikkö Anneli Vartiainen, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, kiinteistöpalvelujohtaja Päivi Takkinen, kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, kirjastopalvelujohtaja Selja Kunttu, liikuntapaikkamestari Arto Porkka; opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto ja hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä (siht.).

Työryhmä on valmistellut kevään aikana hankintaohjelman päivityksen vuosille 2021 - 2025. Hankintaohjelma 2021 - 2025 tukee kaupunkistrategian kasvukärkiä ja sen päämääränä on edistää elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua sekä kehittää hankintaosaamista. Ohjelman päämäärille on määritelty tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit seurantaa varten. Toimenpiteille annettujen mittareiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Elinvoiman kasvun edistämisessä on painotettu vahvasti hankintojen paikallisuutta. Ohjelmaan on otettu useita tavoitteita ja niille toimenpiteitä, joilla tavoitteeseen pyritään hankintalain ja kaupungin hankintaohjeen mukaisin keinoin.

Hyvinvoinnin kasvua tuetaan kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuullisuuden päämäärällä, jonka tavoitteet edistävät ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

Hankintatoiminnan kehittämisellä tuetaan sekä kaupungin palvelutuotannon laatua ja taloudellisuutta, että hankintojen avulla saatavaa vaikuttavuutta kaupunkistrategian jalkauttamisessa.

Hankintaohjelman toimeenpano edellyttää kaupungin hankintaohjeen päivittämistä.

Kouvolan kaupungin hankintaohjelma 2021 - 2025 on liitteenä.

Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä selostaa asiaa kokouksessa.

Lisätietoja: hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä puh. 02061 57166, marja-liisa.jyrkila(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin hankintaohjelman 2021 - 2025 ja toteaa, että ohjelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa vuosittaisen raportoinnin yhteydessä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kouvolan kaupungin hankintaohjelman 2021 - 2025.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.20 ja poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 13.35.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 35

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin hankintaohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 10.5.2021 (§ 174). Ohjelman osalta on noussut esille päivitystarve koskien hankintojen paikallisuusasteen seurantaa.

Hankintojen paikallisuusaste ja sen seuranta

Hankintaohjelman tavoitteena on edistää Kouvolan kaupungin hankinnoilla elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua sekä kehittää hankintaosaamista. Elinvoiman kasvun tukemisen osalta on määritelty yhdeksi tavoitteeksi hankintojen paikallisuusasteen kasvu. Tavoitteen toteutumista mitataan seuraamalla sitä, kuinka paljon markkinoilta tehdyistä ostoista on kohdistunut paikallisille yrityksille. Seuranta toteutetaan kerran vuodessa. Paikallinen yritys on määritelty yrityksen kotipaikan mukaan.

Kouvolan kaupungin paikallisuusasteen vertaaminen muihin suuriin kaupunkeihin on osoittautunut mahdottomaksi, koska paikallisen yrityksen käsite on määritetty muissa kunnissa eri tavalla. Esimerkiksi Lahden kaupunki ilmoittaa, että sen paikallisuusaste on 80 %. Raportti sisältää koko konsernin ostot ja paikallinen yritys on määritelty sen mukaan, onko yrityksellä toimipiste Lahdessa. Jotta Kouvolan hankintojen paikallisuusasetta olisi mahdollista vertailla muihin kuntiin, tulisi hankintaohjelman seurannassa käytettyä mittaria muuttaa siten, että paikallinen yritys määrittyy sen mukaan, onko yrityksellä toimipiste Kouvolassa. Kouvolan kaupungin paikallisuus -käsitteen laajentamista puoltaa tiedon vertailtavuuden mahdollistaminen muihin kaupunkeihin mutta myös ja ennen kaikkea se, mitkä asiat viime kädessä vaikuttavat kaupungin elinvoimaan.

Elinvoimaa tukevat tekijät

Elinvoima koostuu monista asioista. Julkisten hankintojen näkökulmasta elinvoiman edistämistä tavoitellaan niin verotulokertymän kuin työpaikkojen kasvun kautta.

Yhteisövero

Yhteisöverojen kuntakohtaisten osuuksien laskennassa huomioidaan kunnassa toimivien yritysten maksamat yhteisöverot (yritystoimintaerä) ja alueelliset puun kantorahatulot (metsäerä). Näin muodostuneet laskentaerät jaetaan monikuntaisen yhteisön osalta eri kunnille paikkakunnalla työskentelevän henkilöstömäärän mukaan. Yhteisöveroa kertyy siis myös niistä yrityksistä, joiden kotipaikka on muualla kuin Kouvolassa.

Vuonna 2023 yhteisöjen maksamista veroista tilitetään valtiolle 76,09 % ja kunnille 23,91 %. Kuntien jako-osuus (23,91 %) tilitetään kuntakohtaisesti joka kunnan oman jako-osuuden mukaisesti.

Työpaikat

Työpaikkojen kasvu lisää kunnan elinvoimaa. Kun hankintaohjelmalla pyritään tukemaan myös niitä yrityksiä, joilla on toimipiste Kouvolassa ja jotka luovat uusia työpaikkoja tänne, tuetaan elinvoiman kasvua. Tästä syystä on perusteltua huomioida paikallisuuden seurannassa myös sellaiset yritykset, joiden kotipaikka on muualla, mutta niillä on toimipaikka Kouvolassa. Kun näin syntyneeseen työpaikkaan työllistyy kouvolalainen työntekijä, myös palkoista kertyvät verot maksetaan Kouvolaan.

Uuden paikallisuuskäsitteen käyttöönotto

Vuoden 2023 alusta hankintaohjelman seurannan piiriin otetaan myös kaupungin tytäryhtiöiden ostojen paikallisuusseuranta, mistä johtuen seurantatietojen vuosittaiseen vertailtavuuteen tulee joka tapauksessa häiriö. Samassa yhteydessä olisi perusteltua tehdä muut tarvittavat muutokset ja näin ollen ehdotetaan, että hankintojen paikallisuusasteen seurannan mittaria muutetaan siten, että hankintaohjelman seurannassa paikallisena yrityksenä pidetään vuoden 2023 alusta lukien yritystä, jolla on toimipiste Kouvolassa.

Seurantatietojen käytettävyyttä tuetaan siirtymävaiheen toimenpiteillä. Siirtymävaiheessa eli vuoden 2023 seurantatiedoissa esitetään uuden seurantaluvun rinnalla myös aiemmin voimassa olleen paikallisuuskäsitteen mukaiset tiedot peruskunnan vuoden 2023 ostojen paikallisuusasteesta. Siirtymävaiheen toimenpiteitä jatketaan harkinnan mukaan enintään hankintaohjelman loppuun.

Lisätietoja: hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä puh. 02061 57166, marja-liisa.jyrkila(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää muuttaa hankintaohjelman seurannassa käytettyä hankintojen paikallisuusasteen mittaria vuodesta 2023 alkaen siten, että paikallinen yritys määrittyy sen mukaisesti, onko yrityksellä toimipiste Kouvolassa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että siirtymävaiheessa eli vuoden 2023 seurantatiedoissa esitetään uuden seurantaluvun rinnalla myös aiemmin voimassa olleen paikallisuuskäsitteen mukaiset tiedot peruskunnan vuoden 2023 ostojen paikallisuusasteesta.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Ukko Bamberg teki Janne Patjaksen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Ehdotan, että kaupunginhallitus päättää, että paikallinen yritys määrittyy sen mukaisesti, onko yrityksen kotipaikka Kouvolassa."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Ukko Bambergin muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä (Karvonen, Raunio, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio, Leppänen) ja 4 ei-ääntä (Bamberg, Witting, Patjas, Villikka). Puheenjohtaja totesi Ukko Bambergin muutosehdotuksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

  ____________