Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 14.06.2023/Pykälä 43


Päätös ympäristölupahakemuksesta Kymen Seudun Osuuskauppa, polttoaineiden jakeluasema S-Market Tornionmäki, 286-6-6059-3

1762/11.01.00.00/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 14.06.2023 § 43

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016, marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Ympäristölupahakemuksesta on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus teknisen lautakunnan lupajaoston ratkaisuksi perusteluineen.

Kohta 1. Asia

  Päätös ympäristönsuojelulain 39 § mukaisesta lupahakemuksesta.

Luvan hakija

Kymen Seudun Osuuskauppa

PL 157

45101 Kouvola

Yhteyshenkilö: -----------------------------------------------------

  Laitoksen toiminta ja sijainti

Lupahakemus koskee jakeluaseman toimintaa (polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista) osoitteessa Utinkatu 52, 45200 Kouvola, kiinteistöllä 286-6-6059-3.

  Lupavelvollisuus

Nestemäisen polttoaineen jakeluasemalla, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3, on ympäristönsuojelulain 28 § mukaisesti oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.

Lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristölupahakemuksen, kun kyseessä on polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi ja käsittely, valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n kohdan 4 perusteella.

Kohta 2. Hakemus

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaostolle 3.6.2022.

Alueen kaavoitustilanne

Toiminta sijoittuu asemakaava-alueella liikerakennusten korttelialueelle (KL).

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Toiminta sijoittuu Kymen Seudun Osuuskaupan omistuksessa olevalle kiinteistölle, jolla jo ennestään sijaitsee S-Market ja pesuhalli. Uusi rakennettava automaattiasema sijoittuisi kiinteistön pohjoiskulmalle Kaartotien varteen. Lähin asutus sijaitsee koillispuolella noin 40 m etäisyydellä välittömästi Kaartotien toisella puolella. Alueella on tiiviisti rakennettua liike- ja opetustiloja sekä asutusta.

Kiinteistö sijaitsee Tornionmäen 1E -luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (0528601).

Toiminnan kuvaus

Tontille on tarkoitus rakentaa uusi ABC automaattiasema, jossa on yhden mittarijalan katos kevyelle henkilöautoliikenteelle. Maanalaisessa säiliössä varastoidaan osastoidussa 60 m3 säiliössä bensiiniä (95 E10) 20 m3, bensiiniä (98 E5) 10 m3, Smart dieseliä 20 m3 ja HVD Nero dieseliä 10 m3.

Rakennustoimenpide ei lisää eikä muuta alueen liikennettä nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Tankkauskerroiksi on arvioitu 90-150 ajoneuvoa/vrk. Raskas ammattiautoliikenne ei tankkaa asemalla. Säiliöiden täyttö tehdään 50-80 krt/v, kokonaismyynniksi on arvioitu 1,8 milj litraa/v, josta dieseliä 0,7 milj litraa. Asema on auki 24 h. Asemalla on nimetty asemanhoitaja.

Automaattiaseman toiminnassa käytetään sähköenergiaa, jonka käytössä pyritään mahdollisimman suureen tehokkuuteen. Aseman laitteiden tarvitsema sähköenergia on vähäinen. Asemalla ei käytetä vettä.

Päästöt ja niiden vähentäminen sekä arvio ympäristövaikutuksista

  Viemäröinti ja vaikutukset vesistöihin

Mittarikentällä ei käytetä vettä. Katoksen puhtaat sadevedet liitetään tontin sadevesijärjestelmään. Täyttöpaikan ja jakelualueen vedet ohjataan hiekanerotuskaivojen, öljynerottimen sekä näytteenotto- ja sulkukaivon kautta tontin viemärijärjestelmään ja siitä edelleen kunnan jätevesiviemäriin. Viemäröinti toteutetaan 2-vaippaisena viemärisuunnitelmien mukaan näytteenotto- ja sulkukaivolle saakka. Moninkertaiset suojaukset ja hälytysjärjestelmät estävät päästöt viemäriin ja vesistöihin.

Päästöt maaperään ja pohjaveteen

Jakeluasema rakennetaan KTM päätöksen 415/98, SFS 59, 314/2020 mukaan sekä standardin SFS 3352 6. painoksen mukaisella pohjavesialueille määritellyllä kaksoispidätystekniikalla. Säiliö on varustettu elektronisella varastovalvontajärjestelmällä, ylitäytönestimillä sekä kaksivaippasäiliön välitilan vuodonilmaisujärjestelmällä. Maanalaisten polttonestesäiliöiden täyttöputket ovat kaksivaippaisia ja putkien välitilaan tulee hälytysjärjestelmä, joka on ympärivuorokautisessa valvonnassa. Jakelualueen ja täyttöpaikan päällysteenä käytetään betonilaattaa ja muun alueen päällysteenä on asfaltti. Jakelualueen ja täyttöpaikan hulevedet viemäröidään sadevesikaivojen, hiekanerottimien ja öljyn- ja bensiinierottimen kautta jätevesiviemäriin. Polttonesteiden jakelualueiden koko polttonestejärjestelmä asennetaan 2 mm paksusta HDPE-muovikalvosta ja bentoniittimatosta rakennettuun suoja-altaaseen. Lisäksi jakelualueen ja täyttöpaikan päällysteen alle asennetaan 2 mm:n paksuinen HDPE-muovikalvo.

Moninkertaiset suojaukset ja hälytysjärjestelmät estävät päästöt maaperään ja pohjaveteen. Aseman järjestelmien toimivuutta voidaan seurata huokosilmaputkista ja altaaseen mahdollisesti päässeen veden ominaisuuksia ns. kokoojakaivosta KK (säiliöaltaan pumppaus- ja hiilivetyjen tarkkailukaivo).

Hakemuksessa on esitetty FCG:n 30.5.2022 laatima Tornionmäen pohjavesialueen pohjavesiselvitys, jonka mukaan suunnitellun jakeluaseman toiminta ei aiheuta riskiä pohjavesialueen tai pohjavedenottamon vedenlaadulle, koska jakeluaseman jakelualueelle rakennetaan asianmukaiset suojausrakenteet.

Päästöt ilmaan

Tankkausten VOC - päästöt vähenevät yleisellä tasolla, koska bensiinihöyryjen talteenotto, vaiheet 1 (säiliön täyttötilanne) ja 2 (asiakastankkaustilanne) otetaan käyttöön. Rakennustoimenpide ei muuta alueen liikennettä nykyiseen tilanteeseen verrattuna, joten nykyinen liikenne muodostaa alueen pääasiallisen päästölähteen.

Melu

Toiminta ei lisää merkittävästi alueen melua. Nykyinen liikenne muodostaa alueen pääasiallisen melulähteen.

  Jätteet

Mittarikentällä on roska-astia, joka tyhjennetään säännöllisesti ja jäte poistetaan asemalta jätehuoltoliikkeen toimesta. Arvioitu määrä on noin 1000 kg/v.

Öljyn- ja hiekanerottimien sakka ja jäte toimitetaan Oy Ekokem Ab:lle hävitettäväksi. Tyhjennyskerroista pidetään kirjaa. Erottimet tarkistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennetään vähintään kerran vuodessa ja aina öljytilan täyttyessä. Arvioitu määrä: öljynerottimen sakka n. 1000 kg/v, hiekanerottimien sakka n. 1000 kg/v. Kaksivaippaisessa öljynerottimessa on automaattinen hälytinjärjestelmä, joka ilmoittaa erotintilan täyttymisen ja mahdollisen välitilan vuodon.

Arvio ympäristöriskeistä, toimet onnettomuuksien estämiseksi ja toiminta häiriötilanteissa

Hakija on esittänyt, että toteutettavilla toimilla vaikutukset ympäristöön kaikilta osin ovat hyvin vähäisiä.

Aseman henkilökunnalle, säiliöauton kuljettajille ja koko toimintaan liittyvälle henkilöstölle annetaan erilliskoulutus ABC-aseman ympäristöasioiden hallintaan. Kaikki toimenpiteet dokumentoidaan ABC S-market Tornionmäki ympäristöasioiden hallintajärjestelmään.

Aseman hälytysjärjestelmät kytketään jatkuvan valvonnan piiriin 24 h.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

Jakeluaseman säiliöt, täyttöpaikka, mittarikenttä ja polttoaineputkitus rakennetaan käyttäen parasta käyttökelpoista pohjavesialueille suunniteltua tekniikkaa. Jakeluaseman maaperän ja veden suojelu hoidetaan KTM päätöksen 415/98, 314/2020 ja jakeluasemastandardin SFS 3352 6. painos mukaisesti

Tarkkailu ja raportointi

Hakija on esittänyt, että se laatii tarkkailusuunnitelman ympäristölupaehtojen perusteella myöhemmin.

Kohta 3. Hakemuksen käsittely

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 14.9.- 13.10.2022 välisenä aikana. Kuulutuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sanomissa 14.9.2022. Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä luettavissa Kouvolan kaupungin kirjastojen asiakaspäätteiltä. Hakemuksen nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjeitse naapureille.

Tarkastukset ja neuvottelut

Ympäristölupahakemuksen johdosta ei ole tehty tarkastusta alueelle. Hakemuksesta on keskusteltu puhelimitse ja sähköpostilla hakijan yhteyshenkilön kanssa valmisteluvaiheessa useaan otteeseen.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Kymenlaakson Pelastuslaitokselta, Kouvolan kaupungin terveysvalvonnasta sekä Kouvolan kaupungin kaupunkiympäristön suunnittelun kaavoitusyksiköltä. Kouvolan kaupungin terveydensuojelu ei antanut asiassa lausuntoa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on 13.10.2022 päivätyssä lausunnossaan todennut, että hanke kohdistuu asemakaavoitetulla alueella asemakaavan KL-alueelle (liikerakentamisen alueelle). Asemakaavassa ei ole asemakaavamerkintää, joka osoittaisi tai oikeuttaisi polttoaineen jakeluaseman sijoittamisen minnekään rakennuskorttelin alueelle. Kyseinen asemakaavamerkinnän puuttuminen on ymmärrettävää, koska kohde sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella (1E). Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ei ole tiedossa, että kiinteistölle olisi vireillä asemakaavamuutos tai poikkeuslupahakemus. Tällä perusteella ELY-keskus toteaa, että hanke ei ole asemakaavan mukainen.

ELY-keskus toteaa myös, että se on saanut valmiiksi pohjavesialueita koskevan vesienhoitolain (laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä, 1299/2004) mukaisen tarkistuksen. Rajausten tarkistuksen yhteydessä Tornionmäen pohjavesialueen luokitus on muutettu luokkaan 1E (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen). Suunniteltu jakeluasema sijoittuisi keskelle Tornionmäen pohjavesialueen muodostumisaluetta. Kouvolan Vesi Oy:n Viilansuon vedenottamo sijaitsee suunnitellulta jakeluasemalta noin 650 m koilliseen. Jakeluasema sijoittuisi Geologian tutkimuskeskuksen laatiman pohjavesialueen rakennemallin perusteella vedenottamon valuma-alueelle.

ELY-keskus lausuu, että vaikka lupahakemuksessa on esitetty, että toiminnassa noudatetaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa standardin SFS 3352 mukaisesti, standardien mukaisten riskihallintaan liittyvien suojaustoimien ja -tekniikoiden noudattaminen ei kuitenkaan takaa, että jakeluasema voidaan sijoittaa pohjavesialueelle. Tähän on viitattu mm. korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO 45:2015.

Lausunnossa on mainittu, että polttoaineenjakelussa suurimmat pohjavesiriskit liittyvät bensiinin lisäaineisiin, jotka ovat vesiliukoisia ja liikkuvat helposti pohjavedessä eikä niitä ole mahdollista erottaa öljynerotuskaivoissa. Lisäksi teknisistä vuodonilmaisulaitteista huolimatta maanalaisiin säiliöihin liittyy myös aina suurempi pohjaveden pilaantumisriski kuin maanpäällisiin säiliöihin.

ELY-keskus toteaa myös, että Tornionmäen pohjavesialue on vesienhoidossa luokiteltu riskialueeksi eli pohjaveden laadussa on havaittu ihmistoiminnan vaikutusta ja alueen pohjaveden kemiallinen tila on arvioitu huonoksi. Vesienhoidossa on tavoitteena ylläpitää tai saavuttaa pohjaveden hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Tätä varten on laadittu toimenpideohjelma, jonka mukaan pohjavesialueille ei nykyisin sijoiteta enää uutta riskiä aiheuttavaa teollisuus- tai yritystoimintaa. Mikäli toimintojen sijoittaminen on perustelluista syistä välttämätöntä, niiden aiheuttamat riskit pohjavedelle poistetaan teknisin ja toiminnallisin keinoin. Hakemuksessa ei ole esitetty erityisen perusteltuja syitä jakeluaseman sijoittumiseksi Tornionmäen pohjavesialueelle.

ELY-keskus toteaa, että polttonesteiden jakeluasematoiminta muodostaa pohjaveden laadulle riskin esimerkiksi huolimattoman käytön tai onnettomuustapausten myötä. Toiminnasta aiheutuvaa riskiä voidaan vähentää teknisten suojausten avulla, mutta on mahdollista, että parhaalla käyttökelpoisella tekniikallakaan ei pohjaveden pilaantumisriskiä voida täysin poistaa. Sijoituspaikan soveltuvuuden arvioinnissa on otettava huomioon, että pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa ei tule sijoittaa pohjavesialueelle, jollei siihen ole erityisen painavaa perustetta. Ympäristöministeriön polttonesteiden jakeluasematoimintaa pohjavesialueilla koskevan valvontaohjeen sekä useiden oikeuskäytäntöjen perusteella polttonesteiden jakeluasemien osalta luvan myöntämiselle ei ole useinkaan löytynyt ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaisia edellytyksiä.

ELY-keskus toteaa, että edellä esitetyn perusteella luvan myöntämiselle ei ole ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaisia edellytyksiä ja polttoaineen jakeluasemalle ei tule myöntää ympäristönsuojelulain mukaista lupaa.

Kymenlaakson Pelastuslaitos on 7.10.2022 päivätyssä lausunnossaan todennut, että jakeluasema tulisi ensisijaisesti sijoittaa tärkeän veden hankintaan soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolelle. Lisäksi on todettu, että toiminnanharjoittajan tulee tehdä kohteen vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista ilmoitus (kemikaali-ilmoitus) pelastuslaitokselle, mikäli toiminta on suhdelukulaskennan perusteella vähäistä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukausi ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin aloittamista.

Kouvolan kaupunkiympäristön suunnittelun kaavoitusyksikkö on 11.10.2022 päivätyssä lausunnossaan todennut kaavallisena selvityksenä, että alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava 2040, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa 15.6.2020. Maakuntakaavassa alue sijoittuu Kouvolan taajamatoimintojen alueelle (A) ja Tornionmäen pohjavesialueelle (pv). Kaavassa pv-merkinnällä on osoitettu ne pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä tai vedenhankintakäyttöön muutoin soveltuvia pohjavesialueita. Tornionmäen pohjavesialueen luokka on E1.

Alueella on lisäksi voimassa 6.1.2016 lainvoiman saanut oikeusvaikutteinen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava, jossa suunnittelualue on merkitty informatiivisella merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi. Alue sijoittuu kaavaan merkitylle tärkeälle pohjavesialueelle (pv-1). Merkintään liittyy alueen maankäyttöä ohjaavia määräyksiä pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi.

Alueen asemakaava (kaava nro 286 06/002) on hyväksytty 8.8.2011. Siinä kyseisen korttelin 6059 Karjalankatuun, Kaartotiehen ja Utinkatuun rajautuvan itäosan pääkäyttökäyttötarkoitukseksi on merkitty liikerakennusten korttelialue (KL). Asemakaavassa korttelialue on jaettu ohjeellisella tontin rajalla kahteen tonttiin ja niille on merkitty erilliset rakennusalat maksimirakennusoikeudella 2000 k-m2. Kaartotien puoleiselle reunalle on merkitty ohjeellinen rakennusala katokselle (kt) ja maksimikerroslukumääräksi on määrätty I. Asemakaavassa rakennusalojen länsipuolinen korttelinosa on osoitettu alueen sisäiselle huoltoliikenteelle varatuksi alueen osaksi (h-4) ja korttelin 6059 itäisin, Kaartotiehen rajautuva osa on merkitty pysäköimispaikaksi (p-5). Asemakaavan yleismääräyksissä on tarkennettu minimiautopaikkojen määrää seuraavasti "Liikerakennukset, 1 autopaikka/60 k-m2".

Lausunnon mukaan kortteliin 6059 on laadittu sitova tonttijako, joka on hyväksytty 10.11.2011. Tonttijaossa alueelle on muodostettu vain yksi tontti (286-6-6059-3), joka on rekisteröity 31.7.2012. Tontilla oleva liikerakennus on valmistunut 17.8.2012 ja sen pinta-ala on rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen mukaan 2433 k-m3. Rakennus sijoittuu pääosin asemakaavaan merkitylle rakennusalalle. Rakennusta on muutettu vuonna 2020 ja piha-alueelle on rakennettu autopesula vuonna 2022 (lupa haettu 2021). Piha-alueelle on lisäksi toteutettu kaksi imuripistettä ja sähköautojen latauspistettä. Kulku rakennuksen piha-alueelle tapahtuu Kaartotien puolelta.

Kouvolan kaupunkiympäristön suunnittelun kaavoitusyksikkö toteaa varsinaisena lausuntonaan, että se ei puolla polttoaineenjakeluaseman sijoittamista 1. luokan pohjavesialueelle. Alue on merkitty tärkeäksi pohjavesialueeksi sekä maakuntakaavaan että oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan. Alueen voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 2011, eikä asemakaavassa ole mahdollistettu polttoaineen jakeluaseman sijoittamista alueelle.

Polttoaineen jakeluaseman sijoittaminen ratkaistaan asemakaavalla tai poikkeamismenettelyn kautta. Asemakaavan muuttamiselle siten, että pohjavesialueelle olisi mahdollista sijoittaa polttoaineen jakeluasema ei ole maankäytöllisiä perusteita. Kyseisen kohteen lähialueelta on aiemmissa asemakaavojen muutoksissa kumottu kolme polttoaineen jakeluasemaa. Jokaisen kohteen osalta perustelu jakeluaseman poistamiselle asemakaavasta on ollut se, että kohde sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle.

Lupahankkeeseen liittyvä alue on toteutunut voimassa olevan asemakaavan ohjausvaikutuksen mukaisesti. Alueen voimassa oleva asemakaava on ajanmukainen, vaikka se ei erikseen sisällä mainintaa siitä, että kohde sijaitsee pohjavesialueella. Alueen asemakaavaan liittyvässä selostuksessa on mainittu, että "kaava-alue on kokonaisuudessaan 1. luokan pohjavesialuetta" ja että "kaavassa korttelialueen muuttuva maankäyttö teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta liikerakennusten korttelialueeksi vähentää merkittävästi 1. luokan pohjavesialueella olevia ympäristöriskejä.". Kouvolassa asemakaavoihin on 2010-luvun loppupuolelta alkaen merkitty erillinen lisämääräys pohjaveden huomioimisesta, jos alue sijoittuu kokonaisuudessaan pohjavesialueelle ja pohjavesialueen rajaus ei ole näkyvillä asemakaavakartalla.

Lausunnossa on todettu myös, että Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § määrittää asemakaavasta poikkeamisen edellytykset ja ne tapaukset, jolloin poikkeamista ei saa myöntää. Pykälän 4. momentissa määrätään, että poikkeamista ei saa myöntää lupahankkeelle, jos sen toteuttaminen "johtaa merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia". Lausunnolla olevassa ympäristölupahakemuksessa on haettu lupaa polttoaineen jakeluaseman sijoittamiselle tärkeälle pohjavesialueelle. Esitetty toiminta voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, joten siltä osin asemakaavasta poikkeamiselle ei ole edellytyksiä.

Lausunnot ovat oheismateriaalina.

Muistutukset ja mielipiteet

  Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa lausuntoihin 28.11.2022 mennessä. Hakija ei ole jättänyt määräpäivään mennessä vastinetta.

Kohta 4. Teknisen lautakunnan lupajaoston ratkaisu

Teknisen lautakunnan lupajaosto on tarkastanut Kymen Seudun Osuuskaupan ympäristölupahakemuksen. Ympäristölupahakemus hylätään.

Kohta 5. Ratkaisun perustelut

Hylkäämisen perustelut

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, että toiminnan tulee täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:ssä esitetyt vaatimukset sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnasta ei siis saa aiheutua mm. terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta rasitusta naapurustolle.

Ympäristönsuojelulain 11 § mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Esitetty toiminta on tarkoitus sijoittaa Tornionmäen 1E -luokan vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle. Pohjavesialue on merkitty sekä maakuntakaavaan että oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan pohjaveden laatua ja määrää suojaavilla lisämääräyksillä. Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelussa on jo aiemmin linjattu vuonna 2014 laadittujen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien mukaisestikin, että pohjavesialueelle ei uusia jakeluasemia ole sallittu perustettavaksi. Tämä siksi, että pohjaveden pilaantumisriskiä ei voida jakeluasematoiminnassa täysin poistaa, vaikka käytettävissä olisi paras käyttökelpoinen tekniikka. Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty erityisen perusteltuja syitä polttoaineen jakeluaseman sijoittumiselle juuri Tornionmäen pohjavesialueelle.

Ympäristönsuojelulain 12 § mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Voimassa olevassa asemakaavassa ei ole mahdollistettu polttoaineen jakeluaseman sijoittamista alueelle. Toisaalta asemakaavan muuttamiselle siten, että pohjavesialueelle olisi mahdollista sijoittaa polttoaineen jakeluasema, ei ole saadun lausunnon mukaan maankäytöllisiä perusteita. Myöskään maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle asemakaavasta poikkeamiselle ei ole edellytyksiä, koska esitetty toiminta voi aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Lupajaostolla ei ole tiedossa, että hakija olisi myöskään käynnistänyt asemakaavan muutos- tai poikkeamismenettelyä.

Edellä esitetyin perustein ympäristölupahakemuksen mukaisen toiminnan ei katsota täyttävän ympäristönsuojelulain 12 ja 49 §:ssä esitettyjä vaatimuksia eikä ympäristölupaa näin ollen voida myöntää.

Lausuntojen huomiointi

Saadut lausunnot on otettu huomioon ratkaisussa.

Sovelletut säädökset

  Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Kohta 6. Maksut ja niiden määräytyminen

Lupahakemuksen maksut määräytyvät Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan 13.12.2022 § 261 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Asian käsittelymaksu

Taksan 3 §:n mukaiset käsittelymaksut ovat seuraavat:

Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalin tai polttoaineiden varastointi tai käsittely, kohta b) Polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto 3 000 €.

Taksan 8.1 kohdan mukaisesti " Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Lisäksi peritään muut asian käsittelystä johtuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti."

Ympäristöluvan käsittelymaksu on näin ollen 0,5 x 3 000 = 1 500 €. Lisäksi hakijalta peritään kuulutuskustannukset todellisten kustannusten mukaisina.

Käsittelymaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Kohta 7. Päätöksestä tiedottaminen

  Teknisen lautakunnan lupajaosto tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

  Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Kymenlaakson pelastuslaitos

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta

Kouvolan kaupungin kaupunkiympäristön kaavoitus

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilletulosta.

Ilmoittaminen lehdessä ja internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla. Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan Kouvolan Sanomissa.

Asiantuntijana kokouksessa paikalla ja vastaamassa kysymyksiin on ympäristösuunnittelija Kati Halonen.

Lisätietoja: rakennusvalvontapäällikkö Risto Mikkola, puh. 020?615 8237, risto.mikkola(at)kouvola.fi, ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016, marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Vs. ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää hylätä Kymen Seudun Osuuskaupan ympäristölupahakemuksen, joka koskee jakeluasematoiminnan aloittamista kiinteistöllä 286-6-6059-3.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Sari Melkko poistui kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Teknisen lautakunnan lupajaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden ympäristösuunnittelija Kati Haloselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

____________