Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 05.04.2023/Pykälä 29


Tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon määrääminen - Asunto Oy Lohitie 5 / Lohitie 5, 45160 Kouvola

3426/11.02.02.00/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 05.04.2023 § 29

   

Valmistelija: terveydensuojelusuunnittelija Mari Järvinen, puh. 020?615 8074, mari.jarvinen(at)kouvola.fi

Tupakkalain mukaisesta hakemuksesta tupakointikiellon määräämiseksi on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus teknisen lautakunnan lupajaoston ratkaisuksi perusteluineen.

Asia

Päätös tupakkalain 79 §:n mukaisesta hakemuksesta tupakointikiellon määräämiseksi asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille.

Kiellon hakija

Asunto Oy Lohitie 5

Yhteyshenkilö: ----------------, isännöitsijä, Isännöintikolmio Oy, Asentajankatu 3, 45130 Kouvola, p. 020 730 3320

Kiellon kohde

Osoitteessa Lohitie 5, 45160 Kouvola sijaitsevan Asunto Oy Lohitie 5 huoneistoihin kuuluvat parvekkeet.

Hakemus

Taloyhtiön hakemus tupakointikielloksi, joka kattaa kaikki taloyhtiön huoneistojen parvekkeet, on saapunut Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaostolle 16.12.2022. Hakemusta on täydennetty 16.1.2023 ja 17.3.2023.

Hakemuksen sisältö täyttää tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuinyhteisöön annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:stä ilmenevät sisältövaatimukset. Hakemukseen on liitetty varsinaisen yhtiökokouksen 21.6.2012 (16 §) päätös tupakointikiellon hakemisen käynnistämiseksi ja 17.3.2023 allekirjoitettu lainvoimaisuustodistus siitä, että yhtiökokouksen päätöstä vastaan ei ole nostettu moitekannetta. Hakemuksen liitteenä on selvitys huoneistojen haltijoiden kuulemisesta, joka on toteutettu tupakkalain säännösten mukaisesti ennen hakemuksen tekemistä. Hakemuksen liitteenä on julkisivu- ja pohjapiirustukset, joista käy ilmi tulo- ja korvausilmaventtiilien sijainnit.

Hakemusta on täydennetty 16.1.2023 selvityksellä siitä, että tupakansavu voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua parvekkeilta toisille tai toisen huoneiston sisätilaan. Samalla on toimitettu myös ajantasainen osakasluettelo. Hakemusta on täydennetty 17.3.2023 yhtiökokouspäätöksen lainvoimaisuustodistuksella.

Hakemuksen tekemistä on käsitelty Asunto Oy Lohitie 5:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.6.2022. Kokouksessa on ollut läsnä 8679 / 17000 osaketta edustettuina. Kokouksen enemmistöpäätöksellä päätettiin hakea taloyhtiöön parveketupakointikieltoa.

Asunto Oy Lohitie 5 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisen tupakointikiellon hakemisesta ennen yhtiökokousta. Kuulemisen on suorittanut isännöitsijä. Taloyhtiössä on 24 huoneistoa, joiden haltijoille lähetettiin kuulemislomake. Taloyhtiö sai huoneistojen haltijoilta yhteensä 23 vastausta yhteensä 20 huoneiston osalta. Vastauksista hakemusta puoltavia oli 15 ja vastaan kahdeksan. Kolmen huoneiston osalta saatiin huoneiston omistajalta ja vuokralaiselta erikantaiset vastaukset.

Hakemuksen käsittely

Terveydensuojeluviranomainen vastaanotti tupakointikieltohakemuksen 16.12.2022. Hakemusta on täydennetty 16.1.2023 ja 17.3.2023. Hakijana oli Asunto Oy Lohitie 5.

Koska tilojen haltijoiden kuulemisessa oli kahdeksan huoneiston osalta kiellon hakemista vastustava kanta ja kaikilta tilojen haltijoilta ei saatu vastauksia kuulemiseen, viranomainen päätti suorittaa uuden kuulemisen. Kuuleminen suoritettiin 18.1.2023 lähetetyllä kirjeellä ja kirjallinen selvitys tuli toimittaa 17.2.2023 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä viranomainen sai yhden puoltavan kannanoton.

Hakemuksen yhteydessä Asunto Oy Lohitie 5 on esittänyt, että tupakansavu voi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua parvekkeilta toisille tai toisen huoneiston sisätilaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että taloyhtiö on hakemuksessaan esittänyt, että kaikille parvekkeille olosuhteet savun kulkeutumisen suhteen ovat identtiset.

Toisella kuulemiskierroksella ei tilojen haltijoiden taholta noussut esille sellaisia asioita tai kannanottoja, joiden perusteella hakemusta ei tulisi hyväksyä.

Teknisen lautakunnan lupajaoton ratkaisu

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaoston on tarkastanut hakemuksen tupakointikiellon määräämiseksi. Osoitteessa Lohitie 5, 45160 Kouvola sijaitsevan Asunto Oy Lohitie 5:n huoneistoihin kuuluvilla parvekkeilla kielletään tupakointi.

Ratkaisun perustelut

Kunnan tupakkalakia valvovan viranomaisen on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin (tupakkalaki 79 §).

Asunto Oy Lohitie 5 on asunto-osakeyhtiömuotoinen kerrostalo, jossa on yhteensä 24 asuinhuoneistoa kerroksissa 1-3. Talossa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilmaa huoneistoihin saadaan korvausilmaventtiilien kautta. Korvausilmaa kulkeutuu myös avoimien ikkunoiden tai parvekeovien sekä mahdollisten rakenteiden epätiiviyskohtien kautta.

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että hakemuksen tietojen pohjalta voidaan olettaa, että Asunto Oy Lohitie 5 huoneistojen parvekkeilta tupakansavua voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti toisen huoneiston parvekkeille ja myös sisätiloihin. Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että kielto tulee ulottaa kaikkiin hakemuksessa tarkoitettuihin huoneistojen parvekkeisiin. Huoneistot ovat rakenteellisesti samankaltaisia ja savun kulkeutumisongelma koskee todennäköisesti taloyhtiön kaikkia huoneistoja. Päällekkäisten tai vierekkäisten tilojen osalta savun leviäminen on todennäköistä, eikä hakemuksen käsittelyssä esiintynyt sellaista tietoa, että tätä tulisi kyseenalaistaa.

Terveydensuojeluviranomainen toteaa, että tupakkalain 79 §:ssä tupakointikiellon määräämiselle asetetut edellytykset täyttyvät.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79 §, 90 § ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Kiellon voimassaolo

Päätös tulee voimaan heti kun se on lainvoimainen. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Kiellon velvoittamat tahot

Teknisen lautakunnan lupajaoston antama kielto lähetetään tiedoksi kaikille huoneistojen haltijoille osoitteessa Lohitie 5, 45160 Kouvola. Asunnon haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan teknisen lautakunnan lupajaoston antamaa määräystä.

Maksut ja niiden määräytyminen

Maksu määräytyy Kouvolan kaupungin ympäristöterveydenhuollon 1.3.2022 voimaan astuneen maksutaksan (Teknisen lautakunnan lupajaosto, 7.2.2022 § 13) mukaisesti ollen 550 € (55 € / tunti). Lisäksi kuulemiseen ja päätöksestä ilmoittamiseen liittyvät muut kulut peritään todellisten kustannusten mukaisesti. Asian käsittelystä perittävät maksut peritään, kun kaikki kustannukset ovat tiedossa.

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020 615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi, terveydensuojelusuunnittelija Mari Järvinen, puh. 020?615 8074, mari.jarvinen(at)kouvola.fi.

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon, joka koskee kaikkia Asunto Oy Lohitie 5:n asuinhuoneistoihin kuuluvia parvekkeita osoitteessa Lohitie 5, 45160 Kouvola.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________