Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 05.04.2023/Pykälä 28


Maa-ainesluvan vakuuden realisointi

2785/11.01.00.04/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 05.04.2023 § 28

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, puh. 020 615 7995, sanna.jattu-mattila(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 4.5.2011 (§ 69) myöntänyt -------------- maa-ainesten ottamisluvan kiinteistölle 286-449-2-321 (Salparinne). Kyseisen luvan mukaan alueelta on saanut ottaa 110 000 k-m3 maa-aineksia alimman ottotason ollessa +73,00 m. Luvan voimassaoloaika on päättynyt 14.6.2021. Kiinteistön omistaa -----------. Ottoaluetta ei ole maisemoitu lupamääräysten edellyttämällä tavalla.

Maa-ainesluvassa on edellytetty, että luvanhaltija asettaa maa-aineslain 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden asianmukaisen maisemoinnin varmistamiseksi (lupamääräys 7). ----------- on toimittanut Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan vakuuden: 31.3.2017 päivätty Kymenlaakson Osuuspankin omavelkainen pankkitakaus nro 575001-91850479, jonka määrä on 11 000 € ja jonka voimassaoloaika on päättynyt 14.6.2022. Vakuuden vanhenemisen katkaisu on tehty vakuuden voimassa ollessa 19.5.2022.

Lupamääräyksen 6 mukaan jälkihoitotoimenpiteet tulee suorittaa luvan voimassaolon aikana. Hyväksytyssä ottamissuunnitelmassa alueen jälkihoito on esitetty tehtäväksi siten, että ottamisalue siistitään pohjankorkeustasoon luiskakaltevuudeltaan 1:3 ja ottamisen jälkeen alue metsitetään ja ottamisalue otetaan metsätalouskäyttöön. Lupamääräyksellä on vahvistettu jälkihoidon suorittaminen ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että alue tulee siistiä lohkoittain (4 lohkoa), ja ennen siirtymistä uudelle lohkolle tulee edellisen lohkon olla siistitty ja jälkihoidettu (metsitetty). Alueelta on kuitenkin vastoin alkuperäistä suunnitelmaa otettu soraa jokaiselta lohkolta ottoalueen luoteisosasta alkaen. Alueelta on NOTTO-järjestelmään raportoitu lupa-ajan kuluessa yhteensä otetuksi 1270 k-m3.  Luvassa määrätty, toimitettu 11 000 €:n suuruinen maa-ainesvakuus on asetettu kattamaan koko luvan mukaista ottoaluetta.

Maisemointitoimenpiteistä ja niiden aikataulusta on toiminnanharjoittajan kanssa keskusteltu sähköpostitse 29.1.2021. Lisäksi toiminnanharjoittajaa on tuloksetta yritetty tavoittaa useita kertoja puhelimitse ja sähköpostitse maisemoinnin loppuun saattamiseksi. Lupa-ajan päättymisen jälkeen alueelle on tehty tarkastus 7.7.2021, jolla on todettu, ettei maa-ainesluvassa edellytettyjä jälkihoitoa ja maisemointia ei ollut tehty luvan voimassaoloaikana. 13.7.2021 on toiminnanharjoittajalle lähetetty kirjallinen kehotus suorittaa jälkihoitotoimenpiteet.

Maisemointitoimenpiteistä ja niiden aikataulusta on toiminnanharjoittajan kanssa keskusteltu uudelleen puhelimitse 9.2.2022. Koska jälkihoitotoimia ei oltu tehty, on 14.6.2022 toiminnanharjoittajalle lähetetty kuulemiskirje, johon hän ei toimittanut vastinettaan määräaikaan mennessä. Toiminnanharjoittajalle on tiedotettu myös mahdollisesta vakuuden käyttämisestä jälkihoitotöiden suorittamiseen. Viimeisin tarkastus maa-ainestenottoalueelle on tehty 27.6.2022. Tarkastuksella todettiin, että maisemointityöt olivat yhä toteuttamatta.

-------------- on todisteellisesti 10.3.2023 varattu tilaisuus tulla kuulluksi ennen vakuuden realisointia. ----------- ei toimittanut määräajassa vastinetta asiaan.

Koska kehotuksen mukaiset toimenpiteet on laiminlyöty eikä hyväksyttävää syytä maisemoinnin tekemättä jättämiselle ole esitetty, Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaostolla on oikeus teettää maisemointi laiminlyöjän kustannuksella realisoimalla asetettu vakuus.

Jälkihoidosta on määrätty alueelle myönnetyn maa-ainesluvan (4.5.2011, § 69) määräyksessä 6. Lupa on myönnetty ottamissuunnitelman mukaiselle toiminnalle, jonka on lupamääräyksiä noudattaen todettu täyttävän maa-aineslain 6 §:ssä mainitut luvan myöntämisen edellytykset. Näihin kuuluu, että ottaminen tai sen järjestely ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Maa-aineslain 3 §:n mukaan ainesten ottaminen on järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Asutukselle tai ympäristölle ei myöskään saa aiheutua kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa. Näihin vaatimuksiin kuuluu myös ottamisalueen asianmukainen jälkihoito. Ottamisalueen jälkihoito kuuluu maa-ainesten kestävään käyttöön ja sen tavoitteena on vähentää ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön, sopeuttaa ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä edistää alueen turvallisuutta ja jälkikäyttöä. Jälkihoitoa ei voi jättää tekemättä, vaikka luvassa sallittua ottomäärää ei ole kokonaisuudessaan otettu tai alinta ottotasoa saavutettu.

Alueen maa-ainesten ottoluvan voimassaoloaika on päättynyt ja luvassa määrätty jälkihoito on tekemättä.

Maa-aineslain 14 §:n mukaan siinä tapauksessa, jos lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisten velvollisuuksien täyttäminen laiminlyödään, valvontaviranomaisen on velvoitettava asianomainen noudattamaan säännöksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn vaikutukset taikka palauttamaan vallinnut olotila ja täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella.

  Sovelletut säädökset

  Maa-aineslaki (555/1981) 3, 6, 11, 12 ja 14 §

  Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

  Uhkasakkolaki (1113/1990) 10, 14 ja 15 §

Maksut ja niiden määräytyminen

Päätöksenteosta peritään Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan 13.12.2022 (§ 262) hyväksymän maa-ainestaksan (tullut voimaan 1.1.2023) mukaisesti 560 €, määräytyen seuraavasti:

-          Valvontaviranomaisen päätös velvoitteiden noudattamiseksi (MAL 14 §), 280 € (taksan kohta 6)

-          Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §), 280 € (taksan kohta 6)

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi ja ympäristötarkastaja Sanna Jattu-Mattila, puh. 020 615 7995, sanna.jattu-mattila(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto päättää

  1. Määrätä ------------ maa-aineslain 14 §:n perusteella suorittamaan maisemointityöt loppuun maa-ainesluvan ja ottamissuunnitelman mukaisesti.
  2. Määrätä, että maisemointityö tulee tehdä hyväksytysti 15.5.2023 mennessä. (MAL 11 §)
  3. Asettaa -------------- uhkasakkolain 14 §:n mukaisesti uhan, että laiminlyönti teetetään laiminlyöjän kustannuksella, johon käytetään ------------ asettamaa omavelkaista 11 000 euron takausta, jos määräyksen mukaiset toimenpiteet laiminlyödään ja päävelvoite jää tekemättä.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja Joni Mörk teki seuraavan muutosehdotuksen:

Ehdotan, että ehdotuksen kohta 2. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Määrätä, että maisemointityö tulee tehdä hyväksytysti 31.7.2023 mennessä. (MAL 11 §)

Lupajaosto kannatti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi muutosehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto päättää

  1. Määrätä ------------ maa-aineslain 14 §:n perusteella suorittamaan maisemointityöt loppuun maa-ainesluvan ja ottamissuunnitelman mukaisesti.
  2. Määrätä, että maisemointityö tulee tehdä hyväksytysti 31.7.2023 mennessä. (MAL 11 §)
  3. Asettaa -------------- uhkasakkolain 14 §:n mukaisesti uhan, että laiminlyönti teetetään laiminlyöjän kustannuksella, johon käytetään ------------ asettamaa omavelkaista 11 000 euron takausta, jos määräyksen mukaiset toimenpiteet laiminlyödään ja päävelvoite jää tekemättä.

____________