Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 05.04.2023/Pykälä 26


Lausunto ympäristönsuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta, Kaipiaisten tehtaan toiminnan muuttaminen, CH-Polymers Oy

4442/11.01.00.03/2023

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 05.04.2023 § 26

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi ja terveydensuojelusuunnittelija Mari Järvinen, puh. 020?615 8074, mari.jarvinen(at)kouvola.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristölupavastuualue pyytää Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaiselta lausuntoa CH-Polymers Oy Kaipiaisten tehtaan toiminnan olennaista muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta diaarinumero ESAVI/47534/2022. Lausuntoa pyydetään 28.4.2023 mennessä.

CH-Polymers Oy Kaipiaisten tehdas sijaitsee osoitteessa Siilotie 7, 46400 Kaipiainen, kiinteistöillä 286-37-7025-3 (laitos) ja 286-37-7025-6 (monomeerisäiliöt). Hakemus koskee olemassa olevan toiminnan laajentamiseen viereiselle kiinteistölle 286-37-7025-5. Toimintaa on tarkoitus laajentaa kahdessa eri vaiheessa.

Nykyinen tehdas ja suunniteltu laajennusalue sijaitsee Kaipiaisten pohjavesialueella (0575401, 1E-luokka). Laitos valmistaa polymeeridispersioita paperi-, kartonki-, kuitukangas-, tekstiili- ja maaliteollisuudelle. Viereisellä kiinteistöllä, minne toiminta laajenee, on olemassa oleva tehdasrakennus, jossa on tarkoitus ensimmäisessä vaiheessa varastoida valmiita sideainetuotteita. Ko. kiinteistöllä on aikaisemmin ollut vastaavaa toimintaa kuin nyt haettu toiminta. Varastoitavat sideaineet ovat joko täysin luokittelemattomia tai vaaralausekkeella H317 ("voi aiheuttaa allergisen reaktion") varustettuja. Sideainetta pumpataan putkisiltoja pitkin rakennukseen, aine varastoidaan varastosäiliöihin ja tuote toimitetaan edelleen purkupaikkojen kautta kuljetukseen. Kiinteistö ja siihen liittyvä kiinteistötekniikka saneerataan sekä säiliöt tarkastetaan ennen käyttöönottoa.

Toiminnan laajentamisen toisessa vaiheessa viereisen kiinteistön rakennuksen ja pihalla olevan säiliöalueen toimintoja kehitetään palvelemaan paremmin hakijan tuotantoon liittyviä tarpeita. Entinen ns. pienkemikaalialue otetaan varastointikäyttöön, ja siellä on tarkoitus varastoida ammoniakkia ja muita kemikaaleja. Rakennuksen kylkeen on suunnitteilla toteuttaa uusi reaktorialue, jossa polymeroidaan samankaltaisia sideaineita kuin yrityksen nykyisessä tuotantolaitoksessa tehdään.

Toiminnan laajennus ei tuo uusia kemikaaleja laitosalueelle ja lisäksi laajennus mahdollistaa ympäristöluvan mukaisen maksimikapasiteetin (100 000 tonnia) tuotannon laitosalueella. Laitosalueen jätevedet johdetaan alueella toimivan jätevedenpuhdistamon kautta kaupungin viemäriverkostoon. Suunniteltu uusi toiminta ei eroa luonteeltaan vanhasta ja riski pohjaveden pilaantumiselle ei olennaisesti muutu.

Esitys lausunnoksi:

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveysvalvontaviranomaisen lausuntona todetaan seuraavaa:

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-tava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toimin-nasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Pohjavesi on herkkää sitä pilaaville ympäristötekijöille, millä voi olla huomattava merkitys elinympäristön terveellisyyden kannalta ja riskit pohjavedelle tulee poistaa teknisin ja toiminnallisin keinoin. Ympäristönsuojeluviranomainen ei kuitenkaan näe suoranaista estettä CH-Polymers Oy:n toiminnan laajentamiselle viereiselle kiinteistölle, koska tuotannon kapasiteetti ei suurene nykyisestä voimassa olevasta ympä-ristöluvasta ja lupamääräysten päivittäminen nykyvaatimusten mukaiseksi voi pienentää toiminnan pohjavesiriskiä.

Lupamääräyksillä tulisi varmistaa tarvittava tehtaan ulkoalueen maanpinnan aukoton tiivis pinnoitus. Lisäksi ulkona ja sisällä vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja säilytyksessä tulisi huomioida rakenteissa ja laitteissa (mm. altaat, lattiat, putkistot) kaksoispidätysperiaate ja tarvittavat pinnoitukset. Laajennuksen toisen vaiheen toteutuksessa tulisi pyrkiä kaikilta osin vaarallisten kemikaalien säilyttämiseen katetuissa tiloissa.

Kaipiaisten pohjavesialueella sijaitsee kaksi talousveden vedenottamoa. Kyseiset vedenottamot toimivat ainoina talousvesilähteinä Kymen Veden Kaipiaisten vedenjakelualueelle ja ovat näin ollen tärkeitä alueen vesihuollolle. Vedenottamot ovat jatkuvassa käytössä ja niiltä pumpatut vedet osin sekoittuvat vesitornissa ennen verkostoon johtamista.

Kaipaisten pohjavedessä on havaittu torjunta-aineita, jonka johdosta torjunta-ainepitoisuuksia on seurattu ottamalla säännöllisesti vesinäytteitä tilanteen kehittymisen seuraamiseksi. Toiselle Kymen Veden vedenottamoista on jouduttu asentamaan suodatinlaitteisto torjunta-aineiden poistoa varten. Näin ollen pohjaveden tilanne on jo ennestään kuormittunut.

Ympäristölupapäätöksessä pyydetään huomioimaan lupaehdoissa riittävät varautumistoimet mahdollisia onnettomuus- ja vuototilanteita varten. Pohjaveden pilaantumisella voisi olla suoria vaikutuksia alueen vesihuollolle, koska Kaipiaisten teollisuusalue kuuluu vedenottamoiden valuma-alueeseen.

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi, ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi ja terveydensuojelusuunnittelija Mari Järvinen, puh. 020?615 8074, mari.jarvinen(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle edellä esitetyn lausunnon CH-Polymers Oy:n Kaipiaisten tehtaan toiminnan muutosta koskevasta ympäristölupahakemuksesta.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________