Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 08.03.2023/Pykälä 19


Maa-aineslupahakemus kiinteistöille 286-439-1-131 ja 286-439-1-203

3421/11.01.00.04/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 08.03.2023 § 19

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Maa-ainesten ottamislupahakemuksesta on laadittu seuraava päätöseh-dotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus lupajaoston ratkaisuksi perusteluineen.

Kohta 1. Asia

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta sekä maa-aineslain 21 §:n mukaisesta pyynnöstä aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija

LT Granit Oy

Koskentie 4

54410 Ylämaa

Y-tunnus: 0159617-6

Yhteyshenkilö: -------------------------------------------------------------------

Ottamispaikka

Kouvolan kaupunki, Pihlajasaaren kylä, kiinteistöt Kulmala 2864391131 ja Vainimontalo 2864391203, osoite: Nypintie 150, 46230 Valkeala.

Kiinteistön omistaja

Kiinteistöt Kulmala 2864391131 ja Vainimontalo 2864391203 omistaa -------------, jonka kanssa hakija on tehnyt merkitystä alueesta rakennuskiven louhintaa varten 25 vuoden vuokrasopimuksen.

Lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee maa-ainesten otta-mista koskevan lupa-asian maa-aineslain 7 §:n mukaan.

Kohta 2. Hakemus

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviran-omaiselle 15.12.2022.

Hakemuksen sisältö

Hakemukseen sisältyy maa-ainestenottamissuunnitelma, jonka liitteinä ovat sijaintikartta, suunnitelmakartta, leikkauspiirustukset, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan, luettelo ottamisalueen rajanaapureista ja muista mahdollisista asianosaisista sekä selvitys tieoikeuksista.

Aluetta koskevat luvat

Kiinteistöjen Kulmala 2864391131 ja Vainimontalo 2864391203 alueella on Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan LT Granit Oy:lle 5.6.2013 (§ 72) myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kallion louhintaan sekä 14.8 ja 4.9.2013 (§ 94 ja 108) myöntämä maa-aineslupa. Voimassa oleva maa-aineslupa päättyy 14.10.2023.

Ottamistoiminta

Alueelta on louhittu rakennuskiveä vuodesta 1996 alkaen. Hakemuksen mukaan alueelta aiotaan louhia graniittia rakennuskiveksi. Kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on 200 000 k-m3 ja arvioitu vuotuinen otto on enintään 20 000 k-m3. Lupaa maa-aineksen ottamiseen haetaan 10 vuodeksi.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 12 ha. Ottoalue eli louhittava alue sijaitsee ottamisalueen itäosassa ja on noin 3,5 hehtaarin suuruinen. Sivukivien läjitysalueeksi on varattu ottamisalueen länsiosassa noin 4,2 hehtaarin suuruinen alue.

Louhintatöitä suoritetaan pääsääntöisesti arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 ja 15.30 välisenä aikana. Toiminta-ajat on määrätty tarkemmin ympäristöluvassa.

Louhinta etenee ottoalueen länsiosassa pohjoisesta etelään ja lännestä idän suuntaan. Ottoalueen itäosassa louhintaa suoritetaan etelästä pohjoisen suuntaan. Ottoaluetta tullaan louhimaan vain niiltä kohdin, missä kivi on eheintä ja laadultaan parasta. Alin ottotaso nyt voimassa olevassa maa-ainesluvassa sekä tässä hakemuksessa on +60 m (N2000). Tähän mennessä alueella on louhittu alimmillaan tasoon +76.00 m (N2000).

Pohjaveden pinnan taso alueelle poratun porakaivoveden pinnankorkeuden perusteella on +86 m (N2000). Louhoskaivantoon ei kuitenkaan ole tullut pohjavettä kuten ei myöskään alueella tasoon +60 tehtyihin tutkimuskairauksiin.

Louhimon hulevedet eli kaivantoon valuvat pinta- ja sulamisvedet pumpataan uppopumpulla alueen länsipuolelle ja johdetaan selkeytysaltaaseen. Selkeytysaltaasta vedet menevät Sammalsuon läpi avo-ojia pitkin Torasjokeen. Selkeytysaltaasta lähtevän veden tutkimisesta on määrätty ympäristöluvassa.

Sivukivien suurin täyttökorkeus on +120 m (N2000) nyt voimassa olevassa maa-ainesluvassa sekä ympäristöluvassa ja edelleen tässä hakemuksessa. Tähän mennessä sivukivien korkein toteutunut täyttökorkeus on +110 m (N2000).

Polttoaineet varastoidaan valuma-altaallisessa säiliössä enintään 7 000 l kerrallaan. Alueella suoritetaan koneiden huoltotoimenpiteitä, mutta isommat korjaukset tehdään yhtiön korjaamolla Ylämaalla. Öljyvuotojen varalta paikalle varataan imeytysmateriaalia. Alueella syntyvät jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Alueen kaavoitustilanne

Alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Maakuntakaavassa paikkaan ei ole osoitettu merkintää.

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Noin 12 hehtaarin suuruinen louhimoalue sijaitsee Kouvolan kaupungin Pihlajasaaren kylässä Nypintien pohjoispuolella. Alue on havupuuvaltaista metsätalousmaata, missä kalliopaljastumat ovat yleisiä. Alueen kalliokiviaines on tasarakeista rapakivigraniittia. Savi/silttipitoinen maa-aines peittää osia kalliosta. Louhoksen eteläpuolella aluetta rajaa havupuuvaltainen talousmetsä ja länsipuolella suo (Sammalsuo). Ympäröivillä alueilla korkeudet ovat enimmillään noin 105 metriä merenpinnan yläpuolella ja alimmillaan länsipuolella suolla noin 86 metriä merenpinnan yläpuolella. Ottoalueesta on matkaa naapuritilojen rajalle 30 metriä, lähimpään asumattomaan asuinrakennukseen 300 m, lomarakennukseen 700 m ja vakituiseen asuinrakennukseen 1,1 km. Louhimoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä siellä ole tiedossa olevia suojeltavia kohteita eikä erityisiä luonnonarvoja.

Liikennöinti

Kulku kohteeseen tapahtuu nykyisten tieyhteyksien, Vekarantien ja Nypintien kautta. Kivikuljetuksia suoritetaan arviolta 1-5 kertaa viikossa ja ne suuntautuvat pääasiassa Kotkan Mussaloon. Kiviainesta kuljetetaan Nypintietä noin 1,4 km. LT Granit Oy:llä on 22.9.2013 tiekunnalta saatu lupa em. yksityistien käyttöön.

Jälkihoitotoimenpiteet

Louhimon jyrkät reunamat aidataan kivilohkareilla. Louhoskaivannon annetaan täyttyä vedellä. Louhinnassa ja kiven käsittelyssä tarvittavat rakenteet puretaan ja viedään pois. Pintamaakasat levitetään alueelle ja annetaan metsittyä luontaisesti.

Alueelle jäävät sivukivikasat jätetään tarkoituksella peittämättä, jotta ne voidaan myöhemmin jälkikäyttää esim. sepelin raaka-aineena.

Kohta 3. Hakemuksen käsittely

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Kouvolan kaupungin internetsivuilla 4.1.-3.2.2023. Kuulutuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sanomissa 4.1.2023. Hakemuksen nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjeitse rajanaapureille ja muille asianosaisille sen mukaan, kun se on arvioitu tarpeelliseksi.

Tarkastukset

Alueella on tehty viimeisin maa-ainesluvan valvontatarkastus 14.9.2022.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Kymenlaakson liitolta. Kymenlaakson liitto on 31.1.2023 ilmoittanut, että sillä ei ole lausuttavaa asiasta. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 2.2.2023 antanut hakemuksesta seuraavan lausunnon:

"Maa-ainesten ottamisessa tulee ottaa huomioon maa-aineslain 3 §:n 4 momentti, jonka mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Ottamisalueeseen ei liity merkittäviä geologisia muodostumia tai erikoisia luonnonesiintymiä, eikä maisemallisia erityisarvoja. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita. Alueella on tehty luontoselvitys elokuussa 2013.

Alueen kallioperä on rakennegeologisesti suhteellisen ehyttä, siinä ei ole suuria rakoja tai rikkonaisia kallion osia, joihin pohjavesi voisi kerääntyä. Näin ollen mahdolliset haitalliset vaikutukset lähimpään talousvesikaivoon ovat epätodennäköisiä. Lähimmästä talousvesikaivosta olisi kuitenkin hyvä ottaa näyte ennen käsittelyssä olevan luvan mukaista toimintaa, jotta pohjaveden nykytila ottotoiminnan mahdollisella vaikutusalueella saadaan selville. Muilta osin olemassa olevan maa-ainesluvan (rakennus- ja ympäristölautakunta § 94, 14.8.2013 ja § 108, 4.9.2013) ja ympäristöluvan (rymla § 72, 5.6.2013) ehdot ovat riittäviä koskemaan tätä maa-aineslupahakemusta.

Lupahakemuksessa haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta (MAL 21 §). ELY-keskus arvioi, että toiminta on mahdollista aloittaa mahdollisista valituksista huolimatta. Lupaviranomaisen on lupapäätöksessä määrättävä toiminnalle riittävä vakuus.

Maa-ainesten ottamisessa tulee myös huomioida muinaismuistolain (295/1963) säädökset."

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntoon. 16.2.2023 saapuneessa vastineessaan hakija on todennut seuraavaa:

"Otamme tai annamme toimeksiannon talousvesikaivon näytteen ottamisesta. Näytteen otto edellyttää kuitenkin, että saamme siihen luvan kaivon haltijalta. Emme ole vielä tavoittaneet kiinteistön haltijaa."

Kohta 4. Lupajaoston ratkaisu

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tarkastanut LT Granit Oy:n maa-aineslupahakemuksen. Toiminnan tulee tapahtua lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti:

Lupamääräykset

Toiminnan aloittaminen

 1. Ennen ottamistoiminnan aloittamista on alueella suoritettava aloitustarkastus. Aloitustarkastuksen suorittaa valvontaviranomainen pyydettäessä. (Maa-ainesA 7 §)
 2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee vakuuden olla hyväksytty. (MAL 12 §)

Ottamistoiminta

 1. Ottamisalue on 12 ha, ottoalue on 3,5 ha ja sivukivien läjitysalue on 4,2 ha. Ottamissuunnitelman mukaiselta 3,5 ha ottoalueelta saa ottaa kalliokiviainesta yhteensä enintään 200 000 k-m3. Lisäksi ottamisalueella saa tehdä ottamiseen liittyviä oheistoimintoja. (MAL 11 §)
 2. Ottamista ei saa ulottaa ottamissuunnitelmassa esitettyä alinta ottotasoa +60.00 m (N2000) alemmaksi. (MAL 11 §)
 3. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi näkyvin merkein siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan. (MAL 11 §, Maa-ainesA 7 §)
 4. Ottamistoiminnan valvomista varten ottoalueella on oltava näkyvillä korkeusasema. (MAL 11 §, Maa-ainesA 7 §)
 5. Maa-ainesten ottaminen on järjestettävä ja toteutettava niin, että esiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti sekä myös muilta osin kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. (MAL 1 a §, 11 §)

Toiminta-ajat

 1. Toimintaa saa harjoitta ympäristöluvassa määrättyinä aikoina arkisin maanantaista perjantaihin seuraavasti:

Toiminta

Klo

Louhinta

7.00-15.30

Poraaminen

7.00-15.30

Räjäytykset

8.00-15.30

Kuormaaminen ja kuljetus

7.00-18.00

Tarvittaessa saa tehdä ylitöitä tai kahta vuoroa edellä esitetyistä ajoista eteenpäin klo 22.00 asti, paitsi räjäytyksiä vain klo 18.00 asti ja poraamista vain klo 21.00 asti. (VN:n asetus 800/2010 8 §)

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu

 1. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän eikä pohja- tai pintavesien pilaantumisen vaaraa. Polttoaine tulee varastoida kaksivaippaisessa tai kiinteästi valuma-altaallisessa säiliössä, joka on varustettava ylitäytön- ja laponestimellä sekä lukittavalla sulkuventtiilillä. Polttoainesäiliö ja tankkauspaikka tulee sijoittaa onnettomuusriskien kannalta turvalliseen paikkaan, nesteitä läpäisemättömälle ja reunoiltaan korotetulle alustalle. Tankkaustilanteissa ja muussa kemikaalien käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta siten, että haitallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Alueella tulee olla varattuna alkusammutuskalustoa sekä riittävästi imeytysainetta ja muuta torjuntakalustoa vahinkojen varalta. (MAL 11 §)
 2. Työkoneiden tarpeetonta säilytystä alueella tulee välttää. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan tekemään muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huoltoja tai tilapäisesti säilyttää työkoneita, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden pääsyn maaperään. Työkoneita tai kuljetuskalustoa ei saa pestä ottoalueella. (MAL 11 §)
 3. Mikäli öljyä tai muuta haitallista ainetta suojatoimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai pohjaveteen, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Mahdollinen pilaantunut maa-aines tulee kerätä kokonaisuudessaan talteen ja toimittaa viipymättä luvalliseen vastaanottopaikkaan. Ympäristövaaraa aiheuttavasta tapahtumasta tulee viipymättä ilmoittaa pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. (MAL 11 §)

Turvallisuus ja haittojen estäminen

 1. Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, että ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty. Luvaton liikkuminen ottamisalueella on kiellettävä ja siitä on ilmoitettava näkyvästi. Kaivurintausten jyrkät reunat tulee suojata aidalla tai muulla rakenteella ja varustaa asianmukaisilla varoitustauluilla siten, että alueella liikkuvien turvallisuus ei vaarannu. (MAL 11 §)
 2. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melu-, pöly-, tärinä- tai muuta haittaa ympäristöön. Jos toiminnasta epäillään aiheutuvan haittaa, voi valvontaviranomainen edellyttää tarvittavia mittauksia. (MAL 11 §)
 3. Liikenteen ja ottamistoiminnan aiheuttamaa pölyämistä tulee tarvittaessa vähentää vedellä kastelemalla. Kasteluun ei saa käyttää suolaa eikä pohjavedelle haitallisia kemikaaleja. (MAL 11 §)
 4. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, että alue ei roskaannu eikä siellä varastoida jätteitä. Maa-ainesten ottamisaluetta ei saa käyttää koneiden, laitteiden tai muun tavaran varastoalueena. (MAL 11 §)
 5. Ottamisaluetta ei saa käyttää muualta tuotujen maa-ainesten varasto- tai sijoituspaikkana ilman lupaviranomaisen kirjallista suostumusta. (MAL 11 §)
 6. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden (5) vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen loppukäsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi. (MAL 5 a, 11 ja 16 b §)
 7. Luvan haltijan tulee vastata kaikista lähikiinteistöille aiheuttamistaan haitoista, ellei niitä ole pidettävä vähäisinä. (MAL 9 §, 11 §)

Liikennöinti

 1. Liikennöinti alueelle tulee järjestää nykyisen tieyhteyden, Vekarantien ja Nypintien kautta. Luvan haltijan tulee sopia alueen liikennöintiin käytettävän yksityistien tienhoitokunnan tai vastaavan tietä hallinnoivan tahon kanssa tien käyttöoikeuksista, käyttökustannusten jakautumisesta sekä maa-aineskuljetusten mahdollisesti aiheuttamista seuraamuksista. Luvan haltijan on vastattava tien käytöstä tielle mahdollisesti aiheutuvista haittavaikutuksista. (MAL 11 §)

Raportointi

 1. Maa-ainesten vuotuisesta ottamismäärästä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. Ensisijaisesti sähköisesti täytettävä ilmoituslomake on noudettavissa osoitteesta https://anon.ahtp.fi/ kirjaamalla hakukenttään "MAL 23". Tarvittaessa ottomäärän voi ilmoittaa myös suoraan valvontaviranomaiselle. (MAL 23 a §, Maa-ainesA 9 §)

Jälkihoito ja maisemointi

 1. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä turvallisuusriskiä. Alue on siistittävä ja jätteet toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. (MAL 11 §, Maa-ainesA 8 §)
 2. Jälkihoito on suoritettava luvan voimassaolon aikana. Jälkihoitoa tulee tehdä jo ottamistoiminnan aikana vaiheittain sitä mukaan, kun ottamisen eteneminen sen mahdollistaa. (MAL 11 §, Maa-ainesA 8 §)

Toiminnan lopettaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen

 1. Kun maa-ainesten otto tai maa-ainesluvan voimassaolo on päättynyt, tulee luvan haltijan pyytää valvontaviranomaiselta lopputarkastusta viimeistään kuukauden (1 kk) kuluttua em. ajankohdista. (Maa-ainesA 7 §)
 2. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Myös muusta toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta muutoksesta tai lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin. Luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen tai lupa on ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä toiminnanharjoittajan hakemuksesta lopetettu. (MAL 13 a ja 16 §)
 3. Jos luvan haltija on asetettu konkurssiin eikä lupaa kuuden kuukauden (6 kk) kuluessa konkurssin alkamisesta ole siirretty toiselle tai konkurssipesä ole ilmoittanut jatkavansa ottamistoimintaa, lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen raukeaa ja lupaan liittyvät velvoitteet on täytettävä jo otetun maa-ainesmäärän osalta. Mikäli konkurssipesä jatkaa ottamistoimintaa, tehdään jatkamisesta ilmoitus lupaviranomaiselle. (MAL 16 a §)

Kohta 5. Ratkaisun perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna maa-ainesten oton voidaan katsoa olevan maa-aineslain mukaista. Jo olemassa olevalla louhimolla ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnon olosuhteissa eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Ottamisalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alueella ei ole merkintää, joten maa-ainesten otto ei ole ristiriidassa voimassa olevan maakuntakaavan kanssa. Lisäksi ottaminen sijoittuu jo olemassa olevalle maa-ainestenottoalueelle, mikä puoltaa maa-ainesten ottamisen jatkamista ko. paikassa täysin koskemattomien alueiden sijasta.

Lupamääräysten perustelut

Määräykset on annettu mm. niistä seikoista, jotka eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta, tai ovat muita hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä.

Maa-aineslaki edellyttää maa-ainesten käyttöä ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla, eli ainesten säästeliästä ja taloudellista käyttöä ja mm. sitä, ettei aineksia tuhlata toisarvoisiin käyttökohteisiin. Maa-ainesten saatavuus ja maa-ainesmuodostumissa esiintyvä pohjavesi tulee turvata sekä määrällisesti että laadullisesti myös tulevien sukupolvien käyttöön luonnon monimuotoisuutta vaarantamatta. Kestävään maa-ainesten ottamiseen kuuluu myös jälkihoidosta huolehtiminen.

Toiminta ei saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia maaperään, pintavesiin tai pohjaveteen, minkä varmistamiseksi on annettu määräykset 9-11. Polttoaineen varastointi on mahdollista vain riittävillä suojausrakenteilla. Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta, polttoaineiden käsittelystä ja työkoneista aiheutuvia riskejä on ehkäistävä ennalta ja mahdollisiin onnettomuustilanteisiin on varauduttava siten, ettei niiden sattuessakaan aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa.

Jälkihoito voidaan toteuttaa ottamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla huomioiden maa-ainestenoton mahdollinen jatkuminen. Lupa-ajan kuluessa rintaukset on joko maisemoitava lopullisiksi tai vireille on laitettava lupahakemus maa-ainesten oton jatkamiselle. Näin ottamisalueelle ei voi epävarmassa tilanteessa jäädä jälkihoitamattomia alueita.

Sovelletut säädökset

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Kohta 6. Lupapäätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava lupapäätöksen voimassaoloaikana.

Kohta 7. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Hakija on pyytänyt maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Hakijan on perustellut asiaa sillä, että toimintaan ei tulisi katkosta, jos uuden maa-ainesluvan saaminen viivästyisi ja nyt voimassa oleva maa-aineslupa ehtisi umpeutua.

Hakija ei ole esittänyt vakuussummaa niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voisi aiheuttaa.

Lupajaosto katsoo, että toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä nou-dattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut

Hakemus koskee toiminnan jatkamista alueella, jolla on ollut vastaavaa toimintaa jo aikaisempien lupakausien ajan, ja alue ei pääosaltaan ole enää luonnontilainen. Toiminnan aloittaminen ei siten aiheuta muutosta alueen käyttöön tai ympäristöön tai vahingoita koskematonta luontoa. Toiminta ei ole ristiriidassa alueen maankäytön suunnitelmien kanssa. Alueen ympäristössä ei ole todettu nykyisen toiminnan johdosta tapahtuneen haitallisia muutoksia. Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset, melu ja pöly, ovat toiminnanaikaisia, eivät pysyviä. Myöskään merkittäviä vaikutuksia pintavesiin ei ole ainakaan toistaiseksi havaittu. Toiminnassa noudatetaan sekä ympäristöluvan että maa-ainesluvan ehtoja. Toiminnan aiheuttamiin ympäristöriskeihin on varauduttu lupahakemuksessa kuvatulla tavalla. Lupahakemuksen ja -päätöksen mukaisella toiminnalla ei oleteta syntyvän haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Toiminta ei vaaranna yksityisiä tai yleisiä etuja.

Maa-aineksen hyödyntäminen loppuun avatulla alueella pohjaveden suojelu huomioiden on maa-ainesten kestävän käytön mukaista. Toiminta ei ole ristiriidassa kaavoituksen kanssa eikä sillä ole haitallista vaikutusta arvokkaisiin luontokohteisiin tai alueen jo osittain muuttuneeseen maisemaan. Lupamääräyksiä ja ottamissuunnitelmaa noudattamalla toiminnasta ei synny ympäristölle sellaisia haittavaikutuksia, joita ei voitaisi mahdollisen muutoksenhaun jälkeen korjata. Toiminnan aloittaminen ei näin ollen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Toiminnan aloittamisvakuus on määrätty kohdassa maksut ja niiden määräytyminen.

Korvattavat päätökset

Tämä lupapäätös korvaa Kouvolan kaupungin rakennus ja ympäristölautakunnan (14.8.2013 § 94 ja 4.9.2013 § 108) LT Granit Oy:lle myöntämän maa-ainesluvan.

Kohta 8. Maksut ja niiden määräytyminen

Lupahakemuksen maksut ja vakuus määräytyvät Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 8.5.2018 (§ 51) hyväksymän maa-ainestaksan mukaan (tullut voimaan 1.6.2018).

Luvan käsittelymaksu

Käsittelymaksun peruste

 

Uuden lupahakemuksen tarkastaminen ottamissuunnitelmaa kohti

260,00 €

sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,016 €/m3: 200 000 x 0,016 € = 3 200 €

3 200 €

Vakuuden hyväksyminen

125,00 €

Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa, päätös luvan yhteydessä

125,00 €

Naapureiden ja maanomistajan kuuleminen: 11 x 40 €/kuultava

440,00 €

Kuulutuskustannukset (Kouvolan Sanomat 4.1.2023)

362,33 €

Yhteensä

4 512,33 €

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 4 512,33 €. Lupamaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Maa-ainesvakuus

Hakijan tulee ennen ainesten ottamista asettaa lupamääräysten suorit-tamisesta hyväksyttävä vakuus, joka kallio- ja rakennuskiven ottamisalueella määräytyy seuraavasti:

Vakuuden määräytymisperuste

 

5 220 €/ha x 12 ha

62 640 €

lisäksi 0,104 €/m3 x 200 000 m3

20 800 €

Yhteensä

83 440 €

Maa-ainesvakuus on 83 440 €. Vakuus tulee toimittaa 30 vuorokauden kuluessa päätöksen antamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa vuoden ajan lupapäätöksen viimeisestä voimassaolopäivästä.

Vakuus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

Hakijan tulee asettaa aloittamisluvan vakuus niiden vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voivat aiheuttaa.

Aloittamisluvan vakuudeksi määrätään 8 344 €. Kyseinen vakuussumma on ympäristönsuojeluviranomaisen yleisen käytännön mukainen ja riittävä kattamaan mahdolliset muutoksenhaun aiheuttamat kustannukset huomioiden, että aloituslupa koskee olemassa olevaa toimintaa ja avattua ottoaluetta. Vakuus on asetettava heti, kun päätös on annettu. Vakuus palautetaan luvan saatua lainvoiman.

Vuotuinen valvontamaksu

Ottamissuunnitelman valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kul-loinkin voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti.

Kohta 9. Päätöksestä tiedottaminen

Lupajaosto tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Kymenlaakson liitto

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan rajanaapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireille tulosta

Ilmoittaminen internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla.

Lisätietoja: ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020?615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi ja ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää

 1. myöntää LT Granit Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainestenottoluvan kalliokiviaineksen ottoon Kouvolan kaupungissa sijaitseville kiinteistöille Kulmala 2864391131 ja Vainimontalo 2864391203 esityksen mukaisesti ja
 2. myöntää hakijalle maa-aineslain 21 §:n mukaisen luvan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________