Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 13Maa-aines- ja ympäristöluvan voimassaoloajan jatkaminen kiinteistöllä 286-401-45-4

3259/11.01.00.05/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 08.02.2023 § 13

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Vilma Hietala, puh. 020 615 9291, vilma.hietala(at)kouvola.fi

Maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemuksesta on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus teknisen lautakunnan lupajaoston ratkaisuksi perusteluineen.

Kohta 1. Asia

Päätös maa-aineslain 4 §:n ja ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukaista luvan voimassaoloajan jatkamista. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta pyynnöstä aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija

Kouvolan kaupunki, Yhdyskuntatekniikka

Torikatu 10, PL 85

45101 Kouvola

Y-tunnus: 0161075-9

Yhteyshenkilö: -------------------------------------------------------------------

Laitoksen toiminta ja sijainti

Hakemus koskee maa-ainesten ottamista sekä kiviaineksen louhintaa ja murskausta. Toiminta sijoittuu Maijanaron maankaatopaikan alueelle kiinteistölle 286-401-45-4, osoitteessa Rantinsuontie 77, 45100 Kouvola. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle on myönnetty maa-aines- ja ympäristölupa vuonna 2017. Luvan voimassaoloajan jatkamista haetaan maa-aineslain 10 §:n mukaisesti siten, että kokonaisajaksi tulee 10 vuotta.

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön 286-401-45-4 (Jyräs) omistaa Kouvolan kaupunki.

Lupavelvollisuus

Maa-ainesten ottaminen vaatii luvan maa-aineslain 4 §:n mukaan. Kivenlouhinnalla ja murskaamolla, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 27 §:ssä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c ja e mukaan.

Maa-aineslain 4 a §:n ja ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaan maa-aineslupa ja samaa hanketta koskeva ympäristölupa on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä.

Luvan voimassaoloajan jatkaminen

Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi. Maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukaan jos lupa on myönnetty kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä osa myönnetyn luvan maa-aineksista on vielä ottamatta, voidaan lupa-aikaa jatkaa niin, että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen vuotta.

Maa-aineslain 4 a §:ssä ja ympäristönsuojelulain 47 a §:ssä tarkoitetun yhteisen luvan voimassaoloon sovelletaan, mitä maa-aineslain 10 §:ssä säädetään luvan voimassaolosta. Näin ollen yhteisluvan lupa-ajan jatkaminen tehdään maa-aineslain 10 §:n nojalla.

Lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian maa-aineslain 7 ja 4 a §:n mukaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee kivenlouhinnan ja murskaamon ympäristölupahakemuksen valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n kohtien 6 a ja b mukaan.

Kohta 2. Hakemus

Hakemuksen vireille tulo

Jatkolupahakemus on saapunut Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaostolle 30.11.2022 ja sitä on täydennetty 2.12.2022.

Hakemuksen sisältö

Jatkolupahakemus sisältää hakemuslomakkeen sekä täydennyksenä toimitetut naapurilistauksen ja päivitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Hakemuslomakkeessa on soveltuvin osin viitattu alkuperäiseen hakemukseen ja ottamissuunnitelmaan, jotka on myös liitetty hakemusasiakirjoihin.

Aluetta koskevat luvat

Maa-aines- ja ympäristölupa, jonka voimassaololle haetaan jatkoa

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 1.11.2017 (§ 110) myöntänyt silloiselle kiinteistölle 286-401-45-1 (Maijanaro) maa-aines- ja ympäristöluvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja murskaukseen. Lupa on myönnetty yhteensä 350 000 k-m3 kalliokiviaineksen ottamiseen ensimmäisen vaiheen louhinta-alueella, jonka pinta-ala on 4,3 ha. Luvan mukaan vuodessa saa louhia enintään 200 000 k-m3 ja murskata enintään 540 000 tonnia kiviainesta. Lupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti viideksi vuodeksi ja sen voimassaoloaika päättyi 12.12.2022.

Maankaatopaikan lupa

Samalla toiminta-alueella sijaitsee Kouvolan kaupungin Maijanaron puhtaiden ylijäämämaiden läjitys- ja tuhkien välivarastointialue, jolla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.11.2017 myöntämä, toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (päätös nro 221/2017/1, dnro ESAVI/4610/2017). Ennen lupien käsittelyä ylijäämämaiden läjitysalueen perustamishankkeelle on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Alueen kaavoitustilanne

Alueella ei ole asemakaavaa. Alueella on voimassa Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaava (286YK4/9, lainvoimainen 26.7.2022), jossa Maijanaron alue on merkitty maa-ainesten otto- ja läjitysalueeksi (EO). Luvan myöntämisen aikaan vuonna 2017 alueella voimassa olleessa Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavassa (lainvoimainen 6.1.2016) Maijanaron alue oli osoitettu selvitysalueeksi, jonka soveltuvuus maanläjitystoimintaan tuli selvittää. Nykyiseen yleiskaavaan on sisällytetty alueen käyttö tähän tarkoitukseen.

Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040 (hyväksytty 15.6.2020) Maijanaron maankaatopaikka on merkitty jätteenkäsittelyalueeksi (EJ).

Sijaintipaikka ja ympäristön nykytila

Maijanaron alue sijaitsee Teholasta ja Kouvolan RRT-terminaalialueesta sekä Tykkimäen moottoriradasta pohjoiseen, valtatien 6 pohjoispuolella. Itäpuolella kulkee Jyrääntie ja hankealueen ja Jyrääntien välissä on maakaasuputki. Alueen länsireunalla kulkee voimajohtoreitti ja n. 700 m päässä lännessä on Kaskankaan maa-ainesten ottopaikka.

Alueelle kuljetaan nykyisin Jyrääntieltä Rantinsuontietä pitkin. Louhintaa ja murskausta tehdään toiminta-alueen pohjoisosissa ja maankaatopaikka toimii sen eteläosassa. Lähimmät asuinalueet sijaitsevat etelässä Rantinsuonpolun ja Härkäojantien varressa, pohjoisessa Jyräänjoen ja Karhulanjärven rannassa sekä idässä Jyrääntien ja taimitarhan ympäristössä. Loma- tai asuinrakennuksia ei ole alle 300 m päässä murskauksesta ja louhinnasta. Alle 500 m päässä on yksi asuinrakennus hankealueen eteläpuolella.

Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Tornionmäen 1E-luokan pohjavesialueen (0528601) raja kulkee heti maankaatopaikan lounaispuolella. Noin 500 m maankaatopaikka-alueesta kaakkoon sijaitsee Utin 1E-luokan pohjavesialue (0590906).

Alkuperäisessä lupapäätöksessä on todettu, että alueella ei ole luonnon- tai maisemansuojelun kannalta arvokkaita harju- eikä kallioalueita tai muita geologisesti arvokkaita kohteita. Lähiympäristössä ei myöskään ole erityisiä maisema- tai kulttuuriympäristöarvoja eikä muinaismuistolain rauhoittamia kohteita. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita tai luonnonsuojelukohteita eikä huomioitavia luontotyyppejä tai monimuotoisuuskohteita. Hankkeen suunnittelu- ja YVA-vaiheessa alueen ympäristössä on tehty kattavat luontoselvitykset.

Toiminnan kuvaus

Alueella louhitaan ja murskataan kalliota rakennushankkeisiin. Lupa-aikaan haetaan jatkoa viidellä vuodella siten, että kokonaislupa-ajaksi tulee yhteensä 10 vuotta. Kyseisen ottamisalueen (vaihe 1) pinta-ala on 4,3 ha ja ottomäärä on yhteensä 350 000 k-m3 kalliokiviainesta. Luvan voimassaolon aikana Notto-järjestelmään on raportoitu ottoa yhteensä 113 632 k-m3, joten ottamatta on 236 368 k-m3.

Kalliota louhitaan keskimäärin 100 000 k-m3 ja enintään 200 000 k-m3 vuodessa. Murskausmäärä on vastaavasti keskimäärin 270 000 tonnia ja enintään 540 000 tonnia vuodessa. Alin ottotaso on +73.+74,5 m. Pohjaveden pinnankorkeus maankaatopaikka-alueen eteläosassa olevassa havaintoputkessa (RFMP1) on vaihdellut vuosien 2018-2021 tarkkailuissa välillä +70,81.+71,23.

Louhinta on aloitettu alueen länsiosasta ja se etenee vaiheistettuna itään päin. Louhintaräjäytyksiä on alkuperäisen hakemuksen mukaan enintään 150 kertaa vuodessa. Panosmäärät mitoitetaan niin, ettei lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ole haitallista tärinää eikä vaurioita rakennuksilla tai rakenteille synny. Murskauksessa käytetään siirrettävää murskauslaitosta. Louhinnan edettyä riittävän pitkälle murskaus tehdään louhintatasolla. Urakan aikana murskaimia voi olla alueella 1-3 kpl. Kiviaineskasoja on varastoitu louhittavan alueen eteläpuolelle.

Toimintaa harjoitetaan ma-pe klo 7.00-18.00. Lupamääräysten mukaisesti poraus, louhintaräjäytykset ja rikotus on kuitenkin suoritettava klo 8.00-18.00 välillä. Lisäksi kuljetuksia tehdään klo 6.00-22.00. Toimintaa ei harjoiteta arkipyhinä tai viikonloppuina. Kuljetuksia kuorma-autoilla on aktiivisina aikoina n. 40 autoa/vrk, vilkkaina aikoina mahdollisesti jopa 100 autoa/vrk. Murskekuljetukset pyritään tekemään siten, että paluukuormina tuodaan ylijäämämaata maankaatopaikalle. Alueella työskentelee aktiivisimpina aikoina 8-10 pyöräkuormaajaa, joista osa maankaatopaikan puolella.

Polttoaineet varastoidaan tukitoiminta-alueella, joka on rakennettu toiminta-alueen länsiosaan maankaatopaikan ja louhinta-alueen väliin. Tukitoiminta-alue on tiivistetty nestettä läpäisemättömäksi ja korotettu reunoiltaan VNA 800/2010 mukaisesti. Luvan mukaan kemikaaleja ei saa säilyttää alueella urakoiden ulkopuolisena aikana. Polttonestesäiliöt ovat kaksivaippaisia tai varustettu kiinteällä valuma-altaalla. Alueella käytettävien työkoneiden, murskauslaitos mukaan lukien, kevyen polttoöljyn kulutukseksi on arvioitu keskimäärin 231 400 litraa/vuosi ja enintään 462 800 litraa/vuosi. Pölyntorjunnassa tarvittavaa kasteluvettä otetaan alueen tasausaltaasta. Sosiaalitiloihin vesi tuodaan säiliöissä ja tarvittaessa alue voidaan liittää myös kunnalliseen vesijohtoon.

Päästöt ja niiden vähentäminen sekä arvio ympäristövaikutuksista

Toiminnasta voi aiheutua melua, pölyä ja tärinää lähialueille, mutta kokonaisuutena päästöt arvioidaan vähäisiksi. Pakokaasupäästöjen minimoimiseksi työkoneet pidetään kunnossa ja turhaa käyttöä vältetään. Pölypäästöjä ilmaan vähennetään kastelemalla varastokenttiä ja -kasoja sekä kuljetusreittejä. Louhinnan pölypäästöt ovat hetkellisiä ja muodostuvat pääosin räjäytysten aikana. Murskauksen aikana pölyämistä vähennetään sijoittamalla murskaamo ja varastokasat lähelle louhintaseinämää. Louhinta-alueen eteläpuoleinen meluvalli vähentää sekä melun että pölyn leviämistä. Tarvittaessa voidaan tehdä hiukkasmittauksia.

Melua aiheutuu louhinnasta, murskauslaitoksesta, työkoneista ja raskaasta liikenteestä. Melumallinnuksessa on arvioitu, että toiminnan melu liikennemeluun yhdistettynä ei aiheuta melutason ohjearvojen ylittymistä asuinrakennusten tuntumassa. Melu rajoittuu toiminta-aikoihin.

Louhintatärinä voi aiheuttaa lyhytaikaista häiriötä lähialueelle. Räjäytyksistä tiedotetaan hyvissä ajoin lähialueen asukkaita sekä elinkeinojen harjoittajia. Louhinnan aikana tärinän voimakkuutta seurataan mittauksin.

Normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Alueen hulevedet ohjataan tasausaltaaseen, josta ne johdetaan edelleen Myllypuroon. Onnettomuuksien aiheuttamia riskejä minimoidaan laitteistojen kunnossapidolla sekä tiiviiksi rakennetun tukitoiminta-alueen huolellisella ylläpidolla.

Jatkolupahakemukseen liitetyn päivitetyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaan pintamaat (n. 150 000 m3ktr) on käytetty suojavallin rakentamiseen. Kannot (n. 1 000 m3ktr) on toimitettu energiahyötykäyttöön ja selkeytysaltaan hienoainekset (n. 100 m3ktr) sijoitetaan maankaatopaikalle. Toimisto- ja sosiaalitiloista muodostuu toiminnan luonteen vuoksi vain vähäisiä määriä sekajätettä sekä umpisäiliölietettä, jotka toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Toiminnan on katsottu täyttävän parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset, joita edustavat mm. ylijäävien maa- ja kiviainesten määrän minimointi, käytön valvonta, vesien hallinta sekä ympäristötarkkailu.

Turvallisuus, riskit ja onnettomuuksiin varautuminen

Koko maankaatopaikan alue on aidattu ja asiattomien kulku on estetty kulkutunnistimella toimivalla puomilla. Tulipalojen varalta alueelle varataan sammutuskalustoa. Öljyvuotoihin on varauduttu varastoimalla polttoöljy kaksoisvaippaisessa tai valuma-altaallisessa säiliössä ja rakentamalla säiliö- ja tankkausalue nestettä läpäisemättömäksi. Lisäksi alueella on oltava varattuna imeytysainetta. Kuljetuksiin liittyvien onnettomuuksien riski arvioidaan vähäiseksi. Räjäytystöiden yhteydessä kallion kappaleita voi sinkoutua myös louhinta-alueen ulkopuolelle. Näitä riskejä vähennetään noudattamalla työturvallisuusmääräyksiä ja asianmukaisesti laadittuja räjäytyssuunnitelmia sekä varoittamalla räjäytyksistä etukäteen.

Tarkkailu ja raportointi

Maa-ainestenotto- ja maanläjitysalueelle on laadittu yhteinen tarkkailuohjelma, jonka maankaatopaikkaluvan valvojana toimiva ELY-keskus on hyväksynyt. Tarkkailuohjelma sisältää käyttötarkkailun sekä melu-, pöly- ja vesitarkkailut. Murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti ja toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa (mm. tuotantomäärät, -ajat, käytetyt raaka- ja polttoaineet, mahdolliset toimintahäiriöt). Työkoneiden toimintaa, tukitoiminta-alueen rakenteita sekä kuivatusuomien ja tasausaltaan toimintaa seurataan osana jokapäiväistä työskentelyä.

Maa-aineksen ottomäärät on raportoitava vuosittain Notto-järjestelmään. Maa-aines- ja ympäristöluvassa on edellytetty louhinta- ja murskaustoiminnasta vuosittaista yhteenvetoraporttia ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi on annettu määräyksiä tärinä-, melu- ja pölymittauksista.

Jälkihoitotoimenpiteet

Maa-aines- ja ympäristöluvassa ei ole edellytetty maisemointisuunnitelmaa, koska louhinta-aluetta on tarkoitus myöhemmin laajentaa ja louhinnan päätyttyä alue otetaan maankaatopaikan käyttöön. Tulevaisuudessa maankaatopaikkatoiminnassa syntyvä kumpu tasataan ja maisemoidaan ympäröivään maastoon soveltuvaksi. Alueelle istutetaan kasvillisuutta myöhempi käyttötarkoitus huomioiden. Tarkempi suunnitelma sulkemisesta ja käytöstä poistosta esitetään viranomaiselle hyvissä ajoin ennen maisemointityön käynnistymistä. Alueen jatkokäyttöä suunnataan esim. virkistäytymiseen.

Kohta 3. Hakemuksen käsittely

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Kouvolan kaupungin internetsivuilla 21.12.2022-20.1.2023. Kuulutuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sanomissa 21.12.2022. Hakemuksen nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjeitse rajanaapureille ja muille asianosaisille.

Tarkastukset ja neuvottelut

Hakemuksen käsittelyn aikana alueella ei ole tehty tarkastusta. Maa-ainesten oton viimeisin valvontaohjelman mukainen vuositarkastus on tehty 8.10.2021 eikä ottamistoimintaa ole ollut tämän jälkeen.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Kymenlaakson liitolta, Gasgrid Finland Oy:ltä sekä Kouvolan kaupungin terveysvalvonnalta. Nämä ovat samat tahot, joille myös alkuperäisestä hakemuksesta lähetettiin lausuntopyynnöt. Kymenlaakson liitto antoi lausunnon, muilla tahoilla ei ollut lausuttavaa.

Kymenlaakson liitto on 18.1.2023 saapuneessa lausunnossaan todennut alueen sijoittuvan lainvoimaisen Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 jätteenkäsittelyalueelle (EJ, Maijanaron maankaatopaikka) ja tuonut esiin kyseisen alueen suunnittelumääräyksen. Ylimaakunnallisen ulkoilureitin osalta viitattiin vuonna 2017 annettuun lausuntoon. Muuta huomautettavaa ei ollut.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta saapui yksi muistutus. Muistuttajan kiinteistöllä on vanha rakennus, joka on rakennettu kokonaan kallion päälle. Rakennus on ulkopuolelta suojeltu ja sitä on kunnostettu 2000-luvun alkupuolella. Muistuttajan mukaan räjäytysten yhteydessä syntyvä paineaalto iskeytyy voimakkaasti rakennuksen eteläseinään, kuin maanteillä käytettävän harjakoneen voimakas lakaisu. Viimeisin paineisku oli kohdistunut kattoon. Etäisyys huomioiden muistuttaja pitää räjäytyksiä kohtuuttoman voimakkaina.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa lausuntoon ja muistutukseen. Hakija on 24.1.2023 vastineena Kymenlaakson liiton lausuntoon todennut, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa noudatetaan lausunnossa mainittua suunnittelumääräystä. Vastineena muistutukseen hakija on todennut, että louhinta alueella toteutetaan annettujen määräysten mukaisesti ja tärinäarvoja seurataan ja noudatetaan louhinnan aikana.

Kohta 4. Lupajaoston ratkaisu

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tarkastanut Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikan maa-aines- ja ympäristöluvan jatkohakemuksen. Toiminnan tulee tapahtua lupahakemuksen, ottamissuunnitelman sekä Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksessä 1.11.2017 § 110 annettujen lupamääräysten mukaisesti, kuitenkin noudattaen tällä päätöksellä muutettavia määräyksiä.

Lupajaosto muuttaa lupamääräyksiä 24 ja 25. Muut lupamääräykset säilyvät rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen 1.11.2017 § 110 mukaisina.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös 1.11.2017 § 110 on tämän päätöksen liitteenä.

Muutetut lupamääräykset

(Tarkkailu ja raportointi)

  1. Laitoksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, jonka tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

-        eri työvaiheiden (poraus, louhintaräjäytykset, rikotus, murskaus) toimintajaksot ja -ajat

-        louhittu ja murskattu kiviainesmäärä, edelleen toimitettu määrä ja varastotilanne

-        polttoaineen laatu- ja kulutustiedot

-        toiminnassa syntyvät jätteet: jätteen määrä, jätenimike ja sanallinen kuvaus, jätteen tyyppi, vaaraominaisuudet, vastaanottajan ja kuljettajan tunnistetiedot sekä jätteen käsittelypaikka ja -tapa

-        häiriö- ja muut poikkeustilanteet ja niiden korjaustoimet

-        mahdolliset toimintaa koskevat valitukset

-        suoritetut tarkkailutoimenpiteet, tarkkailutulokset ja tarkkailuraportti analyysitodistuksineen

Kirjanpito sekä muut toimintaan ja jätteisiin liittyvät asiakirjat on säilytettävä vähintään kuuden (6) vuoden ajan ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Yhteenveto edellisen vuoden toiminnasta ja kirjanpidosta on toimitettava valvontaviranomaiselle sen ohjeistamalla tavalla vuosittain 31.3. mennessä. (YSL 6, 8, 62 ja 172 §, JäteL 12, 118, 119, 120 ja 122 §, VNA 978/2021)

  1. Maa-ainesten vuotuisesta ottamismäärästä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. Ensisijaisesti sähköisesti täytettävä ilmoituslomake on saatavilla osoitteessa https://anon.ahtp.fi/ kirjaamalla hakukenttään "MAL 23". Tarvittaessa ottomäärän voi ilmoittaa myös suoraan valvontaviranomaiselle. (MAL 23 a §, Maa-ainesA 9 §)

Kohta 5. Ratkaisun perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna maa-ainesten oton voidaan katsoa olevan maa-aineslain mukaista.

Hakemuksen ja päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 49 §:ssä esitetyt vaatimukset luvan myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminta ei myöskään ole ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa.

Edellä mainitut maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämisen edellytykset on tarkasteltu alkuperäisen luvan myöntämisen yhteydessä. Luvan myöntämisen jälkeen alueella ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, joilla olisi ollut vaikutusta myöntämisedellytyksiin. Nyt käsiteltävässä asiassa on kyse lupapäätöksen voimassaolon jatkamisesta, toiminnan muutoin jatkuessa nykyisellään. Toiminta liittyy alueella harjoitettavaan maankaatopaikkatoimintaan, jolle alue on voimassa olevissa kaavoissa osoitettu ja jolla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Maa-aineksen ottamisen päätyttyä louhinta-alue otetaan maankaatopaikkakäyttöön.

Maa-aineslain 10 §:n 3 momentin mukaan jos lupa on myönnetty kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi ja lupa-ajan päättyessä osa myönnetyn luvan maa-aineksista on vielä ottamatta, voidaan lupa-aikaa jatkaa niin, että kokonaisajaksi tulee enintään kymmenen vuotta. Määräaikaa jatkettaessa voidaan lupamääräyksiä muuttaa tai antaa uusia lupamääräyksiä. Muiden kuin muutettujen lupamääräysten osalta on katsottu, että alkuperäisessä maa-aines- ja ympäristöluvassa annetut määräykset ovat edelleen riittäviä toiminnan päästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja toiminnan tarkkailemiseksi, eikä niiden muuttaminen ole näin ollen tarpeen.

Muutettujen lupamääräysten perustelut

Raportointia koskevia lupamääräyksiä on muutettu vanhentuneen tiedon korjaamiseksi sekä vastaamaan ympäristönsuojeluviranomaisen nykyistä käytäntöä ja lainsäädännön vaatimuksia. Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen toiminnan ja luvan valvonnan sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta.

Määräystä 24 on muutettu huomioiden uuden jäteasetuksen (VNA 978/2021) 33 §:n vaatimukset ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa syntyvän jätteen kirjanpidosta. Muiden kirjanpitotietojen osalta on tarkennettu sanamuotoja. Toiminnasta ja kirjanpitotiedoista on lähetettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiraportti. Valvontaviranomainen ohjeistaa erikseen, kuinka raportointitiedot tulee jatkossa toimittaa esim. huomioiden tietojen tallentamisen sähköiseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Määräystä 25 on muutettu nykyisen käytännön mukaiseksi. Maa-ainesten ottomäärä tulee raportoida Notto-järjestelmään vuosittain ensisijaisesti sähköisesti.

Lausunnon ja muistutuksen huomiointi

Lausunto ja muistutus on huomioitu lupaharkinnassa. Toiminnalla toteutetaan lainvoimaiseen maakuntakaavaan merkityn jätteenkäsittelyalueen rakentamista. Luvassa on määrätty louhintaräjäytysten voimakkuuden seurannasta tärinämittauksilla.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)

Kohta 6. Luvan muut ehdot

Päätöksen voimassaolo

Tällä päätöksellä muutetaan Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämän maa-aines- ja ympäristöluvan 1.11.2017 § 110 voimassaoloaikaa. Päätös on voimassa 9.11.2027 saakka.

Mikäli toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, tulee lupaan hakea muutosta. Muutosta voidaan edellyttää haettavaksi myös YSL 89 §:n tarkoittamissa tilanteissa.

Jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava lupapäätöksen voimassaoloaikana, mikäli toiminnan jatkamiseen ei haeta uutta lupaa.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

Kohta 7. Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Hakija on pyytänyt maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Perusteluna on esitetty, että kyseessä on olemassa oleva toiminta ja esitetty nykyisen luvan aikana otettu sekä jäljellä oleva ottomäärä.

Lupajaosto katsoo, että toiminta voidaan aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut

Kyseessä on lainvoimaisen luvan mukaiselle ottamisalueelle sijoittuva toiminta. Toiminnassa ei tapahdu muutoksia, vaan lupaa muutetaan vain sen voimassaolon osalta. Toiminta on kaavojen mukaista eikä se aiheuta lähiasutukselle tai -ympäristölle kohtuuttomia haittoja. Toiminnan aloittaminen ei näin ollen tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Kohta 8. Maksut ja niiden määräytyminen

Lupahakemuksen maksut määräytyvät Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 8.5.2018 (§ 51) hyväksymän maa-ainestaksan (tullut voimaan 1.6.2018) mukaan, sillä maa-aineslain 10 §:n mukaisen lupa-asian käsittelyssä noudatetaan maa-aineslain menettelysäädöksiä.

Luvan käsittelymaksu

Luvan voimassaoloajan jatkamisen maksusta, kun jatkoajan myöntäminen ei vaadi ottamissuunnitelman muuttamista, määrätään maa-ainestaksan kohdassa 2.6.

Käsittelymaksun peruste

euroa

Hakemuksen tarkastamisen perusmaksu, ottamissuunnitelmaa kohti

260,00

Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta

125,00

Naapureiden kuuleminen: 14 kpl x 40 €/kuultava

560,00

Yhteensä

945,00

Tämän päätöksen käsittelymaksu on 945,00 €. Lisäksi hakijalta peritään kuulutuskustannukset todellisten kustannusten mukaisina. Lupamaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Maa-ainesvakuus

Maa-aineslain 12 §:n mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus lupamääräysten suorittamisesta. Luvan hakijana on kunta, jonka ei oleteta missään tilanteessa menevän konkurssiin ja siten kyvyttömäksi vastaamaan velvollisuuksistaan. Näin ollen maa-ainesvakuutta ei vaadita.

Vakuus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta

Maa-aineslain 21 §:n mukaan yhteisluvan täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain 199 §:ssä säädetään. Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan vaatimus aloittamisvakuuden asettamisesta ei koske kuntaa tai kuntayhtymää. Näin ollen toiminnan aloittamisvakuutta ei vaadita.

Valvontamaksut

Ottamissuunnitelman sekä ympäristöluvan valvonta suoritetaan valvontasuunnitelman mukaisesti ja valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevien taksojen mukaan.

Kohta 9. Päätöksestä tiedottaminen

Lupajaosto tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

Hakija

Muistuttaja

Päätös sähköpostilla

Kymenlaakson liitto

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Kouvolan kaupungin terveysvalvonta

Gasgrid Finland Oy

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireille tulosta

Ilmoittaminen lehdissä ja internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla. Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan Kouvolan Sanomissa.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Kati Halonen, puh. 020?615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi, ympäristötarkastaja Vilma Hietala, puh. 020 615 9291, vilma.hietala(at)kouvola.fi

Vs. ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää

  1. jatkaa Kouvolan kaupungin Yhdyskuntatekniikalle kalliokiviaineksen ottoon, kallion louhintaan ja murskaukseen myönnetyn maa-aines- ja ympäristöluvan (rakennus- ja ympäristölautakunta 1.11.2017 § 110) voimassaoloaikaa 9.11.2027 saakka esityksen mukaisesti.
  2. myöntää hakijalle maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen luvan toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________