Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 08.02.2023/Pykälä 12


Maa-aineslupahakemus kiinteistölle 286-421-3-8

3260/11.01.00.04/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 08.02.2023 § 12

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Maa-ainesten ottamislupahakemuksesta on laadittu seuraava päätöseh-dotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus lupajaoston ratkaisuksi perusteluineen.

Kohta 1. Asia

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

Luvan hakija

Saaramaan Sora Oy

Riihitallinpolku 8

45370 Valkeala

Y-tunnus: 2605918-2

Yhteyshenkilö: ----------------------------------------------------------

Ottamispaikka

Kouvolan kaupunki, Saaramaan kylä, kiinteistö Mustankorvenvuori 28642138, osoite: Koirinvuorentie 141, 54590 Kaitjärvi

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön 28642138 omistaa Saaramaan Sora Oy.

Lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian maa-aineslain 7 §:n mukaan.

Kohta 2. Hakemus

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviran-omaiselle 30.11.2022.

Hakemuksen sisältö

Hakemukseen sisältyy maa-ainestenottamissuunnitelma, jonka liitteinä ovat ottamissuunnitelman sijaintikartta, ottamissuunnitelman pituus ja poikkileikkaukset, kaivannaisjätesuunnitelma, kiinteistörekisterin karttaote, kiinteistörekisteriote, kartta naapurikiinteistöistä, rajamerkkiluettelo ja yksityistieosuudet.

Aluetta koskevat luvat

Kiinteistön 286-421-3-8 alueella on neljä erillistä lupa-aluetta. Kiinteistöllä 286-421-3-8 (aiemmin 286-421-3-1) on Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 3.9.2014 (§ 110), 3.10.2017 (§ 101), 6.3.2019 (§ 22) ja 4.9.2019 (§ 78) myöntämät maa-ainesluvat soran ja hiekan ottamiseen. Lisäksi alueilla 3 ja 4 on ympäristöjohtajan 15.4.2020 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa louhintaan, murskaukseen, ainesten välivarastointiin, oheistoimintoihin, kierrätysbetonin ja asfaltin käsittelyyn sekä puhtaiden maiden vastaanottoon ja varastointiin maisemointia varten. Kaikkien em. lupien haltija on Saramaan Sora Oy. Aluetta 3 koskien on myös voimassa ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 22.4.2020 § 2/2020 ja aluetta 4 koskien ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös 22.4.2020 § 3/2020, joissa osa soran ja hiekan otosta on voitu korvata kalliokiviaineksen otolla. Kiinteistökaupan myötä alue on kasvanut vuonna 2020, mutta siihen osaan ei kohdistu toistaiseksi mitään lupia.

Ottamistoiminta

Hakemuksen mukainen soran ja hiekan sekä kalliokiviaineksen kokonaisottomäärä on 144 500 k-m3 ja arvioitu vuotuinen otto 5 000-25 000 k-m3. Soraa ja hiekkaa haetaan otettavaksi 87 400 k-m3 ja kalliokiviainesta 49 500 k-m3. Kuorintamaita tulee 7 600 k-m3, mitkä käytetään myöhemmin maisemointiin. Hakemuksessa on huomioitu vuonna 2021 louhittu kalliokiviaines 21 100 k-m3, mikä ylittyi 6 100 k-m3:llä sallitusta 15 000 k-m3:stä. Lupaa maa-aineksen ottamiseen haetaan 10 vuodeksi. Koko ottamisalueen sekä ottoalueen (alue 4) pinta-ala on 1,90 ha. Alin ottotaso on +70.50 m (N2000).

Lupaa haetaan, jotta saadaan korvattua voimassa olevan maa-ainesluvan soran ja hiekan ottomäärää lisää kalliokiviaineksella sekä jotta saadaan vuonna 2021 tapahtunut kalliokiviaineksen oton ylitys (6 100 k-m3) luvan piiriin.

Etäisyys pohjaveden pintaan on noin kaksi metriä. Mitattu pohjaveden taso pohjavesiputkessa 17.11.2022 on ollut +68.10 m (N2000). Arvioitu pohjaveden pinnan keskimääräinen korkeustaso on +68.10 m (N2000).

Maa-ainesten ottaminen tapahtuu Koirinvuorentien itäpuolelta ja otto etenee kaakosta luoteeseen päin. Liikennöinti tapahtuu kiinteistön reunaan tehdyn huoltotien kautta Koirinvuorentielle. Myöhemmin otto tapahtuu tien länsipuolelta.

Ottoalue merkitään maastoon. Luiskat merkitään hyvin havaittavilla merkeillä. Alueella ei varastoida eikä korjata työkoneita. Öljyvuotojen varalta paikalle varataan imeytysmateriaalia. Alueella syntyvät jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Alueen kaavoitustilanne

Alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa. Kymenlaakson liiton laatimassa maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Ottamisalue sijaitsee noin 2,3 km Saaramaan taajamakeskuksesta luoteeseen Mustankorvenvuoren alueella ja tilan Mustankorvenvuori 28642138 itäosassa. Maasto on vaihtelevaa kangasmaastoa. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelu- tai muita huomioitavia arvoja. Suunnitelma-alue ei sijaitse tärkeäksi tai vedenhankintaan soveltuvaksi luokitellulla pohjavesialueella. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 900 metrin päässä ottamisalueesta lounaaseen.

Liikennöinti

Kulku kohteeseen tapahtuu nykyisten tieyhteyksien, Kaitjärventien, Koirinvuorentien ja Mäyrän metsätien (K17840) kautta.

Jälkihoitotoimenpiteet

Ottamistoiminnan yhteydessä ottoalueen luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:2,5 tai loivemmaksi. Alueella olevat pintamaat läjitetään ottamisalueen reunoille, mistä ne myöhemmin maisemoinnin yhteydessä tasataan ja muotoillaan alueen luiskiin ja pohjalle tulevan puuston kasvualustaksi. Ottamisen jälkeen alue jää metsätalouskäyttöön. Puusto uudistetaan luontaisesti metsittymällä ja tarvittaessa tehdään myös puiden istutusta.

Kohta 3. Hakemuksen käsittely

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä Kouvolan kaupungin internetsivuilla 21.12.2022-20.1.2023. Kuulutuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sanomissa 21.12.2022. Hakemuksen nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjeitse rajanaapureille.

Tarkastukset

Alueella on tehty viimeisin maa-ainesluvan valvontatarkastus 7.9.2022.

Lausunnot

Hakemuksesta ei katsottu tarpeelliseksi pyytää lausuntoja, koska hakemus koskee ainoastaan täysin samalla alueella voimassa olevan luvan soran ja hiekkamäärän osittaista korvaamista kalliokiviaineksella kallion tullessa vastaan oton edetessä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Kohta 4. Lupajaoston ratkaisu

Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto on tarkastanut Saaramaan Sora Oy:n maa-aineslupahakemuksen. Toiminnan tulee tapahtua lupahakemuksen, ottamissuunnitelman ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti:

Lupamääräykset

Toiminnan aloittaminen

 1. Ennen ottamistoiminnan aloittamista on alueella suoritettava aloitustarkastus. Aloitustarkastuksen suorittaa valvontaviranomainen pyydettäessä. (Maa-ainesA 7 §)
 2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee vakuuden olla hyväksytty. (MAL 12 §)

Ottamistoiminta

 1. Ottamissuunnitelman mukaiselta 1,9 ha ottoalueelta saa ottaa maa-aineksia yhteensä enintään 144 500 k-m3, josta soraa ja hiekkaa enintään 87 400 k-m3, kalliokiviainesta enintään 49 500 km3 ja kuorintamaita 7 600 k-m3. Lisäksi ottamisalueella saa tehdä ottamiseen liittyviä oheistoimintoja. (MAL 11 §)
 2. Ottamista ei saa ulottaa ottamissuunnitelmassa esitettyä alinta ottotasoa +70.50 m (N2000) alemmaksi. Mikäli pohjavesi tulee maa-ainesten oton yhteydessä vastaan, tulee kaivu kuitenkin lopettaa välittömästi ja jättää vähintään 2 m suojakerros pohjaveden ja alimman ottotason välille. (MAL 11 §)
 3. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi näkyvin merkein siten, että merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan. (MAL 11 §, Maa-ainesA 7 §)
 4. Ottamistoiminnan valvomista varten ottoalueella on oltava näkyvillä korkeusasema. (MAL 11 §, Maa-ainesA 7 §)
 5. Maa-ainesten ottaminen on järjestettävä ja toteutettava niin, että esiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti sekä myös muilta osin kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. (MAL 1 a §, 11 §)

Maaperän sekä pohja- ja pintavesien suojelu

 1. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän eikä pohja- tai pintavesien pilaantumisen vaaraa. Ottamisalueella saa kerrallaan varastoida vain työkoneiden välittömään tarpeeseen tarvittavan polttoainemäärän. Muita kemikaaleja ei saa varastoida. Polttoaine tulee varastoida kaksivaippaisessa tai kiinteästi valuma-altaallisessa säiliössä, joka on varustettava ylitäytön- ja laponestimellä sekä lukittavalla sulkuventtiilillä. Polttoainesäiliö ja tankkauspaikka tulee sijoittaa onnettomuusriskien kannalta turvalliseen paikkaan, nesteitä läpäisemättömälle ja reunoiltaan korotetulle alustalle. Tankkaustilanteissa ja muussa kemikaalien käsittelyssä tulee noudattaa varovaisuutta siten, että haitallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Alueella tulee olla varattuna alkusammutuskalustoa sekä riittävästi imeytysainetta ja muuta torjuntakalustoa vahinkojen varalta. (MAL 11 §)
 2. Työkoneiden tarpeetonta säilytystä alueella tulee välttää. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on poikkeuksellisesti tarpeen tehdä koneiden huoltoja tai tilapäisesti säilyttää työkoneita, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka estävät polttonesteiden pääsyn maaperään. Työkoneita tai kuljetuskalustoa ei saa pestä ottoalueella. (MAL 11 §)
 3. Mikäli öljyä tai muuta haitallista ainetta suojatoimenpiteistä huolimatta pääsee maaperään tai pohjaveteen, tulee toiminnanharjoittajan välittömästi ryhtyä tarpeellisiin toimiin haitan poistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Mahdollinen pilaantunut maa-aines tulee kerätä kokonaisuudessaan talteen ja toimittaa viipymättä luvalliseen vastaanottopaikkaan. Ympäristövaaraa aiheuttavasta tapahtumasta tulee viipymättä ilmoittaa pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle. (MAL 11 §)

Turvallisuus ja haittojen estäminen

 1. Maa-ainesten otto on järjestettävä siten, että ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty. Luvaton liikkuminen ottamisalueella on kiellettävä ja siitä on ilmoitettava näkyvästi. Kaivurintausten jyrkät reunat tulee suojata aidalla tai muulla rakenteella ja varustaa asianmukaisilla varoitustauluilla siten, että alueella liikkuvien turvallisuus ei vaarannu. (MAL 11 §)
 2. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta melu-, pöly-, tärinä- tai muuta haittaa ympäristöön. Jos toiminnasta epäillään aiheutuvan haittaa, voi valvontaviranomainen edellyttää tarvittavia mittauksia. (MAL 11 §)
 3. Liikenteen ja ottamistoiminnan sekä varastokasojen aiheuttamaa pölyämistä tulee tarvittaessa vähentää vedellä kastelemalla ja kasojen sijoittelulla. Kasteluun ei saa käyttää suolaa eikä pohjavedelle haitallisia kemikaaleja. (MAL 11 §)
 4. Luvan haltijan tulee huolehtia siitä, että alue ei roskaannu eikä siellä varastoida jätteitä. Maa-ainesten ottamisaluetta ei saa käyttää koneiden, laitteiden tai muun tavaran varastoalueena. (MAL 11 §)
 5. Luvan haltijan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden (5) vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen loppukäsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi. (MAL 5 a, 11 ja 16 b §)
 6. Luvan haltijan tulee vastata kaikista lähikiinteistöille aiheuttamistaan haitoista, ellei niitä ole pidettävä vähäisinä. (MAL 9 §, 11 §)

Liikennöinti

 1. Liikennöinti alueelle tulee järjestää nykyisen tieyhteyden, Kaitjär-ventien, Koirinvuorentien ja Mäyrän metsätien (K17840) kautta. Luvan haltijan tulee sopia alueen liikennöintiin käytettävän yksityistien tienhoitokunnan tai vastaavan tietä hallinnoivan tahon kanssa tien käyttöoikeuksista, käyttökustannusten jakautumisesta sekä maa-aineskuljetusten mahdollisesti aiheuttamista seuraamuksista. Myös maa-ainestenottoalueen läpi kulkevan tien mahdollisesta siirtämisestä tulee sopia. Luvan haltijan on vastattava tien käytöstä tielle mahdollisesti aiheutuvista haittavaikutuksista. (MAL 11 §)

Raportointi

 1. Maa-ainesten vuotuisesta ottamismäärästä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Ottamisilmoitus tehdään myös silloin, kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai keskeytynyt. Ensisijaisesti sähköisesti täytettävä ilmoituslomake on noudettavissa osoitteesta https://anon.ahtp.fi/ kirjaamalla hakukenttään "MAL 23". Tarvittaessa ottomäärän voi ilmoittaa myös suoraan valvontaviranomaiselle. (MAL 23 a §, Maa-ainesA 9 §)

Jälkihoito ja maisemointi

 1. Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä turvallisuusriskiä. Alue on siistittävä ja jätteet toimitettava hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi. (MAL 11 §, Maa-ainesA 8 §)
 2. Jälkihoito on suoritettava luvan voimassaolon aikana. Jälkihoitoa tulee tehdä jo ottamistoiminnan aikana vaiheittain sitä mukaa, kun ottamisen eteneminen sen mahdollistaa. Alueelle jäävät luiskat on muotoiltava ottamissuunnitelman mukaisesti kaltevuuteen 1:2,5 tai sitä loivemmiksi. (MAL 11 §, Maa-ainesA 8 §)

Toiminnan lopettaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen

 1. Kun maa-ainesten otto tai maa-ainesluvan voimassaolo on päättynyt, tulee luvan haltijan pyytää valvontaviranomaiselta lopputarkastusta viimeistään kuukauden (1 kk) kuluttua em. ajankohdista. (Maa-ainesA 7 §)
 2. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Myös muusta toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta muutoksesta tai lopettamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin. Luvan aikaisempi haltija vastaa kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen tai lupa on ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä toiminnanharjoittajan hakemuksesta lopetettu. (MAL 13 a ja 16 §)
 3. Jos luvan haltija on asetettu konkurssiin eikä lupaa kuuden kuukauden (6 kk) kuluessa konkurssin alkamisesta ole siirretty toiselle tai konkurssipesä ole ilmoittanut jatkavansa ottamistoimintaa, lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen raukeaa ja lupaan liittyvät velvoitteet on täytettävä jo otetun maa-ainesmäärän osalta. Mikäli konkurssipesä jatkaa ottamistoimintaa, tehdään jatkamisesta ilmoitus lupaviranomaiselle. (MAL 16 a §)

Kohta 5. Ratkaisun perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman. Hakemuksen, ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti toteutettuna maa-ainesten oton voidaan katsoa olevan maa-aineslain mukaista. Ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnon olosuhteissa eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Ottamisalueella ei ole asema- tai yleiskaavaa. Maakuntakaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Maa-ainesten otto ei ole ristiriidassa voimassa olevan maakuntakaavan kanssa. Lisäksi ottaminen sijoittuu jo olemassa olevalle maa-ainestenottoalueelle.

Lupamääräysten perustelut

Määräykset on annettu mm. niistä seikoista, jotka eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta, tai ovat muita hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä.

Maa-aineslaki edellyttää maa-ainesten käyttöä ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla, eli ainesten säästeliästä ja taloudellista käyttöä ja mm. sitä, ettei aineksia tuhlata toisarvoisiin käyttökohteisiin. Maa-ainesten saatavuus ja maa-ainesmuodostumissa esiintyvä pohjavesi tulee turvata sekä määrällisesti että laadullisesti myös tulevien sukupolvien käyttöön luonnon monimuotoisuutta vaarantamatta. Kestävään maa-ainesten ottamiseen kuuluu myös jälkihoidosta huolehtiminen.

Toiminta ei saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia maaperään, pintavesiin tai pohjaveteen, minkä varmistamiseksi on annettu määräykset 8-10. Polttoaineen varastointi on mahdollista vain riittävillä suojausrakenteilla. Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta, polttoaineiden käsittelystä ja työkoneista aiheutuvia riskejä on ehkäistävä ennalta ja mahdollisiin onnettomuustilanteisiin on varauduttava siten, ettei niiden sattuessakaan aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa.

Jälkihoito voidaan toteuttaa ottamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla huomioiden maa-ainestenoton mahdollinen jatkuminen. Lupa-ajan kuluessa rintaukset on joko maisemoitava lopullisiksi tai vireille on laitettava lupahakemus maa-ainesten oton jatkamiselle. Näin ottamisalueelle ei voi epävarmassa tilanteessa jäädä jälkihoitamattomia alueita.

Sovelletut säädökset

Maa-aineslaki (555/1981)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)

Kohta 6. Lupapäätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava lupapäätöksen voimassaoloaikana.

Korvattavat päätökset

Tämä lupapäätös korvaa Kouvolan kaupungin rakennus ja ympäristölautakunnan 4.9.2019 § 78 Saaramaan Sora Oy:lle myöntämän maa-ainesluvan sekä ympäristötarkastajan viranhaltijapäätöksen 22.4.2020 § 3/2020.

Kohta 7. Maksut ja niiden määräytyminen

Lupahakemuksen maksut ja vakuus määräytyvät Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 8.5.2018 (§ 51) hyväksymän maa-ainestaksan mukaan (tullut voimaan 1.6.2018).

Luvan käsittelymaksu

Käsittelymaksun peruste

 

Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän kalliokiviaineksen osalta

260,00 €

Vakuuden hyväksyminen

125,00 €

Naapureiden kuuleminen: 5 x 40 €/kuultava

200,00 €

Kuulutuskustannukset (Kouvolan Sanomat)

241,94 €

Yhteensä

826,94 €

Tämän maa-ainesluvan käsittelymaksu on 826,94 €. Lupamaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on annettu.

Maa-ainesvakuus

Hakijan tulee ennen ainesten ottamista asettaa lupamääräysten suorittamisesta hyväksyttävä vakuus, joka soran ja hiekan ottamisalueelle määräytyy seuraavasti:

Vakuuden määräytymisperuste

 

4 180 €/ha x 1,9 ha

7 942,00 €

lisäksi 0,052 €/m3 x 144 500 m3

7 514,00 €

Yhteensä

15 456,00 €

Maa-ainesvakuus on 15 456,00 €. Vakuus tulee toimittaa 30 vuorokauden kuluessa päätöksen antamisesta. Vakuuden tulee olla voimassa vuoden ajan lupapäätöksen viimeisestä voimassaolopäivästä.

Vuotuinen valvontamaksu

Ottamissuunnitelman valvonnasta perittävät maksut määräytyvät kulloinkin voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti.

Kohta 8. Päätöksestä tiedottaminen

Lupajaosto tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan rajanaapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireille tulosta

Ilmoittaminen internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin internetsivuilla.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Kati Halonen, puh. 020?615 8048, kati.halonen(at)kouvola.fi ja ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Vs. ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää myöntää Saaramaan Sora Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainestenottoluvan soran ja hiekan sekä kalliokiviaineksen ottoon Kouvolan kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Mustankorvenvuori 28642138 esityksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________