Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 260Ympäristöterveydenhuollon maksut ja taksat

184/02.05.00.00/2022

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 260

   

Valmistelija: vs. terveydensuojelusuunnittelija Mari Järvinen, puh. 020 615 8074, mari.jarvinen(at)kouvola.fi

Ympäristöterveydenhuollon laeissa (elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki) säädetään, että kunnan valvontaviranomaisen tulee periä toiminnanharjoittajalta maksu kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja tutkimisesta. Maksullisia ovat myös valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten perusteella annettujen määräysten valvonta, silloin kuin määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa perustuu Kuntaliiton mallitaksaan. Maksutaksa on hyväksytty teknisen lautakunnan lupajaostossa 7.2.2022 § 13. Kouvolan kaupungin 20.9.2022 voimaan tulleen hallintosäännön 66 §:n mukaan lautakunnat päättävät vastuualueellaan palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista sekä hinnoista, vuokrista ja korvauksista ja niiden määräytymisperusteista sekä yksittäistapauksessa alennuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungille tulevaan maksuun. Näin ollen maksutaksa tulee hyväksyä teknisen lautakunnan lupajaoston sijaan teknisessä lautakunnassa.

Tällöin maksutaksaan tehdyt muutokset koskivat pääosin elintarvikelain ja terveydensuojelulain muutoksien myötä tullutta valvonnan vuosittaista perusmaksua ja elintarviketoiminnan lopettamisilmoituksen käsittelyn maksullisuutta. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta 55 € pysyi samana.

Uusi elintarvikelaki (297/2021) ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (1187/2021) tuli voimaan 1.1.2022. Lakimuutoksien vuoksi alettiin vuoden 2022 alusta periä elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisilta valvontakohteilta tarkastusmaksujen lisäksi valvonnan vuosimaksua eli perusmaksua (150 €). Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, jonka suuruuteen ei kunta voi itse vaikuttaa. Lainsäätäjän perustelu perusmaksulle on kattaa nykyistä paremmin valvonnan kustannuksia ja mahdollistaa nykyistä monimuotoisempaa viranomaistyötä. Perusmaksu koskee toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten, eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia kunnan valvomia elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisia huoneistoja ja toimijoita. Tietyt toiminnot on lainsäädännössä jätetty perusmaksuvelvoitteen ulkopuolelle.

Lupajaostossa 7.2.2022 käsiteltyyn maksutaksaan on tehty vain pienimuotoisia päivityksiä. Päivitykset koskevat elintarvikevalvonnan kohteiden luokituksia ja yksittäisen toimintaluokan taksaa.

Kouvolan voimassa oleva ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on oheismateriaalina ja ehdotus uudeksi taksaksi liitteenä.

Lisätietoja: vs. terveydensuojelusuunnittelija Mari Järvinen, puh. 020 615 8074, mari.jarvinen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

  1. hyväksyä ympäristöterveydenhuollon maksutaksan esitetyssä muodossa. Taksa tulee voimaan 1.1.2023 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,
  2. korvata 7.2.2022 § 13 teknisen lautakunnan lupajaoston hyväksymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksan uuden astuessa voimaan.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________