Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 270


Kotihoidon pysäköintitunnuksia koskevan kokeilun jatkaminen

2851/10.03.06/2022

Tekninen lautakunta 13.12.2022

Valmistelija: lakimies Marika Kytölä, puh. 020 615 8585, marika.kytola(at)kouvola.fi

Tieliikennelain (729/2018) muutoksen yhteydessä 1.6.2020 tieliikennelakiin otettiin kotihoidon pysäköintitunnuksia koskevat uudet säännökset. Kunta voi tieliikennelain 190 a §:n mukaan ottaa käyttöön alueellaan kotihoidon pysäköintitunnukset, jotka oikeuttavat pysäköimään liikennemerkillä osoitetusta rajoituksesta huolimatta maksullisella pysäköintipaikalla maksua suorittamatta ja alueella, jossa pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Pysäköintitunnuksella on myös mahdollista pysäköidä rajoitusta pidemmäksi ajaksi alueella, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu. Pysäköintitunnus mahdollistaa lisäksi pysäköinnin pihakadulla muuallakin kuin merkityillä pysäköintipaikalla ja huoltoajo sallittu -lisäkilven vaikutusalueella.

Pysäköintitunnuksen voivat lain mukaan saada yhtenäisin ehdoin sekä yksityiset toimijat että julkiset toimijat, niiden yhtiö- tai hallintomalleista riippumatta, silloin kun ne toteuttavat kunnan lakisääteisiä tehtäviä (myöhemmin: hakija).

Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta on päätöksellään 1.9.2020 § 134 hyväksynyt pysäköintitunnuksen käyttöönoton. Lupia on myönnetty noin 50 kappaletta luvan käyttöönoton jälkeen. Teknisen lautakunnan päätös oli voimassa 31.12.2021 saakka. Tämän jälkeen tekninen lautakunta on päätöksellään 11.1.2022 § 8 hyväksynyt pysäköintitunnuskokeilun jatkamisen vuoden 2022 loppuun saakka.

Pysäköintitunnukset ovat olleet maksuttomia ja voimassa kokeilujakson omaisesti 31.12.2022 saakka. Fyysisesti luvat ovat olleet paperisia tunnuksia, joka on sijoitettu auton kojelaudalle näkyvälle paikalle. Pysäköintitunnukset ovat olleet alueellisesti voimassa Kouvolan kaupungin keskusta-alueella sekä Kuusankosken keskusta-alueella.

Asian valmistelun yhteydessä on pyydetty lausunnot kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden palvelupäälliköltä, kunnossapitopäälliköltä, sekä kunnalliselta pysäköinninvalvojalta. Lausunnon antajia on pyydetty kommentoimaan näkemystä pysäköintitunnusten toiminnasta käytännössä, niiden alueellisesta rajauksesta, kokeilun muuttamisesta pysyväksi, sekä kokemuksia tunnusten mahdollisista väärinkäytöistä. Kaikki kolme lausunnon antanutta tahoa ovat olleet sitä mieltä, että pysäköintitunnukset ovat olleet tarpeellisia ja toimineet käytännössä hyvin, eikä väärinkäyttöä ole ilmennyt. Kotihoidon palvelupäällikön lausunnon mukaan kotihoidon palveluesimiehet seuraavat haettujen pysäköintitunnusten käyttöä: luvat ovat pääsääntöisesti vain Kymsoten hallinnoimissa autoissa ja lupia käytetään vain työaikana. Kaikki lausunnon antajat ovat puoltaneet kokeilun muuttamista pysyväksi. Kotihoito on todennut, että alueellinen rajaus on ollut heidän toimintansa kannalta riittävä. Kunnossapito ja pysäköinninvalvonta ovat todenneet, että tunnuksen käyttöala voidaan laajentaa koko alueelle. Pysäköinninvalvonnan lausumassa on kuitenkin todettu, että mikäli alue laajenee, talvipysäköintirajoitukset tulee huomioida, jotta lumien auraaminen ei vaikeudu.

Tekniselle lautakunnalle esitetään 11.1.2022 § 8 hyväksytyn kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttökokeilun muuttamista pysyväksi. Jo myönnettyjen pysäköintitunnusten voimassaoloa jatketaan automaattisesti vuoden 2023 loppuun (paperinen vuoden 2021 pysäköintitunnus on siis voimassa myös vuonna 2023). Vuoden 2023 aikana on syytä selvittää pysäköintitunnuksen muuttamista sähköiseksi tunnukseksi. Tunnuksen tulisi olla jatkossa ensisijaisesti digitaalinen ja se myönnetään enintään lain sallimaksi enimmäisajaksi, eli viideksi vuodeksi koko kaupungin alueelle.

Useat kaupungit ovat tehneet viime aikoina päätöksiä kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöönotosta. Yhteistä kuntien päätöksille on ollut se, että käytännössä kaikki kunnat, jotka ovat ottaneet luvan täysimääräisenä käyttöön, perivät sen myöntämisestä maksun. Maksua on perusteltu etenkin prosessista syntyvillä hallinnollisilla kuluilla. Monessa kunnassa maksu peritään vain kaupungin ulkopuolisilta toimijoilta, koska on katsottu, että kaupungin itse tuottamassa palvelussa maksun periminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska käytännössä tällöin raha siirtyisi kaupungin sisällä. Kouvolassa lupia on myönnetty lähinnä Kymsotelle. Lupien maksullisuutta tulee harkita uudelleen, mikäli lupamäärät kasvavat ja hakijoina on myös yksityisiä toimijoita.

Kotihoidon pysäköintitunnuksista päättäminen kuuluu tekniselle lautakunnalle hallintosäännön 26 § nojalla (toimivaltaan kuuluu tieliikennelain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät).

Lisätietoja: lakimies Marika Kytölä, puh. 020 615 8585, marika.kytola(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää muuttaa 1.9.2020 § 134 ja 11.1.2022 § 8 hyväksytyn kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöä ja muuttaa kokeilun pysyväksi käytännöksi. Vuodelle 2021 myönnettyjen pysäköintitunnusten voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden 2023 loppuun. Uudet luvat tulee näin hakea vuoden 2024 alusta ja ne voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi. Pysäköintitunnukset voidaan myöntää tieliikennelain 190 a §:n 1 momentin mukaisten tehtävien hoitamista varten seuraavin ehdoin:

  1. Pysäköintitunnukset myönnetään 190 a §:n 1 momentin kohdissa 1-3 tarkoitettua palvelua tarjoavalle työntekijälle, yritykselle, yhdistykselle tai julkisyhteisölle.
  2. Pysäköintitunnukset ovat toistaiseksi maksuttomia. Uudet luvat voidaan myöntää korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.
  3. Pysäköintitunnukset ovat alueellisesti voimassa koko Kouvolan kaupungissa.
  4. Pysäköintitunnusten voimassaoloa voidaan tarpeen mukaan alueellisesti rajoittaa Tieliikennelain 75 §:n 2 mom. mukaisella tekstillisellä merkillä kadun kunnossapitotoimien suorittamista varten;
  5. Pysäköintitunnuksen hakijan tulee toimittaa listaus ajoneuvojen rekisteritunnuksista, joita käytetään kotihoidon tehtäviin sekä pysäköintitunnuksen haltija;
  6. Pysäköintitunnukset ovat yksilöllisiä, ja pysäköintitunnusta saa käyttää vain nimetyissä, pysäköintitunnukseen merkityissä ajoneuvoissa, vain työtehtävien suorittamisen aikana.
  7. Annettu lupa voidaan perua, mikäli väärinkäytöksiä ilmenee.

Toimivalta kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämiseen ja myönnetyn luvan perumiseen on lakimiehellä. Käytäntö on ollut toimiva ja esitetään, että toimivalta luvan myöntämiseen pysyy lakimiehellä.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________