Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 13.12.2022/Pykälä 265Katu-, puisto- ja yleisillä alueilla tehtävien töiden sekä niissä järjestettävien tapahtumien valvonta- ja lupamaksut

3311/02.05.00.00/2022

Tekninen lautakunta 13.12.2022 § 265

   

Valmistelija: alueiden käytön asiantuntija Saku Kaistinen, puh. 020 615 5290, saku.kaisitinen(at)kouvola.fi

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 b § 2 momentin mukaan kunta voi periä maksun, joka perustuu 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta kunnalle aiheutuneisiin kustannuksiin.

Samaisen lain 14 b § 3 momentin mukaan kunta voi periä myös aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä 14 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Maksu peritään yhden työmaan osalta vain kerran. Maksua ei peritä, jos työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen liittyvän muun työn yhteydessä. Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä, jota ei voida ennakoida. Maksut koskevat myös yleisellä alueella järjestettäviä tapahtumalupia.

Kouvolan kaupungin lupamaksut on viimeksi päivitetty vuonna 2017, koskien katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Taksat ovat eräiltä osin alhaiset verrattuna ns. Kouvolan vertailukaupunkeihin (Lappeenranta, Mikkeli, Lahti, Joensuu, Hämeenlinna, Kotka ja Pori). Näistä erityisesti Lahti (2020) ja Mikkeli (2022) ovat päivittäneet taksojaan viimeisimmäksi, joiden suuntaisesti uudet taksat on linjattu.

Johtolaitosten ja kaapelifirmojen töitä ilmoitetaan vuosittain yli 300 ja näiden aiheuttama valvonta ja töiden koordinointi sekä alueiden käytön laskutus on jatkuvaa työtä. Tulot kaupungille ovat olleet suuruusluokkaa 75 000 €/vuosi. Työmäärä ja töiden koko on lisääntynyt jatkuvasti.

Maksut koskevat lähinnä liiketoimintaa harjoittavia tapahtuman järjestäjiä sekä yrityksiä (johtoja rakentavat yritykset ja laitokset, rakennustyömaat ja mainoslaitteiden pystyttäjät), jotka edelleen siirtävät kustannukset palveluistaan perimiinsä maksuihin. Suuruudeltaan maksujen korotus eivät olisi merkittävä erä niiden toimijoiden taloudessa,  joihin ne kohdistuisivat. Tavoitteena onkin ensisijaisesti aiheuttaja maksaa -periaatteen soveltamisella pyrkiä minimoimaan kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä tai tapahtumista niiden käyttäjille aiheutuvia haittoja. Vanha taksa perustui Kuntaliiton ohjeistukseen. Myös uusi taksaesitys mukailee edelleen samaa ohjeistusta. Myös periaate pysyy ennallaan eli maksuluokat perustuvat työalueen liikenteelliseen keskeisyyteen ja kokoon. Hinnan korotuksella pyritään myös ohjaamaan entistä tehokkaammin laitoksia yhteistyöhön ja työkohteiden nopeaan valmistumiseen.

Taksan yhteydessä olevat maksuluokkien rajaukset pysyvät ennallaan.

Ehdotus taksoiksi ja maksuiksi koskien katu-, puisto- ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä sekä niissä järjestettäviä tapahtumia on liitteenä. Myös nykyään voimassa olevat taksat ovat vertailun vuoksi oheismateriaalina.

Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy on tehnyt päivittänyt sopimusta vesihuoltoverkoston ja laitteiden haittakorvauksesta 18.10.2022.

Sopimuksen mukaan Kouvolan Vesi Oy:n kaikille rakentamistoimenpiteille koskien yleisiä alueita on haettava kaivulupa ja hankkeille, joissa käsitellään uusia johtoja tai niihin liittyviä laitteita (=ilmoitettava työstä). Kaivulupamaksu sekä muut maksut sisältyvät sopimuksessa mainittuun korvaukseen. Täten em. taksaesitys ei koske Kouvolan Vesi Oy:n vesihuoltohankkeita yleisillä alueilla.

Kouvolan kaupungin 20.9.2022 voimaan tulleen hallintosäännön 66 §:n mukaan lautakunnat päättävät vastuualueellaan palveluista ja tuotteista perittävistä maksuista sekä hinnoista, vuokrista ja korvauksista ja niiden määräytymisperusteista sekä yksittäistapauksessa alennuksen tai vapautuksen  myöntämisestä kaupungille tulevaan maksuun.

Lisätietoja: alueiden käytön asiantuntija Saku Kaistinen, puh. 020 615 5290, saku.kaisitinen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

  1. hyväksyä liitteenä olevan katu-, puisto- ja yleisillä alueilla tehtävien töiden sekä niissä järjestettävien tapahtumien valvonta- ja lupamaksut
  2. uuden hinnaston tulevan voimaan 1.1.2023 alkaen muutoksen hausta huolimatta ja samalla korvaavan vuonna 2017 voimaan tulleen hinnaston.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________