Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2022/Pykälä 239Asemakaavan muutos 01/034 Marjoniemen yhtenäiskoulu, kaavaehdotus

32/10.02.04/2022

Historia

Tekninen lautakunta 30.11.2022 § 239

   

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan ydinkeskustan pohjoispuolella Kymenlaaksontien, Salpausselänkadun, Kasarminkadun ja Marjoniementien välisellä alueella. Kaavamuutosalueen laajuus on noin kahdeksan hehtaaria, ja se pitää sisällään käytöstä poistuneen pääterveysaseman pysäköintialueineen, Original Sokos Hotel Vaakunan pysäköintialueineen, Paimen- ja Mutkapuiston, kaksi palvelutaloa (Marjoniemen palveluasunnot I ja II), vanhan varuskuntasairaalan sekä korttelialueita ympäröiviä katualueita.

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2021. Asemakaavan muutos sisältyy vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa keskustan yhtenäiskoulun rakentaminen entisen terveyskeskuksen tontille. Lisäksi tavoitteena on muuttaa alueen muun osan asemakaavaa käyttötarkoituksen osalta nykyistä joustavammaksi ja monipuoliset palvelut mahdollistavaksi. Kaavahankkeen tavoitteena on myös vahvistaa viihtyisän, turvallisen ja kestävän elinympäristön kehittymistä alueella.

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaava, Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava, Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaava sekä useita eri-ikäisiä asemakaavoja. Pääosa suunnittelualueesta on Kouvolan kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta (MRL 63§ MRA 30§) oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa 30.3.2022 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelma sekä kaavaluonnos liitteineen olivat nähtävillä palautteen antamista varten 30.3.-2.5.2022 välisen ajan kaavan verkkosivuilla ja Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä. Kaavahankkeesta kiinnostuneille asukkaille järjestettiin kaavaluonnoksen ja kouluhankkeen esittely- ja keskustelutilaisuus 13.4.2022 Teams-etäyhteyden välityksellä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä kymmenen palautetta, joista lähes kaikissa pyydettiin huomioimaan erityisiä asioita. Palautteet ja niiden vaikutus kaavaratkaisuun on esitelty kaavaselostuksen kohdassa 4.5.1.

Kaavasuunnittelua on jatkettu kesän ja syksyn 2022 aikana. Lähtöaineistoa on täydennetty uusilla luontoarvoja ja pilaantuneita maita koskevilla selvityksillä. Lisäksi on käyty erillisiä neuvotteluja alueen toimijoiden ja kouluhankkeesta vastaavan Tilapalvelut yksikön kanssa.

Uusi asemakaava

Asemakaava pitää sisällään korttelit 1108, 1111 ja 1112 sekä Mutkapuisto nimisen virkistysalueen (VP). Kortteli 1108 koostuu kahdesta eri osasta. Korttelin pohjoisosa, jonne uusi yhtenäiskoulun on tarkoitus rakentaa, on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y). Alueen keskiosa on merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi (P) ja eteläosa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K) sekä autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Alueen halkaisee Saumaraitti niminen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. Kortteleiden 1111 ja 1112 välissä sijaitsee Hovioikeudenkatu ja Paimenpolunraitti kuten voimassa olevassa asemakaavassakin.

Kaavaehdotuksessa on kortteleihin merkitty rakennusalat, rakennusoikeudet, korkeimmat sallitut kerrosluvut ja ohjattu rakentamisen sekä pysäköinnin sijoittamista. Rakennusten korkein sallittu kerrosmäärä on koko alueella viisi (V). Alueen rakennusoikeus noudattelee pääosin nykyisen asemakaavan mukaista ja jo toteutunutta. Poikkeuksena tästä on korttelialue, johon uusi yhtenäiskoulu on tarkoitus rakentaa. Siinä rakennusoikeuden määrää on kasvatettu koulun hankesuunnitelman pohjalta 17 000 kerrosneliömetriin.

Muutokset ja vaikutukset

Kaavamuutoksen ehdotuksessa esitetyt ratkaisut eivät poikkea merkittävästi alueen nykyisestä voimassa olevasta asemakaavasta tai toteutuneesta tilanteesta, eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia. Suurimmat muutokset liittyvät alueen pohjoisosan yleisten rakennusten korttelialueen laajuuteen, sen rakentamisoikeuden määrään ja pysäköintiin sekä virkistysalueiden määrään ja rajauksiin. Rakennusoikeutta on kasvatettu kaava-alueen pohjoisosassa 12 012 kerrosalaneliömetristä 17 000 kerrosalaneliömetriin ja kerrosten maksimimäärää neljästä viiteen. Mitoitus perustuu koulun hankesuunnitelmaan.

Pysäköinnin osalta muutokset liittyvät autopaikkojen sijoittumiseen. Yleisten rakennusten korttelialueen (Y) laajentamisen myötä nykyisin koko suunnittelualueen pohjois- ja keskiosaa palvelevan autopaikkojen korttelialue (LPA) poistuu. Kaavamuutoksen myötä pysäköintipaikat tulee osoittaa korttelialueilta/tonteilta. Muutos koskee etenkin alueen kesiosassa sijaitsevia palveluasuntoja, joiden tarvitsemien autopaikkojen sijoitus tontille on mahdollistettu laajentamalla kyseistä korttelialuetta etelään. Samalla alueen keskiosassa nykyisin oleva Paimenpuisto muuttuu korttelialueiden pysäköintialueeksi ja istutettavaksi osaksi sekä yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatuksi Saumaraitiksi. Saumaraitti parantaa yleiskaavan määräysten mukaisesti korttelin läpikulkumahdollisuuksia ja liittyy tulevaisuudessa rakennettavaan Kymenlaaksontien jatkeen kevyen liikenteen väylään.

Asemakaavaratkaisussa vanhan varuskuntasairaalan pohjoispuolella oleva ajoyhteys palvelee jatkossa myös palveluasuntoja. Nykyinen jyrkkä ajoyhteys terveysaseman tontin kautta ei koulun valmistuttua ole enää toiminnallisesti ja turvallisuuden näkökulmasta mahdollinen ja siksi on päädytty kyseiseen ratkaisuun. Uudesta ajoyhteydestä on mahdollista tehdä myös nykyisiä tonttiliittymiä loivempi ja siten toimivampi. Vanhan varuskuntasairaalan alueella muutokset ovat ajoliittymää lukuun ottamatta vähäisiä. Käyttötarkoituksen väljentämisen lisäksi korttelinosan rakennusalaa on supistettu huomioiden välttämättömät ajoyhteydet korttelin sisällä.

Korttelin eteläosassa nykyisin oleva toteutumaton yleisten rakennusten korttelialue (Y-1) poistuu ja tilalle tulee korttelin 1111 (hotelli Vaakuna) tarpeita palveleva autopaikkojen korttelialue (LPA). Lisäksi Mutkapuiston (VP) alue laajenee kattamaan yleiskaavan mukaisesti jo rakentuneen Salpausselänkadun pohjoisreunan puistoalueen.

Kaavaratkaisu on alueella voimassa olevien osayleiskaavojen mukainen, eikä sen toteuttamisella ole merkittäviä yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia, joista ei olisi jo päätetty liikenneverkkoon ja palveluverkkoihin liittyvässä päätöksenteossa. Kaavamuutos vaikuttaa jonkin verran kaikkien sen alueella olevien kiinteistöjen rajoihin ja edellyttää siten kiinteistöjen uudelleen muodostamista. Tästä aiheutuvia kustannuksia (1000-2000 €) ei voida kuitenkaan pitää alueen omistajille kohtuuttomina.

Asemakaavaehdotus on oheismateriaalina.

Kaavahankkeen verkkosivut ovat osoitteessa www.kouvola.fi/marjoniemenyhtenaiskoulu. Vaikutusten arviointi on tehty MRL:n mukaisesti ja se löytyy kaavaselostuksesta.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä asemakaavan muutoksen 01/034 Marjoniemen yhtenäiskoulu ehdotuksen, ja asettaa sen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sari Melkko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 §, 1 mom. kohta 5).

Sari Melkon varajäsen Merja-Liisa Voutilainen oli paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

____________