Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 90


Liite 12 Hallintosääntö 20.9.2022_kv_19092022 § 90_hyväksytty

Hallintosääntö 20.9.2022 alkaen

2568/00.01.01.00/2022

 

Kaupunginhallitus 12.09.2022 § 244

 

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Voimassa olevan kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jolla annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

a) toimielimistä ja johtamisesta;

b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;

c) henkilöstöorganisaatiosta;

d) taloudenhoidosta;

e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;

f) ) sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:

a) toimivallan siirtämisestä;

b) toimielinten kokoontumisesta;

c) varajäsenten kutsumisesta;

d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;

e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;

f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;

g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;

h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;

i) esittelystä;

j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;

k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;

l) tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä;

m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;

n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;

o) viestinnän periaatteista;

p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:

a) valtuuston kokousmenettelystä;

b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;

c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;

d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;

e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;

f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Kouvolan kaupungin hallintosääntö 1.1.2021 alkaen on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5.2021 (§ 154).

Tausta ja hallintosääntöön ehdotettavat muutokset

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä päivitykset kaupunginjohtajan sijaisten osalta sekä elinvoimajaoston esittelijän sijaisten osalta. Lisäksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) säännösmuutoksesta johtuen on tarpeen sisällyttää hallintosääntöön määräykset sen osalta, millä toimielimellä on toimivalta asettaa mainitun lain 93 §:n mukainen monijäseninen toimielin.

Hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi 20.9.2022 alkaen seuraavilta osin:

Luku 2 Toimielinorganisaatio

- luonnoksen 7.3 §:ään ehdotetaan muutosta elinvoimajaoston esittelyn osalta siten, että säännöksestä poistettaisiin esittelijän sijaisia koskeva nimenomainen kohta. Tällöin jatkossa jaoston esittelijänä toimivan apulaiskaupunginjohtajan ollessa poissa esittelijänä toimisi hänen sijaisekseen määrätty viranhaltija. Toimialajohtajan sijaisena toimivasta viranhaltijasta päättää hallintosäännön 17 §:n mukaan se toimielin, jonka alainen toimialajohtaja on.

Luku 3 Henkilöstöorganisaatio

- luonnoksen 14 §:ään ehdotetaan lisäystä siten, että kaupunginjohtajan kolmanneksi sijaiseksi määrättäisiin tekninen johtaja. Kaupunginjohtajan toissijaisena sijaisena toimiva kehitysjohtaja on jäänyt virkavapaalle 31.12.2022 asti, mistä johtuen on perusteltua määrätä kolmas sijainen. Tällä turvataan kaupungin ylimmän johdon toimintavarmuus kaikissa tilanteissa.  

Luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

- ammatillisesta koulutuksesta annetun lain kurinpitosäännöksiä on täsmennetty 1.8.2022 voimaan astuneella lakimuutoksella (164/2022). Muutoksen mukaisesti rekisteröidyn yhteisön tai säätiön tässä laissa järjestämässä koulutuksessa olevan oppivelvollisen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää kyseisen koulutuksen järjestäjän kotipaikan mukaisen kunnan asettama monijäseninen toimielin rehtorin esityksestä (laki ammatillisesta koulutuksesta 93.1 §). Toimielimen kokoonpanosta säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:ssä, kuntalain 30 §:n tunnistama toimielin se ei ole.

Lakimuutoksesta johtuen hallintosääntöön on tarpeen sisällyttää määräykset siitä, mikä kaupungin viranomainen on toimivaltainen päättämään edellä mainittuun lakimuutoksen perustuvan monijäsenisen toimielimen asettamisesta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviä ja toimivaltaa koskevaan luonnoksen 24.2 §:ään ehdotetaan lisäystä siten, että ko. lautakunta päättää monijäsenisen toimielimen asettamisesta.  Lisäksi ehdotetaan päivitystä kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviä koskevaa luonnoksen 24.1 §:ään siten, että tehtävissä mainitaan myös ammatillisesta koulutuksesta annettu laki.

Voimassa oleva hallintosääntö 1.1.2022 on oheismateriaalina.

Hallintosäännön 20.9.2022 alkaen luonnos on liitteenä. Muutosehdotukset ja lisäykset on merkitty luonnokseen punaisella kursiivilla. Poistoehdotukset on merkitty yliviivauksella.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja se tulee voimaan 20.9.2022.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.9.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

Kaupunginvaltuusto 19.09.2022 § 90

   

Voimassa oleva hallintosääntö 1.1.2022 on oheismateriaalina.

Hallintosäännön 20.9.2022 alkaen luonnos on liitteenä. Muutosehdotukset ja lisäykset on merkitty luonnokseen punaisella kursiivilla. Poistoehdotukset on merkitty yliviivauksella.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja se tulee voimaan 20.9.2022.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.9.2022 lukien.

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja se tulee voimaan 20.9.2022.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 20.9.2022 lukien.

_____________