Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 273Lyhytaikaisen lainan myöntäminen KSS Energia Oy:lle ja talousarviomuutoksesta päättäminen

2784/02.05.07/2022

 

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 273

   

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Hakemus

KSS Energia Oy (yhtiö) pyytää, että kaupunki myöntää KSS Energia Oy:lle enintään 50 000 000 euron omavelkaisen, arviolta vuoden pituisen takauksen, tai suoraan vastaavan suuruisen lainan.

KSS Energia Oy on Kouvolan kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö

Energia-alan poikkeuksellinen markkinatilanne

Energiayhtiöiden sähköstä maksama hinta on noussut nopeasti. Poikkeuksellinen markkinatilanne on johtanut tilanteeseen, jossa energiayhtiöiden vakuusmaksut ja käyttöpääoman tarve ovat kohonneet nopeasti aiheuttaen merkittäviä rahoitustarpeita. KSS Energia Oy on ilmoittanut, että käyttöpääomalla rahoitetaan mm. 3 päivän maksuajalla maksettavat sähkön hankintalaskut, joiden euromäärien SPOT hintaennusteiden voimakkaan nousun johdosta arvioidaan olevan merkittävästi varhempaa suurempia. Hankitusta sähköstä kertyvästä liikevaihdosta saadaan kassavirtaa loppuasiakkailta tyypillisesti 30 - 60 päivän kuluttua. Esimerkki: kulutus 1.9. laskutetaan 10.10. ja laskulla on 14 - 30 päivän maksuaika, jolloin se kertyy yhtiölle vasta jopa 67 päivää sen jälkeen, kun yhtiö on kulutuksen maksanut.

Hakemuksen arviointi

Energiayhtiöiden hankkiman sähkön hinta on historiallisesti korkealla tasolla ja yhtiöiden pitää maksaa ostamansa energia erittäin lyhyessä ajassa. KSS Energia Oy:n taloudellinen tilanne on sinällään vakaa; se tarvitsee käyttöpääomaa maksaakseen poikkeuksellisessa markkinatilanteessa edelleen myymänsä sähkön. Yhtiön hakemukselle on perustellut syyt.

EU:n valtiontukisääntelyn vuoksi Kuntarahoitus Oyj ei voi rahoittaa kilpailluilla markkinoilla toimivia kuntien energiayhtiöitä.

Kaupunki on 30.9.2022 tiedottanut verkkosivuillaan, että päätöksentekoon valmistellaan esitys KSS Energia Oy:lle myönnettävästä 50.000.000 euron määräisestä takauksesta tai lainasta. Kuntien takauskeskus on 7.9.2022 antanut tiedotteen, jonka mukaan se tekee EU-komissiolle ilmoituksen ohjelmasta, jotta Kuntarahoitus Oyj voisi myöntää lainoja kuntien määräysvallassa oleville energiayhtiöille. Ilmoituksen tarkoituksena on vastata kuntien mahdollisiin tarpeisiin rahoittaa määräysvallassaan olevien energiayhtiöiden sähkön johdannaismarkkinoilla käytettäviä vakuuksia. Mikäli komissio hyväksyy Kuntien takauskeskuksen sille tehdyn ilmoituksen, voi Kuntarahoitus Oyj myöntää lainoja energiayhtiöille, jotka tarvitsevat pääomaa sähkön johdannaismarkkinoilla käytettäviin vakuuksiin. KSS Energia Oy on ilmoittanut tarvitsevansa käyttöpääomaa rahoittamaan lyhyellä maksuajalla maksettavat sähkön hankintalaskut. Täten Kuntien Takauskeskuksen komissiolle tekemä ilmoitus ei koske käsittelyssä olevaa KSS Energia Oy:n hakemusta. Yhtiön oman tuotannon osuus kattaa noin viidesosan myytävästä sähköenergiasta. Pääosan myytävästä energiasta yhtiö hankkii sähköpörssistä. Hankinnat maksetaan 1-3 vuorokauden kuluessa, mutta ne tuottavat kassavirtaa merkittävästi myöhemmin, 40-60 vuorokauden päästä. Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa käyttöpääoman rahoitus on sijoittamista vakauteen ja huoltovarmuuteen. Yhtiön tulee myös varautua tilanteeseen, jossa sähkön hintataso pysyy korkealla tasolla talvikauden yli.

Oikeudellinen sääntely

Kuntalain 47 §:n mukaan "omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu."

Kuntalain 129 §:n mukaan "kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla. Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

Kuntalain mukaan kunta voi antaa kilpailuilla markkinoilla toimivalle tytäryhtiölleen lainan. Kun laina on markkinaehtoinen, kyse ei ole valtiontuesta. Kouvolan kaupungin yhtiölle esittämät lainaehdot ovat markkinaehtoiset.

EU:n valtiontukisääntöjen mukainen valtiontuen käsite perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohtaan: "Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan." EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan siis silloin, kun kaikki valtiontuen tunnusmerkit täyttyvät: julkisia varoja kanavoidaan yrityksiin eli taloudelliseen toimintaan, tämä taloudellinen etu on valikoiva, toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, ja se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kun lainaehdot ovat markkinaehtoiset eivätkä vääristä kilpailua markkinoilla, kyse ei ole valtiontuesta.

Hakemuksen oikeudellinen arviointi

Kaupungin ja kuntakonsernin etu on, että KSS Energia Oy pystyy toimimaan kaikissa markkinatilanteissa. Huoltovarmuuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn sekä maksuvalmiuden turvaaminen sähkömarkkinoiden epävakaassa tilanteessa voidaan katsoa kuntalain mukaiseksi kuntakonsernin kokonaisedun varmistamiseksi. KSS-konserni ylläpitää toiminta-alueellaan sähköverkkoa ja tuottaa lämpöhuoltoa yli 50 tuhannelle asiakkaalle Kouvolassa sekä on sähkön toimitusvelvollinen verkkoalueellaan.

Kunnan on päätöksenteossaan selvitettävä, kuuluko suunniteltu toimenpide kunnan toimialaan. KSS Energia Oy:n toimialana on: energian tuotanto, hankinta, myynti, siirto ja jakelu sekä niihin liittyvä liiketoiminta ja palvelutuotanto. KSS Energia Oy palvelee kuntalaisia ja sen palvelut ovat kuntalaisille välttämättömiä. Yhtiön toiminta on yhtiöitetty kilpailuneutraliteetin johdosta, Yhtiö on kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö hoitaa kunnan toimialaan kuuluvaa palvelua, joka on kuntalaisten kannalta välttämätön. Kuntalain mukaan kunta saa myöntää kilpailuilla markkinoille toimivalle tytäryhtiölle markkinaehtoisen lainan. Kaupungin tulee käyttää markkinaperusteisia korkoja antamilleen lainoille, jotta kyse ei ole valtiontuesta. Luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, mikäli luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02, myöh. tiedonanto) on määritelty. Kyseessä on lyhytaikainen laina, alle vuoden, jonka korko on sama laina-ajan. Kaupungin KSS Energia Oy:n lainalle asettama, 6 kk euribor + marginaali 2,5 % yksikköä, korko täyttää markkinaehtoisen koron määritelmän sekä Euroopan komission edellä mainitun tiedonannon mukaiset määritelmät. Markkinaehtoinen korko perustuu KSS Energian päärahoittajan rahoitustarjoukseen 6.10.2022 KSS Energian toiseen lainaan liittyen. Kaupungin myöntämä laina ei vääristä kilpailua, koska yhtiö saa samoin ehdoin lainan rahoituslaitokselta.

 

Toimivalta lainojen myöntämisessä ja ottamisessa

Hallintosäännön 21 §:n 7. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää pitkäaikaisen luoton ottamisesta valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa ja tilapäisluoton ottamisesta ja 8. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää antolainojen myöntämisestä ja niiden ehdoista valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa. Kyseisessä kohdassa siis todetaan, että kaupunginhallitus päättää antolainojen myöntämisestä ja niiden ehdoista. Kuntalain 14 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan "Valtuusto päättää: talousarviosta ja taloussuunnitelmasta". Päätösehdotuksen mukaan valtuusto päättää talousarviosta ja kaupunginhallitus antolainan myöntämisestä ja lainaehdoista.

Kaupunginhallitus on 18.11.2019 § 388 päättänyt kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi, että kuntatodistusohjelman enimmäismääräksi hyväksytään 100 miljoonaa euroa ja että apulaiskaupunginjohtaja oikeutetaan päättämään lyhytaikaisen tilapäislainan ottamisesta kulloinkin voimassa olevan enimmäismäärän mukaisesti. Tällä on tarkoitettu kaupungin maksuvalmiuden turvaamista. Nyt kyseessä on kuntatodistuslainan edelleen lainaaminen kaupungin tytäryhtiölle, joten lainan nostaminen tähän tarkoitukseen on aiheellista delegoida apulaiskaupunginjohtajalle. Päätösehdotuksessa esitetään kaupunginhallitukselle, että se myöntää apulaiskaupunginjohtajalle toimivallan nostaa 50 000 000 euron määräinen lyhytaikainen kuntatodistuslaina ko tarkoitukseen.

50 000 000 euron lainan myöntäminen ja sen rahoitus

KSS Energia Oy:n maksuvalmiuden varmistamiseksi esitetään, että kaupunginhallitus myöntää ko. yhtiölle 50 000 000 euron määräisen markkinaehtoisen lyhytaikaisen lainan. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää antolainojen myöntämisestä ja niiden ehdoista valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa. 50 000 000 euron antolainaa ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Myös kaupungin tilintarkastajan kanta on, että laina KSS Energia Oy:lle edellyttää talousarviomuutosta kaupunginvaltuustossa.

Kaupungin rahoittaessa myönnettävän lainan, ja koska kyse ei ole kaupungin oman maksuvalmiuden turvaamisesta (josta kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen 18.11.2019 § 388), vaan KSS Energia Oy:n maksuvalmiuden turvaamisesta, esitetään että kaupunginhallitus, jolla on hallintosäännön mukaan toimivalta, päättää myöntää apulaiskaupunginjohtajalle toimivalta nostaa kyseiseen tarkoitukseen 50 000 000 euron lyhytaikainen kuntatodistuslaina. Tarvittaessa kaupungin kuntatodistuksena nostama lyhytaikainen 50 miljoonan euron laina voidaan jakaa useamman rahalaitoksen kesken. Kuntatodistuslainan pituus voi enimmillään olla 1 vuosi.

Taloudellinen riskiarviointi

Valor Partners Oy on analysoinut Kouvolan kaupungin toimeksiannosta KSS Energia -konsernin käyttöpääoman rahoituksen riskisyyttä ja erityisesti seuraavia kysymyksiä: onko suunniteltu rahoituspaketti riittävä ja voiko KSS Energia päätyä vakaviin talousvaikeuksiin tai maksukyvyttömäksi. Analyysissä on keskitytty erityisesti eri skenaarioiden maksimaaliseen kassavajeeseen johtuen mahdollisista, mutta epätodennäköisistä ennätyskorkeista sähkön SPOT-hinnoista aikajaksolla lokakuu 2022 - joulukuu 2023. Lähtötilanteena Valorin analyysissa on todettu seuraavaa: KSS Energia tarvitsee sähkönhinnan rajun nousun seurauksena käyttöpääoman rahoitusta, rahoituksen järjestävät KSS:n päärahoittaja ja Kouvolan kaupunki, rahoituksen yhteissuuruus noin 100-130 miljoonaa euroa.

KSS Energia Oy on neuvotellut päärahoittajan kanssa 50 miljoonan euron suuruisesta lainasta. Vakuudeksi päärahoittajalle KSS Energia Oy antaa omistamansa KSS Verkko Oy:n osakkeet.

KSS Energian käyttöpääoman rahoituksen riskienarvioinnin johtopäätöksenä Valor toteaa seuraavaa:

  • Suunnitellun rahoituspaketin (100-130 M€) arvioidaan riittävän kaikissa käytetyissä skenaarioissa.
  • KSS Energian riski ajautua maksukyvyttömyyteen vähäinen (olettaen 100-130 M€ käyttöpääoman rahoituksen).
  • Analyysissä käytetyt skenaariot ovat jo itsessään erittäin epätodennäköisiä, minkä lisäksi kassavirtojen mallinnuksessa on käytetty useammassa oletuksessa varmuusmarginaaleja.
  • KSS Energian asiakaskannalla on suurilta osin suojatut sähkösopimukset, joten sähkölaskujen ei tulisi aiheuttaa lyhyellä aikavälillä maksuvaikeuksia.
  • Johdannaisten vastapuoliriski on myös erittäin pieni vastapuolina isot ja vakavaraiset Nasdaq, Fortum ja Statkraft.
  • KSS Energian kassavirta riippuvainen pääasiassa systeemihinnoista (Nord Poolissa määrittyvä sähkön hinta) ja EPAD-hinnoista (Systeemihinnan ja aluehinnan ero "Electricity Price Area Difference")
  • KSS Energia on suojautunut monia muita energiayhtiöitä paremmin toteutuvia peak-tuntihintoja vastaan johdannaisten avulla.
  • KSS Energialla on kumppanuussopimus sähkönhankintayhtiön kanssa, joka voi joutuessaan maksuvaikeuksiin kasvattaa KSS Energian käyttöpääoman rahoituksen tarvetta noin 10-30 M.

Valorin analyysissä käytetyt skenaariot edustavat äärimmäistä markkinatilannetta. Valorin laatimaan KSS Energia -konsernin riskienarviointiin ei kuitenkaan suoraan sisälly sähkön johdannaispörssin eikä verkkoyhtiöiden ja Nordpoolin sähköpörssin vakuusvaatimusten arviota. Vakuusvaateiden aiheuttama riski ei kohdistu vain yksittäisiin yhtiöihin vaan uhkaa koko energiajärjestelmän vakautta. Valtaosa KSS Energia -konsernin johdannaiskaupasta käydään kahdenvälisenä luotettaviksi arvioitujen vastapuolien kanssa, jolloin Nasdaq johdannaispörssin vakuusvaateet ovat KSS Energia -konsernin näkökulmasta hallinnassa. Erityisesti niin kutsuttuihin Esett-vakuuksiin voi liittyä riskiä. Esett on pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteisyritys, joka hoitaa taseselvitystä. Se on osa järjestelmää, jolla varmistetaan, että sähköverkossa tuotanto ja kulutus pysyvät tasapainossa joka hetki. Tasapainon takaamiseksi jokaisen markkinalla toimivan yhtiön on pidettävä Esetin tilillä vakuutta siltä varalta, ettei pystykään toimittamaan lupaamaansa sähköä. Korkeat Esett-vakuusvaateet voisivat tulla eteen sähkömarkkinoiden häiriötilanteessa. Kantaverkkoyhtiö Fingridin on kertonut, että riskit on tunnistettu ja asiasta on keskusteltu Fingridin, viranomaisten ja energiayhtiöiden välillä. KSS Energia Oy ei suoraan ole Esettin tasevastaava osapuoli, vaan kuuluu siihen Suomen Voima Oy:n kautta.

KSS Energia Oy on toimittanut kaupungille osavuosikatsaustiedot ajalta 1.1.-31.8.2022 sekä tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että yhtiö ei ole taloudellisissa vaikeuksissa.

KSS Energia -konsernin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2022 mukaan liikevaihto on jatkanut kasvuaan. Liikevaihto oli tammi-elokuussa 125,9 M€, mikä on 22,7 % suurempi kuin vastaavana jaksona vuonna 2021. Osavuositiedotteessaan KSS kertoo, että uusien energiaratkaisuiden kuten aurinkopaneelien ja sähköautonlatauspisteiden kysyntä on edelleen kasvanut, mikä on luonut myös urakointiliiketoiminnalle hyvät kasvunäkymät. Konsernin liikevoitto tammi-elokuulta oli 8,5 M€. Liikevoiton kehitykseen ovat suotuisasti vaikuttaneet muun muassa onnistuneet investoinnit uusiutuvaan energian tuotantoon. Liiketoiminnan kehitykseen ovat heikentävästi vaikuttaneet paperiteollisuuden lakko alkuvuodesta, Hanhikivi-ydinvoimalaa koskeva alaskirjaus sekä geopoliittisesta tilanteesta ja koronan jälkiseurauksista johtuva energian markkinahintojen poikkeuksellisen nopea ja voimakas nousu, joka on merkittävästi vaikuttanut sähkökauppaliiketoimintaan. Energia -konsernin liiketoiminta on kehittynyt energiamarkkinan suurista haasteista huolimatta hyvin. Tulevaisuuden taloudellinen näkymä on positiivinen. Tilikauden 2022 tuloksen ennustetaan muodostuvan budjetoitua tasoa paremmaksi huolimatta Karhu Voima Oy:n osakkeiden alaskirjauksesta.

Kaupungin talousyksikkö katsoo, että myönnettävä laina ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Laina ei sisällä kaupungin kannalta niin merkittävää taloudellisista riskiä, etteikö kaupunki voisi antaa lainan huoltovarmuuden turvaamiseksi yhtiölle, jonka toiminta kuuluu kuntalaisten peruspalveluihin. Kaupunki saa koko lainan määrää vastaavan vakuuden. Lainan määrä on Kouvolan kaupungin tilinpäätöksen 2021 taseen loppusummasta eli noin 7,7 %.

Kouvolan kaupungin antolainojen sekä muiden lainasaamisten jäljellä oleva yhteismäärä ilman konsernitilin saldoa on viimeksi valmistuneen tilinpäätöksen (31.12.2021) mukaan on 57,8 miljoonaa euroa. Summasta lainat samaan konserniin kuuluville yhteisöille ovat 48,8 milj. euroa ja muille ovat 9,0 milj. euroa. KSS Energia Oy:lle aiemmin myönnettyjen lainojen alkuperäinen summa on 26,1 milj. euroa ja niistä 31.12.2021 on jäljellä 9,4 milj. euroa.

Kuntalain mukaan vakuuden tulee olla riittävä. KSS Energia Oy antaa vakuudeksi kokonaan omistamansa KSS Lämpö Oy:n osakkeet nrot 1 - 157 009 (50 % osakkeista) ja luovutuksen yhteydessä tehdään panttaussopimus. Osakkeet ovat samanlajiset. KSS Lämpö Oy:n toimialana on kaukolämmön tuotanto ja myynti sekä maakaasun jakelu ja myynti. Valor Partners Oy on määrittänyt lokakuussa 2022 Kouvolan kaupungin toimeksiannosta KSS Lämpö Oy:n velattoman yritysarvon, joka vastaa myös osakkeiden arvoa. Arvonmäärityksen mukaan osakkeiden arvo on 165-187 M€. 50 %:n osuus KSS Lämpö Oy:n osakkeista (82,5-93,5 M€) voidaan katsoa kuntalain mukaiseksi riittäväksi vakuudeksi.

Energiamarkkinatoimialaan saattaa liittyä riskejä, joita ei pystytä valmisteluvaiheessa ottamaan huomioon, koska koko energiamarkkina on sekaisin Venäjän hyökkäyssodan johdosta. Käyttöpääoman turvaaminen KSS energian osalta esitetyllä tavalla turvaa yhtiön toiminnan jatkuvuutta nykyisen kaltaisissa olosuhteissa.

Liittei ovat KSS Energia Oy:n hallituksen pöytäkirjanote (hakemus) ja tilinpäätös 2021 ja KSS Lämpö Oy:n yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote, tilinpäätös 2021 ja välitilinpäätöstietoja ajalta 1.1.-31.8.2022 sekä KSS Energian käyttöpääoman rahoituksen riskienarvioinnin raportti VALOR 6.10.2022, Arvonmääritys KSS Lämpö Oy VALOR 6.10.2022 ja Asiakastiedon raportit 7.10.2022.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333,      tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi, talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi, kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus kaupunginhallitukselle:

Kaupunginhallitus päättää

1) myöntää KSS energia Oy:lle 50 000 000 euron lainan ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdan 3 mukaisen esityksen talousarvion määrärahamuutoksesta asiaan liittyen

Lainan ehdot:

-          koko lainapääoma nostetaan kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun kaupunki on ilmoittanut yhtiölle lainan olevan nostettavissa

-          laina-aika on seitsemän (7) kuukautta ja se maksetaan takaisin yhdessä erässä

-          lainan korko on 6 kk euribor + marginaali 2,5 % yksikköä

-          lainan vakuudeksi kaupunki saa KSS Lämpö Oy:n osakkeet nrot

 1 -  157 009

2) myöntää apulaiskaupunginjohtajalle toimivallan nostaa yhteensä 50 000 000 euron määräisen lyhytaikaisen kuntatodistuslainan, joka voi muodostua useammasta eri kuntatodistuslainasta ja jolla rahoitetaan KSS Energia Oy:lle myönnettävä laina, ehdolla että kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdan 3 mukaisen esityksen määrärahamuutoksesta

3) esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 50 000 000 euron lisämäärärahan talousarvion rahoitusosaan antolainasaamisten lisäykseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan valtuustossa tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 18.10.2022 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Milla Raunio poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi).

Kaupunginhallitus myönsi kehittämispäällikkö Karoliina Kanervalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________