Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 102


Ympäristöluvan rauettaminen kiinteistöllä 286-423-28-13

1111/11.01.00.00/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 14.12.2022 § 102

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Kohta 1. Asia

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 § 1 mom. mukaisesta toiminnan lopettamista koskevasta ilmoituksesta

Luvanhaltija

----------------

Korventie 271

46810 Ummeljoki

Y-tunnus: 1214203-0

Kohta 2. Ympäristölupa

Anjalankosken kaupungin terveys- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 29.4.1996 (§ 68) myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan ----------------- koskien lietelantamenetelmällä toimivan lihasikalan laajentamista kiinteistöllä 286-423-28-13, osoitteessa Korventie 271, 46810 Anjalankoski (myöhemmin Ummeljoki). Lupa on myönnetty 840 lihasian kasvattamiseen. Luvassa ei ole annettu toiminnan lopettamista koskevia määräyksiä.

Kiinteistön omistaja

Kiinteistön 286-423-28-13 omistaa --------------.

Ympäristöluvan raukeaminen

Ympäristöluvan haltija -------------- on 13.4.2022 ilmoittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle, että sianlihantuotanto on loppunut 14.1.2021. Myöhemmin toiminnanharjoittaja on tarkentanut, että lietesäiliöt tyhjennetään vasta kesällä 2022. Ympäristölupa voidaan rauettaa, jos toiminta on lopetettu.

Lupaviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojaa koskevan ympäristölupa-asian ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 § 1 mom. ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 34 § 2 mom. mukaan.

Kohta 3. Asian käsittely

Tiedottaminen

Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. Ilmoituksesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 21.4.-23.5.2022 välisenä aikana. Lupakohteen naapureita on kuultu kirjeitse. Asian johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Tarkastukset

Kohteessa on tehty lopetustarkastus 31.10.2022 ympäristötarkastajan toimesta.

Lausunnot

Ympäristöluvan rauettamisesta ei ole pyydetty lausuntoja, koska sitä ei katsottu tarpeelliseksi.

Sovelletut säädökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Kohta 4. Teknisen lautakunnan lupajaoston ratkaisu ympäristöluvan raukeamisesta

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää luvan raukeamisesta. Koska toiminta on loppunut, myönnetystä ympäristöluvasta tehdään raukeamispäätös.

Kohta 5. Ratkaisun perustelut

Ympäristönsuojelulain 88 §:n kohdan 1 mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut eläinten pidon loppuneen, joten ympäristöluvasta tehdään raukeamispäätös.

Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan annettava tätä tarkoittavat määräykset. ----------------- ei ympäristöluvan rauettamisen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä.

Mikäli myöhemmin kuitenkin ilmenee toiminnasta aiheutuneen maaperän tai pohjaveden pilaantumista, voidaan toiminnanharjoittaja edelleen velvoittaa selvittämään pilaantuneen alueen laajuus ja tarvittaessa puhdistamaan maaperä tai pohjavesi. Pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa aiemmista pilaamisistaan, vaikka toiminta olisi jo päättynyt. (YSL 133 ja 135 §)

Kohta 6. Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 8.5.2018 (§ 50). Taksa on tullut voimaan 1.6.2018. Asian käsittelystä (päätös luvan raukeamisesta) veloitetaan taksan mukaisesti 70 €/h. Asian valmisteluun on käytetty aikaa 4 tuntia, joten luvanhaltijalta peritään asian käsittelystä yhteensä 280 €.

Kohta 7. Päätöksestä tiedottaminen

Teknisen lautakunnan lupajaosto tiedottaa päätöksestä seuraavasti:

Päätös kirjallisena

Hakija

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Kymenlaakson pelastuslaitos

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit

Ilmoittaminen internetsivuilla

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ulla Rantanen, puh. 020?615 8085, ulla.rantanen2(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää, että ----------------- 29.4.1996 (§ 68) myönnetty ympäristölupa raukeaa.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________