Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 100


Lausunnon antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Utinkadun ekopisteen valitusasiassa annetusta päätöksestä tehtyyn valitukseen

409/11.03.02.00/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 14.12.2022 § 100

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016, marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Asia

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Kouvolan teknisen lautakunnan lupajaoston lausuntoa RINKI Oy:n tekemästä valituksesta koskien lupajaoston päätöstä 7.9.2022, § 87: Määräyksen antaminen RINKI Oy:lle Utinkatu 65 ekopisteen toiminnasta aiheutuvan ympäristöhaitan takia. Asian diaarinumero on 1227/2022.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on pyytänyt hallinto-oikeutta kumoamaan valituksenalaisen päätöksen perusteettomana ja siten lainvastaisena. Toissijaisesti asia tulisi valituksen mukaan palauttaa Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaostolle käsiteltäväksi uudelleen.

Esitys lausunnoksi

Valituksen mukaan meluntorjuntaratkaisujen edellyttäminen on katsottu perusteettomaksi, koska melumittausten perusteella on selvää, että toiminnasta ei aiheudu melutason ohjearvoja ylittäviä keskiäänitasoja. Lisäksi valittaja katsoo, että koska Kouvolan voimassaolevien jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu ma-la klo 6.00-22.00, tyhjennystoiminta kuuluu kaupunkiympäristössä asuvien tavanomaisen sietokyvyn piiriin. Valituksen mukaan pelkkä mahdollisuus käyttää ekopistettä myös yöaikaan ei ole riittävä peruste johtopäätökselle, että käyttöäänet aiheuttaisivat sellaista ympäristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua haittaa lähinaapureille, jonka perusteella viranomainen voisi antaa ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisen hallintopakkopäätöksen.

Lupajaosto toteaa, että ympäristöpalvelujen toteuttaman melumittauksen mukaan melutason ohjearvojen keskiäänitasot eivät näyttäisi ylittyvän. Tämä ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, etteikö toiminnasta voisi aiheutua viihtyvyyshaittaa sekä mahdollisesti nukkumisongelmia ja terveyshaittaa. Korkein ekopisteeltä syntynyt hetkellinen melutaso mitattiin 62,7 dB(LAFmax).

Lupajaosto toteaa, että RINKI Oy on asian vireillä olon aikana eri osapuolien kanssa sovitun mukaisesti ilmoittanut muuttaneensa tyhjennykset toteutettavaksi vasta klo 7 jälkeen. Myös RINKI Oy:n valitukseensa liittämän toteumalistan mukaan tyhjennyksiä tehdään vasta klo 7 jälkeen. Asukkaiden ilmoitusten ja ympäristöpalvelujen oman havainnon mukaan on kuitenkin edelleen tilanteita, jolloin astioiden tyhjennykset aloitetaan jo ennen klo 7. Tällöin ne on saatu tehtyä heti klo 7 jälkeen, jolloin mahdollisesti myös kirjaus vasta tehdään. Lisäksi ympäristöpalveluihin saatujen ilmoitusten mukaan ekopisteellä olevia vaatekeräys- ja paperiastioita tyhjennetään edelleen ennen klo 7. Näiden tyhjennyksistä vastaa UFF sekä Encore Ympäristöpalvelut Oy. RINKI Oy kuitenkin vastaa koko ekopisteen toiminnasta ja siten lupajaoston mielestä sen on tullut huolehtia, että tieto sovituista tyhjennysajoista menee myös näille toimijoille.

Valituksessa on huomautettu, että minkäänlaista päiväkirjaa tai vastaavaa selvitystä öisistä äänihavainnoista ei ole esitetty. Lupajaosto toteaa, että kuten päätöksestäkin käy ilmi, sen käytettävissä on ollut ----------- 1.2.2022 ympäristöpalveluihin toimittama listaus koetuista haittatapahtumista aikavälillä 24.5.2021-31.1.2022. Tapahtumia on 30, mutta ------ mukaan kaikkia ei ole kirjattu ylös. Kirjauksista voi todeta tyhjennyksiä tehdyn ennen klo 7 ja yöaikaisen käytön aiheuttaneen heräämisiä ja valvomista.

Valituksen liitteessä 4 on esitetty ekopisteen toiminnasta palautekanavan kautta saapuneet valitukset, joita on valituksen mukaan erityisen vähän ja meluvaikutuksia koskevia ei lainkaan v. 2022 aikana. Lupajaosto huomauttaa, että RINKI Oy:n nettisivuilla olevalla palautekanavalla ei ole lähtökohtaisesti valittavana meluhaitta-asiaa. Valintavaihtoehdot ovat ainoastaan "säiliö täynnä", "säiliö rikki", "piste vaatii siivousta" sekä "piste vaatii huoltoa". Muihin koettuihin ympäristöhaittoihin ei siis ylipäätään ohjata vastaamaan, vaikkakin vapaa vastauskenttä on myös käytettävissä. Lisäksi lupajaosto toteaa, että vuosien 2020-2022 aikana naapureiden kokemat haitat ja niistä tehdyt valitukset ovat asian vireilläolon johdosta ohjautuneet luonnollisestikin ympäristöpalveluihin eivätkä RINKI Oy:lle.

Valituksessa todetaan, että RINKI Oy on jo ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin roskaantumishaitan estämiseksi rakentamalla aidan, asentamalla verkon vanhan aidan alaosaan sekä lisäämällä siivouskertoja. Valituksen mukaan roskia ei tuulen mukana enää voi kulkeutua ekopisteeltä lähikiinteistöille.

Lupajaosto toteaa, että Utinkatu 51 rajalle rakennettu aita on tuonut kaivatun näköesteen tämän naapurin suuntaan. Ekopisteen toiminnasta aiheutuvaa roskien lentelemistä kuitenkaan tämä sekä Ketotien kiinteistöjen rajalla oleva aita eivät ole estäneet. Hallinto-oikeudelle on toimitettu kuva-, video ym. materiaalia, joissa ilmenee roskaantumista ja melun syntyä. Roskien lenteleminen aitojen yli näkyy mm. melumittausten yhteydessä 19.5.2022 kuvatulla videolla jäteastioiden tyhjennyksestä. Muovijäteastiat nostetaan tyhjennysvaiheessa pystysuoraan ylös niin korkealle, että säiliö mm. näkyy kokonaan aidan yli ja kevyitä muovikappaleita pääsee tuulen mukana lentelemään pois astiasta ja myös aitojen yli naapuritonteille. Toiminnasta aiheutuva naapuritonttien roskaantumisongelma on todellinen ja ilmeinen.

Tontin rajoilla usean metrin päässä jäteastioista sijaitsevat aidat eivät myöskään toimi varsinaisina meluntorjuntaesteinä. Lupajaosto on määräyksellään edellyttänyt nimenomaan sellaisten meluntorjuntaratkaisujen suunnittelemista, joilla astioiden normaalista asiakaskäytöstä sekä tyhjennyksistä aiheutuvat kolahdukset saataisiin torjuttua. Tällaisena lupajaoston käsityksen mukaan toimisivat vain riittävän lähelle jäteastioita sijoitetut aitarakenteet. Mikäli RINKI Oy:llä on oman alansa tekniikan osalta tiedossaan muita mahdollisia keinoja viihtyvyys- ja roskaantumishaitan poistamiseksi, on niiden esittäminen jätetty määräyksissä mahdolliseksi.

Lupajaosto toteaa myös, että RINKI Oy:lle on asian selvittelyn aikana annettu kaksi kehotusta, joissa molemmissa on haitan poistamiseksi pyydetty selvittämään mahdollisuutta ekopisteen siirtämiseksi pois Utinkatu 65 tontilta kokonaan uudelle sijaintipaikalle. RINKI Oy ei ole missään vaiheessa esittänyt ympäristöpalveluihin selvitystä, jolla se olisi osoittanut tutkineensa ekopisteen vaihtoehtoisia sijaintimahdollisuuksia nykyisen tontin ulkopuolelta. RINKI Oy on aiemmissa vastineissaan todennut, että sillä on sopimus Keskon kanssa ja siksi se haluaa säilyttää ekopisteen nykyisellä paikallaan. Nyt valituksessa on lisäksi todettu, että keräyspisteen sijoittaminen päivittäistavarakaupan yhteyteen perustuu suoraan pakkausasetukseen.

Lupajaosto toteaa, että VnA pakkauksista ja pakkausjätteistä 10 § mukaan vastaanottopaikat on sijoitettava päivittäistavarakauppojen tai muiden tavanomaisesti käytettävien palvelujen yhteyteen taikka yleisesti käytettyjen kulkureittien varrelle. Ekopisteiden ei siis tarvitse välttämättä sijaita juuri vähittäistavarakauppojen yhteydessä. Lupajaosto katsoo, että RINKI Oy on vaihtoehtoisesti meluntorjuntaratkaisujen sijasta velvollinen selvittämään, löytyisikö ekopisteelle lähialueelta sellainen uusi sijaintipaikka, jossa haittaa kärsivää asutusta ei olisi välittömästi naapuritontilla. Todettakoon, että alueella on vajaan 500 m säteellä mm. kolmen muun päivittäistavarakauppaketjun liiketilat, joiden tonteille ekopisteen sijoittaminen olisi selvitettävissä.

Valituksen mukaan annettu määräys ei ole oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään ja siksi on hallintolain 6 § suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Lupajaosto toteaa, että Utinkadun ekopiste on yksi parhaiten keräävistä ekopisteistä Kouvolan keskustan alueella, kuten RINKI Oy on itsekin todennut vastineissaan. Lupajaosto katsoo siis edelleen, että koska ekopisteen käyttöaste on merkittävän suuri ja koska ekopiste on yleisesti käytettävissä ympäri vuorokauden, jäteastioiden kolahdukset ja puristimien käyttöäänet aiheuttavat viihtyisyyshaittaa ja tilanteen jatkuessa mahdollista terveyshaittaa hyvin lähellä sijaitsevalle naapurustolle. Ekopisteen toiminnasta aiheutuu edelleen myös lähinaapureiden tonttien roskaantumista. Näin ollen ympäristönsuojelulain 180 § mukaiselle määräyksen antamiselle on ollut riittävät perusteet. Annetut määräykset eivät myöskään ole kohtuuttomia ottaen huomioon merkittävän valtakunnallisen toimijan käytettävissä olevat resurssit sekä ammattitaidon jätealalla. Määräyksissä toimijaa ei ole määrätty toteuttamaan vain tiettyä toimenpidettä, vaan toimijalle on jätetty vaihtoehtoja toteuttaa meluntorjuntaratkaisuja sekä ratkaisuja roskaantumisen estämiseksi tai vaihtoehtoisesti siirtää toiminta muualle.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016,

marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää antaa Vaasan hallinto-oikeudelle edellä esitetyn lausunnon RINKI Oy:n jättämään valitukseen, joka koskee Utinkadun ekopisteen toiminnasta annettua ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaista määräystä ja esittää, että valitus hylätään edellä esitetyin perusteluin.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________