Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Teknisen lautakunnan lupajaosto
Pöytäkirja 07.09.2022/Pykälä 87Määräyksen antaminen RINKI Oy:lle Utinkatu 65 ekopisteen toiminnasta aiheutuvan ympäristöhaitan takia

409/11.03.02.00/2022

 

Teknisen lautakunnan lupajaosto 07.09.2022 § 87

   

Valmistelija: ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016, marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

---------- (myöhemmin "valittaja") on 9.2.2022 jättänyt Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluihin teknisen lautakunnan lupajaostolle osoitetun kirjelmän liittyen Utinkatu 65:ssä sijaitsevan ekopisteen naapureille aiheuttamiin ympäristöhaittoihin.

Kirjelmän mukaan kyseinen ekopiste on kooltaan kaupungin suurin ja toisaalta ainoa näin lähellä asuinkiinteistöjä oleva piste. Jätteen keräyspaikka on laajentunut huomattavasti viime vuosina. Asumisviihtyvyys on kärsinyt mm. melu-, siisteys- ja ympäristöhygieenisten haittojen vuoksi. Ekopiste vaaditaan siirrettäväksi toisaalle asianmukaiseen paikkaan.

Kirjelmässä on kyseenalaistettu ekopisteen toiminnan luvallisuus kyseisessä paikassa. Toiminta perustuu v. 1998 silloiselle kauppakiinteistölle myönnettyyn lupaan, jonka mukaan jäteastiat sijoittuivat Utinkadun suuntaiselle tontin reunalle. Vuonna 2008 uuden kauppakiinteistön rakennuslupa-asiakirjoissa ei ekopistettä ole merkittynä. Vuonna 2012 edelliseen rakennuslupa-asiakirjan asemapiirrokseen on varjopiirustuksella lisätty paikka ekopisteelle, joka ei vastaa nykyisen 12 kontin kokoa ja sijaintia. Asemapiirroksesta puuttuvat ekopistettä lähinnä olevien kiinteistöjen asuinrakennukset.

Kirjelmän mukaan toimijoihin tehtyjen yhteydenottojen johdosta jotakin edistystä ongelmien poistamiseksi on tapahtunut, mutta riittävää pysyvää muutosta asiaan ei ole tullut, joten naapurustoa häiritsemätön toiminta on mahdollista ainoastaan alueella, jossa asuinkiinteistöt ovat huomattavasti nykyistä kauempana.

Ekopisteen toiminnasta aiheutuva meluhaitta on häirinnyt jo useamman vuoden ajan, lisääntyen keräilyastioiden koon kasvaessa nostureilla nostettaviksi konteiksi. Myös konttien määrä on lisääntynyt ja tullee edelleen lisääntymään kierrätyksen tehostumisen myötä. Osa konttien tyhjennyksistä on siirtynyt aamusta myöhempään aamupäivään, mutta edelleen osa kuljettajista ei tiedä sovitusta tyhjennysajasta mitään. Ekopistettä käytetään ympäri vuorokauden ja käytöstä aiheutuvat äänet (autojen ovien pauke, metallin ja lasin kilinä, vaatekeräysastian kannen sulkeminen, pahvipuristimen toimintaääni) kuuluvat lähitalojen sisätiloihin asti.

Kirjelmän mukaan lähikiinteistöt kärsivät roskaantumisongelmasta ja kirjelmään on liitetty tästä valokuvia. Jätekonttien ympärille jätetään sinne kuulumatonta jätettä. Linnut ja ihmiset repivät pusseja auki ja tuuli kuljettaa niiden sisältöä edelleen pihoille. Kirjelmässä ollaan huolissaan myös, että haittaeläinongelma voi konkretisoitua kyseisellä ekopisteellä. Isojen konttien antama suoja houkuttelee käyttämään aluetta myös käymälänä. Kirjelmän mukaan asukkaat ovat joutuneet turvautumaan myös poliisin apuun, koska tilanne aiheuttaa turvattomuuden ja pelon tunnetta.

Kirjelmän allekirjoittaja pyytää teknisen lautakunnan lupajaostoa perehtymään ongelmiin, arvioimaan tämän kokoisen ekopisteen sijaintia nykyisessä paikassa ja ottamaan kantaa myös siirtämisvaatimukseen asianmukaiseen paikkaan alueelle, jossa ympäristöhaitat eivät kohtuuttomasti rasittaisi asuinkiinteistöjä ja naapurisuhteita. Ekopisteen sijainti toisaalla mahdollistaisi myös nykyisen ekopisteen lähikiinteistöjen asukkaille paremman yörauhan ja omakotitonttien kaavanmukaisen käytön.

Kirjelmän mukaan haittaa aiheutuu viidelle kiinteistölle (--------------------------------------, joista ------ ilmoitti myöhemmin jäävänsä pois asian käsittelystä, koska he muuttivat pois kiinteistöltä).

Kirje on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

Taustaa

Utinkatu 65:ssä sijaitseva ekopiste on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ylläpitämä ekopiste (nro 04-11605) ja se sijaitsee Kesko Oyj:n omistamalla kiinteistöllä K-supermarket Torkkarin pihalla, kiinteistöllä 286-6-6025-25. Ekopiste on Kymenlaakson Jäte Oy:n perustama v. 1998 ja se siirtyi jätelain muutoksen myötä RINKI Oy:n hallintaan 1.1.2016. Ekopiste on kirjattu jätehuoltorekisteriin jätelain 100 § mukaan 16.1.2018 RINKI Oy:n hallinnoimaksi kohteeksi.

Valittaja ja lähinaapurit ovat olleet aiemmin yhteydessä Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluihin kesällä 2020. Yhteydenottojen mukaan ekopisteen toiminnasta aiheutuu naapurustolle melu-, roskaantumis- ja viihtyisyyshaittaa sekä lieveilmiönä turvattomuuden tunnetta ylimääräisten kulkijoiden aiheuttamana. Haittaa kokevat lähimmät -------- kiinteistöt sekä ----------- kiinteistö. Ekopisteen jäteastiat sijaitsevat Utinkatu 65 kiinteistön lounaiskulmassa ja niistä on lähimpään asuinrakennukseen etäisyyttä vain 8 m. Asukkaiden mukaan haittaa aiheutuu ekopisteen normaalista käytöstä, kuten metallien ja jätelasien pudottamisesta keräysastiaan ja jätepaalaimen käyntiäänestä sekä erityisesti jätekonttien kolahduksista tyhjentämisen yhteydessä. Tyhjennyksiä on tehty aamuisin ennen klo 7. Ekopisteen kävijämäärät ovat suuria, mistä johtuen myös autoliikenne kiinteistön lounaiskulmalla on merkittävää ja sitä on myös yöaikaan. -------- suuntaan kiinteistöjen rajalla on n. 2 m korkea lauta-aita, mutta roskat lentelevät aidan yli tai alitse asuintonteille. Tontin länsireunalla on verkkoaita ja ----------- kiinteistön omistaja on itse asentanut verkkoaitaan lisäksi pressua, pyrkien estämään roskien leviämisen tontilleen.

Yhteydenottojen johdosta paikalla pidettiin katselmus 25.8.2020, jossa olivat läsnä Rinki Oy:n, Keskon, Kymenlaakson jäte Oy:n, Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristöpalveluiden sekä lähikiinteistöjen asukkaiden edustajat. Katselmuksessa päädyttiin siihen, että RINKI ja Kesko selvittävät mahdollisuutta siirtää ekopiste kiinteistön toiselle reunalle. Tontin pohjoisreuna oli kuitenkin liikenteellisesti ahdas, eikä siirto siten toteutunut.

Ympäristöpalvelut lähetti RINKI Oy:lle kehotuksen 26.10.2020, jossa kehotettiin poistamaan ekopisteen toiminnasta naapureille aiheutuva haitta. Ensisijaisesti tuli selvittää mahdollisuus ekopisteen siirtämiselle kokonaan pois Utinkatu 65 tontilta uudelle sijaintipaikalle ja toissijaisesti ehkäistä haitat muilla keinoin. Suunnitellut toimenpiteet haittojen poistamiseksi tuli esittää kirjallisesti Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille hyväksyttäväksi 30.11.2020 mennessä.

RINKI Oy jätti vastineen asiaan 9.11.2020. Vastineessa esitettiin haittojen poistamiskeinoksi sen, että ekopisteen jäteastioita ei käydä tyhjentämässä ennen klo 07. Muita toimia haittojen poistamiseksi ei esitetty. RINKI Oy totesi selvityksessään, että ekopisteen toiminnan siirryttyä v. 2016 alussa RINKI Oy:lle, se toimitti ekopisteelle omat keräysvälineet ja on ylläpitänyt pistettä samassa paikassa alusta lähtien. Ekopiste on siis ollut tuttu alueen asukkaille. Selvityksen mukaan ekopisteellä ei ole juurikaan ollut ylitäyttymistä. Urakoitsijana toimiva Kymenlaakson Jäte Oy siivoaa ekopisteen säännöllisesti, eikä heiltä ole tullut Ringille palautetta sotkuisuudesta.

Koska RINKI Oy ei esittänyt riittäviä konkreettisia toimia haitan poistamiseksi, sille lähetettiin ympäristöpalvelujen toimesta uusi kehotus 18.1.2021, jonka mukaan sen tuli ensisijaisesti selvittää mahdollisuus ekopisteen siirtämiselle kokonaan pois Utinkatu 65 tontilta. Kehotuksessa todettiin kuitenkin, että mikäli toimija pystyy edelleen esittämään nykyisellä sijaintipaikalla sellaisia konkreettisia muutoksia, jotka viranomainen voi hyväksyä, voidaan asia tarkastella uudelleen. Selvitys tuli toimittaa 19.2.2021 mennessä.

RINKI Oy toimitti 17.2.2021 selvityksen toimenpiteistä, miten se pyrkii yhdessä Keskon kanssa vähentämään ekopisteestä koettua haittaa. Selvityksessä on yhteenveto keräysvälineistä ja niiden käytöstä. Kartonkipuristimen käyttötunnit on esitetty ajalla 15.-16.2.2021, jona aikana puristin on käynyt 1.3 h päiväsaikaan. Puristimen käynnistymiskertojen määrä ei tiedoista selviä, mutta jos arvioidaan yhden käyntikerran kestävän esim. 1 min, käynnistymiskertoja olisi yhteensä noin 120 kpl päiväaikaan ja yksi käyntikerta voi sisältää useampia häiritseviä kolahduksia. Puristinvalmistaja Europressin mukaan puristimen äänitaso on 56 dB. Selvityksen mukaan lasi- ja metallisäiliöiden kattoon asennetaan äänieristyslevyt. Lisäksi muovi-, paperi- ja vaateastioista johtuvaa mahdollista roskaantumista vähennetään lisäämällä siivouskertoja kahdesta kerrasta viikossa kolmeen kertaan viikossa siten, että ne ovat jatkossa ma, ke ja pe. Selvityksessä RINKI Oy myös ilmoitti, että Kesko on hakenut toimenpideluvan rakentaakseen aidan lähimmän naapurin suojaksi ----------- rajalle. Lisäksi selvityksen mukaan Rinki Oy:n edustaja kävi alkuvuodesta 2021 ekopisteellä viikoittain. Sotkeentumista tai epäasiallista toimintaa ei havaittu eikä pisteellä täyttöasteseurannan mukaan ollut ylitäyttymisiä vuoden 2020 aikana.

Ympäristöpalvelut sopi asukkaiden kanssa keväällä 2021, että RINKI Oy:lle annetaan mahdollisuus toteuttaa esitetyt toimenpiteet ja tilannetta seurataan kesän 2021 ajan. Asukkaita myös pyydettiin mahdollisuuksien mukaan kirjaamaan haittatapahtumia. Valittaja on ollut yhteydessä ympäristöpalveluihin useasti syksyn 2021 aikana ja kertonut, että haitta ei ole juurikaan vähentynyt. Valittaja on myös toimittanut 1.2.2022 ympäristöpalveluihin listauksen haittatapahtumista 24.5.2021 - 31.1.2022 väliseltä ajalta. Tapahtumia on yhteensä 30 kpl, mutta toisaalta valittaja on kertonut, että hän ei ole jaksanut kirjata kaikkia tapahtumia ylös. Valittaja on myös toimittanut useita valokuvia roskaantumisesta sekä videoita astioiden tyhjentämistilanteesta.

Ympäristöpalvelut on käynyt paikalla mm. 8.6.2020, 25.8.2020 ja 1.2.2022 sekä muutamia kertoja ns. ohiajo/kurkistuskäynneillä. Ympäristöpalvelut on 1.2.2022 todennut, että selvityksessä esitetty aita on rakennettu rajalle ja jäteastioiden kattoon on asennettu ääneneristyslevy. Ympäristöpalveluiden 19.5.2022 tekemän havainnon mukaan keräyspaperin jäteastiatyhjennyksiä tehtiin klo 06.55. Paperisäiliöiden tyhjennyksistä vastaa RINKI Oy:ltä sadun tiedon mukaan Encore Ympäristöpalvelut Oy ja vaatesäiliöiden tyhjennyksistä vastaa UFF, joten on mahdollista, että tieto tyhjennysajoista sopimisesta ei ole tavoittanut näitä toimijoita.

Ympäristöpalvelut on kuullut RINKI Oy:tä lupajaostolle 9.2.2022 osoitetun valituskirjelmän johdosta 25.2.2022. RINKI Oy on 16.3.2022 antanut asiassa vastineen, jossa se toteaa mm, että ekopiste on siirtynyt nykyiseen paikkaan vuonna 2012, jolloin piste on ollut merkittynä asemapiirrokseen. Ekopiste on laajentunut kesällä 2018, kun jätelain ja pakkausasetuksen vaatimat keräysvälineet lisättiin muovipakkauksille. Rinki sijoittaa ekopisteensä pakkausasetuksen suosituksen mukaisesti päivittäistavarakauppojen yhteyteen aina, kun se on mahdollista. Utinkadun ekopiste on yksi keräävimmistä Rinki -ekopisteistä keskeisen sijainnin ja helpon asioinnin myötä. Kartonkipakkauksille on käytössä suuren kertymän vuoksi puristin, joka vastaa vetoisuudeltaan noin 40-50 pintasäiliötä. Myös muille jakeille on sijoitettu aikaisempaa isommat keräysvälineet, jolloin tyhjennyskäyntejä on voitu harventaa. Vastineeseen on liitetty lista jäteastioiden tyhjennyskerroista ja siinä on kerrottu keräysastioiden tyhjennysväleiksi seuraavat:

Kartonki: tarvittaessa (ilmoitus täyttymisestä etävalvontana), keskimäärin 1 krt/kk, keskipaino 3744 kg

Lasi: 2 viikon välein, keskipaino 630 kg

Metalli: 2 krt/vko, keskipaino 224 kg

Muovi (2 kpl): 2 krt/vko, keskipaino 131 kg

Paperi: Encore Ympäristöpalvelut Oy

Vaate: UFF

Siivousta ja talvikunnossapitoa on lisätty siten, että ekopisteellä käydään kolme kertaa viikossa. RINKI on tehnyt itse tiiviisti valvontakierroksia pisteellä, eikä käynneillä ole enää havaittu sotkeentumista lisääntyneen siivouksen myötä. Keräysastiat ovat metallia ja RINKI ei ole havainnut, että rotat pääsisivät astioihin. Vastineen mukaan RINKI on saanut palautteita siisteydestä v. 2021 aikana 13 kpl ja v. 2022 aikana 2 kpl sekä v. 2021 palautteita puristimesta melkein viikoittain. Samasta IP-osoitteesta on tullut useita palautteita, jotka tarkistettaessa ovat osoittautuneet aiheettomiksi. Vuonna 2022 puristimesta on tullut kaksi palautetta, eli noin 1 kpl/kk.

Vastineessa on kerrottu äänieristyslevyjen asentamisesta ja RINKI Oy:n tekemistä melumittauksista 3.5.2021. Vastineessa RINKI edelleen toteaa, että tyhjennykset ovat tarkistusajankohtana 1.6.2021-28.2.2022 tapahtuneet aikavälillä 07-22.

Vastineen mukaan RINKI on selvittänyt mahdollisuutta korvata tämä ekopiste uudella paikalla 25.8.2020, mutta yhtä hyvin vaatimukset täyttävää kierrätyspaikkaa ei ole löytynyt. Yhteistyö kierrätykseen ja ympäristöstä huolehtimiseen sitoutuneen Keskon kanssa on toiminut erinomaisesti, joka on ollut valmis mm. rakentamaan kustannuksellaan aidan ekopisteen ja lähimmän talon väliin. RINKI Oy haluaa ehdottomasti jatkaa hyötyjakeiden keräämistä ja palvelua asukkaille nykyisessä erittäin hyvässä paikassa varmistaakseen sille annetun lakisääteisen tehtävän hoidon.

Kehotuskirjeet ja vastineet ovat oheismateriaalina.

Ekopisteen sijainti

Kouvolan rakennusvalvonta on 15.8.2022 antanut ekopisteen sijaintiin liittyen lausunnon, jossa todetaan seuraavaa:

"Kierrätyspiste sijaitsee kiinteistöllä 286-6-6025-25, päivittäistavarakaupan pysäköintialueen länsireunassa. Alueen asemakaavamerkintä on AL liikerakennusten korttelialue. Liikerakennukselle on myönnetty rakennuslupa 286-2008-182 ja liikerakennusta on siirretty 7,5 m rakennusaikaisella muutosluvalla 286-2008-265. Näissä luvissa kierrätyspistettä ei ole esitetty. Sen sijaan kierrätyspiste on esitetty lupaan liittyvässä vaihtoasemapiirustuksessa, jonka rakennusvalvonnasta -------------- on hyväksynyt suostumuksellaan 21.9.2012 osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä. Rakennusvalvontaviranomaisella on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 153 e § perusteella ollut oikeus antaa suostumus poiketa alkuperäisestä suunnitelmasta. Vaihtoasemapiirustuksessa kierrätyspiste on esitetty tekstinä, sijoittuen aivan kiinteistön länsirajan tuntumaan sisäänajoväylän viereen.

Rakennusvalvontapäällikkö Risto Mikkola on käynyt paikan päällä 2.8.2022. Käynnillä havaittiin, että kierrätyspisteen kontteja oli sijoitettu 3 kpl pysäköintipaikkojen päälle. Suurin ko. konteista oli puristinkontti, kontin mittojen silmämäärisesti ollen n. lev. 2,2 m, pit. 6 m, kork, 2,2 m." Lausunnon mukaan alue on yleisilmeeltään ollut käynnin aikana siisti, eikä erityistä roskaantumista näkynyt konttien vieressä.

Lausunnossa todetaan lisäksi seuraavaa: "Kierrätyspisteellä on rakennusvalvonnan sijoittumislupa, mutta 3 kpl konteista sijaitsee asemapiirustukseen merkityn kierrätyspistealueen ulkopuolella, sijoittuen asemapiirustuksessa merkittyjen autopaikkojen päälle. Lisäksi puristinkontti jo kokonsa puolesta edellyttää lupaa. Tältä osin rakennuspaikan omistajaa tai haltijaa kehotetaan hakemaan toimenpidelupa tai poistamaan ko. 3 konttia paikalta."

Rakennusvalvonnan lausunto on oheismateriaalina.

Melumittaukset

Toukokuussa 2022 ympäristönsuojelu selvitti ekopisteestä lähiasutukselle aiheutuvia melutasoja mittauksilla. Ekopisteen normaalin asukaskäytön ja keräysastioiden tyhjennyksen melutasoja mitattiin erikseen. Mittaukset suoritettiin viereisen asuinkiinteistön pihalla aidan takana, alle 10 m päässä lähimmistä keräysastioista.

Ekopisteen käytöstä aiheutuvaa melua mitattaessa ympäristötarkastajat veivät itse keräysastioihin pahvi-, metalli-, lasi- ja muovijätteitä. Myös ekopisteen asiakkaita kävi tavalliseen tapaan tuomassa jätteitä ja tilanne vastasi hyvin ekopisteen tavanomaista arkipäivien käyttöä. Aamupäivään sijoittuneen mittausjakson keskiäänitaso oli 49,8 dB(LAeq). Tuloksista ei poistettu häiriöääniä, joten mitattuun keskiäänitasoon vaikuttivat mm. lintujen laulu sekä ohi ajaneet ajoneuvot. Korkein hetkellinen (1 sekunnin) melutaso, jonka tunnistettiin kuuluneen ekopisteeltä, oli vaatekontin kolahdus, 62,7 dB(LAFmax).

Keräysastioiden tyhjennyksen aikaista melutasoa selvitettiin jäteauton tyhjentäessä ekopisteen kahta muovinkeräysastiaa aikaisin aamulla. Astioiden tyhjennys vei yhteensä noin 6,5 minuuttia ja tämän ajan keskiäänitaso oli 59,5 dB(LAeq). Metallisten keräysastioiden käsittelystä aiheutui muutamia kovempia kolahduksia, joista kovimmassa hetkellinen (1 sekunnin) melutaso oli 82,9 dB(LAFmax). Muut kolahdukset olivat välillä 65-74 dB(LAFmax).

Yhteenveto mittauksista taustatietoineen on oheismateriaalina.

Arvio meluhaitasta

Em. mittaustulosten pohjalta voidaan laskennallisesti arvioida koko päiväajan (klo 7-22) keskiäänitasoa lähimpien asuinrakennusten pihoilla. Oletuspäivän aikana muovinkeräysastiat tyhjennettäisiin kerran ja muilta osin koko päiväajan vallitsisi ekopisteen normaalia käyttöä edustava keskiäänitaso 49,8 dB. Laskennan helpottamiseksi oletetaan keräysastioiden tyhjennyksen kestävän 9 min eli hieman mittauksessa havaittua kauemmin, mikä on myös varovaisuusperiaatteen mukaista.

Tällaisena päivänä koko päiväajan klo 7-22 keskiäänitasoksi tulisi 50,1 dB. Tämä on selvästi alle VNp 993/1992 mukaisen asuinalueiden päiväajan ohjearvon 55 dB(LAeq). Yöajalle (klo 22-7) vastaava ohjearvo on 50 dB(LAeq), mutta yöaikaan keräysastioiden tyhjennyksiä ei suoriteta.

Ympäristönsuojelun tekemät mittaukset olivat lyhytaikaisia valvontamittauksia eivätkä ne sellaisenaan kerro varmuudella pitkäaikaisia keskiäänitasoja. Mittauksilla tavoiteltiin suuntaa antavaa tietoa, jotta yhdessä muiden taustatietojen kanssa voitaisiin arvioida meluhaitan laatua ja myös mahdollista tarvetta tarkemmille mittauksille.

Ekopisteen toiminnasta aiheutuvat keskiäänitasot eivät todennäköisesti ylitä VNp 993/1992 mukaisia melutason ohjearvoja. Hetkellisille maksimiäänitasoille ei ole ohjearvoja, mutta yksittäiset kovat kolahdukset voivat herättää ja aiheuttaa univaikeuksia ja tätä kautta pidemmän päälle mahdollisesti terveyshaittaa. Tyhjennyksistä aiheutuvat yöaikaiset kolahdukset voidaan kuitenkin välttää sillä, että tyhjennyksiä ei tehdä yöllä. Sen sijaan asukkaat voivat halutessaan käyttää ekopistettä ympäri vuorokauden. Oletettavasti yöaikainen käyttö on kuitenkin päiväaikaa vähäisempää, eikä keskiäänitaso nouse päivällä mitatulle tasolle, mutta yksittäiset kolahdukset ovat mahdollisia.             

Perustelut

Utinkadun ekopisteen sijainnista johtuen toiminnasta aiheutuu lähinaapureille meluhaittaa, joka voidaan katsoa ympäristönsuojelulain tarkoittamaksi viihtyisyyshaitaksi sekä roskaantumista, joka kohdistuu naapureiden piha-alueelle.

RINKI Oy on tehnyt korjaavia toimia muuttamalla jäteastioiden tyhjennysaikoja, lisäämällä ekopisteen siivouskertoja sekä asentamalla ääneneristyslevyjä jäteastioihin.

Pääsääntöisesti jäteastiat tyhjennetään aamulla vasta klo 07 jälkeen, mutta joitakin tyhjennyskertoja on kuitenkin edelleen ennen klo 07. Jäteastioiden kattoon asennetut ääneneristyslevyt ovat kooltaan ja rakenteeltaan niin vaatimattomat, ettei niillä katsota olevan merkitystä äänen vaimentamisessa. Siivouskertojen lisääminen parantaa alueen siisteyttä jonkin verran ja sen voidaan katsoa edesauttavan, että ekopisteen toiminnasta ei todennäköisimmin aiheudu alueelle suurempia hygienia- ja haittaeläinongelmia. Ekopisteen toiminnasta aiheutuu kuitenkin edelleen roskaantumista lähinaapureiden tonteille.

Ekopisteen kolme suurinta konttia sijaitsee rakennusvalvonnan tekemien kierrätyspisteen sijoittamista koskevien päätösten vastaisesti pysäköintipaikalla kierrätyspistealueen ulkopuolella.

Ekopisteen normaalista päivittäisestä toiminnasta ei aiheudu melutason ohjearvoja ylittäviä keskiäänitasoja, mutta koska ekopiste on käytettävissä ympäri vuorokauden, jäteastioiden kolahdukset ja puristimien käyttöäänet aiheuttavat viihtyisyyshaittaa ja tilanteen jatkuessa mahdollista terveyshaittaa lähinaapurustolle.

Näin ollen katsotaan, että RINKI Oy:n toteuttamat korjaavat toimet eivät ole olleet riittäviä. Saatujen selvitysten ja toteutettujen mittausten perusteella todetaan, että ekopisteen toiminnasta aiheutuu edelleen lähiasukkaille haittaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 5, 7, 11 ja 180 §

Jätelaki (646/2011): 72 ja 73 §

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (2022): 27 ja 28 §

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Marleena Kuitikka, puh. 020?615 8016,

marleena.kuitikka(at)kouvola.fi

Ympäristöjohtajan ehdotus:

Teknisen lautakunnan lupajaosto päättää ympäristönsuojelulain 180 § nojalla määrätä RINKI Oy:n Kouvolassa osoitteessa Utinkatu 65 (Rno 286-6-6025-25) sijaitsevalla ekopisteellä

  1. suunnittelemaan meluntorjuntaratkaisun, jolla ekopisteen käytöstä aiheutuva meluhaitta saadaan alennettua, sekä toimenpiteet, joilla lähikiinteistöille aiheutuva roskaantumishaitta saadaan poistettua. Suunnitellun meluntorjuntaratkaisun (esim. meluaita riittävän lähellä jäteastioita) vaimennusvaikutus on osoitettava ulkopuolisen meluasiantuntijan laatimalla mallinnuksella. Suunnitelmat tulee esittää Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta.
  2. toteuttamaan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymä meluntorjuntaratkaisu kuuden kuukauden kuluessa suunnitelman hyväksynnästä.
  3. toteuttamaan toimenpiteitä, joilla lähikiinteistöille aiheutuva roskaantumishaitta saadaan poistettua, kuuden kuukauden kuluessa suunnitelman hyväksymisestä.

Mikäli korjaavia ratkaisuja ei pystytä toteuttamaan, roskaantuminen ei lopu ja melutasot eivät alene hyväksyttävälle tasolle, tulee ekopiste siirtää nykyiseltä sijainnilta sellaiseen paikkaan, jossa ei aiheudu haittaa sen lähikiinteistöille.

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätös:

Teknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

____________