Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.05.2022/Pykälä 139Luonnonsuojelualueiden perustaminen Ruotsulaan ja Oravalaan

1586/00.04.00/2022

 

Tekninen lautakunta 31.05.2022 § 139

   

Valmistelija: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi

Kaupungin maaomaisuudessa on valmisteltu kahden luonnonsuojelualueen perustamista kaupungin omistamille metsäaluille. Kyseessä ovat noin 20,6 ha suuruinen alue tilasta Ruotsulanosa 286-403-31-3 (Aholanmäki), noin 1,0 ha suuruinen tila Sompasenrinne 286-410-14-307 sekä noin 2,3 ha suuruinen alue tilasta Hirvelänmaa 286-410-19-4 rajautuen Sompasen uimarantaan.

Kouvolan strategian mukaisesti ympäristöstä huolehtiminen on yksi kaupungin arvoista. Hyvinvoinnin kasvu-ohjelman tavoitteena ovat monimuotoiset luontoympäristöt ja hyvin hoidetut luonto ja arvokohteet. Näiden toteuttamiseksi on talousarviotavoitteiksi kirjattu luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, luonnossa liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen sekä luontokohteiden ja -alueiden käytettävyyden kehittäminen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry on tehnyt 30.6.2021 aloitteen suojelualueiden perustamisesta Kuusankosken 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Aloite on oheismateriaalina.

Valtakunnallisen METSO -ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) mukaisesti on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa neuvoteltu suojelualueiden perustamisesta. Lisäksi on sovittu korvauksen määrittelemisestä kunnalle aiheutuneista taloudellisista menetyksistä. Korvaus on enintään 50 % alueen käyvästä metsätalousarvosta.

Aholanmäen alue on VT 6 pohjoispuolella Kymijoen ja Keltin sillan itäpuolella kohoava metsäinen mäki. Alueen poikki kulkee Kymijoen ulkoilureitti, mäen laelle on rakennettu näköalapaikka, josta avautuvat näkymät Keltin voimalaitokselle ja Kymijoelle.

Alueella ei ole asemakaavaa. Alue on keskeisen kaupunkialueen yleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY). Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee kiinnittää huomiota erityisiin luontoarvoihin, viheryhteyksien säilymiseen ja ympäristön hoitoon. Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina.

Aholanmäellä metsää on paikoin hoidettu, mutta alueella on edelleen järeäpuustoisia ja melko luonnontilaisia Metso-ohjelmaan sopivia osia. Metso-rajauksen sisällä on mm liito-oravan elinalue, metsälain 10 § erityisen tärkeitä elinympäristöjä, uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä sekä lahopuujatkumoa.

Mäen eteläreunalla on aikanaan sijainnut puutarhakoulu, jonka alueelle on kehittynyt kulttuurivaikutteinen lehto isoine tuomineen ja pähkinäpensaineen. Alueen metsäisellä osalla on tehty metsänhoitotöinä mm. harvennushakkuita sekä tehty myrskypuiden korjaamisen yhteydessä kaksi pienaukkoa.

Aholanmäen rinteillä on edustavia jyrkänteitä aluslehtoineen, järeäpuustoista kuusikkoa, jossa on lahopuujatkumoa sekä järeitä kuusia ja haapoja. Mäen päällisen puusto on varttunutta vanhaa ja paikoin kilpikaarnaista mäntyä.

Alueella on melko edustavaa metsälinnustoa mm pohjantikka, lehtopöllö, nuolihaukka, töyhtö -ja hömötiainen sekä liito-oravan elinalue. Alueen jyrkänteet muodostavat arvokkaita elinympäristöjä ja niillä kasvaa mm. uhanalaista ahokissankäpälää ja runkomaisia lehmuksia, jotka muodostavat luonnonsuojelulain mukaisen erittäin uhanalaisen jalopuumetsän sekä saniaiskorpi.

Sompasen uimarannan itäpuolinen 3,3 hehtaarin suuruinen alue on pääosin hyvin järeä kuusivaltainen metsä, jolla on merkitystä lähimaisemassa. Alueella oleva jyrkänne ja sen lehtoinen alusmetsä muodostavat metsälain tarkoittaman tärkeän elinympäristön. Lisäksi alueella on muinaisjäännökseksi katsottu kiviaita ja huomattavan suuria kuusia.

Kaupungilla on kaikkiaan omistuksessaan noin 4000 ha metsiä. Näistä on suojelun piirissä tällä hetkellä, esitetyt alueet mukaan lukien, 273 ha, joka on noin 6,9 % kaupungin omistamista metsistä. Kaikkiaan kaupungilla on metsänkäsittelyjen ulkopuolella 606 ha metsämaasta eli noin 1415,3 %, kun mukaan lasketaan erilaiset inventoidut metsälakikohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt.

Alueille ehdotetaan luonnonsuojelualueen perustamista METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) mukaisesti

Ehdotettujen suojelualueiden sijainnit on esitetty oheismateriaalina olevassa karttaliitteessä.

Lisätietoja: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti(at)kouvola.fi, metsäinsinööri Kirsi Hokkanen, puh. 020 615 7754, kirsi.hokkanen(at)kouvola.fi, ympäristöjohtaja Hannu Friman, puh. 020 615 7900, hannu.friman(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta ehdottaa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle luonnonsuojelualueiden perustamista noin 20,6 hehtaarin suuruiselle alueelle tilasta Ruotsulanosa 286-403-31-3 sekä noin 1,0 ha suuruiselle tilalle Sompasenrinne 286-410-14-307 ja noin 2,3 ha suuruiselle alueelle tilasta Hirvelänmaa 286-410-19-4 karttaliitteiden mukaisesti.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________