Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.05.2022/Pykälä 123Korian Kallioniemen lähialueen asemakaava ja asemakaavan muutos (kaava nro 52/007), asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen

20/10.02.04/2022

Tekninen lautakunta 07.03.2022 § 59

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, puh. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Korian taajamassa sijaitsevan Kallioniemen tanssilavan lähialueen ja siihen rajautuvat puisto- ja korttelialueet Tanssilavantien ja Tavinkujan väliseltä alueelta. Pohjoisessa ja idässä suunnittelualue rajoittuu Kymijokeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 13,7 ha.

Tavoite

Korian Kallioniemen tapahtuma-alueen kehittämistä on tutkittu vuonna 2017 kehittämissuunnitelman avulla, jossa Korian Ponsi ry:n ja Kouvolan kaupungin omistamia alueita käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Kehittämissuunnitelma toimii kaavoituksen ja alueen tarkempien toteuttamissuunnitelmien lähtökohtana. Hiivurin alueella sijaitsevan Fazerin tehtaan huolto- ja asiointiliikenne kulkee tontille Koriantieltä Tanssilavantietä pitkin. Alueen katu- ja risteysalueiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi Tanssilavantielle on suunniteltu erillinen kevyen liikenteen väylä ja kadun risteysalueiden kulkujärjestelyjä on tarkennettu. Katualueiden muutokset ja asemakaavassa esitettyjen korttelialueiden rajojen sijoittaminen kiinteistöjen nykyisille rajoille vaativat alueen asemakaavan tarkistamisen.

Asianosaisten kuuleminen

Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta ja sen vireille tulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa, kaupungin virallisilla ilmoitustaululla internet-sivuilla 8.12.2021. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 8.12.2021-17.1.2022 välisenä aikana. Kaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 8.12.2021-17.1.2022 välisen ajan. Kaavasta annettiin seitsemän lausuntoa ja neljä palautetta, joiden vastineet ovat kaavaselostuksen sivuilla 17-28.

Uusi asemakaava

Asemakaavan ja asemakaavan muutosalueen maankäyttöratkaisu muodostuu olemassa olevista erillispientalojen korttelialueista (AO) sekä niitä rajaavista yleisistä katu- ja rautatiealueista. Rautatiealueeseen liittyvien kortteli- ja suojaviheralueiden kaavamääräyksissä on huomioitu rautatien suoja-alue ja rautatieliikenteen aiheuttamat häiriöt lähialueen maankäytölle. Katualueiden rajauksia on kaavassa muutettu siten, että suunnitellut katujen muutostyöt on mahdollista toteuttaa. Kymijoen ranta-alueet on kaavassa esitetty yleisiksi lähivirkistysalueiksi (VL) ja vesialueeksi (W). Osa kaavassa muodostuvista lähivirkistysalueista sisältää luonto- ja virkistysarvoja. Kallioniemen tanssilavan korttelialueen rajaus ja maankäyttömerkintä on tarkennettu huvi- ja viihdepalvelurakennusten korttelialueeksi (PV). Maisemallisesti merkittävän paikan rakentamisen sijoittumista ja alueen muutostoimia on ohjattu kaavamääräyksillä. Kaava-alueella sijaitsevien autojen pysäköimispaikkojen maankäyttömerkinnät on muutettu autopaikkojen korttelialueiksi (LPA), jotka mahdollistavat tarvittaessa alueiden käytön ja kunnossapidon joustavan jakamisen eri kiinteistöjen kesken.

Asemakaavan vaikutukset

Asemakaavan muutoksen ennakkovaikutusten arviointi (EVA) sisältyy kaavaselostukseen ja kaavan vaikutukset on kuvattu kaavaselostuksen sivuilla 37-38.

Asemakaava on oheismateriaalina.

Kaavahankeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kallioniemi

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy asemakaavaehdotuksen, joka koskee Korian liikennepaikan - Kouvolan liikennepaikan rataosaa 1610 tilan 5:8 osaa ja Vilppulan kylän tilan 876:1 osaa sekä asemakaavan muutosehdotuksen, joka koskee kaupunginosan 52, Koria, kortteleita 87-90, 99, 100, korttelien 78 ja 91 osia, uimaranta-, puisto-, katu-, rautatie- ja vesialuetta sekä yleistä pysäköintialuetta ja yleistä tietä vierialueineen.

Lautakunta asettaa asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville vähintään 30 vrk:n ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

Tekninen lautakunta 17.05.2022 § 123

   

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, puh. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Julkinen nähtävillä olo

Asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta oli kuulutus Kouvolan kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa ja kaupungin internet-sivuilla 16.3.2022. Asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä kaupungintalon infopisteessä ja kaavan internet-sivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/kallioniemi 16.3.-18.4.2022 välisen ajan.

Tieto kaavaehdotuksen lautakuntakäsittelystä ja ehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta toimitettiin 16.3.2022 sähköpostitse kaikille niille osallisille, jotka olivat antaneet palautetta kaavan valmisteluvaiheen aikana. Lausuntopyynnöt asemakaavan muutosehdotuksesta toimitettiin viranomaisille ja muille alueen toimijoille sähköpostitse 16.3.2022. Mahdollinen lausunto kaavaehdotuksesta pyydettiin toimittamaan 18.4.2022 mennessä.

Julkisen nähtävillä olon aikana kaavasta annettiin kuusi (6) lausuntoa ja kaksi palautteeksi tulkittavaa tietopyyntöä. Varsinaisia muistutuksia ei kaavasta jätetty.

Kaavasta annetussa lausunnossa Väylävirasto toi esille toiveen siitä, että rautatien suoja-alueen (rsa) määräykseen lisätään tiedot ratalain 37 §:n mukaisista toimenpiderajoituksista. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa kaavasta. Kaksi alueella olevaa maanomistajaa tiedusteli erikseen, mitä vaikutuksia nähtävillä olevalla kaavalla on heidän kiinteistöihinsä. Kaavasta annetut lausunnot ja palautteet sekä niiden perustellut vastineet on kuvattu kaavaselostuksen sivuilla 28-32.

Muutokset kaavakarttaan

Julkisesti nähtävillä olleelle kaavakartalle merkittyä rautatien suoja-alueen kaavamääräystä täydennettiin Väyläviraston lausunnon perusteella. Kortteliin 78 rajautuvien ET- ja LPA-korttelialueiden rajaukset tarkennettiin vastaamaan alueen vesihuoltoverkoston muutostöissä esille tulleita lisäaluevaraustoiveita. Lisäksi kyseisen autopaikkojen korttelialueen maankäyttömerkintä (LPA) muutettiin aiemmin nähtävillä olleen katusuunnitelman mukaisesti yleiseksi autopaikoitusalueeksi (LP). Muutoksesta kuultiin erikseen alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajia. Lisäksi kaavan osallisen toiveesta tarkennettiin korttelissa 88 olevia rakennusalojen rajauksia.

Kaavaan julkisen nähtävillä olon jälkeen tehtyjä vähäisiä tarkennuksia ei voida pitää kaavan tavoitteet ja tarkoitus huomioiden olennaisina, joten kaavaa ei aseteta uudelleen julkisesti nähtäville (MRL 65 §). Asemakaavahanke on valmis hyväksyttäväksi.

Asemakaava on liitteenä.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/kallioniemi

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, puh. 020 615 7039, hannu.purho(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Korian Kallioniemen lähialueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava nro 52/007).

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________