Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 07.03.2022/Pykälä 66Teknisen lautakunnan vastaus Kouvolan Vesi Oy:n esitykseen hulevesien hallinnasta

7367/00.04.02/2021

Tekninen lautakunta 07.03.2022 § 66

   

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Kouvolan Vesi Oy on lähestynyt Kouvolan kaupungin kaupunginhallitusta kirjeellä 3.11.2021, jossa se esittää muutosta nykyiseen hulevesien hallintaan. Kouvolan kaupungin hallintosäännön 26 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää mm. hulevesiviemäröinnin järjestämisestä vesihuoltolain 17 a §:n tai maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun mukaisesti. Kirjeeseen antaa siten vastauksen tekninen lautakunta.

Kouvolan Vesi Oy:n 3.11.2021 lähettämä kirje on liitteenä.

Maankäyttö- ja rakennuslain (myöh. MRL) 13 a luvussa käsitellään hulevesiä koskevia erityisiä säännöksiä ja se käsittää pykälät 103 a - 103 o §. Vesihuoltolain (VHL) 17 a §:ssä säädellään huleveden viemäröinnin järjestämistä. Molemmat ovat tulleet voimaan 1.9.2014.

MRL 103 i?§:n mukaan:

Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi ottaa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan muillakin alueilla.

Kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin kunnan hulevesijärjestelmän ja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkoston toteuttamiseksi tai hulevesien hallitsemiseksi muulla tavoin.

Hulevesien hallinnalla tarkoitetaan MRL 103 b §:n mukaan hulevesien imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, viemäröintiin ja käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä.

VHL 17 a?§ (22.8.2014/681)) mukaan:

Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Viemäröinti on osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 103 b §:ssä tarkoitettua hulevesien hallintaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja

2) viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat sopineet huleveden viemäröinnistä tai, jos tällaista sopimusta ei ole, hulevedet viemäröidään päätöksessä tarkoitetulla alueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitelman, katusuunnitelman tai yleisen alueen suunnitelman mukaisesti.

Päätökseen on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto rakennetaan.

VHL 17 a §:n mukaiset neuvottelut hulevesien viemäröinnistä vastaavasta tahosta alkoivat vuonna 2015 kaupungin ja vesiyhtiöiden kesken. Neuvottelut johtivat siihen, että tekninen lautakunta päätti 27.6.2017 § 122 ja 22.8.2017 § 141, että Kouvolan Vesi Oy huolehtii päätöksissä määritellyillä alueilla huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Samassa päätöksessä kaupunki hyväksyi osaltaan huleveden viemäröintiä koskevan sopimuksen (myöh. Sopimus).

Vastaava päätös on tehty Kymen Vesi Oy:n toiminta-alueen ja sopimuksen osalta vuonna 2017.

Kouvolan Veden kirjeessä on siis esitetty vuonna 2017 solmitun Sopimuksen muuttamista tai purkamista. Kuten edellä todettu, sopimus tehdään, jos laitoksen halutaan huolehtivan huleveden viemäröinnistä. Jos kunta huolehtii huleveden viemäröinnistä, ei sopimusta tarvita. Sinällään siis Kouvolan Vesi Oy haluaa irti Sopimuksesta.

Kouvolan Vesi Oy:n kanssa solmittu Sopimus (liitteineen) on liitteenä. Sopimuksen mukaan yhtiö (=Kouvolan Vesi Oy) huolehtii huleveden viemäröinnistä ja siihen liittyvien rakenteiden ja laitteiden rakentamisesta ja ylläpidosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti sopimuksen 5 §:n mukaisesti. Hulevesiverkostot ovat yhtiön taseessa. Tehtävänjaosta on sopimuksessa erillinen liite.

Kirjeen mukaan viemäröinnin siirtäminen Kouvolan Veden vastattavaksi on tehty puutteellisin tiedoin. Kaupungin näkemyksen mukaan Sopimuksesta neuvoteltiin sulassa sovussa. Kouvolan Vesi Oy tuotti ja heiltä saatiin sopimusneuvotteluihin paljon tietoja.

Kirjeen ja 23.12.2021 annetun lisäselvityksen perusteella Kouvolan Vesi Oy:n nimenomainen ongelma on, ettei se pysty huolehtimaan huleveden viemäröinnistä taloudellisesti nykymuodossaan. Ongelman muodostaa se, ettei heillä ole sopimuksia liittyjien kanssa. MRL 103 f §:n mukaan: Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei johdeta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon. VHL 17 b?§ mukaan: Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. (Boldaus asian valmistelijan.)

Lisäselvityksessä Kouvolan Vesi Oy esitti laskelman, jossa hulevesiviemäröinnistä aiheutuneet vuosittaiset kulut oli laskettu suoraviivaisesti katettavaksi vuosittain saaduilla tuloilla (= hulevesimaksuilla). Kouvolan kaupunki huomauttaa, että investoinnin kannattavuuslaskennassa investoinnista aiheutunutta kustannusta (ja käyttökuluja) verrataan pitoaikana (= käyttöikä, 60 v) saatuihin tuloihin. Laskentamallin mukaan tulot diskontataan tulevaisuudesta nykyaikaan, jotta eurot olisivat vertailukelpoisia. Jos luvut ovat plussalla, investointi on kannattava.

Laskennan lähtötiedoista: Kustannusten jako kolmen putken kaivannossa tulisi noudattaa periaatetta 20/40/40 (hulevesi/jätevesi/vesijohto) Kymen Vesi Oy:n käyttämän periaatteen mukaan. Hulevedellä on pienin jakosuhde, koska se rakennetaan putkista kaikkein ylimmäksi. Kouvolan Vesi Oy on laskuttanut kaupunkia jakosuhteella, jossa hulevesi on ollut jopa 40-60 % kolmen putken kaivannon kuluista. Kouvolan Vesi Oy on alleviivannut kirjeissään, että huleveden kustannuksia ei saa rahoittaa jätevesimaksuilla. Sen tulee päteä myös toisinpäin. Lähtöasetelma / lähtötiedot tulee olla tasapuoliset molempien vesilaitosten kesken kansalaisten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi riippumatta siitä, missä he asuvat. Kannattavuuslaskelmat vääristyvät, mikäli lähtötiedoissa on virhettä tai virheellistä tulkintaa.

Kun Sopimuksesta neuvoteltiin vuosina 2015-2017, kaupungille ei jäänyt käsitystä, etteikö vesiyhtiö pystyisi huolehtimaan huleveden viemäröinnistä. Lisäksi tulee huomioida, että vastaava päätös ja sopimus on tehty Kymen Vesi Oy:n kanssa eikä heillä ole ollut ongelmia noudattaa sopimusta. Kymen Vesi Oy on tosin ottanut yksityisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönsä, mitä Kouvolan Vesi Oy ei ole tehnyt.

Sopimuksen mukaan vesihuoltolain mukaisesti yhtiöllä on oikeus määrittää kiinteistökohtaiset hulevesimaksut. Maksuilla katetaan hulevesien hallinnan kokonaisvaltaiset kustannukset viemäröinnin, avo-ojien, viivyttämisen ja muiden hulevesien johtamiseen liittyvien kustannusten pohjalta. VHL 18 §:n mukaan Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Kouvolan Vesi Oy:n "rahoitusongelma" piilee kirjeen mukaan siinä, et-teivät he voi periä (yksityisoikeudellista hulevesi)maksua ilman sopimuksia kiinteistöjen kanssa. Käytännössä Kouvolan Vesi Oy:n tuotot hulevesistä tulevat suurelta osin kaupungilta, jolta yhtiö perii sopimuksen mukaan 23 %:n osuuden hulevesiviemäröinnin käyttökuluista ja investoinneista (sopimuksen kohta 7§).

Kouvolan Vesi Oy:n hulevesiin liittyvästä rahoitusongelmasta on käyty kesän 2021 aikana useita keskusteluja kaupungin ja Kouvolan Vesi Oy:n kesken. Viimeisimmässä keskustelussa Kouvolan Vesi Oy esitteli aikataulun, jolla sopimukset saataisiin aikaan viemäröintiin liittyjien kesken. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan tuotu esiin kirjeessä eikä lisäselvityksessä (23.12.2021).

Esillä olevasta rahoitusongelmasta johtuen Kouvolan Vesi Oy on tehnyt kaupungille useita esityksiä siitä, ettei hulevesiviemäriä rakennettaisi muun saneeraamisen/ rakentamisen (katu + vesijohto + jätevesiviemäri) yhteydessä. Kouvolan kaupungin näkemyksen mukaan aluerakentamishankkeissa ei ole järkevää jättää hulevesiviemäriä rakentamatta, koska jälkeenpäin sen toteuttaminen on hankalaa ja erittäin kallista. Yleensä huleveden purkupaikkoja / -suuntia on rajallinen määrä, josta syystä välistä jätetty putki saattaa blokata toisen alueen toteuttamisen. Suunnitelmallisessa tekemisessä hankkeet toteutetaan hulevesien purkupaikoilta alkaen "ylävirran" suuntaan. Tässä vaiheessa myös putkikokojen tulee olla tiedossa huomioiden koko kyseessä olevan valuma-alueen tarve. Asioita pitää siis ajatella kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti.

Jos hulevesien poisto infrassa (kadut, yleiset alueet, kiinteistöt) jää "puolivillaiselle" tolalle, mm. kadun rungon rakenteet hiipuvat ja hajoavat ennen niiden laskennallisen käyttöiän loppua. Sama mekanismi vaikuttaa rakennuksiin kortteleiden alueella.

Kouvolassa asuntoalueet sijaitsevat maaperältään erilaisilla pohjamaa-alueilla savikoista soraharjuihin. Hienojakoisilla, eloperäisillä (savi, siltti, hiesu, hieta ja turve) ja kallioisilla pohjamaa-alueilla hulevesien imeyttäminen maaperään on käytännössä mahdotonta. Muilla alueilla imeyttäminen on mahdollista tiettyyn rajaan saakka. Rankkasateilla hulevettä muodostuu yli maaperän imeytymiskyvyn. Tällöin on oltava järjestelmä, jolla hallitaan imeytymättömät hulevedet pois pinnoilta ja rakenteista.

Kaupungin täydennyspyyntökirje ja Kouvolan Vesi Oy:n antama lisäselvitys ovat liitteenä.

MRL 103 f?§:n mukaan Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei johdeta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon. Vesihuoltolain 17 b §:n mukaan Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. Kouvolan Vesi Oy:llä on em. lainkohtien puitteissa ("on johdettava" / "on liitettävä") täydet edellytykset tehdä sopimukset hulevesiviemäröinnin alueella olevien kiinteistöjen kanssa. (Kuten Kymen Vesi Oy:kin on tehnyt)

Kouvolan kaupunki lähtee toiminnassaan siitä, että kuntalaisia kohdellaan tasapuolisesti. Tässä asiassa se näyttäytyy siten, että kaupungin molemmilla vesiyhtiöillä (Kouvolan Vesi Oy ja Kymen Vesi Oy) tulee olla samanlainen periaate hulevesien osalta.

Kymen Vesi Oy:n mukaan viemäröinnin kustannusten rahoittaminen yksityisoikeudellisilla maksuilla ei ole ongelma. He ovat ottaneet yksityisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöön vuonna 2018 ja kyseinen käytäntö on näyttäytynyt toimivana Kymen Vesi Oy:n, kuntalaisten sekä Kouvolan kaupungin näkökulmasta. Kouvolan kaupunki ei näe siten mitään syytä muuttaa sille toimivaa mallia.

Yksityisoikeudellisen hulevesimaksun vastinpari on julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Tämän maksun perisi kaupunki. Se ei saa kaupungilta kannatusta, koska siihen liittyy suuria taloudellisia panostuksia:

1. Kaupungin tulisi hankkia ainakin Kymen Vesi Oy:n hulevesiviemäriverkosto omistukseensa sen tasearvon (3,3 milj.euroa) hinnalla ja

2. Kaupunki saattaisi joutua kilpailuttamaan hulevesiverkoston kunnossapitotyöt vanhan Anjalankosken kunnan alueella hankintalain mukaisesti, koska kaupungin omistusosuus Kymen Vesi Oy:stä on vain 18 %. Kouvolan Vesi Oy:n hulevesiverkostojen tasearvo on tällä hetkellä noin 17,9 milj.euroa.

3. Hulevesiviemäriverkoston hankintahinnan lisäksi myös hulevesiviemäröinnin investoinnit tulisivat tällöin kaupungin maksettavaksi. Esim. Kouvolan Vesi Oy on tehnyt hulevesi-investointeja vuonna 2020 yhteensä 4,3 milj.eurolla.

Julkisella hulevesimaksulla voisi kattaa näistä ainakin osan, mutta osa kustannuksista tulisi edelleen verovaroista. Jos hulevesi-investoinnit tulevat jatkossa kokonaan kaupungin maksettavaksi, niin on riski, että tiukassa taloudenpidossa katusaneeraushankkeille jää vielä nykyistä vähemmän määrärahoja.

Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen Kouvolan kaupunki katsoo, ettei sen kannata nykyisillä käyttötalous- ja teknisen lautakunnan investointirahoituksen varoilla ryhtyä hankkimaan hulevesiverkostoa itselleen eikä siten siirtyä julkisoikeudellisen hulevesimaksun piiriin. Kouvolan Vesi Oy:n tulee ryhtyä toimiin sopimusten saamiseksi hulevesiviemäröinnin toiminta-alueella olevien kiinteistöjen kanssa rahoittaakseen hulevesiviemäröinnin kustannukset.

= = =

Kouvolan Vesi esittää lisäselvityksessään asian ratkaisemista vaihtoehtojen 1, 2 tai 3 mukaisesti, joista VE2 on hulevesien hallinnan kustannusten kattamista verovaroin. Jos kyse olisi kiinteistöverosta; asiasta on käyty keskustelua Kuntaliiton ja Vesilaitosyhdistyksen (myöhemmin VVY) kanssa, jotka toteavat asiasta seuraavaa:

VVY toteaa, että juridisesti kiinteistöverovaroin rahoitettava vaihtoehto ei ole mahdollista, koska hulevesimaksussa on kyse huleveden kustannuksista ja maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan maksut on perittävä hulevesijärjestelmän alueelta. Kiinteistövero on koko kunnan vero. Verot eivät ole korvamerkittyjä rahoja, eikä niitä voida merkitä tietyn alueen hulevesille.

Kuntaliitto ei myöskään kannata kiinteistöverovaroin rahoitettavaa vaihtoehtoa. Hulevesikustannusten kattaminen ei ole peruste nostaa kiinteistöveroa. MRL antaa luvan periä maksuja vain huleveden vaikutusalueelta olevilta asukkailta, eikä ko. alueen tarvitse olla sama asia kuin asemakaava-alue. Jos kiinteistöveroa peritään, pitäisi ottaa vaikutusalueeksi koko kunta. Laillisuus on iso kysymysmerkki. Kiinteistöveroa voi korottaa, mutta sitä ei saa perustella hulevesimaksuilla. Yleisesti hulevesikustannusten kattaminen verovaroin on mahdollista, koska laki ei velvoita ottamaan käyttöön hulevesimaksuja. Idea erisuuruisesta kiinteistöverosta ei ole kuitenkaan uusi. Monet ovat esittäneet sitä, mutta käyttöönotto vaatii kiinteistöverolain muutosta.

Lisäselvityksen lopussa Kouvolan Vesi Oy toteaa, ettei sen tietojen mukaan kaupunki ole laatinut suunnitelmaa hulevesitulvariskien hallinnasta, joka kuitenkin on lain mukaan määritetty kunnan tehtäväksi.

Kouvolan kaupungilla on nk. hulevesitiimi, johon osallistuu myös Kouvolan Vesi Oy:n edustaja. Syyskuussa 2021 pidetyssä kokouksessa käsiteltiin infratulva- ja vesistötulvariskien kartoittamisasiaa ja sovittiin siihen askelmerkit. Sen osalta kokouksessa sovittiin, että vuodelle 2023 tehdään rahavaraus infratulvariskien ja vesistötulvariksien kartoittamiseen. Tammikuun kokouksessa hulevesitiimi tarkensi ajoitusta siten, että tavoitteena on aikaansaada arviointiprosessi ja kartat valmiiksi v. 2023 ja hallintasuunnitelmat v. 2024 aikana. Kokouksessa tarkennettiin myös, etteivät vesistötulvat kuulu tähän asiakokonaisuuteen.

Lisäselvityksen lopussa Kouvolan Vesi Oy toteaa myös, ettei Kouvolan kaupunki ole hyväksynyt MRL 103 §:ssä tarkoitettua hulevesisuunnitelmaa. Kouvolan kaupunki toteaa, että MRL 103 l §:n mukaan kunta hyväksyy tarvittaessa hulevesisuunnitelman. Kouvolan kaupungin käytäntönä on, että hulevesiasioihin otetaan kantaa katualueen suunnitelmassa ja yleisen alueen suunnitelmassa. MRA 41 §:n mukaan: Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet. VHL 17 a § 3 momentin mukaan: Lisäksi 1 momentissa tarkoitetun päätöksen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat sopineet huleveden viemäröinnistä tai, jos tällaista sopimusta ei ole, hulevedet viemäröidään päätöksessä tarkoitetulla alueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitelman, katusuunnitelman tai yleisen alueen suunnitelman mukaisesti. (Alleviivaus ja boldaus asian valmistelijan.). Koska hulevesiasioihin otetaan kantaa aina katusuunnitelmassa ja yleisen alueen suunnitelmassa, ei Kouvolan kokoisessa kaupungissa ole tarvetta hyväksyä vielä erikseen erillistä hulevesisuunnitelmaa.

= =

Kouvolan Vesi Oy:n kirjeessä 3.11.2021 on pyydetty neuvottelujen aloittamista kirjeessä selostetun asian osalta Kouvolan Vesi Oy:n ja omistajan edustajien sekä teknisen lautakunnan kesken. Kouvolan Vesi Oy:n edustajat ja teknisen lautakunnan viranhaltijat ovat neuvotelleet asiasta kaksi kertaa tammikuussa. Toisessa kokouksessa on ollut mukana myös Kymen Vesi Oy:n edustaja. Asiaa alustettiin tekniselle lautakunnalle 25.1.2022 infotilaisuudessa, jossa Kouvolan Vesi Oy:tä ja Kymen Vesi Oy:tä edustivat niiden toimitusjohtajat.

= =

Kouvolan kaupunki ei edellä selostetuin perustein lähde muuttamaan olemassa olevaa tilannetta Kouvolan Vesi Oy:n kirjeessä esitetyllä tavalla eli vastuuta huleveden viemäröinnistä ei siirretä kaupungille. Kuten edellä on todettu, on tasapuolista, että Kouvolan kaupungilla on samat periaatteet molemmissa vesiyhtiöissä. Kouvolan Vesi Oy ei ole esittänyt sellaisia sopimuksen solmimisen jälkeisiä olosuhteiden muutoksia, jonka perusteella Sopimusta olisi aiheellista muuttaa Kouvolan Vesi Oy:n esittämin vaatimusten mukaisesti. Kirjeestä voidaan katsoa vaadittaneen myös teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista, joka tarkoittaa käytännössä valitusta päätöksestä. Päätös on tehty 27.6.2017 (§ 122) ja se on siten saanut jo lainvoiman vuosia sitten. Päätöstä ei voida enää kumota.

Ennen tätä lautakuntakäsittelyä ja 25.1.2022 infotilaisuuden jälkeen Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi Oy ovat käyneet keskustelua Kouvolan Vesi Oy:n taloudellisesta mahdollisuudesta hoitaa huleveden viemäröintiä. Lähtökohta neuvotteluissa on kaupungin puolelta koko ajan ollut, että Kouvolan Vesi Oy:n tulee ryhtyä perimään yksityisoikeudellista hulevesimaksua. Kaupunki on kuitenkin valmis neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta muilta osin, johon sisältyy mm. kaupungin %-osuus hulevesiverkoston kunnossapitokustannuksista sekä rakentamisesta.

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi, kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi, suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, puh. 020 615 7096, tapani.vuorentausta(at)kouvola.fi ja lakimies Marika Kytölä, puh. 020 615 8585, marika.kytola(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää antaa Kouvolan Vesi Oy:lle edellä esitetyn vastauksen. Hulevesien viemäröinti ja käsittely on jatkossakin hoidettava Kouvolan Vesi Oy:n toimesta teknisen lautakunnan päätöksissä määritellyillä alueilla.

Päätös lähetetään tiedoksi kaupunginhallituksen elinvoimajaostolle.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Maria Lammi poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 §:n 1 mom, kohta 5).

Esko Lavonen (Maria Lammin varajäsen) oli paikalla asian käsittelyn ajan.

____________