Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 174Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2022

567/02.02.02/2022

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 174

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin vuoden 2022 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä to-teutuvan 4,9 milj. euroa alijäämäisenä. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 milj. euroa positiivinen. Kaupungin oma toiminta ilman ulkoisia muutostekijöitä on pysynyt talousarviossa. Merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät ovat:

  • arvio energia- ja polttoainekustannusten noususta -2,0 milj. euroa
  • alkuvuoden haastavat sääolosuhteet - 0,6 milj. euroa
  • Kymsoten ylitys -6,7 milj. euroa
  • henkilöstömenojen ylitys -3,7 milj. euroa (korona ja eläkemenoperusteinen maksu)
  • verotulojen 6,5 positiivisempi kertymä

Kouvolan vuoden 2022 tulokseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys, sekä maailmanpoliittinen tilanne, korona sekä Kymsoten kustannusten kehitys.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottoja on huhtikuun loppuun mennessä kertynyt 17,0 milj. euroa (34,0 %). Toimintakulujen toteutuma on -192,0 milj. euroa (33,3 %). Henkilöstökulujen toteutuma huhtikuun lopussa oli -45,2 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat -132,6 milj. euroa (32,9 %), josta ostot Kymsotelta olivat -112,3 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -174,9 milj. euroa (33,3 %), muutos edelliseen vuoteen oli 1,4 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä huhtikuun lopussa oli 197,1 milj. euroa. Verotulokertymä on 138,3 milj. euroa. Kunnallisveroja on kertynyt 118,2 milj. euroa eli 4,7 milj. euroa (4,1 %) edellisvuotta enemmän. Yhteisöverojen kertymä huhtikuun lopussa oli 17,1 milj. euroa eli noin 11 % edellisvuotta parempi. Yhteisöverotilitykset ovat olleet valtakunnallisesti arvioitua suuremmat. Kiinteistöverokertymä on 3,0 milj. euroa. Toukokuun tilitys huomioiden verotuloja on kertynyt 171,4 milj. euroa eli noin 8 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Valtionosuuksia on saatu huhtikuun loppuun mennessä 58,8 milj. euroa. Valtinosuuksien määrää verrattuna edelliseen vuoteen muutti ammatillisen koulutuksen yhtiöittäminen. Ko. koulutuksen valtionosuudet maksetaan vuodesta 2022 lähtien yhtiöille.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Investointimenoja on huhtikuun loppuun mennessä toteutunut 4,4 milj. euroa ja investointituloja 2,5 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on lyhennetty 7 milj. euroa, uuttaa lainaa ei ole alkuvuodesta nostettu. Laskennallinen lainanhoitokate on huhtikuun lopun tilanteessa 0,8 eli tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2022 lopussa yhteensä 3 043 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 298. Määräaikaista henkilöstöä oli 562 ja palkkatuella työllistettyjä 183. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 342:lla. Muutoksen taustalla ovat vuoden alussa tapahtuneet palvelurakenteen muutokset. Kouvolan kaupungilta siirtyi Kouvolan Ammattiopisto Oy:n palvelukseen 1.1.2022 alkaen liikkeenluovutuksella yhteensä 168 vakinaista ja 61 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää sekä Sysmän kunnalle 59 vakinaista lomituspalvelujen viranhaltijaa/työntekijää. Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut edellisvuodesta 31:llä. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 2 747,11.

Henkilöstömenojen toteuma on 45,2 milj. euroa (32,7 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 3,8 milj. eurolla eli 7,8 prosentilla. Tämä johtuu palvelurakenteen muutoksista. Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022. Sovittelulautakunta on ollut selvittämässä kunta-alan työriitaa, mutta ratkaisua ei ole vielä löytynyt.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 8,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 2,4 kalenteripäivää edellisvuotta enemmän. Esi-henkilön luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia on lähes 35 prosenttia kaikista poissaoloista. Henkilöstöllä on ollut alkuvuonna sairauspoissaoloja poikkeuksellisen paljon koronavirusepidemiasta johtuen.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Kymsoten alkuvuoden vuotta 2022 koskeva laskutus on 106,2 milj. euroa. Kymsote ei ole muuttanut palvelusopimuslaskutuksen ennustetta, mutta arvioi kuntien alijäämien kattamisen kasvavan palkkaharmonisoinnin myötä.

Kouvolassa sijaitsevan terveydenhuollon päivystyksen määräaikainen sopimus on päättymässä 31.12.2024. Kouvola on saanut poikkeusluvan 6.3.2017 ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiselle. Tilanne on tärkeä edunvalvonnallinen kohde tänä keväänä, koska kesäkuussa terveydenhuoltolain ja muiden hyvinvointialueeseen liittyvien lakien muutokset ovat menossa eduskuntaan. Savonlinnan ja Kemin osalta kahden päivystyksen malli on lakivalmistelussa mukana. Yhteinen tahtotila on siihen, että Kouvolassa tulee säilymään ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystys.

Terveyden ja sairaanhoidon palveluissa vuodelle 2022 talousarvioon sisällytetyt taloutta tasapainottavat toimenpiteet ovat toteutuneet siltä osin kuin niitä on voitu toimeenpanna. Osasto 6A:n sulkeutumisen osalta säästölaskelma edellyttää muutaman kuukauden toteuman seurannan säästöjen todentamiseksi.

Psykososiaalisten ja kehityksellisten palvelujen Vuodelle 2022 talousarvioon sisällytetyt taloutta tasapainottavat toimenpiteet ovat joko toteutuneet (esim. uusien vakanssien leikkaukset) tai toiminnallisten muutostenosalta toteutuksessa. Seurantaa tehdään toimenpiteittäin ja suhteessa talouden toteumaan.

Kotihoidossa ja asumispalveluiden talouden toteutumisen osalta merkittävä riski on ettei palvelutuotannon osalta ei päästä etenemään palveluidenrakenteen monipuolistamisessa ja siihen liittyen on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä erityisesti asumispalvelujen osalta.

Kouvolan kaupungin palvelusopimuksen mukaisen maksuosuuden toteutumaa seurataan kuukausittain.

Hyvinvointialueen valmistelutilanne

. Aluevaalit järjestettiin tammikuussa ja uudet aluevaltuutetut valittiin

. Väliaikaisen hallinnon toimielin (Vate) sai työnsä valmiiksi 1.3.2022 ja tästä eteenpäin jatkaa aluehallitus ja -valtuusto

. Alkuvuodesta Vatessa käsiteltiin ja valmisteltiin hyvinvointialueen hallintosääntöä, strategiaa, johtamis- ja organisoitumisjärjestelmää, hyvinvointialueen johtajan valintaprosessia ja kelpoisuusehtoja päätöksentekoon aluehallitukselle ja -valtuustolle

. Yhdyspintayhteistyö kuntien, yhteistyökumppaneiden ja Kymsoten toimijoiden kanssa jatkuu mm. hyte-työn organisointi, oppilas- ja opiskelijahuollon siirtyminen hyvinvointialueelle, vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä lomia-ajan hoidon järjestäminen, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen, kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, tukipalvelujen siirto

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023 ja tämä muutos puolestaan vaikuttaa monelta osin kaupungin palvelujen tulevaan työhön ja tehtäviin. Yhteistyötä ja mallintamista tehdään yhdyspintojen ja hyte-työn osalta tulevan hyvinvointialueen kanssa. 

Yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1-4/2022 sekä kaupungin osavuosikatsaus 1-4/2022 ovat liitteenä.

Talousjohtaja Hellevi Kunnas selostaa asiaa kokouksessa.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2022 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1-4/2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhulle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantunti-joina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________