Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.05.2022/Pykälä 163Kaupunginhallituksen vuoden 2022 toiminta-avustusten myöntäminen

538/02.05.01.02/2022

 

Kaupunginhallitus 23.05.2022 § 163

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin avustukset järjestöille julistettiin haettavaksi toimialojen yhteisellä hakuilmoituksella 31.3.2022 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin alueella ilmestyvissä lehdissä ja kaupungin kotisivuilla.

Kouvolan kaupunginhallitus jakaa vuosittain järjestötoimintaan kohdennettuja harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia. Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja kaupunginhallituksen harkinnasta.

Kouvolan avustustoiminnan tavoitteena on edistää ja monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvia palveluja, mahdollistaa kaupungin ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen sekä hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen.

Avustusta saaneen yhteisön edellytetään julkaistavan joko toimintakertomuksessaan tai muulla avustuksen myöntäjän edellyttämällä tavalla, että yhteisö on saanut Kouvolan kaupungilta avustusta.

Avustuksia jaetaan aktiivisille kouvolalaisille yhdistyksille, joiden toiminnan avustaminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen vastuualueelle.

Hakuohjeen mukaan toiminta-avustusta ovat voineet hakea rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Kouvola. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että yhdistys on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jäsenistä enemmistön tulee olla kouvolalaisia. Kaupunginhallitus painottaa avustuksia myöntäessään toiminnan laatua ja laajuutta. Näitä arvioidaan aktiivisen ja avoimen toiminnan pohjalta. Toiminnan tulee edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta ja toimintamahdollisuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös toiminnan tarjoaminen heikossa asemassa oleville sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyn edistäminen. Lisäksi hakuohjeen mukaisesti avustusmäärärahaa jaettaessa kaupunginhallitus kiinnittää huomiota järjestön jäsenmäärään, toiminnan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, toiminnan laajuuteen, muualta saatuihin avustuksiin sekä järjestön taloudelliseen tilanteeseen. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestölle, joka saa toimintaansa hakemusvuonna toiminta-avustusta joltakin muulta kaupungin toimielimeltä. Avustusta ei myönnetä, mikäli yhdistyksellä on voimassa oleva ostopalvelusopimus kaupungin kanssa.

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvio sisältää toiminta-avustuksiin 22 500 euroa. Kohdeavustuksiin ei ole varattu määrärahaa.

Kaupunginhallituksen päätettäväksi on määräaikaan mennessä saapunut 36 hakemusta. Hakemuksista yksi on ollut liitteiden osalta puutteellinen eikä hakija ole lisäselvityspyynnön jälkeen toimittanut liitteitä. Hakuehtojen mukaan hakemuksen täydentämispyynnön jälkeen vielä puutteellisina olevat avustushakemukset hylätään.

Ehdotus avustusten jaosta perustuu hakuohjeistuksessa esitettyihin kriteereihin. Huomiota on kiinnitetty: toiminnan tarkoitukseen, laatuun ja laajuuteen sekä jäsenmäärään ja muualta saatuihin avustuksiin ja niiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu se, missä määrin toimintaa tarjotaan heikossa asemassa oleville ja missä määrin toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Avustusta hakevan yhdistyksen taloudellinen tilanne (yhdistyksen varat) on myös otettu huomioon.

Jakoehdotus on liitteenä.

Hallintojohtaja Katja Tommiska selostaa asiaa kokouksessa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä olevan kaupunginhallituksen vuoden 2022 toiminta- avustusten jakoehdotuksen ja

2. hylkää Pohjois-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys ry:n hakemuksen puutteellisena.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Jenni Aikio teki Henna Hovin kannattamana ehdotuksen:

" Esitän, että Monikulttuurikeskus Saagan toiminta-avustus nostetaan 1000 eurosta 4500 euroon."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat Jenni Aikion muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimen-huutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Nyberg, Bamberg, Patjas, Villikka, Pakkanen, Leppänen) ja 7 ei-ääntä (Karvonen, Raunio, Witting, Hovi, Kekki, Varjola, Aikio). Puheenjohtaja totesi Jenni Aikion muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen muutettuna siten, että Monikulttuurisuuskeskus Saagalle myönnettävä toiminta-avustus on määrältään 4500 euroa.

____________