Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 109


Liite2 Liite puukkopaja remontti_kh11042022

Osoitteessa Vartiotie 2 sijaitsevan kiinteistön ("Puukkopaja") myynti

874/02.07.00/2022

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 109

   

Valmistelija: Toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013,              katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungissa osoitteessa Vartiotie 2 sijaitseva kiinteistö (kiinteistötunnus 286-2-2068-11) sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen on päätetty myydä vuonna 2019 (Kh 04.11.2019 § 357). Kiinteistöllä sijaitsee kauppaan kuuluva rakennus/rakennuksia, kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 693 m2.

Rakennus on tunnettu "Puukkopajana" ja "Muuntamona". Rakennus on tiilirakenteinen, rakennusvuosi 1911, nykykäyttö paja, noin 135 m2. Rakennuksen silmämääräinen kunto on arviokirjan (2019) mukaan kulunut.  Liittymät ovat kaukolämpö, sähkö, kunnallinen vesijohto- ja viemäriliittymät.

Kohde arvioitiin vuonna 2019 arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & co toimesta. Markkina-arvoksi saatiin 20 000 euroa ±10 prosenttia. Rakennuksessa ei ole tehty kuntotarkastusta.

Kohde on ollut Puukkojunkkarit ry:n käytössä. Puukkojunkkarit ovat tehneet vuosien aikana varsin mittavasti korjauksia rakennukseen. Rakennuksen muutos puukkopajaksi tehtiin Puukkopajan seuran jäsenten toimesta vuonna 2007, ja korjaustyö kesti vuoden. Korjausrakentamisen alkuvaiheesta löytyy kuvia seuran kotisivuilta osoitteesta puukkojunkkarit.fi. Liitteessä kuvattu rakennustöiden sisältö tarkemmin. Rakennustöiden materiaalien yhteissumma oli noin 57 000 € ja rakennustyöt tehtiin seuran toimesta.

Rakennuksen toisessa päässä sijaitsee energialaitoksen muuntamo, joka tällä hetkellä täyttää koko varastotilan. Energialaitos tulee poistamaan jo käytöstä poistuneet, kiinteät keskuslaitteistot tilasta, viimeistään 30.9.2022 mennessä. Laitteiston poiston kustannuksista vastaa energialaitos/kaupunki. Maaperän haitta-aineita ei ole tutkittu. Mikäli maaperästä löytyy haitta-aineita, maaperän puhdistuksen kustannuksista vastaa alkuperäinen omistaja, tässä yhteydessä valtio.

Kaupunginhallituksen 4.11.2019 päätöksen mukaan rakennuksia voidaan myydä tai luovuttaa suoraan vuokralaiselle sellaisessa tilanteessa, jossa vuokralainen on yleishyödyllinen säätiö, yhdistys tai kaupunkikonsernin yhtiö. Käsillä olevan asian yhteydessä on selvitetty, onko yhdistyksellä (Puukkojunkkarit Ry:llä) valmiutta ostaa rakennus. Puukkojunkkarit yhdistyksenä ei pysty ostamaan rakennusta. Sen sijaan ----------------------------------------------- on tehnyt tarjouksen rakennuksen ostosta käypään hintaan ja sillä ehdolla, että rakennus jää nykyiseen Puukkopajan yleishyödylliseen seurakäyttöön.

Asiassa tulee huomioida, että rakennuksen nykyarvo olisi ilman vuokralaisen tekemää mittavaa remonttia huomattavasti alhaisempi. Kaikki irto- ja kiinteät laitteet, kalusteet ja varusteet ovat vuokralaisen.

Ko. rakennus ei ole ollut julkisesti myytävänä, eikä kohdetta ole esitetty julkisilla myyntilistoilla. Kuntalain 130 §:n 2 momentin mukaan "Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso." Ko lainkohtaa sovelletaan myös rakennuksen myynnin osalta. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

----------------------------------------------- teki ostotarjouksen 17.1.2022 arvoltaan ------------. Tämän jälkeen selvitettiin muun muassa muuntamoon liittyviä asioita. Liitteenä kauppakirjasta laadittu luonnos.

Rakennukseen on kohdistunut muutakin ostohalukkuutta, varsinaisia muita tarjouksia ei ole, osaksi johtuen ettei kohdetta ole yleisesti esitelty.

Rakennuksen ehdotettu kauppahinta on määritelty lainsäädännön mukaisesti ja on annettujen lausuntojen mukaisesti markkinahintainen.

Kaupunginhallitus on siirtänyt toimivaltaansa (KH 9.4.2019 § 136)  pysyvien vastaavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankinnan ja luovuttamisen osalta seuraavasti: tilapalveluiden osalta toimitilajohtajalle 200 000 euroon saakka pysyvien vastaavien hyödykkeiden sekä pysyvien vastaavien osakkeiden, jotka koskevat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, hankkiminen ja luovuttaminen. Päätösvallan enimmäismäärään katsotaan kuuluvan kauppahinnan lisäksi mahdollinen kirjanpidon myyntitappio.

Osoitteessa Vartiotie 2 olevaa rakennusta koskeva myyntilista -päätös erityisehtoineen on tehty kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2019. Päätöksen mukaan rakennuksia voidaan myydä tai luovuttaa suoraan vuokralaiselle sellaisessa tilanteessa, jossa vuokralainen on mm.  yhdistys. Koska käsillä olevaa tarjousta ei ole tehnyt yhdistys vaan -----------------------------------, on perusteltua, että kaupunginhallitus tekee ratkaisun lopullisen myyntipäätöksen osalta. 

Asia on osittain salainen julkisuuslain 24.1 §:n 17 ja 20 kohdan perusteella.

Liitteenä olevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä julkisuuslain 24.1 §:n 17 ja 20 kohdan perusteella.

Toimitilajohtaja Katja Ahola on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Puukkopaja, Vartiote 2 -kiinteistön myynnin hintaan ------------ perusteluosassa esitetyin ehdoin ----------------

Asian käsittely:

Keskustelun aikana puheenjohtaja Jouko Leppänen teki Tapio Karvosen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

"Ehdotan, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät "jaa", ja ne, jotka kannattavat asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Witting, Varjola) ja 11 ei-ääntä (Nyberg, Bamberg, Karvonen, Raunio, Hovi, Kekki, Patjas, Villikka, Joki-ranta, Aikio, Leppänen). Puheenjohtaja totesi, että asia oli päätetty palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi toimitilajohtaja Katja Aholalle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________