Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 120


Vastaus valtuustoaloitteeseen Kouvolan bussien kerta- ja arvolippujen vaihtoajan pidentämisestä

6505/00.05.00/2021

 

Kaupunginvaltuusto 16.08.2021 § 115

 

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettu Mika Bymanin, Liisa Varjolan ja Timo Lehmusmetsän jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kouvola on maantieteellisesti suuri kaupunki, ja tällä hetkellä bussiliikenteen vaihtolippu on voimassa vain tunnin. Vuorovälit ovat harvoja, ja tämä tarkoittaa sitä, että matkustaja joutuu joissain tilanteissa ostamaan matkaa varten kaksi lippua, esimerkiksi matkustaessaan Kuusankoskelta Myllykoskelle, kun bussia pitää vaihtaa Kouvolan keskustassa, eikä tunnin vaihtoaika riitä.

Kertalipun vaihtoajan pidentäminen helpottaisi myös vähävaraisten ja pienituloisten asiointia esimerkiksi terveyspalveluissa, kun meno- ja paluumatka hoituisivat yhdellä lipulla. Muutos tekisi julkisesta liikenteestä houkuttelevamman vaihtoehdon ja toisi siis todennäköisesti lisää käyttäjiä joukkoliikenteeseen ja siten myös lisää tuloja kaupungille.

Esitän, että Kouvolan bussien kerta- ja arvolippujen voimassaoloaika pidennetään kahteen tuntiin nykyisestä yhdestä tunnista."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen val-misteltavaksi.

____________

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 120

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin joukkoliikenteen tariffit on päätetty lasten ja nuorten lautakunnassa 22.4.2015 (§ 66), ja tuolloin vahvistettu hinnasto ja lippujen voimassaoloajat ovat edelleen käytössä. Lippuvalikoimaa on vuosien varrella laajennettu TVV Lippu- ja maksujärjestelmän (Waltti) kautta teknisen kehittymisen edetessä. Kerta- ja arvolippujen voimassaoloaika on yksi tunti riippumatta, onko kerta- ja arvolippu ostettu yhdelle tai kahdelle vyöhykkeelle.  Myynnissä on kerta- ja arvolippujen lisäksi myös muita lipputuotteita, joissa lipun voimassaoloaika on pitempi kuin yksi tunti. Tällaisia lipputuotteita ovat vuorokausilippu ja Kymenlaaksonlippu.

Vuorokausilippu on voimassa yhden vuorokauden, 24 tuntia, ostohetkestä alkaen. Siten lippu voi ulottua ostoajankohdasta riippuen jopa kahdelle eri viikonpäivälle. Kymenlaaksonlipussa voimassaoloaika oli aluksi yksi tunti, mutta aikaa pidennettiin jo junapilottivaiheen alussa tehdyllä muutoksella. Lipun voimassaoloajan pidentämiseen kahdeksi tunniksi päädyttiin VR:n ja Kotkan kaupungin neuvotteluissa nimenomaan siitä syystä, että vaihtoaikaa ei katsottu olevan riittävästi, kun matkustusalueena on Kouvolan kaupunki ja Kotkan seutu. Kahden tunnin voimassaoloaika jatkuu edelleen toistaiseksi voimassa olevana. Kymenlaaksonlipulla voi matkustaa Kouvolan Waltti-liikenteen busseissa käyttämättä lainkaan junaa ja vain Kouvolan koko kaupunkialueella Waltti-busseissa. Kymenlaaksonlipun ja vuorokausilipun ollessa voimassa niillä voi matkustaa edestakaisin meno-paluumatkoja tai vaihtaa myös eri linjoille. Perusopetuksen koulupäivämatkakorteissa vaihtoaika on kuitenkin nykyisin 90 minuuttia, mikä johtuu peruskoululain 32 pykälässä määritellyistä koulumatkojen kestoajoista odotuksineen.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston 19.11.2019 hyväksymän joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman 2020-2025 mukaan lippuvalikoimaa ja hinnastoa kehitetään, jotta matkustajan olisi entistä helpompi valita juuri itselleen sopiva lipputuote. Päätetyssä kehittämissuunnitelmassa ei ole otettu kantaa aloitteessa mainittuun vaihtoaikaan, koska varsinaista ns. vaihtolippua Kouvolassa ei ole käytössä vaan ainoastaan kerta- ja arvolipulla on edellä mainittu voimassaoloaika, joka kattaa tässä tarkoitetun vaihtamisen linjalta toiselle.

Kertalipun voimassaoloajan pidentämisestä on saatu palautteita harvoin yksittäisiltä matkustajilta. Liikennöitsijöiltä kysyttäessä tällaista palautetta ei ole matkustajien kautta välittynyt kuljettajille eikä sitä kautta liikennöitsijöille tai edelleen Kouvolan kaupungille liikenteen tilaajana. Joukkoliikenteen asiakaskyselyssä 2021 vaihtoajan pidentäminen ei noussut esille, mutta asiakaskyselyssä 2020 muutama yksittäinen palautteen antaja mainitsee toivomuksena vaihtoajan pidentämisestä kahteen tuntiin.

Kouvola on pinta-alaltaan maamme 22. suurin ja asukasluvultaan 11. suurin kaupunki. Pitkien bussireittien ja linjojen takia voi syntyä tilanne, jossa kertalipun- ja arvolipun voimassaoloaikana (1 h) ei ehdi matkustamaan kaupungin latva-alueilta toiselle. Busseihin pääsee toki nousemaan matkustajaksi, mikäli voimassaoloaikaa lipulla on jäljellä ennen seuraavan vuoron lähtöaikaa. Laajan maantieteellisen alueen johdosta erityisesti kaupungin latva-alueille avoin joukkoliikenne palvelee vain perusopetuksen koulupäivinä koulujen alkamis- ja päättymisaikoina. Siten vuorotarjonta voi olla varsin suppea, minkä vuoksi kertalippu- ja arvolippu eivät välttämättä palvele näitä matkustajia. Tämän vuoksi on kehitetty muita lipputyyppejä, esimerkiksi edellä mainittu vuorokausilippu ja Kymenlaakson lippu. Kaikissa tapauksissa ei samankaan maksuvyöhykkeen sisällä kahdenkaan tunnin aikana ole mahdollisuutta vaihtaa bussista toiseen johtuen harvoista vuoroväleistä ja reittien pituuksista.

Pinta-alaltaan laajoissa kaupungeissa, joissa on useita eri maksuvyöhykkeitä, lipun voimassaoloaika on yleisesti yksi tunti saman maksuvyöhykkeen sisällä. Useamman vyöhykkeen lippujen voimassaoloaika vaihtelee eri kaupungeissa yhdestä tunnista kahteen sekä jopa kahteen ja puoleen tuntia. Tyypillisiä vaihtoaikoja muissa Waltti-kaupungeissa on 60, 75 ja 90 minuuttia. Esimerkiksi Joensuussa on seitsemän (7) maksuvyöhykettä ja siellä koko alueella vaihto- eli kerta- ja arvolipun voimassaoloaika on kaksi ja puoli tuntia. Kouvolassa on käytössä nykyisin kaksi joukkoliikenteen maksuvyöhykettä A ja B ja niissä molemmissa ja vyöhykkeiden välillä lipun voimassaoloaika on yksi tunti.

Aloitteessa mainitulla Myllykoski-Kuusankoski välillä vaihtoyhteyksiin on joukkoliikenteessä kiinnitetty erityistä huomiota, koska kyseessä on kaksi tiheästi asuttua taajamaa, joiden välillä on runsaasti työmatka- ja koulupäiväliikennettä. Linjat 1 ja 3 ovat aikataulullisesti pääsääntöisesti kytketty toisiinsa. Myllykosken, Inkeroisen ja Anjalan suunnille aikatauluissa on pyritty huomioimaan myös VR:n junavuorot, joissa käy Waltti Mobiilista ostettu Kymenlaaksonlippu. Junavuorot täydentävät Kouvolan omaa bussiliikenteen vuorotarjontaa etelän suuntaan ja siten matkustusvaihtoehtoja voi olla kellonajasta ja viikonpäivästä riippuen sekä juna ja tai bussi. Kymenlaakson lipussa voimassaoloaika on kaksi tuntia, mihin aikaisemmin viitattiin. Matkustamalla tietyn osuuden junalla matka-aika Kouvolan eteläisiin taajamiin voi jopa puolittua verrattuna bussilla matkustamiseen. Esimerkiksi tällöin lipun voimassaoloaikaa voi jo nykyisellään hyödyntää jatkoyhteyksillä matkustettaessa.

Waltti-raporteista ei saada selville, mikä vaikutus kerta- ja arvolipun voimassaoloajan pidentämiselle kahdeksi tunniksi olisi lipputulojen lisäämiseksi tai vähentymiseksi ja matkustajien lisäämiseksi. Satunnaisia lisämatkustajia uudistus voisi tuoda joukkoliikenteeseen kuten aloitteessa mainitaan. Raporteista voidaan vain todeta, että Waltti-matkakorteilla tehtiin vuonna 2021 aikuisten ja lapsen arvolippuvaihtoja ja koululaisten vaihtoja yhtensä 8465 kertaa (aikuiset 1414, lapset 4223 koululaiset 2828 kertaa). Aikuisten paperisella kertalipulla vaihdettiin bussista toiseen 3339 kertaa ja lasten kertalipulla vaihtoja oli 825.

Kuntalaisilta saadaan usein kysymyksiä eri lipputyypeistä (mitä lippuja on olemassa sekä miten ja mistä lippuja voi hankkia) erityisesti ikääntyneemmältä sukupolvelta ja sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat alkamassa luopua oman henkilöauton käyttämisestä. Waltti-asiakaspisteessä paikan päällä saa opastusta ja neuvontaa eri lippuvaihtoehdoista, lippujen voimassaoloajoista ja vaihto-oikeuksista. Joskus jokin muu lipputuote voi palvella matkustajia paremmin kuin perinteinen paperinen kerta- tai arvolippu. Joukkoliikenteen verkkosivuilla on laajat selostukset eri lipputyypeistä. Kerta- ja arvolippujen voimassaoloajan (vaihtoajan) yhdenmukaistamista kaikkien lipputuotteiden osalta voidaan pitää selventävä tekijänä sekä matkustajille että liikennehenkilökunnalle ja joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle.

Yhteenveto

Lipputuotteiden yhdenmukaisuuden ja selvyyden parantamiseksi kerta- ja arvolippujen sekä myös muiden lipputuotteiden voimassaoloaikaa on perusteltua pidentää kahdeksi tunniksi. Asia valmistellaan päätöksentekoon vuoden 2022 aikana. Kouvolan kokoisessa maantieteellisesti laajassa kaupungissa kaikkien asukkaiden, myös haja-asutusalueella asuvien ja kesämökkiläisten, mahdollisuudet joukkoliikenteen satunnaiseen käyttämiseen voisivat lisääntyä, mikäli kaikilla lipputuotteilla olisi mm. yhdenmukaiset vaihtoajat. Siten joukkoliikenteen palvelutarjonta voisi kannustaa paremmin henkilöautolla liikkujia valitsemaan oman auton sijaan julkisen liikenteen ekologisistakin syitä.

Lisätietoja: joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh. 020 615 6635, petri.vainikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa valtuustoaloitteeseen yllä olevan vastauksen.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa, että vastauksessa ehdotettujen toimenpiteiden mukaan voidaan edetä ja valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________