Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 118


Vastaus valtuustoaloitteeseen etäopetuksen mahdollistamisesta A2-kielten opiskelussa

448/00.05.00/2022

 

Kaupunginvaltuusto 14.02.2022 § 17

 

Puheenjohtaja Paula Werning esitteli valtuutettujen Maria Lammin, Christa Carpelanin, Miia Wittingin, Liisa Varjolan ja Laila Uljaan jättämän seuraavan valtuustoaloitteen:

"Kouvolan lasten ja nuorten vieraiden kielten opiskelu on vähentynyt huomattavasti viimeksi kuluneiden vuosien aikana johtuen englannin kielen dominoivasta asemasta yhteiskunnassamme.

Niin sanottujen harvinaisempien kielten, kuten ranskan, saksan, venäjän tai espanjan valitseminen A2- kieleksi eli alakoulussa aloitettavaksi kieleksi on tällä hetkellä vähäistä, eikä ryhmiä tunnu muodostuvan liian vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi.

Kielivalinnat tehdään alkuvuodesta Wilma-kyselyn perusteella, ja valintojen perusteella muodostetaan ryhmät. Kouvolan perusopetuksessa A2-kielten ryhmiä on syntynyt vain muutama ja nämä suuri piin keskustan alueen kouluihin. Moni lapsi, joka haluaisi opiskella ns. harvinaisempaa vierasta kieltä, ei saa siihen mahdollisuutta, koska ryhmää ei muodostu. Tämä vaikuttaa kertautuvasti kielivalintoihin yläkoulussa ja toisella asteella, ja kielivaranto köyhtyy edelleen jatko-opintojen myötä vaikuttaen pidemmällä tähtäimellä kansakunnan sivistystasoon.

COVID-19 -pandemian aikana etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on tullut jäädäkseen yhtenä opetusmenetelmänä. Etäopetusaikana on opittu niin oppimisesta kuin opettamisesta tieto- ja viestintäteknisin välinein, ja tätä oppia osataan hyödyntää perus- ja toisella asteella. Perusopetuksen uudessa voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa mainitaan myös etäyhteyksien hyödyntäminen.

Oppilaat osaavat toimia erilaisissa sähköisissä oppimisympäristöissä ja opettajat osaavat antaa tarvittavaa tukea eriyttämällä opetusta myös etäopetuksessa saatujen kokemusten perusteella.

Etäyhteyksin toteutettava opetus tarjoaa mahdollisuuden alakoululaisille aloittaa A2-kielen opiskelu myös pienemmissä ryhmissä kuin mitä fyysinen läsnäolo koululla vaatisi. Vanhemmilla on harvoin mahdollisuuksia kuljettaa koululaisia toiseen kouluun kesken työpäivän. Myös kustannukset voidaan pitää alempina kun yksi opettaja opettaa useamman alakoulun kieltenoppijoita.

Etänä tapahtuva opetus ei korvaa lähiopetusta, mutta se mahdollistaa opetuksen silloin, kun se muutoin olisi mahdotonta, kuten COVID-19 -pandemia on osoittanut.

Yhtenäisten opetusaikojen löytäminen koulujen lukujärjestyksiin voi olla haasteellista, mutta suunnittelun aloittaminen ajoissa mahdollistaa kieltenopiskelun lukujärjestysteknisesti toimivasti. Katsommekin, etteivät lukujärjestystekniset haasteet ole syy jättää etäyhteyksiä hyödyntävää kieltenopetusta hyödyntämättä.

Esitämmekin, että mahdollisuus etäopetuksen mahdollistamiseen A2-kielten opiskelussa selvitetään ja tehdään suunnitelma sen aloittamiseksi systemaattisesti perusopetuksessa etäopetusajan kokemuksia hyödyntäen."

Kaupunginvaltuuston päätös:

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen val-misteltavaksi.

___________

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.03.2022 § 26

 

Valmistelija: asiakasvastaava Piia Kesonen, puh. 020 615 9340, piia.kesonen(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää kieliohjelman. Vapaaehtoinen A2-kieli aloitetaan 4. luokalta. Opetuksessa pyritään siihen, että perusopetuksen päättyessä oppilaat käyttävät A1- ja A2-kieltä samantasoisesti. A2-kielenä voidaan opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää. Ryhmän aloittaessa minimiryhmäkoko on 12 oppilasta. A2-kieltä opiskellaan 4.-9. luokilla 2 vuosiviikkotuntia. 8. ja 9. luokalla A2-kielen tunnit sisältyvät oppilaan valinnaisaineisiin. A2-kielen valinta tehdään koko perusopetuksen ajaksi. Oppilas voi keskeyttää opiskelun vain perustellusta syystä. Koulut voivat muodostaa yhteisiä ryhmiä tai mahdollisuuksien mukaan antaa etäopetusta hyödyntävää opetusta. Svenska Skolanin oppilaat opiskelevat A1-kielenä suomen kieltä 2. luokalta alkaen sekä A2-kielenä englantia pakollisena 4. luokalta alkaen.

Tulevan lukuvuoden 2022-2023 osalta A2-kielivalinnat on tehty 13.2.2022 mennessä. A2-kielen hakutiedotteessa huoltajia on tiedotettu etäyhteyksin toteutettavasta opetuksesta seuraavasti:

Hakuajan päättymisen jälkeen selvitetään, onko mahdollista muodostaa etäyhteyksin toteutettavaa A2 kielen opetusryhmää. Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa oppilas on oppitunnin ajan koulullaan, mutta osallistuu valvotusti etäyhteydellä toisessa koulussa pidettävälle oppitunnille. Jos opetukseen osallistuu oppilaita useammasta koulusta, niin tämä edellyttää, että lukujärjestyksestä löytyy opetukselle yhteinen aika. Ryhmää muodostettaessa on myös varmistettava, että oppilas pystyy jatkamaan valitun kielen opiskelua peruskoulun loppuun asti. Etäopetus on eri asia kuin etäyhteyksiä hyödyntävä opetus. Etäopetuksessa oppilas on kotona ja opiskelee etäyhteyden kautta tulevan opetuksen mukaan. Etäopetus on mahdollista vain erityisin opetusjärjestelyin opiskelevilla oppilailla.

Lukuvuoden 2022-2023 alusta neljännellä vuosiluokalla aloittavat seuraavat A2-kielen opetusryhmät: ranska Keskustan koulussa; saksa Kymintehtaan koulussa, Mansikkamäen koulussa, Saviniemen koulussa ja Vahteron koulussa sekä mahdollisesti Kirkonkylän koulussa. Muodostuvista ryhmistä Kirkonkylän koulun saksan ryhmään on suunniteltu osallistuvan oppilaita muista kouluista etäyhteyksin. Ryhmän muodostaminen on vielä kuitenkin kesken.

Etäyhteyksin tapahtuvassa opetuksessa oppilaan ei tarvitse siirtyä koululta toiselle A2-kielen tunnille vaan hän voi osallistua opetukseen omalta koulultaan valvotusti. Hänelle täytyy huolehtia tila, laitteet sekä valvonta. Valvonta aiheuttaa resursointitarvetta koulunkäynninohjaajaresurssiin. Pahimmillaan se voi vähentää toisten opetusryhmien saamaa tukea tai hankaloittaa aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistä. Jokaisessa koulussa täytyy olla järjestetty valvonta ja näin ollen resurssitarve kertaantuu, mikäli oppilaita on useammasta koulusta. Kaikkien koulujen synkronointi samaan aikatauluun on lukujärjestysteknisesti mahdotonta. Kouluilla on keskenään erilaiset oppituntien alkamis- ja päättymisajat. Lisäksi koulukuljetusjärjestelyt asettavat reunaehtoja lukujärjestyksen muokkaamiselle.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus edellyttää sekä opettajalta että koulunkäynninohjaajalta teknologista osaamista ja hybridiopetuksen menetelmätaitoa.

Uuden kielen opiskelu on vaativaa ja usein etäyhteyksin tapahtuvassa opetuksessa oppilaan sitouttaminen ja motivointi on haasteellisempaa.

On tarkoituksenmukaista perustaa A2-kielen ryhmät, jotka hyödyntävät etäyhteyksiä, alueittain koska tällöin on mahdollista jatkaa opiskelua yläkoulun aikana läsnäolo-opetuksena.

Nyt mahdollisesti alkava A2-kielen ryhmä, jossa toteutetaan opetusta etäyhteyksiä hyödyntäen antaa meille arvokasta tietoa toiminnan jatkokehittämisen pohjaksi.

Lisätietoja: opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi, asiakasvastaava Piia Kesonen, puh. 020 615 9340, piia.kesonen(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan ehdotus:

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen selostusosan mukaisen vastauksen asian käsittelystä kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 118

   

Valmistelija: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Lisätietoja: opetuspalvelupäällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026, pir-jo.piiroinen(at)kouvola.fi, asiakasvastaava Piia Kesonen, puh. 020 615 9340, piia.kesonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi ja toteaa lisäksi, ettei aloite anna aihetta muihin kuin vastauksessa mainittuihin toimenpiteisiin ja että valtuustoaloite on käsitelty loppuun.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

____________