Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 9Kouvolan kaupungin hankintaohje 2021

7765/00.01.01.01/2021

 

Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 456

 

Valmistelija: hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä puh. 02061 57166, marja-liisa.jyrkila(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus hyväksyi Kouvolan kaupungin hankintaohjelman 2021-2025 kokouksessaan 10.5.2021 (§ 174). Ohjelma tukee kaupunkistrategian kasvukärkiä ja sen päämääränä on edistää elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua sekä kehittää hankintaosaamista.

Hankintaohjelman hyväksymisen yhteydessä todettiin, että ohjelmaa toimeenpaneva hankintaohje 2018 on myös päivitettävä.

Hankintaohje muodostuu seuraavista aihekokonaisuuksista:

-          Yleisiä ohjeita julkiseen hankintatoimintaan

-          Hankintaohjelman toteutusohjeita kilpailutusta suunniteltaessa

-          Kilpailuttamisprosessia koskeva ohjeistus

-          Pienhankintoja koskeva ohjeistus

-          Sopimushallinnan ohjeistus

-          Hankinta-asiakirjojen julkisuus

Hankintaohjeen 2021 merkittävimmät muutokset kohdistuvat ohjeen lukuun 2 Hankintaohjelman toteutusohjeita kilpailutuksen suunnitteluvaiheessa. Ohjeessa on avattu mm. markkinavuoropuhelun toteuttamistavat aiempaa laajemmin, ohjeistettu innovatiivisia hankintoja ja vaikutusten ennakkoarviointiprosessia. Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun osio uudistettiin Hankintaohjelmassa 2021-2025 Hankinta Suomi -hankkeen rakenteen mukaiseksi. Uusia tavoitteita kuten ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on selostettu laajemmin sekä kerätty lisäohjeviittauksia. Ekologisuuden tavoitteet on ohjeistettu Kouvolan ympäristöohjelman mukaisesti.

Hankintaohjetta on valmisteltu hankintafoorumissa. Hankintafoorumi on säännöllisesti kokoontuva ryhmä, joka koostuu kaupungilla hankintojen parissa työskentelevistä henkilöistä. Lisäksi valmisteluun on osallistunut ympäristöasiantuntija. Hankintaohjeluonnoksesta on pyydetty kommentteja yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajalta, hankinta-asiamieheltä sekä toimialojen edustajilta.

Kouvolan kaupungin hankintaohje 2021 on liitteenä.

Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä puh. 02061 57166, marja-liisa.jyrkila(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin hankintaohjeen 2021.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Kaupunginhallitus myönsi hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilälle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________

 

 

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 9

   

 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.12.2021 päättänyt jättää asian pöydälle. Jatketaan asian käsittelyä.

Hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilä on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin hankintaoh-jeen 2021.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana jäsen Anni Villikka teki Ukko Bambergin ja Markku Pakkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

" Esitän poistettavaksi esityslistan 9 § pykälän hankintaohjeesta kohdasta 2.2.1. lauseen sivulta 11, kohdasta elintarvikkeet:

-          Kasvatetaan kasviruoan osuutta suhteessa lihaan.

Lihankulutus Suomessa on hyvin alhaisella tasolla verrattuna muihin Euroopan maihin eri tilastojen mukaan. Kouvolassa ei tule siirtyä vaihtoehtoon kasvattaa kasviruoan osuutta suhteessa lihaan."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät "jaa", ja ne jotka kannattavat Anni Villikan muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Raunio, Wit-ting, Hovi, Kekki, Varjola, Aikio, Leppänen) ja 4 ei-ääntä (Bamberg, Patjas, Villikka, Pakkanen). Puheenjohtaja totesi Anni Villikan muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Jäsen Janne Patjas teki Ukko Bambergin ja Markku Pakkasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

" Ehdotan, että Kouvola luopuu 2.2.1. Ekologinen kestävyys -kohdan hiilineutraaliustavoitteesta 2030, koska tavoite on epärealistinen."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät "jaa", ja ne jotka kannattavat Janne Patjaksen muutosesitystä, äänestävät "ei". Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Raunio, Wit-ting, Hovi, Kekki, Varjola, Aikio, Leppänen) ja 4 ei-ääntä (Bamberg, Patjas, Villikka, Pakkanen). Puheenjohtaja totesi Janne Patjaksen muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

  Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsenet Anni Villikka ja Janne Patjas jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus myönsi hankintapäällikkö Marja-Liisa Jyrkilälle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________