Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 7Kouvolan kaupungin asuntopoliittiset linjaukset

5168/00.01.02.00/2021

 

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 21.09.2021 § 24

 

Valmistelija: kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi

Kaupunki vastaa kaavoituksesta sekä kaupungin maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelusta. Kaupunkikonsernin tytäryhtiö tuottaa alueelle vuokra-asuntotarjontaa. Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella kaupunki rakentaa myönteistä ja toivottua kaupunkikuvaa sekä varmistaa yhdessä vuokra-asuntoyhtiön kanssa, että kaupunkikonsernissa tarjottujen asuntojen sijainti vastaa kuntalaisten ja asukkaiden tarvetta ja muuttohalukkaiden kysyntää. Jotta maapolitiikkaa, kaavoitusta ja asuntotarjontaa voidaan ohjata järkevästi, kaupunki laati keväällä 2021 Kouvolan alueen asuntopoliittisia linjauksia.

Asuntopoliittisissa linjauksissa tunnistetaan asumisen kehittämisvyöhykkeitä, jotka perustuvat valtakunnallisten asuntomarkkinoiden kehitystrendien analyysiin, Kouvolan asemaan valtion asuntopolitiikassa julkisen asuntorakentamisen ei-tuettuna alueena, sekä sisäisen muuttoliikkeen ja väestörakennemuutoksen tutkimuksiin. Linjaukset pureutuvat vyöhykekohtaisesti mahdollisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisin.  Koronan katsotaan vaikuttaneen etätyön lisääntymiseen kautta väljemmän asumisen kysyntään kaupunkien kehysalueilla verrattuna 2010-luvun yleiseen kehitykseen.  Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden kautta kehysalueiden suurempi kysyntä noussee rinnakkaisilmiöksi perinteisen kaupungistumisen ja keskusta-asumisen ohelle. Kouvolalle kehysalueiden uudesta noususta voi olla hyötyä luonto- ja maaseutualueineen. Korona-aikana peräti neljännes suomalaisista kokee luontosuhteensa kehittyneen kevään 2020 aikana.  Kouvolassa edellisten aluetyyppien lisäksi asumisen kehittämisvyöhykkeenä pidetään sydänmaaseutua ja kaupunkia ympäröivää maaseutua, joita kylineen halutaan myös edistää elinympäristönä suunnitelmallisesti.

Kevään mittaan työssä on tarkasteltu asumisen trendejä ja koronatilanteen vaikutusta valtakunnallisesti sekä trendien merkitystä Kouvolalle.  Valmistelussa laadittiin myös asukaskysely Kouvolassa asumisen valintoja ja mieltymyksiä. Taustatyötä hyödynnettiin sidosryhmätyöpajoissa, joissa tunnistimme Kouvolan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuuksia sekä uhkia asuntoalueiden ja asuntojen kehittämisessä sekä keinoja pureutua tilanteeseen. Tuloksia jalostettiin trendejä vastaaviin asumisvyöhykkeisiin ja vyöhykkeittäin eriytettyihin toimenpiteisiin asuntopolitiikan työ- ja ohjausryhmässä. Taustatyö ja työpajatulokset on esitetty liitteessä.

Linjausasiakirja kuvaa tiiviisti taustaa, analyysituloksia ja tunnistettuja asumisvyöhykkeitä tavoitteineen ja toimenpiteineen, asiakirja liitteenä. Asuntopoliittiset linjaukset olivat kesän aikana päättäjien ja valmistelijoiden lausunnolla. Asuntopoliittisia linjauksia päivitetään jatkossa ketterästi toimintaympäristön muuttuessa.

Kehittämispäällikkö Katariina Valtonen selostaa asiaa kokouksessa.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä esitettyjen asuntopoliittisten linjausten hyväksymistä.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto myönsi kehittämispäällikkö Katariina Valtoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

___________

 

 

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 342

 

Kehittämispäällikkö Katariina Valtonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asuntopoliittiset linjaukset 2021 - 2030.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus myönsi kehittämispäällikkö Katariina Valtoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 7

   

Valmistelija: kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi

Kouvolan ensimmäinen asuntopoliittinen ohjelma-asiakirja on laadittu alkuvuonna 2021 ohjaamaan maankäyttöä ja asuntotuotantoa. Loppusyksyllä 2021 käsittelyä on syvennetty valtuustoryhmiltä kerätyllä palautteella. Palautetta saatiin viideltä valtuustoryhmältä, joiden nojalla asiakirjaa on kehitetty ja selkiytetty. Tämän jälkeen liitteenä olevaan asiakirjaan on saatu lausunto Kuntaliitolta. Seuraavassa on tiivistetty lausunnon arviota.

Kuntaliiton mukaan Kouvolan asuntopolitiikkaa ei voi verrata niiden kaupunkien kanssa, joissa väestö kasvaa. Kouvola on löytänyt tavan linjata asuntopolitiikkaa ja sen toimenpiteitä määrällisen asuntotuotantoperspektiivin sijaan asuinympäristöjen kautta. Tämä toimii hyvin, on uskottavaa ja luo optimistisen tulevaisuuskuvan Kouvolasta asumisympäristöinä. Ohjelmatekstissä paikkaperustainen ja yleistettävissä oleviin trendeihin perustuva kehittäminen ovat erittäin hyvässä tasapainossa. Kouvola ei näyttäydy asiakirjassa vähenevän väestön alueena vaan osana kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Linjaukset perustuvat SYKE:n vyöhyke-erotteluun, mikä antaa objektiivisen perustan asuinympäristöjen tarkastelulle. Keskustan sisempi vyöhyke ja kaupungin kehysalueen pitovoima on fakta, johon linjausten sisältö onnistuneesti varaa. Kiinnostus etätyöskentelyyn ja sen tuomaan liikkumavaraan nousee esiin. Se kertoo etätöiden vahvasta nosteesta, jota koronapandemian väistyminen tuskin tulee hetimmiten heikentämään. Linjausten kolmen vyöhykkeen tulevaisuuskuvat kertovat Kouvolan tarjoumasta konkreettisesti. Toimenpiteet, kuten maanhankinta, kaavoitus ja vuokrataloyhtiön uustuotanto tai sopeuttaminen realisoituvat kunkin vyöhykkeen tarjouman kautta. Lukija ymmärtää, että määrälliset tavoitteet eivät tule ensin, vaan optiot asuntotuotannolle realisoituvat kunkin vyöhykkeen kontekstissa. Timo Aron yleistettävissä olevien trendikuvausten käyttö kiinnittää Kouvolassa näkyvät trendit osaksi yleisempiä muutostrendejä ja samalla Kouvolan kiinnostavaksi osaksi koko maan kehitystä.

Kehittämispäällikkö Katariina Valtonen on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi, asumisen erityisasiantuntija Laura Hassi, laura.hassi(a)kuntaliitto.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asuntopoliittiset linjaukset 2030.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Jenni Aikio teki seuravan muutosehdotuksen:

" Ehdotan, että Kouvolan kaupungin asuntopoliittiset linjaukset ja kehittämissuunnitelma 2022-2030 -asiakirjasta poistetaan sivulta 6 otsikon 1.3 alta kappaleen ensimmäinen lause; Kaupunkistrategian merkittävimpänä mittarina on asukasmäärä, jonka tavoite on 90 0000 vuonna 2030." Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallituksen päätös:

  Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asuntopoliittiset linjaukset 2030 siten, että kehittämissuunnitelma 2022-2030 -asiakirjasta poistetaan sivulta 6 otsikon 1.3 alta kappaleen ensimmäinen lause: "Kaupunkistrategian merkittävimpänä mittarina on asukasmäärä, jonka tavoite on 90 000 vuonna 2030."

Kaupunginhallitus myönsi kehittämispäällikkö Katariina Valtoselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________