Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 4Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-11/2021

4661/02.02.02/2021

 

Kaupunginhallitus 17.01.2022 § 4

   

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin vuoden 2021 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 0,8 milj. euroa ylijäämäisenä. Merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät ovat:

 • Kymsoten palvelusopimuksen ylitys 19 milj. euroa
 • KSAOn yhtiöittämiseen liittyvä myyntitulo 0,6 milj. euroa ja maksettava avustus 1,5 milj. euroa
 • Oman toiminnan osalta korona kasvattanut kuluja (merkittävin erä henkilöstökulut) sekä pienentänyt tuottoja
 • Verotulojen alkuperäistä talousarviota parempi toteuma 14 milj. euroa

Vuoden 2021 tuloksen muodostumiseen vaikuttaa merkittävästi Kymsoten laskutuksen toteutuminen sekä Kymsoten tulos.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuottoja on marraskuun loppuun mennessä kertynyt 41,6 milj. euroa (83,4 %). Toimintakulujen toteutuma on -538,4 milj. euroa (89,7 %). Henkilöstökulujen toteutuma marraskuun lopussa oli -142,4 milj. euroa. Palvelujen ostot olivat -362,2 milj. euroa (89,3 %), josta ostot Kymsotelta olivat 311,0 milj. euroa.

Toimintakatteeksi muodostui -492,9 milj. euroa (90,4 %), muutos edelliseen vuoteen oli 6,8 %.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä marraskuun lopussa oli 520,2 milj. euroa. Verotulokertymä on 342,4 milj. euroa. Kunnallisveroja on kertynyt 284,0 milj. euroa eli 3,3 milj. euroa (1,2 %) edellisvuotta enemmän. Yhteisöverojen kertymä marraskuun lopussa oli 32,9 milj. euroa eli yli 35 % edellisvuotta parempi. Yhteisöverotilitykset ovat olleet huomattavasti arvioitua suuremmat. Kiinteistöverokertymä on 26,0 milj. euroa. Joulukuun tilitys huomioiden verotuloja kertyi 371,0 milj. euroa eli 16 milj. euroa edellisvuotta enemmän.

Valtionosuuksia on saatu marraskuun loppuun mennessä 177,4 milj. euroa. Vuoden 2020 valtionosuuksien tukipaketista veronmaksulykkäysten kompensaatio (1,8 milj. euroa) pienentää vuoden 2021 valtionosuuksia. Vuodelta 2021 valtionosuuksia saatiin yhteensä 193,7 milj. euroa eli -9,5 % (20,3 milj. euroa) edellisvuotta vähemmän.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutuminen painottuu perinteisesti loppuvuoteen. Investointimenoja on marraskuun loppuun mennessä toteutunut 34,2 milj. euroa ja investointituloja 1,8 milj. euroa. Pitkäaikaista rahalaitoslainaa on alkuvuodesta nostettu 10 milj. euroa ja lyhennetty 30,7 milj. euroa. Laskennallinen lainanhoitokate on marraskuun lopun tilanteessa positiivinen 1,2 eli tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli marraskuun 2021 lopussa yhteensä 3 371 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 558. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 3 005,84.

Henkilöstömenojen toteuma on 142,2 milj. euroa (91,7 %). Henkilöstömenot ovat kasvaneet viime vuodesta 9,5 prosentilla. Tämä selittyy kunta-alan sopimuskorotusten lisäksi määräaikaisen henkilöstön kasvulla (lisäys noin 96 htv) ja palkkatuella työllistettyjen määrän kasvulla (lisäys noin 54 htv). Korona ja lomautukset vähensivät määräaikaisten käyttöä viime vuonna, joten määrä on nyt lähempänä tavanomaista tasoa. Lisäksi koronatuki on lisännyt määräaikaisten määrää tänä vuonna. Vuoden 2021 talousarviossa lisättiin palkkatukea 100:lle uudelle työllistämisjaksolle. Lomautukset vähensivät vuosi sitten henkilöstömenoja 4,2 milj. euroa.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 15,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,1 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä

Kymsoten tilikauden tulosennuste tammi-marraskuulta osoittaa 1,4 milj. euroa ylijäämää vuodelle 2021. Ennuste sisältää Kymsotelle tulevia valtion korona-avustuksia yli 20 milj. euroa.

 • Kymsoten palvelusopimuslaskutuksen ennusteen ylitys 19 milj. euroa Kouvolan osalta, kaikkien jäsenkuntien osalta 51,6 milj. euroa.
 • Koti-, asumis- ja hoivapalveluissa sairaalasta jatkohoitopaikkaa odottavien määrä on edelleen merkittävä, hoito ja palveluketjun sujumisen varmistamiseksi on jouduttu ostamaan ylimääräisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja lisää (20), mikä on vaikuttanut heikentävästi asetetun tavoitteen toteutumiseen. Lisäksi kotihoidon asiakkaiden määrä ja sitä kautta palveluiden tarve lisääntyy tasaisesti.
 • Psykososiaalisten ja kehityksellisten palvelujen palveluketjun palvelutoiminnan määrä on lokakuussa jatkunut viime vuoden vastaavaa ajankohtaa lievästi korkeampana edelleen. Asiakastarpeet ovat kasvaneet ja lisäksi viime vuodelta toteuttamatta jääneiden tarkastusten toteuttaminen vaikuttaa toimintaan edelleen. Koronan vaikutukset PSYKEn palveluihin jatkuvat edelleen.
 • Terveyden ja sairaanhoidon useissa palveluissa henkilöstöpula aiheuttaa ongelmia. Avoimia vakansseja ja poissaoloja on jouduttu kattamaan edelleen runsaasti ylityöllä. Covid 19 infektioiden määrä ja sairaalahoitoa tarvitsevien covid potilaiden määrä on kääntynyt nousuun. Sairaalaosastojen tavanomaisen toiminnan kuormitus on ollut ajoittain hyvin korkea sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Covid näytteenoton määrä on kääntynyt myös lisääntyvän tapausmäärän myötä nousuun. Lisääntyvä covid tapausmäärä aiheutti ajoittaista ruuhkaa tartunnanjäljitykseen.

Hyvinvointialueen valmistelutilanne

 • Budjetti esittely: talousarvio 2021 ja luonnos vuodelle 2022 hyväksyttiin
 • Siirtyvä henkilöstö: joulukuun aikana kaikki kustannuserät, siirtyvän henkilöstön osalta keskustelut jatkuu. Työsuojeluorganisaatiota rakennetaan samaan aikaan.
 • ICT-kuvaus: toimintaedellytyksien takaaminen oli Vaten ensimmäinen vaihe. Muutossuunnitelma ja hankesuunnitelma tehty. Jatketaan kymsoten talousjärjestelmän kanssa. Henkilöstö Sap HR:lla, Hallinnonjärjestelmän osalta Twebbi, Claudia, Intranet ja julkiset verkkosivut muutetaan vastaamaan hyvinvointialueen tarpeita. Lifecare asiakas- ja potilasjärjestelmä.
 • Yhdyspintayhteistyö: kunnat otettu mukaan valmisteluun.
 • Hyvinvointialueen lautakuntaesitykset: turvallisuuslautakunta, palvelulautakunta ja hyte-lautakunta
 • Asianhallinta: Kymsoten tiedonohjaussuunnitelma pohjana, siirtyvien osalta asiakkuudet siirtyvät ja vanhat jäävät kuntaan arkistoon
 • Sopimukset: Kymsoten ja pelan sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon liittyvät sopimukset käydään läpi
 • Konsernitalous: tukipalvelujen vyörytykset tehty, siirtyvien nettokustannuksien laskenta edelleen kesken
 • Strategia: aikataulutettu keväälle, uudelle aluevaltuustolle päätettäväksi
 • Johtamis- ja ohjausrakenne: siirretään tammikuun kokoukseen
 • Palvelujen järjestäminen: tavoitteena järjestämisen edellytyksiin liittyviä tavoitteita - strategista työtä, palvelujen ja järjestämisen tiekartta määritelty valtion taholta
 • Työllisyys ja kotoutumisen asiat, jotka mahdollisesti siirtyvät Kymsotesta kuntaan, liitetään palvelujen järjestämisen kokonaisuuden suunnitelmaan.

Yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuukausikatsaukset 1-11/2021 sekä kaupungin kuukausikatsaus 1-11/2021 ovat liitteenä.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksen 1-11/2021 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuukausikatsaukset 1-11/2021.

Kaupunginhallituksen päätös:

  Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

  ____________