Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 436Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025

5435/02.02.00/2021

 

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 378

 

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate­taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kaupungin taloudellinen tilanne

Kouvolan kaupungin taloustilanteeseen vuoden 2021 osalta vaikuttaa merkittävästi Kymsoten palvelusopimuksen toteuman erittäin paljon suurempi ennuste aiempaan nähden. Arvion mukaan Kymsoten maksuosuudet tulee Kouvolan osalta ylittymään 19,1 milj. euroa. Vaikka Kymsoten tilinpäätösennuste on alijäämäinen, kaupungin arvion mukaan sen saamat koronatuet sekä kuntien maksuosuuksien lisäykset tulevat parantamaan tulosta ja päätyvän ylijäämäiseen tulokseen. Koska asiaan liittyy runsaasti epävarmuuksia, tulevat nämä seikat vaikuttamaan Kouvolan vuoden 2021 tulokseen. Oman toiminnan osalta joudutaan koronan vuoksi tekemään kustannuksia lisääviä talousarviomuutoksia. Verotulokertymä on jatkunut vuonna 2021 erittäin positiivisena. Näiden seikkojen johdosta kaupungin vuoden 2021 tuloksen arvioidaan pysyvän lievästi ylijäämäisenä.

Vuoden 2022 talousarvioon ei sisälly uusia säästötoimenpiteitä eikä veronkorotuksia. Edelleen on kuitenkin tärkeä pitkäjänteisesti jatkaa päätettyjen talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteuttamista. 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden myötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen rahoitus siirtyy valtiolle. Kunnilta leikataan verotuloja sekä valtionosuuksia siirrettäviä kustannuksia vastaavasti. Näiden siirtojen lopulliset vaikutukset eivät ole vielä selvillä, joten taloussuunnitelmaan vuodesta 2023 lähtien sisältyy epävarmuutta.

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman laadinta

Vuoden 2022 verotulojen arvioidaan jäävän vuoden 2021 tilinpäätösennustetta pienemmäksi. Merkittävin muutos tapahtuu yhteisöveroissa kuntaryhmän määräaikaisen 10 prosenttiyksikön jako-osuuden korotuksen päättymisen vuoksi. Tuloverojen arvioidaan kasvavan 1,5 % vuoden 2021 ennusteeseen nähden ja kiinteistöverojen kertyvän hieman pienempinä kuin vuonna 2021. Valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2022 ei sisälly enää koronatukitoimenpiteitä kunnille. Laskennallisesti valtionosuudet koko maan tasolla kasvavat 3,9 prosenttia. Kouvolan osalta peruspalvelujen valtionosuuden arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia, verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen laskevat 5,0 prosenttia ja verotulomenetysten kompensaation kasvavan 9,9 prosenttia. Merkittävä muutos tapahtuu opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksissa, kun toisen asteen ammatillisen koulutuksen ylläpitäjän saama valtionosuus menee jatkossa Kouvolan Ammattiopisto Oy:lle. Tämän seurauksena Kouvolan ko. valtionosuus muuttuu negatiiviseksi, koska kunnilta peritään valtionosuuksien yhteydessä omarahoitusosuus ammatilliseen koulutukseen (181,97 euroa/asukas v. 2021).

Vuoden 2022 kehyksessä on huomioitu mm. seuraavia kustannuksia lisääviä tai vähentäviä tekijöitä:

Valtion toimenpiteet/yleiset muutokset

  • lainsäädännölliset muutokset kuten oppivelvollisuuden laajentuminen, varhaiskasvatuslain ja asiakasmaksulain muutos, lisäys 1,8 milj. euroa
  • henkilöstökulujen kasvu 2 % yleissopimuskorotukset, lisäys 2,6 milj. euroa

Kymsote

  • Kymsoten palvelusopimuksen 2,6 % korotus vuoden 2021 palvelusopimusennusteeseen nähden 8,6 milj. euroa, vuoden 2021 talousarvioon nähden kasvua 13,1 milj. euroa
  • vuokratuottojen muutokset Kymsoten osalta, vähennys 2,1 milj. euroa

Omat toimenpiteet

  • aiempien päätösten vaikutukset, mm. palveluverkkojen osalta, vähennys 1,9 milj. euroa
  • maksuttoman joukkoliikenteen laajentuminen II asteen opiskelijoille, lisäys 0,3 milj. euroa
  • toimialojen muut palvelutarpeiden muutokset, lisäys 1,7 milj. euroa (mm. Käyrälammen ja ranta-asumisen kehittäminen, yhteisötilat, opetusmateriaalien päivittäminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen kuntalaisille, koulukiusaamisen ehkäisy)
  • KSAO:n yhtiöittäminen (vaikutus toimintakate sekä valtionosuudet)
  • Sisäisten vuokrien muutos, kustannusneutraali kaupunkitasolle, toimialojen kehyksiin on lisätty vastaavat summat ja tulot lisätty tilapalveluille

Tuloslaskelma milj. e

TP 2020

TPE 2021

TA 2022

TS 2023

TS 2024

TS 2025

Toimintakate

-519,9

-544,0

-522,8

-181,9

-184,3

-186,7

Verotulot

354,7

369,0

364,0

193,0

189,3

193,0

Valtionosuudet

213,7

193,1

175,7

16,0

15,5

15,0

Rahoitustulot ja -menot

9,9

10,3

9,3

6,1

6,1

6,1

Vuosikate

58,6

28,4

26,1

33,2

26,6

27,4

Poistot ja arvonalentumiset

-27,5

-25,7

-25,5

-26,0

-26,5

-27,0

Tilikauden tulos

31,0

2,7

0,6

7,2

0,1

0,4

Tilinpäätöserät

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Tilikauden yli/alijäämä

31,1

2,9

0,7

7,3

0,2

0,5

Kertynyt yli-/alijäämä

18,0

20,9

25,4

32,6

32,8

33,3

Toimintakatteen muutos %

-0,6

4,0

-3,9

-65,2

1,3

1,3

Vuosikate, % poistoista

212,7

110,6

102,5

127,7

100,5

101,6

Vuosikate, euroa/asukas

721

349

324

415

336

350

 

Investoinnit

Investointimenot talousarviovuodelle 2022 ovat yhteensä 43,0 milj. euroa. Rahoitusosuuksia arvioidaan saatavan 1,9 milj. euroa ja investointien luovutustuloja kertyvän 0,4 milj. euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit ovat 40,7 milj. euroa vuodelle 2022, josta kärkihankkeiden osuus on 17,7 milj. euroa. Investoinneista korvausinvestointien osuus on 16,9 milj. euroa ja uusinvestointien 23,8 milj. euroa.

Vuosina 2022-2024 investoinneissa panostetaan perusopetuksen kehittämiseen palveluverkkopäätösten mukaisesti. Vuosina 2025-2028 on suunniteltu panostusta infran rakentamiseen yhdyskuntatekniikan korjausvelan pienentämiseksi. Perusinvestointimenot (ml. leasing, vuokraus tai muu rahoitusmalli) vuonna 2022 ovat noin 52,9 milj. euroa. Elinkeinopoliittiset hankkeet, sisältäen ns. kärkihankkeet ja muut elinvoimaa vahvistavat hankkeet, ovat 15,7 milj. euroa vuonna 2022.

Rahoitus

Uutta pitkäaikaista lainaa on arvioitu vuonna 2022 tarvittavan 60,0 milj. euroa, nettomuutoksen ollessa 15 milj. euroa. Lainakanta tulee nousemaan 279,9 milj. euroon eli 3 520 euroon asukasta kohden. Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta muodostuu edelleen negatiiviseksi johtuen aiemmista negatiivisista vuosikatteista. Lainan maksukyvystä kertova tunnusluku, laskennallinen lainanhoitokate vuonna 2022 on 0,8.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma sekä esittelymateriaali ovat liitteinä.

Asiaa ovat kokouksessa esittelemässä erillisen aikataulun mukaisesti talousjohtaja Hellevi Kunnas, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, sivistysjohtaja Veikko Niemi, tekninen johtaja Hannu Tylli ja toimitilajohtaja Katja Ahola sekä tytäryhteisöjen toimitusjohtajat tai heidän edustajansa.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää jättää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman pöydälle tutustumista varten.

Asian käsittely:

Asiaa käsiteltiin kokouksessa 1.11.2021 ja sen käsittelyä jatkettiin jatkokokouksessa 2.11.2021.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeiden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tekninen johtaja Hannu Tylli, sivistysjohtaja Veikko Niemi ja toimitilajohtaja Katja Ahola, toimitusjohtaja Marko Riipinen, toimitusjohtaja Kimmo Niemi, toimitusjohtaja Ari Mikkelä, toimitusjohtaja Tiina Luhtaniemi, hallintojohtaja Mervi Ihalainen, talous- ja henkilöstöjohtaja Tarja Nousiainen, toimitusjohtaja Petri Tani ja toimitusjohtaja Kari Tähtinen liittyivät asiantuntijana kokoukseen asian käsittelyn aikana ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Kehitysjohtaja Petteri Portaankorva poistui jatkokokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Paula Werning poistui jatkokokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ja palasi jatkokokoukseen ennen päätöksentekoa.

Jäsenet Jukka Nyberg ja Miia Witting poistuivat jatkokokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

  ____________

 

 

Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 412

 

Valmistelija: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta on edellisen käsittelyn osalta päivitetty seuraavasti:

Yleis- ja käyttötalousosaan on lisätty sitovuustaulukko ja tekstilisäys edunvalvontasuunnitelmasta sekä korjattu konsernipalveluiden vuosien 2024-2025 henkilötyövuosia ja verotulojen erittelyä.

Investoinnit ja rahoitus

Marjoniemen yhtenäiskoulun kokonaiskustannusarvio on tarkentunut 31,0 milj. euroon. Tämän johdosta on päivitetty Marjoniemen yhtenäiskoulun määrärahojen jakautuminen vuosille 2022-2025. Investointisuunnitelmaan on lisätty 0,4 milj. euroa Saviniemen kentän valaisuksen toteuttamiseen vuonna 2022.

Päivityksen jälkeen vuoden 2022 investointimenot ovat 42,2 milj. euroa (vähennys 0,9 milj. euroa) ja vuoden 2023 osalta 51,6 milj. euroa (vähennys 0,5 milj. euroa). Investointiosan tekstit ja taulukot sekä rahoituslaskelman investointimenot, investointien 10 v. suunnitelma sekä merkittävimpien investointien erittelyt on päivitetty muuttuneiden lukujen mukaisiksi.

Lisäksi edellisen käsittelyn jälkeen on noussut esille tarve perustaa työryhmä, jonka tehtävänä olisi alkuvuoden 2022 aikana tarkastella kulttuuri-investointien eri vaihtoehtoja.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelma, esittelymateriaali sekä päivityksen kaupunginjohtajan 28.10. talousarvioehdotukseen ovat liitteinä.

Asiaa on kokouksessa esittelemässä talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää perustaa työryhmän selvittämään kulttuuri-investointien toteuttamisen vaihtoehtoja. Työryhmän tulee jättää kaupunginhallitukselle 31.3.2022 mennessä selvitys, joka sisältää eri vaihtoehtojen toteuttamisaikataulun ja -järjestyksen. Työryhmän jäseniksi nimetään kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, sivistysjohtaja Veikko Niemi, kulttuuripäällikkö Elina Koivisto, teatterinjohtaja Tiina Luhtaniemi, museonjohtaja Anu Kasnio, kirjastopalvelujohtaja Seija Kunttu, kansalaisopiston rehtori Tiina Kirvesniemi, toimitilajohtaja Katja Ahola, kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, talousjohtaja Hellevi Kunnas sekä luottamushenkilöedustajina kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Leppänen sekä liikunta- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Sanna Tähtinen. Kaupunginjohtaja Marita Toikka ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell osallistuvat työryhmän toimintaan tarpeen mukaan.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto hyväkyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti perustaa työryhmän selvittämään kulttuuri-investointien toteuttamisen vaihtoehtoja edellä esitetyn ehdotuksen mukaisesti sekä päätti nimetä työryhmän puheenjohtajaksi kehitysjohtaja Petteri Portaankorvan.

Kaupunginhallitus päätti jättää vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokouksen 29.11.2021 klo 17.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

____________

 

 

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 436

   

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 jättää asian pöydälle. Jatketaan asian käsittelyä.

Kaupunginjohtaja ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto hyväkyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Käyttötalousosa

Yhteistoiminnan palvelujen ostoihin lisätään 4 milj. euroa, jolla varaudutaan sote-palvelujen kasvuun. Kaupunginjohtajan alkuperäisessä esityksessä varaus oli 2 milj. euroa, nyt varautuminen on yhteensä 6 milj. euroa.

Konsernipalvelujen palvelujen ostoista vähennetään 1 milj. euroa. Vähennys kohdistuu Kinnon palvelusopimukseen. Kouvola Innovation Oy:n tilinpäätöksen 31.12.2020 mukaan oma pääoma on yhteensä 12,8 milj. euroa muodostuen osakepääoma 200 000 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) 12,4 milj. euroa ja kertyneet voittovarat 221 000 euroa. Taseen 31.12.2020 mukainen yhtiön vapaa oma pääoma ja jakokelpoinen vapaa pääoma on 12,6 milj. euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiön rahavarat konsernitilillä 31.12.2020 olivat 3,0 milj. euroa. Kouvolan kaupungilla on käytössä Kymenlaakson Osuuspankissa konsernitili, johon on liitetty kaupungin tytäryhtiöitä. Kouvola Innovation Oy:llä on käytössään konsernitilin sisäinen limiitti, jonka tiliehdot ovat erittäin edulliset. Konsernitilin limiittimahdollisuutta kannattaa hyödyntää nykyisessä negatiivisten markkinakorkojen maailmassa, jossa maksuliiketilillä ei ole järkevä pitää ylimääräisiä varoja. Kouvola Innovation Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on Kouvolan kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tuottaminen. Yhtiö ei tavoittele voittoa, eikä siten myöskään jaa osinkoa. Vuoden 2022 talousarvioon esitetty rahoituksen muutos Kouvola Innovation Oy:lle ei käsityksemme mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä, oman pääoman positiivisuutta eikä toiminnan jatkuvuutta.

Henkilöstökulut on päivitetty hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisiksi. Hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti henkilöstökuluista on vähennetty 0,5 milj. euroa. Talousarvioon on päivitetty lautakuntien määrärahat ja henkilötyövuodet tämän mukaisesti. Vähennys kohdentuu konsernipalveluihin sekä kasvatus- ja opetuslautakuntaan.

Tuloslaskelmaosa

Muihin rahoitustuottoihin on lisätty 0,6 milj. euroa arvopapereiden myyntivoittoja sekä muita rahoitustuottoja 0,1 milj. euroa. Muista rahoituskuluista on vähennetty arvopapereiden myyntitappioita 0,2 milj. euroa. Muutokset perustuvat arvioon vuoden 2021 toteumasta.

Verotuloja on tarkennettu huomioiden Kuntaliiton ennusteet sekä varovaisuusnäkökulman. Kunnan tuloveroja on lisätty 1,0 milj. euroa ja kiinteistöveroja 0,5 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämäksi muodostuu muutoksien jälkeen 0,5 milj. euroa.

Investointiosa

Uuden uimahallin sekä kulttuurikortteli kokonaisuuteen kuuluvan museo-teatteri uudisrakennuksen kustannukset on jaksotettu rakentamisvuosien välillä uudelleen. Muutosten vaikutus eri vuosina on: v. 2022 vähennys 0,4 milj. euroa, v. 2023 vähennys 5,5 milj. euroa, v. 2024 ei muutosta ja v. 2025 lisäys 5,9 milj. euroa.

Rahoitusosa

Lainakannan muutosta on jaksotettu investointien suhteessa vuosien 2022-2025 välillä, yhteissumman pysyessä aiemmalla tasolla. Muutos vaikuttaa pitkäaikaisiin lainoihin seuraavasti: v. 2022 vähennys 1,0 milj. euroa, v. 2023 vähennys 8,0 milj. euroa, v. 2024 ei muutosta ja v. 2025 lisäys 6,0 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto hyväkyy vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Anni Villikka teki Ukko Bambergin kannattamana seuraavan ehdotuksen:

"1. Isoista uudisinvestoinneista (uimahalli, kulttuurikortteli) päättäminen ja suunnittelu tulee siirtää vuodelle 2023 ja mahdollinen toteutus sitä seuraaville vuosille, kun selviää millainen mm. hyvinvointialueen taloudellinen rasitus on kaupungille.

2. Vuosilta 2022 ja 2023 säästyneet rahat siirretään teatterin kunnostukseen, kiinteistöjen, urheilupaikkojen ja infran korjausvelan kiinnikuromiseen, velan hallintaan, sekä kuntalaisia lähellä oleviin palveluihin ja hyvinvointiin. Tällä saavutamme joustavuutta taloudessa."

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät "jaa", ja ne jotka kannattavat Anni Villikan muutosesitystä, äänestävät "ei".  Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimenhuutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Nyberg, Karvonen, Hasu, Witting, Hovi, Kekki, Varjola, Pakkanen, Aikio, Leppänen) ja 3 ei-ääntä (Bamberg, Patjas, Villikka).  Puheenjohtaja totesi Anni Villikan muutosesityksen tulleen hylätyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

  Jäsen Ukko Bamberg jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 18.34 - 18.50.

____________