Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.11.2021/Pykälä 435Aluevaalien 2022 vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien täydentäminen

6998/00.00.00.01/2021

 

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 401

 

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12. - 18.1.2022.

Kaupunginvaltuusto on 29.3.2010 hyväksynyt Kouvolan kaupungin äänestysaluejaon. Äänestysalueita on 23. Kaupunginhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta (vaalilaki 15 §).

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Tasa-arvolain mukaan sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Saman henkilön valitsemiselle vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei ole estettä, koska tehtäviä ei hoideta samanaikaisesti. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa kyseisessä vaalipiirissä ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteuttaminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei olisi kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä.

Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.  Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin sekä vaalitoimitsijoihin ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä (vaalilaki 16 ja 17 §), koska em. vaaliviranomaisten tehtävät ja toiminta rinnastuvat tosiasialliseen hallintotoimintaan. Vaaliviranomaisten on tehtävissään toimittava puolueettomasti (vaalilaki 9 a §).

Valtuustoryhmiltä on pyydetty esitykset vaalilautakuntien (23) ja vaalitoimikuntien (5) jäsenistä ja varajäsenistä ja samalla viitattu Oikeusministeriön kirjeeseen, jonka mukaan vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa "mahdollisuuksien mukaan" voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä. Ehdotuksia vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenisiksi ja varajäseniksi ei ole saatu kaikkien paikkojen täyttämiseksi. Tämän johdosta joitain paikkoja esitetään täytettäviksi muilla kuin puolueiden esittämillä ehdokkailla ja joissain toimielimissä on useampia saman puoleen edustajia.  Tasa-arvolain noudattamisen johdosta ei puolueiden kaikkia ehdotuksia ole voitu noudattaa tietyn henkilön nimeämisestä jäseneksi tai varajäseneksi. Esityslistaa laadittaessa kaikkiin vaalilautakuntiin ehdotetaan nimettäväksi kuitenkin vähintään kahdeksan henkilöä. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, joten viisi jäsentä ja kolme varajäsentä pystyvät hoitamaan vaalipäivänä äänestyksen. Vaalilautakunnat voivat palkata vaaliavustajia, joiden työpanos helpottaa vaalilautakunnan työskentelyä. Useat vaalilautakunnat ovat näin tehneetkin aiemmissa vaaleissa.

Kaikkiin laitosäänestystä suorittaviin vaalitoimikuntiin on ehdokkaat, lukuunottamatta yhtä miestä varajäseneksi. Kaikki viisi vaalitoimikuntaa nimetään toimimaan koko Kouvolan alueella.

Ehdotus vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimettävistä henkilöistä on liitteenä.

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat liitteen mukaisesti. Vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia täydennetään tarvittaessa myöhemmin.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen täydennettynä siten, että Eskolanmäen vaalilautakuntaan nro 3 nimettiin varajäseneksi Tuula Rantamo ja vaalitoimikuntaan nro 4 nimettiin varajäseneksi Kari Kaipainen.                           

Kaupunginhallitus myönsi kaupunginlakimies Päivi Sandåsille läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________

 

 

Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 425

 

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginhallitus on asettanut kuntavaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat 8.11.2021. Pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen on ilmoitettu valitun henkilön esteestä tai muutoksesta. Nro 3. Eskolanmäen vaalilautakuntaan valittu varajäsen Tuula Rantamo tulee tasa-arvolain johdosta siirtää varajäseneksi 14. Myllykosken vaalilautakuntaan.

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää määrätä

.  4. vaalitoimikuntaan puheenjohtajaksi Markku Lintulan tilalle Kalevi Pahkalan

.  5. Tornionmäen vaalitoimikuntaan varapuheenjohtajaksi Pia Saarisen tilalle Juha Raipon

.   8. Kuusankosken vaalilautakuntaan varajäseneksi Kalevi Pahkalan tilalle Tomi Pahkalan

.  14. Myllykosken vaalilautakuntaan varajäseneksi Tuula Rantamon ja Tuula Rantamon varajäsenyys Eskolanmäen vaalilautakunnassa mitätöidään

. 15. Ummeljoki-Viiala vaalilautakuntaan varajäseneksi Verna Sydänmaanlakan tilalle Anita Kirkkopelto-Marttilan

. 16. Sippolan vaalilautakuntaan varajäseneksi Juha Raipon

Lisäksi kaupunginhallituksen tulee määrätä seuraavien estyneiden tilalle varajäsen:

. 20. Valkealan vaalilautakunnan varajäsen Pia Saarisen sijaan tasa-arvolain mukaisesti naisvarajäsen

. 21. Elimäen vaalilautakunnan varajäsen Timo Janssonin sijaan tasa-arvolain mukaisesti miesvarajäsen

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti määrätä

.  4. vaalitoimikuntaan puheenjohtajaksi Markku Lintulan tilalle Kalevi Pahkalan

.  5. Tornionmäen vaalitoimikuntaan varapuheenjohtajaksi Pia Saarisen tilalle Juha Raipon

.   8. Kuusankosken vaalilautakuntaan varajäseneksi Kalevi Pahkalan tilalle Tomi Pahkalan

.  14. Myllykosken vaalilautakuntaan varajäseneksi Tuula Rantamon ja Tuula Rantamon varajäsenyys Eskolanmäen vaalilautakunnassa mitätöidään

. 15. Ummeljoki-Viiala vaalilautakuntaan varajäseneksi Verna Sydänmaanlakan tilalle Anita Kirkkopelto-Marttilan

. 16. Sippolan vaalilautakuntaan varajäseneksi Juha Raipon.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian kohdat 20. Valkealan vaalilautakunnan varajäsenen nimeäminen ja 21. Elimäen vaalilautakunnan varajäsenen nimeäminen pöydälle.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________

 

 

Kaupunginhallitus 29.11.2021 § 435

   

Valmistelija: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Vaalilautakunnan jäseniä ja varajäseniä on ilmoittanut erostaan. Lisäksi useassa vaalilautakunnassa on avoimia varajäsenten paikkoja. Tasa-arvolain säännösten noudattamiseksi esityksessä mainitaan nimitettävän jäsenen sukupuoli.

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää määrätä

-1.  Keskustan vaalilautakuntaan

puheenjohtaja Pasi Lintisen tilalle puheenjohtajaksi miesjäsen ja

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5. varajäseneksi nainen

-          2. Urheilupuiston vaalilautakuntaan

1.varajäsen Leena Immosen tilalle naisvarajäsen ja

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.  varajäseneksi nainen

-          3.  Eskolanmäen vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5. varajäseneksi nainen

-          4. Vahteron vaalilautakuntaan

puheenjohtaja Anne Tuoman tilalle puheenjohtajaksi mies- tai naisjäsen

-          5. Tornionmäen vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          7. Kymintehtaan vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          8. Kuusankosken vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          9. Maunuksela - Keltin vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          10. Naukio - Pilkanmaan vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          11. Voikkaan vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          12. Anjalan vaalilautakuntaan

5.jäsen Mia Rädyn tilalle 5.jäseneksi mies- tai naisjäsen

-          13. Inkeroisten vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          14. Myllykosken vaalilautakuntaan

1.varajäsen Matti Lindholmin tilalle miesvarajäsen ja

5. varajäseneksi mies tai nainen

-          17. Pohjois-Valkealan vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          19. Utin vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi nainen tai 4.varajäseneksi nainen ja 5.varajäseneksi mies

-          20. Valkealan vaalilautakuntaan

joko kaksi naisvarajäsentä tai kaksi naisvarajäsentä ja yksi miesvarajäsen

-          21. Elimäen vaalilautakuntaan

joko kaksi miesvarajäsentä tai kaksi miesvarajäsentä ja yksi naisvarajäsen

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää määrätä

-          1. Keskustan vaalilautakuntaan

puheenjohtaja Pasi Lintisen tilalle puheenjohtajaksi Kari Heikkosen 

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5. varajäseneksi Irmeli Villikan 

-          2. Urheilupuiston vaalilautakuntaan

1.varajäsen Leena Immosen tilalle Marjatta Nykäsen

4.varajäseneksi Teo Nurmisen ja 5. varajäseneksi Hanna Höltän

-          3. Eskolanmäen vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5. varajäseneksi Mari Järvisen

-          4. Vahteron vaalilautakuntaan

puheenjohtaja Anne Tuoman tilalle puheenjohtajaksi mies- tai naisjäsen

varapuheenjohtajaksi Jenny Larikan tilalle Arja Kaitaisen

jäsen Kyösti Skipparin tilalle Satu Suorsan

-          5. Tornionmäen vaalilautakuntaan

jäsen Jarmo Hovilaisen sijaan Jari Makkosen

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          7. Kymintehtaan vaalilautakuntaan

varajäsen Ritva Valtosen tilalle Satu Joutjärven

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          8. Kuusankosken vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi Iina Pekkarisen

-          9. Maunuksela - Keltin vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5. varajäseneksi Jenni Rasin

-          10. Naukio - Pilkanmaan vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi Päivi Kossilan

-          11. Voikkaan vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi Anni Torniaisen

-          12. Anjalan vaalilautakuntaan

5.jäsen Mia Rädyn tilalle 5.jäseneksi mies- tai naisjäsen

-          13. Inkeroisten vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5. varajäseneksi Liisa Varjolan

-          14. Myllykosken vaalilautakuntaan

1.varajäsen Matti Lindholmin tilalle miesvarajäsen ja

5. varajäseneksi Minttu Villikan

-          17. Pohjois-Valkealan vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi mies tai 4.varajäseneksi mies ja 5.varajäseneksi nainen

-          19. Utin vaalilautakuntaan

joko 4.varajäseneksi nainen tai 4.varajäseneksi nainen ja 5.varajäseneksi mies

-          20. Valkealan vaalilautakuntaan

varajäsen Pia Saarisen tilalle Annielina Toikander

varajäseneksi Tuula Pasasen ja lisäksi yksi miesvarajäsen tai yksi naisvarajäsen

-          21. Elimäen vaalilautakuntaan

puheenjohtaja Pirjo Kuokan tilalle Juha Koivulan

varajäseneksi Pirjo Kuokan

yksi miesvarajäsen

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti määrätä

-          1. Keskustan vaalilautakuntaan

puheenjohtaja Pasi Lintisen tilalle puheenjohtajaksi Kari Heikkosen 

5. varajäseneksi Irmeli Villikan 

-          2. Urheilupuiston vaalilautakuntaan

1.varajäsen Leena Immosen tilalle Marjatta Nykäsen

4.varajäseneksi Teo Nurmisen ja 5.  varajäseneksi Hanna Höltän

-          3. Eskolanmäen vaalilautakuntaan

5. varajäseneksi Mari Järvisen

-          4. Vahteron vaalilautakuntaan

varapuheenjohtajaksi Jenny Larikan tilalle Arja Kaitaisen

jäsen Kyösti Skipparin tilalle Satu Suorsan

-          5. Tornionmäen vaalilautakuntaan

jäsen Jarmo Hovilaisen sijaan Jari Makkosen

-          7. Kymintehtaan vaalilautakuntaan

varajäsen Ritva Valtosen tilalle Satu Joutjärven

-          8. Kuusankosken vaalilautakuntaan

5.varajäseneksi Iina Pekkarisen

-          9. Maunuksela - Keltin vaalilautakuntaan

5. varajäseneksi Jenni Rasin

-          10. Naukio - Pilkanmaan vaalilautakuntaan

5.varajäseneksi Päivi Kossilan

-          11. Voikkaan vaalilautakuntaan

5.varajäseneksi Anni Torniaisen

-          13. Inkeroisten vaalilautakuntaan

5. varajäseneksi Liisa Varjolan

-          14. Myllykosken vaalilautakuntaan

5. varajäseneksi Minttu Villikan

-          20. Valkealan vaalilautakuntaan

varajäsen Pia Saarisen tilalle Annielina Toikanderin

varajäseneksi Tuula Pasasen

-          21. Elimäen vaalilautakuntaan

puheenjohtaja Pirjo Kuokan tilalle Juha Koivulan

varajäseneksi Pirjo Kuokan

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________