Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 413Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022 - 2025

7454/01.00.02/2021

 

Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 413

   

Valmistelija: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin pal­ve­lu­ja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Hen­ki­lös­­suun­ni­tel­mas­sa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laa­dul­li­nen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee ol­la kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kan­taa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Hen­ki­lös­­suun­ni­tel­maa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yh­tey­des­sä.

Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edel­lyt­­män henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, en­na­koi­daan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla hen­ki­lös­­voi­ma­va­ro­ja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Hen­ki­lös­­suun­nit­te­lun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja koh­den­tu­mi­sen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Hen­ki­lös­­suun­ni­tel­mal­la luo­daan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle.

Henkilöstömäärän kehitys

Sote-palvelut siirtyivät Kouvolan kaupungilta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle vuoden 2019 alussa. Kaupungin henkilöstöön kohdistui huomattavan paljon säästötavoitteita vuosina 2019-2021. Vuonna 2020 toteutettiin myös henkilöstön lomautukset.

Kaupungin henkilöstömäärä oli elokuun 2021 lopussa yhteensä 3 298 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 554, määräaikaisia 580 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 164.

Kaupungin palveluksessa oli vakinaista henkilöstöä oli sote-palvelujen siirryttyä yhteensä 2 659 (tilanne 15.1.2019). Vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt runsaassa kahdessa vuodessa 105:llä huolimatta siitä, että Carea-koulun siirtyminen liikkeenluovutuksella Kymsotelta 1.8.2020 alkaen kasvatti vakinaisen henkilöstön määrää 26:lla sekä Live&VisitKouvola -toiminnon siirto Kinnolta 1.1.2021 alkaen 6:lla.

Määräaikaisen henkilöstön määrä oli poikkeuksellisen alhainen vuonna 2020 lomautuksista ja koronasta johtuen. Tänä vuonna koronatuki on puolestaan lisännyt määräaikaisen henkilöstön määrää tavanomaiseen tasoon verrattuna.

Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut aiemmista vuosista johtuen siitä, että vuoden 2021 talousarviossa asetettiin tavoitteeksi lisätä palkkatukea 100 uudella työllistämisjaksolla.

Eläkepoistumaa on hyödynnettu merkittävästi vuodesta 2019 alkaen, sillä 32 prosenttia kaikista eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja  tehtävistä on jätetty täyttämättä. Hallinto- ja toimistohenkilöstön osalta vastaava luku on ollut 42 prosenttia ja teknisen henkilöstön osalta 36 prosenttia. Eläkepoistumasta on hyödynnetty ruokapalveluhenkilöstön osalta 44 prosenttia sekä puhtauspalveluhenkilöstön osalta 43 prosenttia.

Vuoden 2022 alusta palvelurakenteessa tapahtuu muutoksia, sillä Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikkeenluovutuksella Kouvolan Ammattiopisto Oy:lle sekä lomituspalvelut puolestaan Sysmän kunnalle.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta ja sen vaikutus kaupungin henkilöstömäärään on vähäisempi sote-palvelujen ollessa jo kuntayhtymässä.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluihin on varattu määrärahaa vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 137,95 milj. euroa. Tähän summaan sisältyy Kouvolan kaupungille jäävät KSAO:n eläkemenoperusteiset maksut 0,67 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvion henkilöstökulut (pl. KSAO:n eläkemenoperusteiset maksut) ovat 137,28 milj. euroa. Vuoden 2021 muutetun talousarvion henkilöstökulut (pl. KSAO ja lomituspalvelut) ovat 137,49 milj. euroa. Henkilöstökulut vähenevät vuoden 2022 talousarviossa vuoteen 2021 verrattuna huolimatta siitä, että vuoden 2022 talousarviossa palkkamäärärahoja on korotettu 2 prosentilla kesäkuun 2021 palkkatasosta.

Henkilöstösuunnitelma

Kaupungin henkilöstömenojen tulee olla suunnittelukaudella kestävällä perustalla. Talouden tasapainottaminen vaatii henkilöstömenojen hallintaa, mutta samanaikaisesti tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota avainhenkilöriskeihin ja niiden hallintaan sekä riittävän ja osaavan työvoiman saamiseen. Eläkkeelle on siirtymässä huomattava määrä kaupungin henkilöstöä lähes kaikilla toimialoilla, joten organisaatiosta poistuu lyhyessä ajassa paljon osaamista. Konsernipalveluissa eläkeiän täyttää vuoteen 2025 mennessä 23 prosenttia vakinaisesta henkilöstöstä, sivistyksessä 11 prosenttia sekä tekniikka ja ympäristö -toimialalla 18 prosenttia. Suunnittelukaudella eläkkeelle siirtyy joka neljäs esimiestehtävissä toimiva.

Kaupungin henkilöstömäärän vähenemisen myötä avainhenkilöriskit ovat muutoinkin lisääntyneet kaupungin organisaatiossa. Suuri vaihtuvuus aiheuttaa haasteita, joihin tulee varautua etukäteen. Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat syventyneet. Tälläkin hetkellä on jo haasteita erityisluokanopettajien ja erityisopettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja opettajien, koulupsykologien ja tiettyjen teknisen alan asiantuntijoiden sekä ajoittain myös muiden asiantuntijoiden rekrytoinnissa.

Hyvän työnantajakuvan ylläpitäminen, työhyvinvointiin panostaminen, sujuvat rekrytointiprosessit, kilpailukykyisten palkkausjärjestelmien kehittäminen ja vakaa henkilöstöpolitiikka ovat keskeisessä roolissa osaajien saamiseksi ja pitämiseksi kaupungin organisaatiossa. Etätyön laajentaminen helpottaa erityisesti asiantuntijoiden rekrytointia, mutta se vaatii samalla myös uudenlaista johtamista.

Kouvolan kaupungin strategiaa tukeva henkilöstöohjelma hyväksyttiin toukokuussa 2021, ja se ohjaa henkilöstöjohtamista ja sen kehittämistä suunnittelukaudella. Vuotta 2023-2024 koskevat kehittämistoimenpiteet määritellään vuonna 2022.

Henkilöstötarpeeseen vaikuttaa se, mitä ja miten kaupunki palveluja tuottaa. Henkilöstösuunnittelun tulee olla strategiasidonnaista siten, että kaupungilla on optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset. Myös kehittämiseen tulisi olla riittävästi resursseja. Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta tarkoituksenmukainen henkilöstön määrä ja rakenne. Mahdollinen ostopalveluun siirtyminen vähentää oman henkilöstön tarvetta ja henkilöstömenoja, mutta todellisia säästöjä ei välttämättä synny. Varahenkilöjärjestelmiä on kehitetty osaavan työvoiman saamiseksi lyhytaikaisin sijaisuuksiin. Tämä helpottaa myös päivittäisjohtamista, kun esimiesten aika ei kulu sijaisten etsimiseen. Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmaan sisältyy uusien varahenkilötehtävien perustaminen varhaiskasvatukseen sekä puhtaus- ja ruokapalveluihin.

Suunnittelukaudella tavoitteena on strateginen osaamisen ennakointi ja osaamisen täysimääräinen hyödyntäminen. Kaupungin strategiset osaamiset on määritelty syksyn 2021 aikana ja ne on kirjattu henkilöstösuunnitelmaan.

Työkyvyttömyydestä aiheutuu merkittäviä kustannuksia, joten henkilöstön työhyvinvointia edistetään kokonaisvaltaisesti erilaisin terveyteen liittyvin toimenpitein sekä osaamisen, johtamisen ja työympäristön kehittämisellä. Työhyvinvoinnin edistämistä ja työkykyprosessien kehittämistä jatketaan tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon ja Kevan kanssa. Vuonna 2020-2021 toteutetun lyhytpsykoterapiapilotin kaltaista toimintaa jatketaan vuonna 2022. Henkilöstöetuja (liikunta, kulttuuri ja hyvinvointi) siirretään vuodesta 2022 alkaen toteutettavaksi marraskuussa käyttöön otetun Epassin kautta.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2025 on laadittu talousarvion val­mistelun yhteydessä. Toimialojen tiedot talousarviokirjaa ja hen­ki­lös­­suun­ni­tel­maa varten on ke­rät­ty samalla lomakkeella. Näin on py­rit­ty var­mis­ta­maan, että talous- ja henkilöstösuunnittelu ovat yh­den­mu­kais­ta.

Esitys Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2022-2025 on liitteenä.

Uudet sekä muutetut virat ja tehtävät

Talousarvio-ohjeen mukaan, mikäli uutta osaamista tarvitaan, tulee se pyrkiä toteuttamaan ensisijaisesti virkojen ja tehtävien muutoksilla siten, että henkilöstön kokonaismäärä ei kasva.

Kooste toimialojen esittämistä uusista  muutetuista viroista ja tehtävistä vuodelle 2022 on liitteenä.

Toimialat esittävät henkilöstösuunnitelmassa yhteensä 26 uutta/muutettua virkaa ja teh­­vää, joista kaksi koskee nykyisen työsuhteisen tehtävän muutosta viraksi ja 20 on varahenkilötehtäviä.

Esitettyjen varhaiskasvatuksen sekä puhtaus- ja ruokapalvelujen varahenkilöiden osalta kate saadaan pääosin tämänhetkisistä  määräaikaisen henkilöstön palkkamäärärahoista. Varahenkilötehtävissä olevat hoitavat äkillisiä ja lyhytaikaisia sijaisuuksia. Näiden tehtävien osalta tarve on arvoitu pysyväksi, ja työvoimantarpeen ollessa pysyvää toimitaan työsopimuslain määräysten mukaisesti palkkaamalla työntekijöitä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Lisäksi varhaiskasvatuslakia muutettiin 1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta. Henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kunnissa on varmistuttava siitä, että varhaiskasvatuksessa on käytössä riittävät ja toimivat sijais- tai muut varajärjestelyt myös henkilöstön äkillisiin ja yllättäviin poissaolotilanteisiin.

Oppivelvollisuuden laajentuminen edellyttää puolestaan uuden lukion lehtorin viran sekä työvalmentajan ja yksilövalmentajan tehtävien perustamista.

Kooste toimialojen sanallisista perusteluista uusien ja muutettujen virkojen ja tehtävien osalta ovat liitteenä.

Tehtävänkuvauslomakkeet viroista ja tehtävistä ovat liitteenä.

Kouvolan seudun ammattiopiston toiminta ja henkilöstö siirtyvät Kouvolan Ammattiopisto Oy:lle sekä lomituspalvelujen toiminta ja henkilöstö Sysmän kunnalle 1.1.2022 alkaen. Siirtyvien toimintojen osalta virat lakkautetaan vasta siirron jälkeen. Muilta osin virkoja ei ole esitetty lakkautettavaksi.

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, pai­vi.karhu(at)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saa­re­la, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

  Kaupunginhallitus päättää

  1. hyväksyä henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2025
  2. hyväksyä vuodelle 2022 esitetyt liitteessä mainitut uudet virat ja työsuhteiset tehtävät
  3. perustaa lukion lehtorin, kulttuuritalojen tuotantopäällikön ja kunnossapitoinsinöörin virat 1.1.2022 alkaen liitteenä olevissa tehtävänkuvauksissa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2025.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus myönsi henkilöstöjohtaja Päivi Karhulle ja talousjohtaja Hellevi Kunnakselle läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________