Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 419Edunvalvontasuunnitelma 2022-2025

5110/00.04.00/2021

 

Kaupunginhallitus 22.11.2021 § 419

   

Valmistelija: kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Kouvolan kaupungilla on tunnistettu tarve tehostaa edunvalvontaa ja siksi on valmisteltu kaupungin ensimmäistä edunvalvontasuunnitelmaa.  Edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista päätöksentekoon kohteissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin päätäntävallassa. Tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys edunvalvontaa tekevien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välille siitä mitkä ovat keskeisimmät edunvalvontakohteet lyhyellä aikavälillä eli taloussuunnittelukaudella (1-4v). Pitkän aikavälin (4-10v) edunvalvontakohteet määritellään keväällä 2022 kaupunkistrategian kirkastuksen yhteydessä.

Suunnitelmaa on valmisteltu virkemiestyönä keväästä 2021 lähtien. Toukokuussa valtuutetuille lähetettiin kysely keskeisistä edunvalvontakohteista. Elo-lokakuussa on pidetty työpajoja apulaiskaupunginjohtajan, kehitysjohtajan, toimialajohtajien, hyvinvointipäällikön ja Kinnon edustajien kanssa ja tarvittaessa niihin on osallistunut laajempi asiantuntijajoukko toimialoilta ja Kinnosta.

Kouvolan kaupungin edunvalvonnan tavoitteena on toteuttaa kaupunkistrategiaa ja sitä toteuttavia kasvuohjelmia; Elinvoiman - ja Hyvinvoinnin kasvu. Keskeiset edunvalvontakohteet sisältyvät seuraaviin teemoihin; Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi ja näissä läpileikkaavana teemana vihreä siirtymä eli vaikuttaminen keinoihin kohti hiilineutraalia Kouvolaa 2030. Teemojen alla on yksilöityjä edunvalvontakohteita, jotka sisältävät tavoitteiden lisäksi konkreettiset toimenpiteet, aikataulun ja valmisteluvastuun. Ne esitetään edunvalvontakortteina. Lisäksi kuhunkin teemaan liittyy kaupungin kannalta keskeisiä lainsäädäntöuudistuksia, jotka on kuvattu omalla kortilla.

Uudet yritykset ja työpaikat sekä olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset ja kasvumahdollisuudet ovat keskeisin elinvoiman lähde ja kuntalaisten hyvinvoinnin edellytys. Merkittävä yritysten kasvuun vaikuttava tekijä on osaavan työvoiman saanti. Toimivilla liikenneväylillä ja maankäytön ratkaisuilla tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Työpaikkojen lisäksi opiskelumahdollisuudet ja palvelujen saatavuus sekä sijainti vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin ja ovat vetovoimatekijä uusien asukkaiden houkuttelemiseksi.

Edunvalvontatyön tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kokonaisvastuu edunvalvonnasta on kaupunginjohtajalla. Valmisteluvastuu on kehitysjohtajalla, toimialajohtajilla ja muilla johtavilla viranhaltijoilla. Poliittiset päättäjät osallistuvat edunvalvontaan omien kanavien kautta.

Suunnitelma hyväksytetään kaupunginhallituksessa vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä ja sen toteutumista seurataan säännöllisesti kaupunginhallituksessa ja tuodaan valtuustolle tiedoksi vuosittain. Edunvalvontakorttien päivitys on jatkuvaa.

Edunvalvontasuunnitelma 2022-2025 ja siihen liittyvät edunvalvontakortit ovat liitteenä.

Kehittämispäällikkö Liisa Kolari on kokouksessa paikalla asiantuntijana vastaamassa kysymyksiin.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi; kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(a)kouvola.fi; apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Edunvalvontasuunnitelman 2022-2025.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Edunvalvontasuunnitelman 2022 - 2025 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Kaupunginhallitus myönsi talousjohtaja Hellevi Kunnakselle ja kehittämispäällikkö Liisa Kolarille läsnäolo- ja puheoikeuden. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

  ____________