Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 263Asemakaava, Mäkikylän biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamo (kaava nro 44/001), kaavaehdotus

2899/10.02.04/2020

Tekninen lautakunta 14.12.2021 § 263

   

Valmistelija: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Sijainti

Asemakaavan suunnittelualue sijaitsee Mäkikylässä, Kouvolan keskustan eteläpuolella Kymenlaaksontien ja Kymijoen rajaamalla alueella. Alueella sijaitsee Gasum Oy:n biokaasulaitos ja Kouvolan Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamo.

Tavoite ja taustat

Tavoitteena on laatia asemakaava Gasum Oy:n Mäkikylän biokaasulaitoksen laajennustarpeisiin ja Kouvolan Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamon alueelle riittävin suoja-aluein.

Gasum Oy on tehnyt aloitteen asemakaavan laatimisesta alueelle. Gasum Oy:n tavoitteena on nostaa nykyisen biokaasulaitoksen jätteen käsittelykapasiteettia nykyisestä 20 000 tn/a ? 65 000 tn/a. Käsittelykapasiteetin nostaminen vaatii laitoksen kokonaisuudistamista ja uuden laitosrakennuksen rakentamisen nykyisen vierelle. Laitosalue sijaitsee Kymijoen rantavyöhykkeellä, eikä vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 § Suunnittelutarve ranta-alueella). Alueella ei ole sellaista kaavaa, joka mahdollistaisi laitosrakentamisen, joten asemakaavan laatiminen on tarpeen.

Biokaasulaitos ja jätevedenpuhdistamo muodostavat mm. liikennöinniltään ja vaikutuksiltaan toiminnallisen kokonaisuuden, minkä vuoksi myös jätevedenpuhdistamon alue käsitellään tässä asemakaavassa.

Suunnittelualue on Gasum Oy:n, Kouvolan Vesi Oy:n ja Gasgrid Finland Oy:n ja yksityishenkilön omistuksessa. Kouvolan kaupunki ei omista maa-alueita suunnittelualueelta.

Asianosaisten kuuleminen

Asemakaavahanke on tullut vireille Gasum Oy:n aloitteesta. Asemakaavan laatimisesta on tehty 20.1.2021 allekirjoitettu kaavoituksen käynnistämissopimus. Asemakaavan vireilletulosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja kaupungin sähköisellä ilmoitustauluilla Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 10.2.2021. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.2.-24.2.2021 tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaavahankkeen verkkosivuilla sekä Kouvolan kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10).

Kaavoituksen aloitusvaiheessa järjestettiin maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvottelumuistio on oheismateriaalina.

Asemakaavan valmisteluvaiheesta kuulutettiin Kouvolan Sanomissa ja kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 3.3.2021. Asemakaavan valmisteluvaiheen aineistot (mm. kaavaluonnos) oli nähtävillä 3.3.-22.3.2021. Osana asemakaavan valmisteluvaihetta järjestettiin etäyleisötilaisuus internetissä Teams-sovelluksen avulla 16.3.2021.

Kaavan valmisteluvaiheessa saatu kuntalaispalaute on ollut pääosin biokaasulaitoksen laajentamista vastustavaa. Kirjallisia mielipiteitä saatiin kolme kappaletta ja suullista palautetta saatiin kaavaluonnoksen esittelytilaisuudessa. Yksi kirjallisista mielipiteistä oli 29 allekirjoitusta käsittävä adressi. Lisäksi laitosalueeseen liittyviä kommentteja saatiin runsaasti Mäkikylän ympäristön hajukyselyn vastauksissa. Kaavan kuulemisten aikana saatujen mielipiteiden ja hajutilannekyselyn vastauksien perusteella suunnittelualueen ympäristössä koetaan nykytilanteessa hajuhaittoja. Palautteessa todettiin mm. että jätteenkäsittelykapasiteetin lisääminen tulisi lisäämään hajuhaittoja ja asumisviihtyvyys tulee kärsimään. Nykyistä biokaasulaitoksen hajujenkäsittelyä vaadittiin laittamaan kuntoon ennen laajennushanketta. Kuntalaisilta saadut mielipiteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa kaavaselostuksessa, kaavan esittelytilaisuuden muistiossa ja hajukyselyn tulokset kattavassa raportissa.

Valmisteluvaiheessa kaavaluonnoksesta lausuivat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson museo ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Traficomilla ei ollut lausuttavaa. Kymenlaakson museo viittasi aiemmin kaavan aloitusvaiheessa antamaansa lausuntoon. Aloitusvaiheen lausunnossa museo toi ilmi alueen kulttuurihistorialliset arvot ja suunnittelualueen sijainnin Värälän taistelupaikan muinaisjäännösalueella. Museo kuitenkin toteaa, että alue on rakennettua teollisuus- ja peltoaluetta, joten sen arkeologinen potentiaali on vähäinen, eikä museo edellytä arkeologisten lisäselvityksien laatimista. Kaakkois-Suomen ELY-keskus totesi lausunnossaan, että ohjaava kaavoitus ja viranomaisneuvottelussa esiin tulleet näkökulmat on huomioitu riittävästi. Liikenteen osalta ELY-keskus totesi, että alueen liikennetilannetta on selvitettävä tarkemmin ja sen perusteella laitosalueen liittymään Kymenlaaksontielle on suunniteltava ja toteutettava maantielle parannetut liittymäjärjestelyt. Lausunnon mukainen selvitys on laadittu ja se on liitetty osaksi kaava-aineistoa.

Uusi asemakaava (kaavaehdotus)

Laadittava kaava on alueen ensimmäinen asemakaava. Asemakaavaehdotuksessa biokaasulaitoksen, jätevedenpuhdistamon ja kaasuverkostoon liittyvien laitteiden alueelle on esitetty muodostettavaksi yksi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue (ET). Asemakaavassa eri toimijoiden omistukseen jäävät alueet on erotettu toisistaan ohjeellisin tonttirajoin, jotka vahvistetaan asemakaavan valmistumisen jälkeen laadittavalla erillisellä tonttijaolla. Kortteliin sallitaan Kymenlaaksontieltä vain yksi liittymä ja kulku eri toimijoiden alueille on osoitettu korttelin sisällä ajo-yhteyksin. Korttelialueen rakentamisen tehokkuudeksi on merkitty e=0.15, jolloin korttelin kokonaisrakennusoikeus on yhteensä noin 12 200 k-m². Biokaasulaitoksen alueella rakennusalalle on annettu rakentamisen käyttötarkoitusta ohjaava määräys "Biokaasulaitokselle varattu rakennusala. Alueelle saa sijoittaa rakennuksia ja rakennelmia biopolttoaineen sekä sähkö- ja lämpöenergian tuotantoa ja varastointia varten. Alueella syntyvien hajujen poistoon tulee käyttää parasta mahdollista tekniikkaa. " (et-5).

Kymijoen ranta-alueet on merkitty suojaviheralueeksi (EV). Kaikessa rakentamisessa ja alueen käytössä on huomioitava Kymijoen rantapenkereen sortumavaara.

Asemakaavan yhteydessä ei laadita maankäyttösopimusta. Maankäyttösopimusten periaatteena on, että asemakaavoja tehtäessä maanomistaja osallistuu kaavan aiheuttamiin kustannuksiin maksamalla osuutensa yhdyskuntatekniikan rakentamiskustannuksista (ns. yhdyskuntatekninen korvaus). Korvauksesta sovitaan maankäyttösopimuksessa, jonka tarpeellisuus tarkastellaan aina asemakaavoituksen yhteydessä. Biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon alueen asemakaavan toteutuksesta ei aiheudu Kouvolan kaupungille yhdyskuntatekniikan rakentamiskustannuksia ja asemakaavaa laaditaan jo ennestään rakennetulle alueelle. Asemakaavassa osoitettu rakennusoikeuden määrä on määritelty siten, että alueen rakennusoikeus ei nouse suhteessa jo käytettyyn kerrosalaan suhteutettuna sellaiseksi, että rakennusoikeuden määrän vuoksi kiinteistöillä tapahtuisi sellaista arvonnousua, jonka perusteella kohteessa tulisi soveltaa maankäyttösopimusta.

Asemakaavan vaikutukset

Asemakaavan vaikutusten arviointi sisältyy kaavaselostukseen. Asemakaava mahdollistaa biokaasulaitoksen laajentamisen. Laitosalueen merkittävin lähialueen asukkaiden kokema negatiivinen vaikutus on aiheutuva hajuhaitta. Laitosalueen hajun leviämisestä on tehty mallinnuksia, jotka ovat asemakaavan liitteenä. Kaavahankkeesta annetun palautteen perusteella osa alueen asukkaista on kokenut, että hajumallinnukset eivät vastaa koettua haittaa. Koettuja vaikutuksia pyrittiin selvittämään tarkemmin hajukyselyllä (tiivistelmä hajukyselyn tuloksista on kaavan liitteenä). Kyselyn perusteella nykytilanteessa hajuhaittoja koetaan eniten laitosalueen lähialueella Kymijoen rannoilla olevilla rakennuspaikoilla sekä lähimmällä asemakaavoitetulla asuinalueella Pyydysmäessä. Biokaasulaitoksen täsmällisiä ympäristönormeja käsitellään aluehallintoviraston käsittelemässä ympäristöluvassa ja asemakaavoituksella on osin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa hajupäästöjen määrään. Gasum Oy on tuonut ilmi, että biokaasulaitoksella tehtäisiin kokonaisuudistus, johon kuuluu useita nykyistä parempaan hajuhaittojen hallintaan tähtääviä toimenpiteitä, kuten hajunkäsittelylaitteiston uusiminen, siirtyminen kohdekohtaiseen ilmanvaihtoon ja jätekuljetusten vastaanottotilojen ovien automatiikan toteuttaminen.

Asemakaava lisää jonkin verran raskasta liikennettä alueelle. Laitosalueelle käännytään Kymenlaaksontieltä, joka on valtion maantie ja sen tienpitäjänä on Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Laitosalueelle kääntyvä raskas liikenne vaikuttaa Kymenlaaksontien liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Liikennevaikutuksia on selvitetty toimivuustarkastelussa ja Kymenlaaksontien laitosalueen liittymäalueelle on laadittu yleissuunnitelma, jossa Kymenlaaksontielle on esitetty väistötilan toteuttamista.

Asemakaavalla on vaikutusta mm. alueen maisemaan. Kaavoitettavalla alueella ei ole luonnonsuojelualueita, eikä alueella ole todettu erityisiä luontoarvoja. Kymijoen ranta-alue on merkitty asemakaavassa suojaviheralueeksi, jota koskee kasvillisuuden säilyttäviä koskevia määräyksiä. Em. määräyksillä pyritään vastaamaan myös mahdolliseen eroosiosta johtuvaan joen rantapenkereen sortumavaaraan. Kaava-alueella sijaitsee kaasun siirtoverkostoon liittyviä putkia ja rakenteita, jotka on turvattava kaikessa alueen käytössä ja rakentamisessa.

Laitoksen toteuttamisella on positiivinen vaikutus liikenteen päästöjen hallinnassa, sillä laitos tuottaa yhdyskuntajätteestä liikennepolttoaineena käytettävää biokaasua. Laitos käsittelee ympäristössä syntyviä jätteitä, jolloin niitä ei ole välttämätöntä kuljettaa pitkien matkojen päähän. Elinkeinoelämän vaikutuksia ovat laitosalueen mahdollistamat työpaikat ja biokaasulaitoksen uudistamiseen suunnattu varsin mittava investointi.

Asemakaava osaltaan turvaa Kouvolan vesihuollon kannalta erittäin merkittävän Mäkikylän jätevedenpuhdistamon toimintaedellytykset. Asemakaavalla on merkittävä positiivinen vaikutus yhdyskuntateknisen huollon järjestämisessä.

Asemakaava on oheismateriaalina.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/makikylanbiokaasulaitos

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy Mäkikylän biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon asemakaavaehdotuksen (kaava nro 44/001).

Lautakunta asettaa kaavaehdotuksen vähintään 30 päivän ajaksi julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot (MRL 65 §, MRA 27 §, 28 §).

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Olli Ruokonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä.

____________