Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2021/Pykälä 249Asemakaavan muutos 11/004 Juholankatu, kaavaehdotus

623/10.02.04/2020

 

Tekninen lautakunta 30.11.2021 § 249

   

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan keskustan länsipuolella Korjalan kaupunginosassa, Kaitilankadun pohjoispuolella. Siihen kuuluu teollisuusalueella olevien tonttien lisäksi rautatiealuetta sekä katu- ja puistoalueita. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 12 ha.

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kymenseudun osuuskaupan aloitteesta vuonna 2019 ja siihen liittyy erillinen kaavoituksen käynnistämissopimus. Kaava-muutos ei aiheuta maankäyttösopimuksen tekemistä, koska siinä ei lisätä kortteleiden rakennusoikeutta.

Tarkoitus

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on liittää nykyinen teollisuusraiteen alue osaksi sitä reunustavia korttelialueita ja muuttaa alueen käyttötarkoitus vastaamaan paremmin alueen eteläosan toteutunutta maankäyttöä sekä yleiskaavaa.

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaavan ja Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan lisäksi kaksi asemakaavaa. Vain pieni osa kaava-alueesta on kaupungin omistuksessa.

Kaavaprosessi

Kaavahanke kuulutettiin vireille 11.3.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat nähtävillä 11.3.-20.4.2020 välisen ajan ja niistä pyydettiin alueen toimijoilta ja muilta osallisilta sekä viranomaisilta palautteet. Kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä kuusi lausuntoa ja palautetta, joiden perusteella kaavamuutoksen suunnittelua jatkettiin. Vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa saatu palaute ja sen vaikutus kaavaratkaisuun on käsitelty kaavaselostuksen sivuilla 16-18.

Uusi asemakaava

Lähes koko kaavamuutosalue on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1). Kaava-alueen länsireunaan on merkitty Juholanraitiksi nimetty jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu (pp), joka ulottuu Kaitilankadulta Juholankadulle. Alueen länsiosan keskellä on pieni alue Juholankadun katualuetta sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET).

Muutokset ja vaikutukset

Alueen nykyiseen asemakaavaan verrattuna kaavaratkaisussa ei ole merkittäviä maankäytöllisiä muutoksia. Sekä nykyisen että uuden asemakaavan mahdollistama maankäyttö ovat hyvin lähellä toisiaan. Nykyiseen kaavaan merkitty teollisuus-, varastointi- ja edellisiin liittyvää liiketoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (TVL1) sekä kaavaehdotukseen merkitty toimitilarakennusten korttelialue, johon saa rakentaa tilaa vaativan erikoiskaupan rakennuksia, toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia (KTY-1) mahdollistavat kookkaiden varasto-, teollisuus- ja tilaa vaativan kaupan tarvitsemien rakennusten rakentamisen.

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia rakennettuun ympäristöön, yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, liikenteeseen tai pysäköintiin, eikä sosiaaliseen ympäristöön. Teknisen huollon osalta kaavamuutos helpottaa monien johto-, putki- ja kaapelilinjojen rakentamisen, kun niitä varten on varattu erilliset alueet. Palveluiden osalta kaavamuutos lisää erilaisten toimijoiden sijoittumismahdollisuuksia alueella ja siten se myös vaikuttaa mahdollisesti alueella olevien työpaikkojen määrään positiivisesti. Viheralueiden ja luonnonympäristön osalta kaavamuutoksella on negatiivisia vaikutuksia toteutuneeseen maankäyttöön verrattuna, mutta nykyiseen kaavaan verrattuna tilanne paranee. Kaava-alueen keskiosaan on rajattu alue, jossa sen luontoarvot eli vanhat jalopuut ja lehto tulisi säilyttää. Aluetta voidaan kuitenkin osittain hyödyntää alueen pääkäyttötarkoitukseen. Kaavamuutoksella poistetaan pienet toteuttamiskelvottomat virkistysalueet alueen luoteisreunalta. Kaupungin talouteen kaavamuutoksella ei ole merkittäviä muutoksia. Kaavamuutoksen vaikutukset on esitelty tarkemmin kaavaselostuksen sivuilla 21-22.

Asemakaavaehdotus on oheismateriaalissa.

Kaavahankkeeseen liittyvä muu aineisto, kuten asemakaavaselostus on nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta hyväksyy kaupunginosan 11, Korjala, korttelia 11008, korttelin 11009 osaa ja teollisuusraidealuetta sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 11/004 Juholankatu, ja asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Sari Melkko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 §:n 1 mom. kohta 5).

____________