Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.11.2021/Pykälä 248Asemakaava ja asemakaavan muutos 21/023 Pallokenttä, kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten vastineiden hyväksyminen

503/10.02.04/2020

   

Tekninen lautakunta 18.5.2021 § 106

Asemakaava ja asemakaavan muutos 21/023 Pallokenttä, kaavaehdotus

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Kaavahankkeen esittely

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Pappilanpellontien, Kuusaantien ja Kymijoen välissä ja siihen kuulu julkista puistoa, rakentamaton asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti sekä Hotelli Sommelon alue. Lännessä suunnittelualue rajautuu pientaloalueeseen ja pohjoisessa liike- ja asuinrakentamiseen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,6 ha.

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2019. Asemakaavan muutos sisältyy vuosien 2019-2021 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan puistoalueen osalta nykyistä maankäyttöä ja vuonna 2018 valmistuneessa puiston yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja. Puistoa tullaan tulevina vuosina kehittämään toiminnallisemmaksi ja yhtenä tavoitteena on mahdollistaa myös yksityisten alueen virkistyskäyttöä tukevien palvelujen sijoittuminen ranta-alueelle. Lisäksi kaava-alueeseen sisältyvän asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen kaavaa halutaan muuttaa niin, että sille suunniteltu rakentaminen olisi toteutettavissa paremmin pienempinä kokonaisuuksina ja sen itäosa voitaisiin toteuttaa puistona. Korttelin 170 osalta tavoitteena on päivittää alueen asemakaavaa puistoalueeseen rajautuvien alueiden osalta ja mahdollistaa kiinteistön kehittäminen tarvittaessa myös nykyisestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Kaavassa ratkaistaan myös alueella sijaitsevien käytöstä poistettujen voimajohtopylväiden suojeluasia.

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaavan ja Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan lisäksi Kuusankosken ydinkeskustan osayleiskaava 2002-2015 ja sen muutos, sekä useita asemakaavoja. Pääosa suunnittelualueesta on Kouvolan kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta Kymijoen vesialuetta.

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta (MRL 63§ MRA 30§) oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa 30.1.2019 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelma oli nähtävillä palautteen antamista varten 30.1.-3.3.2019 välisen ajan kaavan verkkosivuilla ja Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yhteensä viisi palautetta, joista kahdessa pyydettiin huomioimaan erityisiä asioita.

Valmisteluvaiheen kuuleminen tapahtui 6.5.-8.6.2020, jolloin kaavaluonnos ja siihen liittyvä muu materiaali olivat nähtävillä. Valmisteluvaiheen kuulemisesta oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa sekä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 6.5.2020. Kuulemisesta lähetettiin tiedote sekä lausuntopyyntö viranomaisille ja muille osallisille. Valmisteluvaiheessa saatiin yhteensä kahdeksan palautetta. Palaute liittyi lähinnä korttelin 196 kaavaratkaisuun ja voimajohtopylväiden suojeluasiaan. Vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa saatu palaute ja sen vaikutus kaavaratkaisuun on käsitelty kaavaselostuksen sivuilla 23-29.

Uusi asemakaava

Asemakaava pitää sisällään Kuusankosken Rantapuisto -nimisen puiston, korttelit 170 ja 196, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen (ET) sekä puistoon rajautuvan vesialueen (W). Kortteli 196 koostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL) ja asumista palvelevasta yhteiskäyttöisestä korttelialueesta (AH). Kortteli 170 on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL).

Puisto- ja lähivirkistysalueet kattavat noin puolet kaava-alueesta. Korttelialueet sijaitsevat kaava-alueen pohjoislaidalla. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue sijaitsee keskellä kaava-aluetta.

Asemakaavassa on kortteleihin merkitty rakennusalat, rakennusoikeudet sekä korkeimmat sallitut kerrosluvut sekä ohjattu rakentamisen sekä pysäköinnin sijoittamista. Virkistysalueiden osalta kaavassa määritetty maankäyttö perustuu Kuusankosken Rantapuiston yleis- ja yleisten alueiden suunnitelmiin ja alueen arvoihin. Kaavamääräyksillä ohjataan sekä korttelialueiden että puistoalueen toteutusta. 

Muutokset ja vaikutukset

Alueen nykyiseen asemakaavaan verrattuna kaavassa esitetyt muutokset eivät ole kovin merkittäviä.  Nykyisessä kaavassa oleva luonnontilassa säilytettävä puistoalue (PL) on kaavaehdotuksessa merkitty puistoksi (VP), jota käytettään rakennettaviksi tarkoitetuilla viheralueilla. Tosiasiassa puisto on pääosin jo nykyisellään rakennettu, joten muutos nykytilaan ei ole merkittävä. Kymijoen vesialueen kaavoittaminen mahdollistaa Rantapuiston kehittämisen suunnitellusti ja on siten kokonaisuuden kannalta myönteinen vaikutus. Kortteliin 196 esitetyt rajojen muutokset mahdollistavat puiston rakentamisen suunnitellusti ja muut merkinnät ja määräykset korttelin toteuttamisen helpommin pienemmissä osissa. Kerrosmäärää on laskettu nykyiseen kaavaan verrattuna kahdeksasta kuuteen, joka vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan myönteisesti. Korttelin 170 osalta kaavamuutos laajentaa sen käyttötarkoitusta, mikä puolestaan helpottaa alueen kehittämistä toiminnoiltaan monipuolisemmaksi. Lisäksi kaavassa muutetaan korttelin suurinta sallittua kerrosmäärää, jolloin sama rakennusoikeus on mahdollista sijoittaa pinta-alaltaan pienemmälle alueelle.

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia.  Palveluihin kaavamuutos vaikuttaa myönteisesti, kun korttelin 170 käyttötarkoitus laajenee. Kulttuuriperintöön ja sen säilymiseen kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että se mahdollistaa aikaisemmin asemakaavalla suojellun betonipylvään purkamisen. Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön. Sosiaaliseen ympäristöön kaavaratkaisu vaikuttaa myönteisesti, kun se mahdollistaa rantapuiston kehittämisen ja siten luo viihtyisän paikan ihmisten kohtaamisille. Teknisen huollon, tarkemmin Kouvolan veden pumppaamoalueen osalta kaavamuutos vahvistaa sille oman maankäyttöalueensa. Liikenteen osalta kaavaratkaisu vaikuttaa ohjaavasti puiston sisäisiin kevyen liikenteen yhteyksiin.  Kaavamuutos ei suoraan lisää yhdyskuntarakentamisen kustannuksia, mutta se mahdollistaa muun muassa Rantapuiston kehittämisen, jonka toteuttamisesta syntyy kustannuksia. Kaupungin talouteen kaavamuutoksella ei ole merkittäviä muutoksia sillä korttelien rakennusoikeuksiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Kaavamuutoksen vaikutukset on esitelty tarkemmin kaavaselostuksen sivuilla 33-35.

Asemakaavaehdotus on oheismateriaalina.

Kaavahankkeeseen liittyvä muu aineisto, kuten asemakaavaselostus on nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 21/023 Pallokenttä ehdotuksen, joka koskee kaupunginosan 21, Kuusankoski kortteleita 170 ja 196 sekä puisto- ja katu- urheilu- ja virkistysalueita sekä Keltinkosken koskitilaa ja asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________

 

Tekninen lautakunta 30.11.2021 § 248

   

Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Kuusankosken kaupunginosassa Pappilanpellontien, Kuusaantien ja Kymijoen välissä ja siihen kuulu julkista puistoa, rakentamaton asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontti sekä Hotelli Sommelon alue. Lännessä suunnittelualue rajautuu pientaloalueeseen ja pohjoisessa liike- ja asuinrakentamiseen. Kaavamuutosalueen laajuus on noin 7,6 ha.

Asemakaavan muutos on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta vuonna 2019. Asemakaavan muutos sisältyy vuosien 2019-2021 kaavoituskatsauksessa esiteltyihin kaavoituksen työohjelman kohteisiin.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan puistoalueen osalta nykyistä maankäyttöä ja vuonna 2018 valmistuneessa puiston yleissuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja. Puistoa tullaan tulevina vuosina kehittämään toiminnallisemmaksi ja yhtenä tavoitteena on mahdollistaa myös yksityisten alueen virkistyskäyttöä tukevien palvelujen sijoittuminen ranta-alueelle. Lisäksi kaava-alueeseen sisältyvän asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen kaavaa halutaan muuttaa niin, että sille suunniteltu rakentaminen olisi toteutettavissa paremmin pienempinä kokonaisuuksina ja sen itäosa voitaisiin toteuttaa puistona. Korttelin 170 osalta tavoitteena on päivittää alueen asemakaavaa puistoalueeseen rajautuvien alueiden osalta ja mahdollistaa kiinteistön kehittäminen tarvittaessa myös nykyisestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Kaavassa ratkaistaan myös alueella sijaitsevien käytöstä poistettujen voimajohtopylväiden suojeluasia.

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaavan ja Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan lisäksi Kuusankosken ydinkeskustan osayleiskaava 2002-2015 ja sen muutos sekä useita asemakaavoja. Pääosa suunnittelualueesta on Kouvolan kaupungin omistuksessa lukuun ottamatta Kymijoen vesialuetta.

Asemakaavan muutoksen vireille tulosta (MRL 63§ MRA 30§) oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa 30.1.2019 sekä kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelma oli nähtävillä palautteen antamista varten 30.1.-3.3.2019 välisen ajan kaavan verkkosivuilla ja Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yhteensä viisi palautetta, joista kahdessa pyydettiin huomioimaan erityisiä asioita.

Valmisteluvaiheen kuuleminen tapahtui 6.5.-8.6.2020, jolloin kaavaluonnos ja siihen liittyvä muu materiaali olivat nähtävillä. Valmisteluvaiheen kuulemisesta oli ilmoitus kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa sekä Kouvolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 6.5.2020. Kuulemisesta lähetettiin tiedote sekä lausuntopyyntö viranomaisille ja muille osallisille. Valmisteluvaiheessa saatiin yhteensä kahdeksan palautetta. Palaute liittyi lähinnä korttelin 196 kaavaratkaisuun ja voimajohtopylväiden suojeluasiaan. Vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa saatu palaute ja sen vaikutus kaavaratkaisuun on käsitelty kaavaselostuksen sivuilla 23-29.

Kaavaehdotus oli teknisen lautakunnan hyväksyttävänä 18.5.2021, jonka jälkeen se asetettiin julkisesti nähtäville (MRL 65§ MRA 27§) 2.6.-5.7.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolosta oli kuulutus kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Kouvolan Sanomissa 2.6.2021. Kuulemisesta lähetettiin tiedote sekä lausuntopyyntö viranomaisille ja muille osallisille. Valmisteluvaiheessa saatiin yhteensä yhdeksän palautetta. Palaute liittyi pääosin korttelin 196 kaavaratkaisuun ja voimajohtopylväiden suojeluasiaan. Lisäksi Kuusankoski Seuran edustajat luovuttivat adressin voimajohtopylväiden säilyttämisen puolesta Kouvolan kaupunginvaltuustolle 11.10.2021. Adressissa on 737 allekirjoittanutta.

Kaavaehdotuksesta saatu palaute ja kaavoittajan laatimat vastineet on käsitelty tiivistettynä kaavaselostuksen sivuilla 29-33 ja kokonaisuudessaan kokousasian liittees.

Uusi asemakaava

Asemakaava pitää sisällään Kuusankosken Rantapuisto -nimisen puiston, korttelit 170 ja 196, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen (ET) sekä puistoon rajautuvan vesialueen (W). Kortteli 196 koostuu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL) ja asumista palvelevasta yhteiskäyttöisestä korttelialueesta (AH). Kortteli 170 on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL).

Puisto- ja lähivirkistysalueet kattavat noin puolet kaava-alueesta. Korttelialueet sijaitsevat kaava-alueen pohjoislaidalla. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue sijaitsee keskellä kaava-aluetta.

Asemakaavassa on kortteleihin merkitty rakennusalat, rakennusoikeudet sekä korkeimmat sallitut kerrosluvut sekä ohjattu rakentamisen sekä pysäköinnin sijoittamista. Virkistysalueiden osalta kaavassa määritetty maankäyttö perustuu Kuusankosken Rantapuiston yleis- ja yleisten alueiden suunnitelmiin ja alueen arvoihin. Kaavamääräyksillä ohjataan sekä korttelialueiden että puistoalueen toteutusta.

Muutokset ja vaikutukset

Alueen nykyiseen asemakaavaan verrattuna kaavassa esitetyt muutokset eivät ole kovin merkittäviä. Nykyisessä kaavassa oleva luonnontilassa säilytettävä puistoalue (PL) on kaavaehdotuksessa merkitty puistoksi (VP), jota käytettään rakennettaviksi tarkoitetuilla viheralueilla. Tosiasiassa puisto on pääosin jo nykyisellään rakennettu, joten muutos nykytilaan ei ole merkittävä. Kymijoen vesialueen kaavoittaminen mahdollistaa Rantapuiston kehittämisen suunnitellusti ja on siten kokonaisuuden kannalta myönteinen vaikutus. Kortteliin 196 esitetyt rajojen muutokset mahdollistavat puiston rakentamisen suunnitellusti ja muut merkinnät ja määräykset korttelin toteuttamisen helpommin pienemmissä osissa. Kerrosmäärää on laskettu nykyiseen kaavaan verrattuna kahdeksasta kuuteen, joka vaikuttaa alueen kaupunkikuvaan myönteisesti. Korttelin 170 osalta kaavamuutos laajentaa sen käyttötarkoitusta, mikä puolestaan helpottaa alueen kehittämistä toiminnoiltaan monipuolisemmaksi. Lisäksi kaavassa muutetaan korttelin suurinta sallittua kerrosmäärää, jolloin sama rakennusoikeus on mahdollista sijoittaa pinta-alaltaan pienemmälle alueelle.

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia. Palveluihin kaavamuutos vaikuttaa myönteisesti, kun korttelin 170 käyttötarkoitus laajenee. Kulttuuriperintöön ja sen säilymiseen kaavaratkaisu vaikuttaa siten, että se mahdollistaa aikaisemmin asemakaavalla suojellun betonipylvään purkamisen. Kaavamuutoksella ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön. Sosiaaliseen ympäristöön kaavaratkaisu vaikuttaa myönteisesti, kun se mahdollistaa rantapuiston kehittämisen ja siten luo viihtyisän paikan ihmisten kohtaamisille. Teknisen huollon, tarkemmin Kouvolan Veden pumppaamoalueen osalta kaavamuutos vahvistaa sille oman maankäyttöalueensa. Liikenteen osalta kaavaratkaisu vaikuttaa ohjaavasti puiston sisäisiin kevyen liikenteen yhteyksiin. Kaavamuutos ei suoraan lisää yhdyskuntarakentamisen kustannuksia, mutta se mahdollistaa muun muassa Rantapuiston kehittämisen, jonka toteuttamisesta syntyy kustannuksia. Kaupungin talouteen kaavamuutoksella ei ole merkittäviä muutoksia sillä korttelien rakennusoikeuksiin ei ole tehty rakennuspaikan hintaan vaikuttavia muutoksia. Kaavamuutoksen vaikutukset on esitelty tarkemmin kaavaselostuksen sivuilla 38-40.

Lautakunnan hyväksyttyä kaavaehdotuksista saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet, kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn seuraavaan lautakunnan kokoukseen. Vastineiden hyväksymispäätös ei ole valituskelpoinen.

Kooste kaavaehdotuksesta saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laadituista vastineista on liitteenä

Kuusankoski-Seuran 29.11.201 saapunut julkilausuma voimajohtopylväiden säilyttämisen puolesta on liitteenä.

Kaavahankkeeseen liittyvä muu aineisto, kuten asemakaavakartta ja -selostus on nähtävissä Kouvolan kaupungin kotisivuilla www.kouvola.fi/paatoksenteko

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 21/023 Pallokenttä kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet.

Tekninen lautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 1.12.2021 lukien.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________