Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 234Vaalien ulkomainonta ja mainospaikkojen luovutusehtojen päivitys

6999/00.00.00.01/2021

 

Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 234

   

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Tekninen lautakunta on 9.3.2021 § 59 päättänyt mainospaikkojen vuokrausehtojen päivittämisestä kaupungin hallintaan kuuluvilla alueilla siten, että vaalimainonta on sallittua kaupunginhallituksen päätöksen 1.2.2021 § 40 mukaisten vaalimainostelineiden lisäksi vain valopylväiden mainostauluissa ja kiinteissä mainoslaiteissa.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa samansisältöisesti 18.10.2021 § 365.

Teknisen lautakunnan viranhaltijoille on tehty aloite, että vaalien ulkomainontaa koskevaa päätöstä muutettaisiin aluevaaleja 2022 ajatellen. Aloitteessa on esitetty, että vapaa vaalimainonta sallittaisiin eräillä kaupungin pääkaduilla keskustataajamia lukuun ottamatta.

Vapaa vaalimainonta tarkoittaa, että ehdokas saa asettaa vaalimainoksen ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä eikä mainospaikasta tarvitse maksaa kaupungille.

Valmistelun perusteella esitetään, että vapaa vaalimainonta olisi sallittua liitteessä esitetyillä, punaisella viivalla merkityillä katuosuuksilla lukuun ottamatta niitä osuuksia, joissa mainontaa ei sallita liikenneturvallisuusnäkökohtien perusteella. Näitä kohtia ovat mm. liittymisnäkemät sekä mm. liikennemerkkien edustat ja taustat sekä itse liikennemerkkipylväät.

Tarkemmin liikenneturvallisuusnäkökohdat on selostettu liitteessä.

Aiempi päätös 9.3.2021 § 59 tarkoitti myös, ettei kaupungin hallinnoimia valaisinpylväitäkään saanut käyttää vaalimainontaan. Myös tämän osalta esitetään muutosta eli kaupungin hallinnoimien valaisinpylväiden käyttö vaalimainoksen "tukijalkana" olisi sallittua vaalimainoksille kuitenkin siten, että taajamien keskustojen valopylväisiin ei saa kiinnittää vaalimainosta ja taajamakeskustojen ulkopuolellakin on huomioitava edellä mainitut liikenneturvallisuusnäkökohdat. Eli esim. pylvääseen, jossa on liikennemerkki, ei saa asettaa vaalimainosta. Myös valaisinpylväät, joissa on jo vuosisopimuksen mukainen mainospaikka, ovat vapaan vaalimainonnan ulkopuolella. ELY-keskuksen hallinnoimat maantiet taajamien läheisyyksissä on esitetty liitteessä. Liitteessä on kuvattu myös valaisinpylväät, joita hallinnoi Kouvolan kaupunki / tekninen lautakunta.

Asiassa pyydetään huomioimaan, että Väylävirastolla on omat ohjeet vaalimainonnasta omilla väylillään eli maanteillä. Nämä ohjeet löytyvät: https://www.ely-keskus.fi/vaalimainonta.

Vaalimainonnassa on lisäksi huomioitava se, että vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vapaan vaalimainonnan saa aloittaa niillä alueilla, jotka ovat teknisen lautakunnan hallinnassa ja määräysvallassa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista. Heti vaalien jälkeen mainokset on niitä asettaneiden puolueiden ja yhdistysten toimesta poistettava. Vaalimainostelineiden poistaminen aloitetaan 26.1.2022.

Mikäli vaalimainoksia havaitaan tässä pykälässä ja liitteessä mainittujen ehtojen vastaisesti, kaupunki lähettää niistä ensin siirto-/poistokehotuksen vaalipäällikölle. Mikäli mainosta ei ole siirretty sanotussa ajassa, on kaupungilla oikeus poistaa mainos mainostajan kustannuksella. Poistoihin käytettävä taksa päätetään omana asianaan.

Vaalimainonnan periaatteiden muuttaminen muuttaa myös mainospaikkojen vuokrausehtojen sisältöä. Samassa yhteydessä muutetaan myös ehtojen otsikkoa eli puhutaan jatkossa mainospaikkojen luovutusehdoista. Päivitetyt ehdot on esitetty liitteessä.

Myös edellä mainitut liikenneturvallisuusnäkökohdat on päivitetty tässä yhteydessä (liitteenä).

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää vapaasta vaalimainonnasta edellä selostusosassa esitetyn mukaisesti ja hyväksyy liitteissä esitetyt ehdot mainospaikkojen luovutuksesta ja liikenneturvallisuusnäkökohdista. Ehdot tulevat voimaan 1.12.2021 alkaen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jukka Silén poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (intressijäävi, hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 3).

____________