Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 233Jalkakäytävien talvikunnossapito

830/10.03.02.02/2020

 

Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 233

   

Valmistelija: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Taustaa

Tekninen lautakunta päätti 2.6.2020 § 98, että kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (myöh. kunnossapitolaki) 4 § 1 momentin mukaiset jalkakäytäviin liittyvät tehtävät kuuluvat Kouvolassa 1.10.2020 alkaen tontinomistajalle, lukuun ottamatta pientalovaltaisten alueiden jalkakäytäviä, joiden talvikunnossapito jäi kaupungin vastuulle. Pientalovaltaisena alueena pidetään katua, jossa jalkakäytävään rajoittuu omakoti- tai paritaloja vähintään 50 % koko kadulla olevan jalkakäytävän pituudesta. Näitä katuja oli Kouvolassa kaksi, yhteensä 0,4 km. Kunnan huolehtiakseen ottamien jalkakäytävien talvikunnossapidosta ei peritä maksua.

Talvikunnossapidosta sai hakea vapautusta erikseen.

Vuonna 2020 tehdyn päätöksen taustalla oli se, että Kouvolan kaupungin palvelujen tuli tehdä selvitys ei-lakisääteisistä palveluistaan ja arvioida ne kriittisesti. Ei-lakisääteisiin palveluihin kuuluu myös jalkakäytävien talvikunnossapito, joka lain mukaan kuuluu ensisijaisesti kiinteistöille. Ennen päätöstä, kaupunki huolehti jalkakäytävien talvikunnossapidosta koko kaupungissa teknisen lautakunnan vuoden 2015 päätöksen kautta.

Jalkakäytävien talvikunnossapito määräytyy kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (myöh. kunnossapitolaki) mukaan. Jalkakäytävien talvikunnossapito voidaan hoitaa lain mukaan seuraavin periaattein:

 • Tontinomistaja huolehtii jalkakäytävien talvikunnossapidosta
 • Kunta ottaa päätöksellään tehtävät kokonaan itselleen tai
 • Kunta ottaa päätöksellään tehtävät osittain itselleen
  • yhden tai useamman tontin osalta,
  • kaikilla asemakaava-alueilla tai
  • asemakaavan määrätyllä osalla.

Kaupungin alueella on yhteensä noin 33 km jalkakäytäviä. (Kartta jalkakäytävistä on liitteenä.) Suurin osa jalkakäytävistä on Kouvolan keskustan tuntumassa sekä Kuusankosken keskustassa.

Tontinomistajan velvollisuuteen kuuluvalla talvikunnossapidolla tarkoitetaan kunnossapitolain 4 §:n mukaisesti velvoitetta:

 • pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä
 • huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä,
 • tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä
 • pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien (=tonttiliittymän) kunnossapidosta. (Lain mukaan mitä on säädetty kiinteistönomistajasta ja kiinteistöstä, koskee vastaavasti tontinvuokra- tai maanvuokrasopimuksen nojalla kiinteistön haltijana olevaa vuokramiestä.)

= = =

Oulussa, Turussa, Porissa ja Lappeenrannassa jalkakäytävien talvikunnossapito on yksinomaan kiinteistöjen vastuulla.

Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Lahti, Joensuu, Mikkeli, Hämeenlinna ja Kotka ovat tehneet päätöksen hoitaa eräiden alueiden jalkakäytävät kaupungin toimesta; osassa alueita jalkakäytävien talvikunnossapito on kiinteistöjen vastuulla. Alueet, joissa kaupunki huolehtii jalkakäytävien talvikunnossapidosta, ovat esikaupunkialueita, pientalovaltaisia alueita tai omakoti- ja paritalokiinteistöihin rajoittuvia jalkakäytäviä.

Espoossa, Vantaalla ja Kuopiossa kunta huolehtii jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

= = =

Jalkakäytävien talvikunnossapidon taso talvella 2020-2021 oli vaihtelevaa. Suuressa osassa talvihoidossa ei ollut huomautettavaa, mutta joissain kohdissa, erityisesti pientalojen kohdalla, lumikola ja henkilö -yhdistelmä ei toiminut ollenkaan ja joissain kohdissa vajaasti. Myös muutamat kerrostalo- / liikerakennuskohdat, erityisesti Kouvolan keskusta-alueella, olivat huonolla talvihoidolla koko talven.

Ongelmia oli joka osa-alueella: osin jalkakäytäviä oli hiekoittamatta, osa oli auraamatta, lumia ei ollut aina ajettu pois kadun varresta ja töiden yhteensovittaminen ja aikatauluttaminen ei toiminut (lumi ehti tallaantua ennen lumen poistoa) jne.  Näitä esiintyi sekä pien- että kerrostalojen osuuksilla.

Yhdeltäkään kadulta ei kuitenkaan tullut vapautushakemusta, jolla kadun jalkakäytävä olisi haluttu jättää talvikunnossapitämättä.

Kohtuuttomuudenkaan perusteella ei tehty hakemuksia lukuun ottamatta pyyntöä, joka tuli jo nähtävillä olovaiheessa.

Jalkakäytävien talvihoidosta palaute tuli kunnossapitoon pääasiassa puhelimitse. Puheluita tuli lumisateiden aikana tammi-maaliskuussa lähes päivittäin.

Nykytilanne tuotti vaikeuksia myös kunnossapidolle itse talvitöidenkin osalta, kun kaupungin kiinteistöjä oli siellä täällä eli talvihoito oli hyvin poukkoilevaa sekä haasteellista itse työn suorittamisenkin osalta.

Taustatietoja talven 2020-2021 jalkakäytävien talvikunnossapidon tilanteesta on esitetty liitteessä.

Edellä selostettujen ja liitteessä esitettyjen tietojen valossa asia on päätetty tuoda lautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Erityisesti omakotitalo- ja paritaloasukkaille runsasluminen tai jäinenkin talvi on arvioitu olevan kohtuuton jalkakäytävien hoidon osalta. Vaihtoehtovertailua, miten tilannetta voitaisiin hoitaa, on esitetty liitteessä.

Liitteissä on myös vastauksia jalkakäytävien talvihoidosta viranhaltijoille tulleisiin kysymyksiin.

Talven 2020-2021 kokemusten perusteella ja liitteissä esitettyjen arviointien ja vaihtoehtovertailun perusteella todetaan, että nykytilanne ei kaikilta osin toimi. Tilanteeseen on jouduttu tekniikka ja ympäristö -toimialalle annetun budjettikehyksen takia. Vaikkakaan rahaa ei ole annettu lisää, esitetään kuitenkin, että tilannetta muutetaan siten, että helpotetaan omakoti-, pari- ja rivitaloasukkaiden elämää ottamalla näiden kiinteistöjen kohdilla olevien jalkakäytävien talvihoito kaupungille.

Ehdotusta seuraa, että yhdyskuntatekniikan tulisi saada "takaisin" se henkilötyövuosi, joka säästöjen yhteydessä menetettiin (eläköitymisen hyödyntäminen). Samaten kunnossapidosta tehty säästö (n. 0,1 milj.euroa) tulisi osittain saada takaisin kunnossapidon budjettiin. Vaihtoehtoisesti yhdyskuntatekniikan tulee etsiä vastaavan suuruinen säästö laskemalla yleisten alueiden kunnossapidon tasoa joltain muulta osin.

Jalkakäytävien talvihoidon siirtyminen kunnalle edellyttää tiettyjä lakimuodollisuuksia asianosaisten kuulemisen osalta. Tätä kaikkea ei ennätetä tehdä ennen tulevan talven alkua. Jos talvikunnossapito päätettäisiin ottaa kaupungin tehtäväksi omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilla, esitetään, että siirto tapahtuu vasta vuoden 2022 puolella. Esitys tarkoittaa, että keskimäärin arvioitu em. kohtien jalkakäytävien talvikunnossapidon kustannukset (0,05 milj.euroa) pitää huomioida yhdyskuntatekniikan toimintakatteessa, viimeistään vuonna 2023. Vaikkakin kustannukset voisi kattaa kohdealueen kiinteistöiltä perittäviltä kustannuksilta, edelleenkään maksun perimistä ei esitetä, koska laskutuksen kustannukset arvioidaan tulevan itse työtä kalliimmaksi.

Ei talvikunnossapitoa

Kunnossapitolain 3 § 5 momentin mukaan kunta voi päättää, jos liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain taikka että määrätyllä kadulla tai kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää kelkalla kulkemiseen. Liukkauden torjumatta jättämisestä on ilmoitettava. Kuten aiemmin todettua, yhtään pyyntöä ei ole tullut siitä, että jalkakäytävän talvihoito kiinteistön kohdalla / katuosuudella voitaisiin jättää tekemättä. Jälkiarviointia tehtäessä on jo kuitenkin pohdittu osuuksia, jotka voitaisiin jättää talvikunnossapidon ulkopuolelle. Osa näistä osuuksista on ollut jo talvikunnossapidon ulkopuolella aiempina vuosina. Talvikunnossapidon ulkopuolelle esitetään jätettäväksi:

 • Aronpellontien jk välillä Kinoraitti - Puistokatu (kadun pohjoispuoli)
 • Hallituskadun jalkakäytävä (jk) välillä Kulmakatu - Terminaalikatu (kadun eteläpuoli)
 • Hevosmiehentien jk
 • Kauppakadun jk välillä Kauppakatu 9-11
 • Kauppatorin jk (puutarhamyymälän kohdalla)
 • Kirkkoraitti (Kuusankosken kirkon edustan jk, muurin vierus)
 • Käyrälammentien jk (kadun pohjoispuoli)
 • Palokankaantien 10-26 välinen jk
 • Utinkadun jk Karjalankadun liittymän kohdalla (kadun pohjoispuoli)

(Edellä mainittujen osuuksien yhteispituus on 1,8 km.)

 • Voikkaantien jk/ pohjoispuoli välillä Hirveläntie - Manuntie
 • Varuskuntakadun jk entisen palvelukeskuksen kohdalla
 • Kolmiokadun jk (kadun molemmin puolin)
 • Hongistontien jk (kadun eteläpuolella) välillä Kuusikkotie-Utinkatu

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi ja kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville ehdotukset, joissa

-          kaupunki ottaa huolehtiakseen jalkakäytävien talvikunnossapidon omakoti-, pari- ja rivitalojen kohdilta vuoden 2022 alusta alkaen tai sen jälkeen, kun lautakunta on tehnyt asiasta päätöksen ja

-          talvihoidosta ei peritä maksua alueen kiinteistöiltä ja

lisäksi tekninen lautakunta päättää, että edellä Ei kunnossapitoa -kohdassa mainittuja jalkakäytäväosuuksia ei kunnossapidetä talvella.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________