Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kouvolan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://ep10.kouvola.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.11.2021/Pykälä 232Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle vesilain mukaisesta poikkeusluvasta tehdystä valituksesta

1465/11.01.01.08/2020

Tekninen lautakunta 16.11.2021 § 232

   

Valmistelija: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen puh. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt vastinetta Kouvolan kaupungin kaavoitusviranomaiselta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätöksestä 5.2.2021 nro 44/2021 tehdyn valituksen johdosta. Vastine on pyydetty toimittamaan hallinto-oikeudelle 22.11.2021 mennessä. Diaarinumero Vaasan hallinto-oikeudessa: 20332/2021.

Vastinepyynnössä todetaan, että lupaa hakeneelle Kouvolan kaupungille lähetetään oma vastinepyyntönsä tämän kuulemisvaiheen jälkeen, joten tämä vastine on kirjoitettu Kouvolan kaavoitusviranomaisen näkökulmasta, eikä se sellaisenaan edusta Kouvolan kaupungin kantaa poikkeusluvan hakijana.

Ehdotus valituksen johdosta Vaasan hallinto-oikeudelle annettavaksi Kouvolan kaavoitusviranomaisen vastineeksi:

Tausta:

Vastinepyyntö koskee valitusta, joka on tehty Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.2.2021 myöntämästä vesilain mukaisesta poikkeusluvasta.  Aluehallintovirasto on myöntänyt Kouvolan kaupungin hakemuksesta poikkeusluvan vesilain mukaisesta luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta. Poikkeusluvan hakeminen on liittynyt Kouvolan logistiikkakeskuksen (Kouvola RRT, Rail and Road Terminal) suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lupa-asiaan liittyvät asiakirjat ovat yhä saatavilla aluehallintoviraston vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta: https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1800272

Valituksen poikkeusluvasta on tehnyt Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry. Kouvolan kaupunki hankki lupaprosessin yhteydessä Sammalsuon lähdealuetta vastaavan Lautakorven lähdealueen ja perusti alueelle luonnonsuojelualueen. Tätä on poikkeuslupahakemuksessa kutsuttu ekologiseksi kompensaatioksi, jonka käsitettä valituksessa esitetty kritiikki pääasiassa koskee. Kuulutus valituksesta ja varsinainen valitus ovat saatavilla Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilta: https://oikeus.fi/material/collections/20211025081453/7UJXJ1pJ3/VHaO_20332_2021_-_Valitus_tiedoksi_julkisella_kuulutuksella_25.10.2021.pdf

Kaupunginarkkitehti on antanut virkatyönä Kouvolan kaavoitusviranomaisena lausuntonsa poikkeusluvasta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 25.6.2020.

Kouvolan Kullasvaaran/Teholan alueelle on suunniteltu rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT ja terminaaliin kytkeytyviä yritys- ja logistiikka-alueita. Kyseisellä alueella on keskeinen asema ja merkitys kaupungin yritystoiminnan kehittämisessä. Alue sijoittuu rata- ja tieverkon sekä olemassa olevan yritysalueen yhteyteen. Vastaavan tasoista ja merkityksellistä logistiikkatoimintojen aluetta ei muualta Kouvolan alueelta ole löydettävissä. Tarve hakea poikkeusta Kullasvaarassa sijaitsevan Sammalsuon lähdealueen vaarantamiskiellosta on tullut esille Kullasvaaran logistiikka-alueen (RRT-alue) asemakaavoituksen yhteydessä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunut RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavasta, että mikäli alueen toteuttaminen vaarantaa luonnontilaisen Sammalsuon lähdealueen luonnontilan, tulee aluehallintovirastolta hakea poikkeuslupaa vaarantamiskiellosta. Lausunnon jälkeen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa pidetyissä asemakaavaan liittyvissä viranomais- ja työneuvotteluissa kävi ilmeiseksi, että lähteen ympäristössä tapahtuvalla logistiikka-alueen rakentamisella voi olla vaikutusta lähdealueen vesitalouteen ja siten luonnontilaan, joten kaupungin tuli hakea vesilain mukaista poikkeuslupaa aluehallintovirastolta.

Kaavatilanne:

Alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava, joka on hyväksytty 16.11.2015. Osayleiskaavassa lähdealue sijoittuu teollisuus- ja varastoalueen (T) aluevarauksen piiriin. Lähdealue on yleiskaavassa merkitty luo-1 -merkinnällä. Merkinnän mukaan alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja luontokohteiden säilyttämisedellytykset.

Kouvolan Kullasvaaran logistiikka-alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleissuunnitelmatasoinen kaavarunko. Kaavarunko on hyväksytty yleissuunnitelmatasoisena maankäyttösuunnitelmana ja teknisenä taustaselvityksenä Kouvolan kaupunginvaltuustossa 23.4.2018 (§ 36). RRT-alueen kaavarunko tarkentaa oikeusvaikutteisen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan teollisuusaluevarauksien maankäyttöä luoden tavoitekuvan logistiikka-alueelle vaiheittain laadittaville yleis- ja asemakaavoille. Lähdealue on huomioitu RRT-alueen kaavarungossa, jossa se on esitetty jätettävän rakentamisen ulkopuolelle suojaviheralueeksi.

Tällä hetkellä alueelle Kouvolan Tykkimäen/Kullasvaaran alueella on laadittavana Tykkimäki-Kullasvaara osayleiskaava. Kouvolan tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 21.9.2021 § 177 osayleiskaavanehdotuksen nähtäville asettamista varten. Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 11.11.-22.12.2021 välisenä aikana (lisätietoja kaavahankkeen verkkosivuilta: www.kouvola.fi/kullasvaara-tykkimaki). Osayleiskaavan suunnittelualue ei ulotu Sammalsuon lähdealueelle. Yleiskaava-alueen raja sijaitsee noin 150 metrin päässä lähdealueesta.

Sammalsuon lähde on nykytilanteessa asemakaavatonta aluetta. Alueelle on laadittavana asemakaava Kullasvaara 3, kaava nro 10/008 (Kaavahankkeen verkkosivut ja kaava-aineisto: www.kouvola.fi/kullasvaara3). Asemakaava on kuulutettu vireille 20.5.2020 ja se on ollut kaavaehdotuksena MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 7.7.-31.8.2021. Kullasvaara 3 -asemakaavaa ei ole vielä hyväksytty.

Kullasvaara 3 -asemakaavan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava, joka noudattaa voimassa olevan oikeusvaikutteisen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan ja Kullasvaaran logistiikka-alueelle laaditun kaavarungon periaatteita. Julkisesti nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa lähdealueen ympäristö on merkitty suojaviheralueeksi, jolla ympäristö tulee säilyttää (EV/s) ja suojaviheralueen sisällä lähdealue on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo-1). Lähdealueelle ei siis kaavaehdotuksen mukaisesti olisi mahdollista rakentaa. Tavoitteena on, että alueen lähdeympäristöön liittyvät luontoarvot mahdollisuuksien mukaan säilyisivät, vaikka alueen ympäristössä lähdealueen ulkopuolella muutoin tehdään rakentamista.

Lähdealueen eteläpuolella RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava on tullut voimaan 30.3.2020. Lähdealueesta n. 100 metrin säteelle merkittiin asemakaavaan lähteen vaikutusalueen rajaus, vaikka varsinainen lähdealue sijoittui RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavan ulkopuolelle. Merkinnän tarkoituksena on varmistaa, että alueella ei ennen poikkeusluvan käsittelyä tehdä sellaisia maata muokkaavia toimenpiteitä, joilla voisi olla vaikutusta lähdealueen luonnontilaan.

Yhteenveto:

Kouvolan Kullasvaaran logistiikka-aluekokonaisuuden kaavallinen suunnittelu on käsittänyt yleiskaavaprosessin, yleiskaavan pohjalta laaditun oikeusvaikutuksettoman kaavarungon/yleissuunnitelman laatimisen ja viimeisemmäksi vaiheittain aluekokonaisuus kerrallaan laadittavat asemakaavat. Kaavasuunnitteluprosessien aikana alueelta on tunnistettu merkittävät luontoarvot ja maankäyttöä on suunniteltu siten, että suunnitelmilla mahdollisuuksien mukaan huomioidaan luontoarvojen säilyttäminen. Kullasvaaran logistiikka-alue on maakunnallisesti ja myös valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus ja alueen terminaali on määritelty EU:n tasolla Suomen ainoaksi TEN-T ydinverkon terminaaliksi.

Kaavoituksen tavoitteena on luoda toimiva logistinen kokonaisuus ja samalla huomioida alueen luontoarvot. Kouvolan kaupunki on hakenut poikkeuslupaa luonnontilaisen lähteen luonnontilan vaarantamisesta, sillä vesilain valvovana viranomaisena toimivan alueellisen ELY-keskuksen arvion mukaan lähteen ympäristössä tapahtuvalla rakentamisella saattaa olla vaikutusta vesitalouteen ja siten sen luonnontilaan, vaikka varsinaiseen lähdealueeseen ei kajota. Myönteisestä lähteen luonnontilan vaarantamispäätöksestä huolimatta tavoitteena on kuitenkin pyrkiä säilyttämään lähde sellaisenaan. Alueella vireillä olevassa Kullasvaara 3 -asemakaavassa lähdealueen ympäristö on merkitty suojaviheralueeksi, jolla ympäristö tulee säilyttää (EV/s) ja suojaviheralueen sisällä lähdealue on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo-1). Luontoarvojen säilyttämistavoitteista ja suunnitelmaratkaisuista huolimatta ei ole mahdollista saada täysin aukotonta varmuutta siitä, minkälainen vaikutus ympäristössä tapahtuvalla rakentamisella alueen vesitalouteen aiheutuu.

Kouvolan kaupungin kaavoitusviranomainen toteaa yhteenvetona, että poikkeuslupa on haettu lähteen ympäristön kaavoituksen aikana tulleen vesilain valvontaviranomaisen (ELY-keskus) lausuntojen perusteella. Lähteen alueella on muitakin ympäristöarvoja, joten sen on alueen kaavoituksessa tarkoitus toimia osana logistiikka-alueen viherverkostoa ja sen egolokisia yhteyksiä. Poikkeusluvan myöntäminen ei ole ristiriidassa alueen kaavatilanteen kanssa. Valituksessa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella poikkeuslupapäätös voitaisiin katsoa olevan voimassa olevan kaavatilanteen vastainen tai että lupapäätös haittaisi kaavoitusta tai olisi alueen kaavallisen tavoitetilan vastainen.

Oheismateriaalina olevat asiakirjat:

  1. Poikkeuslupaa koskeva valitus
  2. Ajantasa-asemakaavaote alueelta
  3. Ote Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavasta
  4. RRT 2. vaiheen asemakaavakartta (hyväksytty kv. 10.2.2020, voimaantulo 30.3.2020)
  5. Kullasvaara 3 -asemakaavaehdotuskartta
  6. Teknisen lautakunnan nähtäville hyväksymä Kullasvaara-Tykkimäki osayleiskaavaehdotus

Vastineen liitteeksi liitetään oheismateriaaleina 2-6 olevat kaava-asiakirjat.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 020 615 918, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Teknisen johtajan ehdotus:

Vaasan hallinto-oikeudelle annetaan edellä selostusosassa olevan ehdotuksen mukainen vastine.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Pekka Raukko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi, hallintolaki 28 §:n 1 mom. kohta 5).

Teknisen lautakunnan päätös:

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

____________